TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1942/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỤC LỤCTHU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TLĐ ngày 7 tháng 7 năm2014 của Tổng Liên đoàn về ban hành quy định mục lục thu, chi tài chính côngđoàn.

Để thống nhất thực hiện Quyết định này trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn.Tổng Liên đoànhướng dẫn thực hiện một số khoản, mục thu, chi sau:

I - THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

1. Ngân sách Nhà nước cấp hỗtrợ.

1.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ chihoạt động thường xuyên, hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ khác cho công đoàn (Cơ quantài chính không yêu cầu quyết toán) cơ quan công đoàn ghi thu tài chính côngđoàn; quyết toán thu, chi nguồn tài chính công đoàn (Áp mục 45)

1.2. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho cácđơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (phân bổ hàng năm), đơn vịthụ hưởng phản ánh kinh phí được cấp, sử dụng kinh phí được cấp, quyết toánthu, chi kinh phí được cấp với ngân sách nhà nước theo chế độ kế toán hiện hành(Cơ quan công đoàn không áp mục 45)

1.3. Ngân sách nhà nước hỗ trợtheo chương trình mục tiêu, dự án (bao gồm cả dự án nước ngoài hỗ trợ) ghi thunguồn kinh phí chương trình mục tiêu, dự án và quyết toán theo chương trình mụctiêu, dự án (Không áp mục 45)

1.4. Các khoản hỗ trợ kinh phí đầutư XDCB, mua sắm TSCĐ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác, cơ quan côngđoàn ghi tăng nguồn kinh phí XDCB (Không ghi thu khác tài chính công đoàn). Khidự án XDCB, mua sắm TSCĐ hoàn thành đơn vịlập báo cáo quyết toán gửi cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt và gửi 1 bộ hồsơ quyết toán đã được duyệt cho đơn vị hỗ trợ kinh phí (Không áp mục 45)

1.5. Các khoản hỗ trợ từ ngân sáchNhà nước và nguồn khác, cơ quan hỗ trợ yêu cầu quyết toán kèm theo chứng từgốc, cơ quan công đoàn ghi và theo dõi trên tài khoản các khoản phải trả (Khôngáp mục 45)

2. Các khoản thu khác - Mã số 22

- Thu khác tại đơn vị (24.02).

+ Kinh phí hoạt động xã hội, khikết thúc hoạt động xã hội nếu nguồn kinh phí sử dụng theo mục đích huy độngkhông hết, ghi thu khác tài chính công đoàn.

+ Lãi tiền gửi ngân hàng từ nguồntài chính công đoàn tích lũy của cấp nào ghi thu toàn bộ tài chính công đoàncủa cấp đó.

+ Lãi đầu tư tài chính từ nguồntài chính công đoàn, các doanh nghiệp công đoàn nộp lợi nhuận, cho thuê tàisản, thu thanh lý tài sản, lãi được chia từ góp vốn liên doanh, liên kết nguồntài chính công đoàn ghi thu khác phần phân phối cho nguồn tài chính công đoàntheo quy định của Tổng Liên đoàn.

II- CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

1. Chi lương, phụ cấp và cáckhoản đóng theo lương - Mã số 27

a) Lương, phụ cấp.. của lao độngkhác (27.02), bao gồm chi làm thêm, làm đêm phục vụ nhiệm vụ quản lý cơ quan.

b) Chi phụ cấp cán bộ công đoàn(27.03):

Bao gồm cả chi phụ cấp cán bộđảng, cựu chiến binh của cơ quan công đoàn (Nếu có)

2. Chi Quản lý hành chính -Mã số 29

a) Thanh toán dịch vụ công cộng(29.011):

Bao gồm cả phí dịch vụ chuyển tiềnngân hàng,

b) Phúc lợi (29.017):

- Khoản chi hỗ trợ tinh giảm biênchế không khoán chi hành chính.

- Hỗ trợ may trang phục, thanhtoán chế độ nghỉ phép, khám sức khỏe định kỳ, trang bị BHLĐ trường hợp đã chi theo chế độ không thực hiện khoán chi hành chính.

- Chi thăm hỏi cán bộ công chức cơquan công đoàn đã nghỉ hưu: Trường hợp chi vượt so với quy định của Tổng Liênđoàn thì phần chi vượt sử dụng quỹ cơ quan để chi.

3. Chi hoạt động phong trào -Mã số 31.

Các hoạt động chuyên đề khác(31.14):

Bao gồm cả chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng trong cơ quancông đoàn theo quy định của Nhà nước, các khoản chi hoạt động xã hội khác, chilàm thêm giờ phục vụ hoạt động công đoàn.

Trường hợp công đoàn cấp trên hỗtrợ kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở (Ngoài kinh phí công đoàn cơ sở đượcsử dụng) , công đoàn cấp trên ghi kinh phí được cấp cho công đoàn cấp dưới,công đoàn cơ sở ghi kinh phí cấp trên cấp và quyết toán kinh phí được cấp vớicông đoàn cấp trên.

Trên đây là hướng dẫn thực hiệnquy định mục lục thu chi tài chính của các cơ quan công đoàn. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tàichính) để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- TT ĐCT (Để báo cáo);
- Các LĐLĐ tnh, thành phố;
- Các CĐ Ngành TW và tương đương;
CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, TLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh