ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
LN GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO –
TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1926/HDLN-GD &ĐT-TC

Thanh Hóa, ngày 13 tháng12 năm 2010

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀVIỆC: MỨC THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN DẠY THÊM HỌC THÊM

Thực hiện Quyết định số: 3573/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định vềdạy thêm học thêm;

Liên ngành Giáo dục và Đàotạo – Sở Tài chính hướng dẫn mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, họcthêm như sau:

1. Căn cứ và nguyên tắc xácđịnh mức thu:

- Căn cứ nhu cầu học tập của họcsinh và gia đình phụ huynh học sinh, điều kiện kinh tế của từng vùng, miền củađịa phương trên địa bàn học sinh học tập.

- Các tổ chức, cá nhân dạy thêm,học thêm có thu tiền (nếu được phép), chỉ được thu tiền phục vụ trực tiếp chodạy thêm, học thêm trên nguyên tắc đảm bảo thu đủ chi, ngoài ra không được thubất cứ khoản nào khác.

2. Qui định mức thu:

Để phù hợp với điều kiện kinh tếtừng vùng, miền trên địa bàn học sinh học tập và phù hợp với việc dạy thêmtrong nhà trường và dạy thêm ngoài nhà trường Liên ngành hướng dẫn mức thu nhưsau:

2.1. Mức thu dạy thêm trong nhàtrường:

a. Đối tượng áp dụng: các trườngTHCS và THPT

b. Mức thu: Mức tối đa8.000đ/buổi/1HS

c. Đối tượng không thu tiền họcthêm:

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Bồi dưỡng học sinh được tuyểnchon tham gia dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

2.2. Mức thu dạy thêm ngoài nhàtrường:

Mức thu do thoả thuận giữa ngườihọc hoặc cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, tối đa:

- 15.000đ/buổi/1HS đối với lớptừ 30 đến 45 HS.

- 20.000đ/buổi/1HS đối với lớptừ 20 đến 30 HS.

- 40.000đ/buổi/1HS đối với lớptừ 10 đến dưới 20HS

- 50.000đ/buổi/1HS đối với lớpdưới 10 HS

Các mức thu trên tại thời điểmmức lương tối thiểu hiện hành là 730.000 đồng, khi mức lương tối thiểu của nhànước qui định thay đổi, các tổ chức, cá nhân dạy thêm được quyết định điềuchỉnh mức thu tương ứng cho phù hợp nếu thấy cần thiết.

3. Quản lý và sử dụng tiềndạy thêm học thêm:

3.1. Đối với dạy thêm trong nhàtrường:

Căn cứ nguồn kinh phí thu được,thủ tưởng đơn vị quyết định mức chi cho từng nội dung thông qua Hội đồng nhàtrường đảm bảo công khai, dân chủ và đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vịđể thực hiện theo nguyên tắc sau:

a. 80% chi cho giáo viên trựctiếp giảng dạy;

b. 20% chi phí phục vụ trực tiếpcho việc dạy thêm, học thêm. Bao gồm các nội chi cụ thể:

- Chi phí công tác quản lý, tổchức và kiểm tra lớp học thêm tối đa 5 %.

- Tối thiểu 15 % chi các nộidung:

+ Chi phí sửa chữa, mua sắm đầutư trang thiết bị.

+ Chi trả tiền điện thắp sáng,quạt , nước uống.

+ Vệ sinh, bảo vệ..

+ Chi phí khác

Các trường phải mở đầy đủ cácloại sổ sách theo dõi việc thu và sử dụng kinh phí từ nguồn thu dạy thêm, họcthêm theo qui định. Các khoản thu phải được theo dõi đầy đủ trên hệ thống sổsách của nhà trường, nghiêm cấm mọi trường hợp để ngoài sổ sách các khoản thu,chi từ nguồn thu dạy thêm học thêm..

3.2 Đối với dạy thêm ngoài nhàtrường:

Tổ chức, cá nhân được phép tổchức dạy thêm, học thêm quyết định chi cho các nội dung:

- Chi phí cho giáo viên trựctiếp giảng dạy; chi phí phục vụ trực tiếp dạy thêm học thêm; chi phí cho việcthuê, mượn phòng học; đầu tư trang thiết bị và các khoản chi khác phục vụ dạythêm, học thêm.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính,thuế theo quy định;

- Khuyến khích tham gia Quỹkhuyến học, Quỹ đầu tư giáo dục cho địa phương. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc các đơn vị và các tổ chức, cá nhân phản ánh về Liên Ngànhđể được hướng dẫn, giải quyết./.

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Lê Xuân Đồng

KT.GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH
Ngô Đình Chén

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đài PTTH tỉnh,
-Báo Thanh Hóa, Báo VH&ĐS (để p/h);
-Các phòng GD&ĐT, các phòng TCKH,
-Các trường THPT và trực thuộc (để thực hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h);
- Lưu VP 2 Sở.