BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1479/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨCCỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỀ NGHỊ TẶNG“CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ”, CỜ THI ĐUA CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNGƯƠNG

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng vàcác quy định hiện hành, thời gian qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh, thành phố) đã tổ chứcvà chỉ đạo hoạt động các cụm, khối thi đua của tỉnh, thành phố, góp phần nângcao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công táckhen thưởng. Để cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phốtiếp tục hoạt động hiệu quả, thiết thực và thống nhất trong phạm vi cả nước,Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc tổ chức cụm, khối thi đua củacác tỉnh, thành phố và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấptỉnh, thành phố, như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC CỤM, KHỐI THI ĐUA

1. Quy địnhchung

- Việc tổ chức và chỉ đạo hoạt động củacụm, khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc do Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế địa phương và đặc điểm, chứcnăng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtổ chức chia cụm, khối thi đua, bảo đảm phù hợp và hoạt động có hiệu quả.

- Hàng năm Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, tổ chức,đơn vị, chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, căn cứ tiêu chuẩnqui định tại Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy địnhchi tiết thi hành, tổ chức bình xét, suy tôn, tặng Cờ thi đua cấp tỉnh, thànhphố cho đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu cụm, khối thi đua. Ngoài ra, có thể tặng Bằngkhen của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho đơn vị xếp thứ nhì trong cụm, khốithi đua hoặc đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực.

2. Tổ chức cụm, khối thi đua

a) Cụm Thi đua

- Đối với cấp huyện: Căn cứ vào số lượnghuyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) để chia thành các cụm thi đua (mỗi cụmthi đua có từ 05 đơn vị trở lên);

- Đối với cấpxã: Các xã (phường, thị trấn) trong 01 đơn vị cấp huyện được tổ chức thành 01 cụmthi đua.

b) Khối Thi đua

- Đối với các sở, ban, ngành của tỉnh,thành phố, gồm:

+ Khối thi đua các cơ quan nội chính,

+ Khối thi đua các cơ quan tham mưu,tổng hợp.

+ Khối thi đua các sở, ngành tham mưuquản lý nhà nước về kinhtế.

+ Khối thi đua các sở, ngành tham mưuquản lý nhà nước về văn hóa, xã hội.

+ Khối thi đua các cơ quan của Đảng(các ban Đảng, đảng bộ khối trực thuộc).

+ Khối thi đua của mặt trận tổ quốc vàcác tổ chức chính trị - xã hội.

+ Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp (nếu có).

- Khối thi đua các cơ quan, đơn vịtrung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Khối thi đua các hợp tác xã (theoLuật Hợp tác xã)

- Khối thi đua các doanh nghiệp. Đốivới các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp tham gia thi đua, có thể chiathành các khối thi đua theo các lĩnh vực hoạt động như: Khối doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông - vận tải;thương mại - dịch vụ…).

- Đối với phòng, ban, cơ quan, đơn vịthuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh),Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thựctiễn của địa phương để chia cụm, khối thi đua cho phù hợp.

- Đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo gồm:

+ Khối thi đua các trường Đại học,Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh, thành phố (nếu nhiều trường có thểchia nhiều khối thi đua theo ngành, lĩnh vực).

+ Khối thi đua các trường trung họcphổ thông. Trường hợp tỉnh, thành phố có nhiều trường trung học phổ thông, cóthể chia thành nhiều khối thi đua, mỗi khối thi đua có 10 trường trở lên.

+ Khối thi đua các trường trung họccơ sở: Các trường trung học cơ sở trong cùng 01 huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh tổ chức thành 01 khối thi đua.

+ Khối thi đua các trường tiểu học:Các trường tiểu học trong cùng 01 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổchức thành 01 khối thi đua.

+ Khối thi đua các trường mầm non:Các trường tiểu học trong cùng 01 huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh tổ chức thành 01 khối thi đua.

Như vậy, nếu 01tỉnh có 10 đơn vị cấp huyện có thể có 10 khối thi đua cáctrường trung học cơ sở, 10 khối thi đua các trường tiểu họcvà 10 khối thi đua các trường mầm non...

- Đối với ngành y tế, gồm:

+ Khối thi đua các bệnh viện tuyến tỉnh.

+ Khối thi đua các bệnh viện tuyếnhuyện. Nếu tỉnh, thành phố có nhiều bệnh viện tuyến huyện, có thể chia thànhcác khối thi đua, mỗi khối thi đua có từ 10 đơn vị trở lên.

II. VỀ TẶNG CỜ THI ĐUA TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐỀ NGHỊTẶNG “CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ”

1. Vềtặng Cờ thi đua tỉnh, thành phố

Hàng năm, theo hướng dẫn của Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố, các cụm, khối thi đua tiến hành bình xétthi đua và lựa chọn tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua để đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố tặng Cờ thi đua. Đơn vị đứng thứ nhì cụm,khối thi đua hoặc đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong từng lĩnh vựccó thể đề nghị Ủy ban nhân nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

2. Đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”

Căn cứ quy định tại Điều 25, Luật Thiđua, khen thưởng và Điều 6, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chínhphủ, các tỉnh, thành phố lựa chọn các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổngsố tập thể được bình xét dẫn đầu các cụm, khối thi đua để đề nghị tặng “Cờ Thiđua của Chính phủ”, số lượng đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá20% tổng số tập thể được bình xét dẫn đầu cụm, khối thi đua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố tổ chức và chỉ đạo hoạt động của các cụm, khối thiđua, bình xét, tặng Cờ thi đua cấp tỉnh và đề nghị “Cờ thi đua của Chính phủ”, bảo đảm đúng quy định.

2. Đề nghị Hội đồngThi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giámsát hoạt động các cụm, khối thi đua, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướngmắc, bất cập, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộngnhững mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của cụm, khối thi đua.

Hướng dẫn nàythay thế Công văn số 837/BTĐKT-VIII , ngày 21 tháng 5 năm2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đểnghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


- Hội đng TĐKT Trung ương;ng ban, Phó Trưng ban;I.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà