SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT- SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ- SỞ XÂY DỰNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 07 năm 2015

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU TẠI HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH SỐ 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN NGÀY 15/9/2014VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT HÀNG HÓA ĐỐI VỚI MỘT SỐCÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sáchhỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh TuyênQuang theo Hướng dẫn số 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 15/9/2014 của liênngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch vàĐầu tư - Sở Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. Để phù hợpvới tình hình thực tế, liên ngành thống nhất sửa đổi, bổ sung một số điều tạiHướng dẫn số 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm c, khoản 1.1, mục1, phần IV trình tự, thủ tục cho vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ đầu tư:

“c) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính -Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, PhòngLao động - Thương binh và Xã hội căn cứ các Đề án, Kế hoạch phát triển sản xuấthàng hóa của tỉnh, của huyện, kế hoạch vốn được giao, nội dung kê khai trongBản đăng ký của người có nhu cầu vay vốn, xác định và lập danh sách thống kêđối với những trường hợp đúng đối tượng, đúng lĩnh vực, nội dung đầu tư sản xuất,chế biến thuộc danh mục nội dung được hỗ trợ 01 lần lãi suất tiền vay theo quyđịnh tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND Ủy ban nhân dân cấphuyện gửi danh sách trên đến Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (đốitượng vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo), đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (đối tượng vay là hộ khác) trong thời gian 10 ngày làmviệc.”

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm a, điểm b, khoản2.1, mục 2, phần IV Trình tự, thủ tục cho vay và hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗtrợ đầu tư:

2.1. Sửa đổi, bổ sung điểm a:

“a) Định kỳ hàng quý, các ngân hàng tổng hợp, lậpbảng kê chi tiết ngày vay, số tiền cho vay, số tiền vay sử dụng đúng mục đích,dư nợ, số tiền lãi cần hỗ trợ (phân loại theo hộ nghèo, hộ cận nghèo) kèm vănbản gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ lãi suất theoquy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.”

2.2. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhấtđiểm b:

“- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợpvới Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội, UBND cấp xã kiểm tra xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và tính hợp lệcủa hồ sơ; kiểm tra việc sử dụng số vốn được vay, mức độ đầu tư, xác định sốvốn vay được hỗ trợ lãi suất; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kinhphí hỗ trợ lãi suất tiền vay.”

3. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhấtđiểm c, khoản 2.2, mục phần IV Trình tự, thủ tục cho vayvà hỗ trợ lãi suất tiền vay, hỗ trợ đầu tư:

“- Thời gian thanh toán tiền hỗ trợ lãi suất lầntiếp theo: Mỗi quý một lần.”

4. Sửa đổi, bổ sungnội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất mục 6, phần V Tổ chứcthực hiện:

“- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã: Triểnkhai chính sách đến các hộ gia đình và các đối tượng liên quan trên địa bàn xã.Hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện cơ chế, chính sách, tổ chức đăng ký vay vốnđể sản xuất hàng hóa. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, cán bộ xã,thôn (bản) hướng dẫn kỹ cho người đăng ký vay vốn hiểu rõ về điều kiện được hỗtrợ lãi suất tiêu chuẩn cây giống, con giống đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹthuật (nếu có), ... phải thực hiện trong sản xuất để đảm bảo đủ điều kiện đượchỗ trợ lãi suất; hướng dẫn người được vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mụcđích, thực hiện sản xuất đúng quy trình kỹ thuật.”

5.Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung tạiVăn bản này; các nội dung khác vẫn thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 15/9/2014./.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hoàng Yến

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCPhạm Quang Khánh

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐT
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Lương

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thắng


Nơi nhận:
-
Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo);
- Các sở: NN&PTNT, KH và ĐT, Xây dựng, Tài chính;
- Ngân hàng No&PTNT tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở NN& PTNT;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương;
- Lưu: VT.