ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/HD-STNMT

Long Xuyên, ngày 22 tháng 02 năm 2010

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC QUẢN LÝ PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

- Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất;

Sở Tài nguyên và Môitrường hướng dẫn việc nhận, cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnhAn Giang như sau:

I. Yêu cầu đối vớiviệc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận:

- Phôi giấy chứng nhậnphải để ở nơi khô ráo, được bảo quản kín đáo, cẩn thận. Trường hợp phôi giấychứng nhận bị thất thoát thì người quản lý phôi giấy và thủ trưởng đơn vị đóphải chịu trách nhiệm.

- Đối với đơn vị sửdụng phôi giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất và Thông tin tài nguyên vàmôi trường thì phải quản lý được số lượng, số seri theo địa bàn từng huyện.

- Đối với đơn vị sửdụng phôi giấy chứng nhận là Phòng Tài nguyên và Môi trường thì phải quản lýđược số lượng, số seri theo địa bàn từng xã.

II. Các đơn vị quảnlý và sử dụng phôi giấy chứng nhận

- Văn phòng Đăng kýđất và Thông tin tài nguyên môi trường;

- Phòng Tài nguyên vàMôi trường huyện, thị xã, thành phố.

Trường hợp trên địabàn tỉnh có hợp đồng với các đơn vị khác (kể cả Văn phòng Đăng ký đất và Thôngtin tài nguyên môi trường) thi công công trình đo đạc cấp đổi giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất nông nghiệp, thì Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thịxã, thành phố kết hợp với đơn vị thi công lập kế hoạch đăng ký mua giấy chứngnhận trên địa bàn đó và chịu trách nhiệm quản lý số lượng giấy giao cho đơn vịthi công theo từng công trình.

III. Trình tự nhậnphôi giấy chứng nhận

Bước 1: Báo cáo tình hình nhận và sử dụng phôi giấy chứng nhậntrong kỳ mua trước; nhu cầu sử dụng phôi giấy chứng nhận trong kỳ mua cho lầnnày. Đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệpthì phải nêu cụ thể số lượng của từng xã, huyện của đơn vị gửi về Sở Tài nguyênvà Môi trường, qua phòng Đất đai (theo mẫu 01 và mẫu 02);

Bước 2: Liên hệ Phòng Đất đai để xác nhận số lượng và trình lãnhđạo Sở ký giấy giới thiệu mua phôi giấy chứng nhận;

Bước 3: Nhận giấy giới thiệu và liên hệ Công ty phát hành phôigiấy chứng nhận để chuyển tiền mua và nhận phôi giấy chứng nhận;

Bước 4: Sau khi nhận phôi giấy chứng nhận, các đơn vị phải gửilại Phòng Đất đai các thông tin để vào sổ quản lý và theo dõi bao gồm: bảnphoto chứng từ nhận giấy và hóa đơn xuất kho của Công ty phát hành phôi giấy (cókèm số seri).

IV. Quản lý phôigiấy chứng nhận

1. Hình thức quản lý

- Mở sổ theo dõi tìnhhình nhận, sử dụng, hư hỏng và chưa sử dụng. Phải ghi đầy đủ số sêri cho từngloại hình sử dụng, hư hỏng;

- Phải thực hiện đầyđủ thủ tục nhập, xuất phôi giấy chứng nhận theo quy định;

- Khi hủy phôi giấychứng nhận bị hư hỏng phải lập biên bản có đầy đủ các nội dung thời gian, sốlượng hủy, số seri và lý do hủy từng giấy, thành phần tham gia và phương pháphủy.

2. Trách nhiệm quảnlý

a. Trách nhiệm củaPhòng Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Trình lãnh đạo Sở kếhoạch sử dụng phôi giấy chứng nhận của tỉnh hàng năm gửi về Tổng cục Quản lýđất đai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm;

- Lập sổ theo dõi việcnhận, cấp phát và sử dụng phôi giấy chứng nhận của các đơn vị;

- Kiểm tra thườngxuyên việc quản lý và tình hình sử dụng phôi giấy chứng nhận của các đơn vị;

- Kiểm tra đối vớigiấy chứng nhận bị hư hỏng và hủy phôi giấy chứng nhận bị hư theo quy định;

- Báo cáo định kỳ 6tháng và cả năm về tình hình sử dụng phôi giấy chứng nhận của tỉnh, trong đóbáo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6, báo cáo cả năm trước ngày 15tháng 12.

b. Trách nhiệm củacác đơn vị sử dụng phôi Giấy chứng nhận

- Lập kế hoạch sử dụngphôi giấy chứng nhận gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10hàng năm;

- Báo cáo tình hìnhnhận và sử dụng phôi giấy chứng nhận một năm 02 lần vào ngày 05/6 và 05/12trước khi đăng ký mua phôi giấy chứng nhận.

- Lập sổ theo dõi việcsử dụng phôi giấy chứng nhận (theo mẫu đính kèm);

- Các đơn vị không lậpkế hoạch sử dụng phôi giấy chứng nhận và báo cáo định kỳ tình hình nhận và sửdụng phôi giấy theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường không xác nhậnviệc đăng ký mua giấy chứng nhận cho kỳ tiếp theo;

- Thủ trưởng đơn vịchịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng giấy đã nhận.

V. Tổ chức thực hiện

- Hướng dẫn này ápdụng kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Sở;Trưởng Phòng Đất đai; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyênMôi trường; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phốchịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện hướng dẫn này.

- Trong quá trình thựchiện, những khó khăn, vướng mắc xin phản ánh kịp thời về Phòng Đất đai để tổnghợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng TN&MT huyện, thị, thành;
- VP ĐKĐ&TTTNMT;
- TTQT & KTTNMT;
- Văn phòng sở, Phòng KH-TC;
- Phòng Đất đai;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Be

Mẫu01

Đơn vị ……………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO

Tình hình sửdụng và nhu cầu sử dụng phôi Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

( Từngày …………… đến ngày ………….. )

Kính gửi…………………………………

I. Kết quả nhận phát hành phôi giấy chứngnhận (GCN)

Tổng số GCN đã nhận đến trước ngày báo cáo

GCN trong kỳ báo cáo

Tổng số GCN đã nhận đến ngày báo cáo

Số lượng

Số sêri

Từ

Đến

II. Tình hình sử dụng phôi giấy chứng nhận

Tổng số GCN đã nhận đến ngày báo cáo

Tình hình sử dụng GCN

Số lượng GCN đã sử dụng

Số lượng GCN chưa sử dụng

Số lượng GCN bị hư hỏng

III. Đăng ký nhu cầu phôi giấy chứng nhận

Đăng ký phôi GCN

Số lượng

Ghi chú


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

………..ngày……..tháng……. năm ………..

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu 02

TÌNH HÌNH SỬDỤNG PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN

06 tháng đầunăm (hoặc 06 tháng cuối năm)

1. Sử dụng phôi giấy chứng nhận chia theo địabàn cấp xã: (Áp dụng cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Đơn vị hành chính

Số lượng

Số seri

Từ

Đến

Xã 1

Xã 2

Xã …

2. Sử dụng phôi giấy chứng nhận chia theo địabàn cấp huyện: (Áp dụng cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấptỉnh).

Đơn vị hành chính

Số lượng

Số seri

Từ

Đến

Huyện 1

Huyện 2

Huyện …

3. Phôi giấy chứng nhận bi hư hỏng:

STT

Số seri

Nguyên nhân hư hỏng

……….., ngày……..tháng…..năm…..

Thủ trưởng đơn vị

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÔI GCN

STT

Tên người sử dụng đất

Địa chỉ thửa đất

Số Seri

Ngày ký

Diện tích

Loại đất

Ghi chú

xã, phường, TT

huyện, TX, TP

Năm

1

2

3

Năm…

1

2

3