<a rel='ref' href='/search?q=1395/ĐKVN-VAR&type=doc' target='_blank' title='Xem văn bản 1395/ĐKVN-VAR'>1395/ĐKVN-VAR </a> , ngày 10 tháng 9 năm 2010 thực hiện 21/2010/TT-BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1395/ĐKVN-VAR

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

HƯỚNGDẪN

THỰC HIỆN THÔNG TƯ 21/2010/TT-BGTVT NGÀY10/8/2010 CỦA BỘ GTVT

- Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định;
- Căn cứ Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của CP quy định niên hạn sửdụng đối với xe ô tô chở hàng và ô tô chở người;
- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/8/2010 của Bộ GTVT về hướng dẫnthực hiện Nghị định 95/2009/NĐ-CP;
Cục trưởng Cục ĐKVN hướng dẫn cụ thể một số điểm nêu trong Thông tư21/2010/TT-BGTVT (sau đây viết tắt là Thông tư 21) như sau:

1.Một số điểm về Quy định chung:

1.1. Việc phân loại xe ô tô nêu tại Điều3 Thông tư 21 được căn cứ vào Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7271 hiện hành – Phươngtiện giao thông cơ giới đường bộ – Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng. Đốivới ô tô pick-kup chở hàng cabin kép được làm rõ như sau:

TheoTCVN7271:2003 sửa đổi 1:2007 ô tô pick-kup chở hàng cabin kép có các đặc điểm:

- Khoangchở hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liềnthân với cabin, có bố trí cửa để xếp dỡ hàng hóa.

- Trongcabin có bố trí 2 hàng ghế, có số ngồi kể cả chỗ của lái xe không lớn hơn 5.

- Khoangchở hàng không trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

- Diệntích hữu ích của sàn khoang chở hàng (Fh) không nhỏ hơn 1m2.

- Tổngkhối lượng hóa cho phép chở (mh) phải lớn hơn tổng khối lượng của sốngười cho phép chở (mng), được tính theo tỷ lệ sau:

Hướng dẫn 1395/ĐKVN-VAR thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Ví dụ 1:Xe ô tô pick-up cabin kép với 04 chỗ ngồi, khối lượng hàng hóa cho phép chở là370 kg (không bao gồm khối lượng người cho phép chở) thì:

- mng= 4 x 70 = 280 kg

- mh= 370 kg

- (280 :370) x 100% = 75,68% < 80%

Như vậy,xe ô tô pick-up cabin kép trên được xác định là xe ô tô pick-up chở hàng cabinkép và phải chịu niên hạn sử dụng của xe tải.

Ví dụ 2:Xe ô tô pick-up cabin kép với 04 chỗ ngồi, khối lượng hàng hóa cho phép chở là340 kg (không bao gồm khối lượng người cho phép chở) thì:

- mng= 4 x 70 = 280 kg

- mh= 340 kg

- (280 :340) x 100% = 82,35% > 80%

Như vậy,xe ô tô pick-up cabin kép trên được xác định là xe ô tô pick-up chở người cabinkép và không phải chịu niên hạn sử dụng.

1.2. Các xe ô tô pick-up đã phân loại,lập Sổ KĐ trước ngày 25/9/2010 thì giữ nguyên việc phân loại phương tiện và quyđịnh về niên hạn sử dụng như quy định tại điểm 2 Điều 10 của Thông tư 21.

1.3. Đối với xe ô tô pick-up cabin képkiểm tra lần đầu cấp Sổ KĐ:

- Xe nhậpkhẩu hoặc sản xuất lắp ráp trong nước, loại phương tiện được xác định theo Giấychứng nhận chất lượng nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận chất lượng sản xuất lắpráp.

- Xe thanhlý từ lực lượng vũ trang, xe do cơ quan chức năng tịch thu bán đấu giá và cácxe khác có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, các Đơn vị Đăng kiểm XCGxác định theo điểm 1.1 của Hướng dẫn này.

2.Một số điểm về quy định niên hạn sử dụng của ô tô:

2.1. Khi phát sịnh các loại ô tô khácchưa nêu trong Điều 4 và Điều 5 của Thông tư 21, các đơn vị Đăng kiểm báo cáoCục ĐKVN để được hướng dẫn.

2.2.Năm sản xuất của ô tô được xác địnhtheo các nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư 21 và đã đượchướng dẫn cụ thể trong văn bản 555/ĐK ngày 01/6/2007 của Cục ĐKVN.

3.Một số điểm về tổ chức thực hiện:

3.1. Các Đơn vị Đăng kiểm có tráchnhiệm:

3.1.1. Phổbiến Nghị định 95/2009/NĐ-CP Thông tư 21 và Hướng dẫn này đến cán bộ, nhânviên trong Đơn vị để triển khai thực hiện.

3.1.2. Báocáo Cục ĐKVN danh sách xe sắp hết niên hạn và xe hết niên hạn sử dụng theoHướng dẫn số 1179/ĐKVN .

3.1.3. Báocáo danh sách ô tô hết niên hạn sử dụng trong năm với Sở GTVT địa phương vàotháng 01 của năm thiếp theo.

3.1.4.Thông báo danh sách ô tô hết niên hạn sử dụng trong năm cho Phòng CSGT, Thanhtra GT tỉnh, thành phố vào tháng 01 của năm tiếp theo.

3.1.5.Thông báo danh sách ô tô sắp hết niên hạn sử dụng và ô tô đã hết niên hạn sửdụng tại Đơn vị theo Hướng dẫn 1178/ĐKVN .

3.1.6.Niêm yết Nghị định 95/2009/NĐ-CP và Thông tư 21 trong phòng làm thủ tục kiểmđịnh để chủ phương tiện và lái xe biết.

3.2. Phòng Kiểm định XCG có trách nhiệm:

3.2.1.Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, báo cáo Cục trưởng việc thực hiện Nghị định95/2009/NĐ-CP và Thông tư 21 của các đơn vị Đăng kiểm XCG.

3.2.2.Tổng hợp danh sách ô tô sắp hết niên hạn sử dụng và ô tô đã hết niên hạn sửdụng trong cả nước để Cục ĐKVN báo cáo cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

3.3. Hướng dẫn này được thực hiện từ25/9/2010 và thay thế hướng dẫn số 263/2004ĐK ngày 13/4/2004.

Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Cục ĐKVN để được hướngdẫn.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao