TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1575/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2010

HƯỚNG DẪN

VIỆC CÔNG BỐ VÀ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁN BỘ,ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CNVCLĐ VÀO CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG(KHOÁ X) TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Thực hiện Hướng dẫn số112-HD/BTGTW ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việccông bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vàocác dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) trình Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cáccấp công đoàn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU:

- Việc công bố và lấyý kiến cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vào các dự thảo văn kiện trình Đạihội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyềnlàm chủ của CNVCLĐ trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng củađất nước.

- Giúp các cấp uỷđảng, CĐCS nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐđể bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước; tăng cường hơn nữa mốiquan hệ chặt chẽ giữa Đảng, Côngđoàn và CNVCLĐ, phát huy vai trò của CNVCLĐ tham gia công tác xây dựng Đảng.

- Tăng cường sự đoànkết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng quyết tâm caothực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giaiđoạn tới.

- Đấu tranh phản báccác luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, kết hợp đấutranh trực diện với việc tuyên truyền khẳng định những thành tựu của đất nước.

II. NỘI DUNG CÔNGBỐ VÀ THẢO LUẬN GÓP Ý:

1. Nội dung công bố

a. Các dự thảo vănkiện trình Đại hội XI, bao gồm:

- Dự thảo Cương lĩnhxây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, pháttriển năm 2011)

- Dự thảo Báo cáochính trị

- Dự thảo Chiến lược pháttriển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020)

b. Những văn bản chỉđạo công tác lấy ý kiến của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI.

c. Những bài giớithiệu nội dung chủ yếu của các văn kiện hướng dẫn nhân dân trong quá trìnhnghiên cứu, thảo luận, góp ý.

d. Những ý kiến tiêu biểu,có giá trị của cán bộ công đoàn và CNVCLĐ.

e. Các bài tổng hợp ý kiếngóp ý của cán bộ công đoàn và CNVCLĐ trong tuần hoặc tháng.

2. Nội dung thảoluận, góp ý

- Có thể góp ý kiếnvào toàn bộ hoặc một số phần, một số vấn đề của các dự thảo văn kiện nhất làvấn đề liên quan trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

- Nói rõ những nộidung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm và đề xuất hướng bổsung, phát triển, liên hệ với tình hình giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàntập trung vào một số nội dung lớn sau:

a. Chủ đề Đạihội

Là tiêu đề của Báo cáoChính trị "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng,phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nềntảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”

b. Dự thảo Cươnglĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011)

Đánh giá quá trìnhcách mạng (những thắng lợi vĩ đại; những yếu kém, khó khăn thách thức; nhữngbài học lớn), bối cảnh tình hình quốc tế; xác định thời kỳ quá độ lên CNXH; đặctrưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng và hệ mục tiêu “dân giàu, nướcmạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mục tiêu tổng quát phải đạt đượctới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta; chế độ sở hữu và các thành phần kinhtế; định hướng về phát triển trên các lĩnh vực; định hướng xây dựng nền dân chủXHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểnhân dân…

c. Dự thảo Báocáo Chính trị

- Kiểm điểm 5 năm thựchiện Nghị quyết Đại hội X; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội2001 - 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; định hướng tiếp tục đổi mớitoàndiện và mạnh mẽ theo con đường XHCN; dự báo tình hình thế giới và trong nướcnhững năm sắp tới, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và các chỉ tiêu chủyếu 5 năm 2011 - 2015.

- Các định hướng vềđổi mớimô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệuquả, phát triển nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiệnđại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độclập, tự chủ của nền kinh tế.

- Các phương hướngphát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH gắn với giảiquyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng hệthống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; pháttriển kinh tế - xã hội hài hoà giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Các vấn đề về hoàn thiệnthể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển văn hoá; thực hiện cóhiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước vàtừng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổquốc Việt Nam XHCN; phát triển đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ độngvà tích cực hội nhập quốc tế, phát huy dân XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàndân tộc; đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

- Những nội dung xây dựngĐảng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượngđảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ…

d. Dự thảo Chiếnlược phát triển kinh tế - xã hội (2011 -2020)

Tình hình đất nước và bốicảnh quốc tế, thời cơ và thách thức; 5 quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát,mục tiêu chủ yếu và các đột phá chiến lược; 12 định hướng phát triển, đổi mớimô hình tăng trưởng; 4 nội dung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, bảođảm thực hiện thắng lợi chiến lược; những giải pháp để tổ chức thực hiện chiếnlược…

III. TỔ CHỨC CÔNGBỐ VÀ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý:

1. Các LĐLĐ tỉnh,thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TổngLiên đoàn:

- Tham mưu cho cấp uỷ nộidung các dự thảo văn kiện cần thảo luận tại Đại hội đảng bộ địa phương, đơn vị.

- Tham mưu cho cấp uỷ côngtác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong nội bộ và chỉ đạo đấu tranh đối với các thếlực thù địch.

- Hướng dẫn, cung cấp tàiliệu cho báo cáo viên, phóng viên, tuyên truyền viên. Theo dõi các sinh hoạtchính trị, nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xung quanhcác dự thảo văn kiện.

- Triển khai công tác thôngtin, nghiên cứu các dự thảo văn kiện phù hợp với từng đối tượng đoàn viên,CNVCLĐ.

- Tổng hợp ý kiến gópý của đoàn viên, CNVCLĐ xung quanh dự thảo văn kiện.

2. Các báo, tạpchí, bản tin, website trong hệ thống công đoàn trích đăng hoặc tóm tắt một số nội dung các dự thảo vănkiện và đăng toàn bộ nội dung có liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chứcCông đoàn; có các bài phân tích, tìm hiểu. Mở chuyên mục "Góp ý kiếnvào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng"; chọn lọc đăng vàphát những ý kiến đóng góp có giá trị của các tổ chức, cá nhân; thường xuyên cótin, bài phản ánh tình hình đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này.

- Việc đăng tải các ý kiếngóp ý cần có sự chọn lọc, thận trọng, đảm bảo phát huy được trí tuệ, dân chủcủa cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, không để những phần tử xấu lợi dụng diễn đàn côngkích, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

- Không đăng những ý kiếnphản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủnghĩa xã hội, về học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai tròlãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh đối ngoại,những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng cơ quan nhà nước.

Việc công bố các dự thảo vănkiện trình Đại hội XI và đăng các ý kiến góp ý vào các dự thảo trên được tiếnhành từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2010. Tổng Liênđoàn yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương và Côngđoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện vàbáo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo).

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;- Các CĐ ngành Trung ương;
CĐ Tổng công ty trực thuộc;
- Các Ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí CĐ;
- Thường trực ĐCT (B/c);
Đồng kính gửi:
- Ban Tuyên giáo TW;
- UBMTTQVN;
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh