BỘ QUỐC PHÒNG
LIÊN CỤC
TÀI CHÍNH - CHÍNH SÁCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/LCTC-CS

Ngày 28 tháng 10 năm 2005

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ vàoThông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫnthực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lựclượng vũ trang,

Được sựđồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (thông báo tại công văn số 5188/VP-ĐB ngày12 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Bộ Quốc phòng); Liên cục Tài chính - Chínhsách hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt như sau:

1. ĐỐITƯỢNG ÁP DỤNG

Sĩ quan,quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng làmnhiệm vụ ở các địa bàn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ được hưởng phụ cấp đặcbiệt.

2. MỨCPHỤ CẤP VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

2.1- Mứcphụ cấp:

Mức phụ cấpđặc biệt bằng 100%; 50%; 30% lương cấp hàm sĩ quan, bậc lương quân nhân chuyênnghiệp, lương ngạch bậc của công nhân viên chức quốc phòng cộng với phụ cấpchức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàmhiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

2.2-Cách tính trả:

a- Phụ cấpđặc biệt được tính trả cùng kỳ lương hoặc phụ cấp quân hàm hàng tháng và khôngdùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

b- Phụ cấpđặc biệt chỉ trả cho những tháng thực sự làm nhiệm vụ trên địa bàn; khi rờikhỏi địa bàn từ 1 tháng trở lên (trừ đi phép) thì không được hưởng.

c- Nhữngngười đến công tác tại các địa bàn có phụ cấp đặc biệt chỉ được hưởng phụ cấpđặc biệt theo số ngày thực tế đến công tác và được tính như sau:

Phụ cấp đặc biệt được hưởng trong thời gian công tác tại địa bàn

=

Mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với HSQ, BS

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

x

Số ngày thực tế công tác tại địa bàn

30 ngày

Ví dụ: Đồng chí A, cấpbậc Trung uý, chức vụ Trung đội trưởng, đến công tác 15 ngày (kể cả ngày lễ, chủnhật) tại địa bàn có phụ cấp đặc biệt có mức 50%. Đồng chí A được hưởng phụ cấpđặc biệt trong thời gian công tác là:

350.000 đ/tháng x (4,6 + 0,2) x 50%

x 15 ngày = 420.000 đồng

30 ngày

Hướng dẫn này thựchiện kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2005.

Quá trình thực hiện cógì vướng mắc các đơn vị phản ánh về Liên cục để xem xét, giải quyết./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Trần Văn Minh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá Phạm Văn Thảo