UBND TỈNH AN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/HD-STNMT

An Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2015

HƯỚNG DẪN

LẬP,THẨM ĐỊNH VÀ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ- UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quyđịnh về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàntỉnh An Giang;

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập,thẩm định và khai thác quỹ đất công như sau:

I. LẬP PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT

1. Điều kiện khai thác

a) Khu đất phải nằm trong danh mục được UBND tỉnhquyết định cho phép khai thác hoặc đã đăng ký vào danh mục quỹ đất khai tháctại Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Trường hợp chưa đăng ký vào danh mục quỹ đất khaithác, UBND cấp huyện có nhu cầu khai thác thì giao cho đơn vị đang quản lý quỹđất lập phương án, có nêu rõ nguyên nhân cấp thiết khai thác trước; Sở Tàinguyên và Môi trường sẽ thẩm định và bổ sung vào danh mục khai thác.

b) Khu đất phải là đất sạch, không có tranh chấp vềranh giới, không có khiếu nại liên quan đến khu đất.

c) Đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính, có ranhgiới, mốc giới, số tờ, số thửa. Trường hợp chưa được đo đạc thì UBND cấp huyệngiao Văn phòng Đăng ký đất đai trích đo, lập bản đồ địa chính.

2. Đơn vị lập phương án khai thác

- Đơn vị lập phương án là đơn vị hiện đang quản lýquỹ đất theo sự phân công của UBND cấp huyện.

- Phương án khai thác phải được Phòng Tài nguyên vàMôi trường thẩm định về nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý thửa đất, tình trạngtranh chấp, quy hoạch sử dụng đất, mục đích khai thác, hình thức khai tháctrước khi UBND cấp huyện trình Sở Tàinguyên và Môi trường cho ý kiến.

3. Nội dung của phương án khai thác

Phương án khai thác lập theo từng khu đất (thửađất), bao gồm các nội dung sau đây:

(1) Căn cứ pháp lý của phương án

(2) Căn cứ pháp lý để khai thác khu đất

(3) Diện tích, vị trí, ranh giới khu đất

(4) Nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, hiệntrạng tài sản trên đất

(5) Tình trạng pháp lý và tình trạng tranh chấp,khiếu nại liên quan đến khu đất

(6) Điều kiện về hạ tầng xung quanh khu đất

(7) Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngànhtại khu đất

(8) Các văn bản chủ trương của cấp có thẩm quyềnliên quan đến khu đất

(9) Phương án khai thác (mục đích khai thác, hìnhthức khai thác, thời gian khai thác, trách nhiệm của các cơ quan có liên quanđến việc tổ chức khai thác).

(Có mẫu phương ánvà thuyết minh kèm theo)

II. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN

1. Tiếp nhận hồ sơ thẩm định phương án

Đơn vị lậpphương án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môitrường, hồ sơ bao gồm:

a) Tờ trình của UBND cấp huyện;

b) Phương án khai thác;

c) Bản đồ địa chính khu đất;

d) Các văn bản, giấy tờ có liên quan đến nguồn gốcđất, tình trạng pháp lý thửa đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyênngành, chủ trương của các ngành, các cấp liên quan đến khu đất.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra,ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho cơ quan chuyên môn của Sở thẩm định.

2. Thẩm định và trả kết quả

a) Văn Phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyênmôi trường thẩm tra nguồn gốc, hiện trạng, tài sản trên đất (nếu có), tìnhtrạng pháp lý, đặc điểm hạ tầng xung quanh và quy hoạch của khu đất để gửi kếtquả cho Chi cục Quản lý đất đai trong thời hạn 03 ngày làm việc.

b) Chi cục Quản lý đất đai có trách nhiệm thẩmđịnh, ghi ý kiến thẩm định và trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết quả thẩmđịnh trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Kết quả thẩm định sẽ gửi cho UBND cấp huyện, đơn vịquản lý quỹ đất và các đơn vị có liên quan theo đường văn thư.

III. TỔ CHỨC KHAI THÁC

Sau khi nhận được kết quả thẩm định của Sở Tàinguyên và Môi trường, UBND cấp huyện giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thựchiện việc khai thác đúng theo nội dung thẩm định và quy định pháp luật.

UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyênvà Môi trường kết quả khai thác sau khi đã hoàn thành việc khai thác.

Trên đây là hướng dẫn quy trình lập phương án khaithác, thẩm định và tổ chức khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh. Trong quátrình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND cấp huyện, các đơnvị có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tháo gỡ kịpthời./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/cáo);
- UBND huyện, thị, thành;
- Phòng TNMT huyện, thị, thành;
- Trung tâm PTQĐ huyện, thị, thành;
- Ban Giám đốc Sở;
- VPĐKĐ & TTTNMT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Lưu: VT, CCQLĐĐ.

GIÁM ĐỐC
Trần Đặng Đức

Mẫu phương án khai thác quỹ đất

UBND HUYỆN…..
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../PA

…., ngày … tháng … năm …

PHƯƠNG ÁN

Khai thác quỹđất ……….(tên khu đất)

- Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quyđịnh về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàntỉnh An Giang;

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/…/… củaUBND tỉnh phê duyệt danh mục khai thác quỹ đất (hoặc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện .... năm ….).

- Căn cứ .... (nêu các chủ trương của cơ quan cóthẩm quyền liên quan đến khu đất khai thác).

............. lập Phương án khai thác khu đất ....(tên khu đất) với các nội dung chính sau đây:

1. Tên khu đất .............

2. Địa điểm khu đất: ấp, xã, huyện

3. Quy mô khu đất: .... m2 theo bản đồ địa chínhdo ... lập ngày ...

4. Nguồn gốc đất: nêu nguồn gốc đất (trả lời đấttừ đâu mà có), tình trạng pháp lý khu đất

5. Hiện trạng khu đất: nêu ranh giới, tứ cận,đặc điểm của khu đất (ao hầm, bãi bồi, còn trầm thủy, bờ cao...)

6. Tài sản trên đất: đất trống hoặc nêu các côngtrình, vật kiến trúc, cây trồng có trên đất, tình trạng sử dụng tài sản

7. Tình trạng tranh chấp, khiếu nại:

8. Đặc điểm về hạ tầng xung quanh: nêu đặc điểmvề hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh khu đất (tiếp giáp đường gì, lộgiới bao nhiêu mét,...)

9. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành:Nêu mục đích quy hoạch được duyệt tại vị trí khu đất (quy hoạch gì, ai phêduyệt).

10. Mục đích dự kiến khai thác: nêu mục đích dựkiến khai thác (giải trình lý do khác với quy hoạch được duyệt nếu có).

11. Hình thức khai thác: đấu giá giao đất; đấugiá thuê đất; chỉ định; thời hạn giao, cho thuê đất; việc xử lý tài sản trênđất (trong trường hợp giao hoặc cho thuê chỉ định thì nêu căn cứ để giao đất,cho thuê đất chỉ định).

12. Thời gian tổ chức khai thác: nêu cụ thể từngmốc thời gian tổ chức khai thác.

13. Đơn vị tổ chức thực hiện: nêu tên đơn vịchịu trách nhiệm tổ chức khai thác, các đơn vị phối hợp.

14. Những nội dung khác (nếu có):

Nơi nhận:
- UBND huyện (đề trình);
- Phòng TNMT huyện ...;
- ….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ