TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG

PHONG TRÀO THI ĐUA“GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ”

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 21/12/2014của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Namvề việc“Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chứcCông đoàn”;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Giỏi việcnước, đảm việc nhà trong nữ công nhân, viên chức, lao động”, Đoàn Chủ tịch TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xét tặng Cờ, Bằng khen chuyên đề “Giỏiviệc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây viết tắtlà Cờ, Bằng khen chuyên đề) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ

1. Cờ chuyên đề

- Công đoàn cơ sở; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơsở.

2. Bằng khen chuyên đề

Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sởvà cá nhân thuộc các đơn vị này

II. NỘI DUNG VÀ CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐỂ XÉT KHENTHƯỞNG CHUYÊN ĐỀ

1. Thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự pháttriển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị,văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề,rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầuhội nhập và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy conkhỏe, ngoan, học giỏi thành đạt; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, quantâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội.

5. Có sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiệnphong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia góp phần thực hiện mụctiêu bình đẳng giới.

III. TIÊU CHUẨN TẶNG CỜ VÀ BẰNG KHEN CHUYÊN ĐỀ

1. Cờ chuyên đề

Cờ chuyên đề xét tặng cho tập thể đạt tiêu chuẩnsau:

- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghịkhen thưởng đã được tặng Cờ toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việcnhà” Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tươngđương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Bộ, Ngành và tương đương.

- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trongsố các công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tíchcao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảngchấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.

2. Bằng khen chuyên đề

2.1. Bằng khen chuyên đề xét tặng cho tập thểđạt tiêu chuẩn sau:

- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghịkhen thưởng đã được tặng Cờ, Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việcnước, đảm việc nhà” Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trungương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Bộ, Ngành và tương đương.

- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trongsố các công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tíchcao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việcnước, đảm việc nhà”; có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thiđua chuyên đề “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

2.2. Bằng khen chuyên đề xét tặng cho cá nhânđạt tiêu chuẩn sau:

- Có hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khenthưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc trong thời gian đó có sáng kiến đượccông nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc con đạt giải nhấttrong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và tương đương.

- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghịkhen thưởng, đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước,đảm việc nhà” Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương vàtương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Bộ, Ngành và tương đương.

- Được lựa chọn là người tiêu biểu nhất trong sốnhững cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước,đảm việc nhà’’ của đơn vị.

- Có đăng ký thi đua từ đầu năm.

IV. ĐĂNG KÝ THI ĐUA, SỐ LƯỢNG, THỦ TỤC, HỒ SƠKHEN THƯỞNG

1. Đăng ký thi đua

- Hàng năm, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố,Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TổngLiên đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đuathực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Đăng ký thi đua tặng Cờ, Bằng khen của Tổng Liênđoàn (qua Ban Nữ công) trước ngày 28/2 hằng năm. Yêu cầu ghi rõ tên tập thể, cánhân theo số lượng Cờ, Bằng khen chuyên đề quy định tại mục 2 phần IV hướng dẫnnày.

2. Số lượng Cờ,Bằng khen chuyên đề

2.1. Số lượng Cờ: Không quá 50 Cờ/năm.

Mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoànngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được đề nghịxét tặng 01 Cờ. Riêng Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ ChíMinh được đề nghị xét tặng 02 Cờ.

Ban Nữ công Tổng Liên đoàn tổng hợp, xét chọn khôngquá 50 tập thể xuất sắc (ưu tiên tập thể công đoàn cơ sở), trình Hội đồng thiđua khen thưởng Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội và Thi đuakhen thưởng) xét duyệt tặng Cờ theo phân bổ như sau:

- Công đoàn cơ sở: 40 Cờ

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 10 Cờ

2.2. Số lượng Bằng khen: Không quá 300Bằng khen/ năm.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn códưới 100.000 đoàn viên được đề nghị xét tặng 02 Bằng khen tập thể, 01 Bằng khencá nhân; có từ 100.000 đoàn viên trở lên được đề nghị xét tặng 02 Bằng khen tậpthể, 02 Bằng khen cá nhân. Riêng Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Thànhphố Hồ Chí Minh được đề nghị xét tặng 03 Bằng khen tập thể và 03 Bằng khen cánhân.

Ban Nữ công Tổng Liên đoàn tổng hợp, xét chọn khôngquá 300 tập thể, cá nhân xuất sắc (ưutiên tập thể công đoàn cơ sở và cá nhân là nữ công nhân lao động trực tiếp sảnxuất), trình Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sáchKinh tế - Xã hội và Thi đua khen thưởng) xét duyệt tặng Bằng khen theo phân bổnhư sau:

- Công đoàn cơ sở: 150 Bằng khen

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 30 Bằng khen

- Cá nhân: 120 Bằng khen

3. Hồ sơ khen thưởng

3.1. Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn lao độngcác tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổngcông ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (mẫu số 01), kèm theo danh sách đề nghị khenthưởng (mẫu số 02);

3.2. Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghịtặng Cờ thi đua và Bằng khen (mẫu số 03);

3.3. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Cờ(mẫu số 04);

3.4. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việcnước, đảm việc nhà” công đoàn cơ sở (mẫu số 05); Công đoàn cấp trên trực tiếpcơ sở (mẫu số 06).

4. Thời hạn trình Tổng Liên đoàn xét khen thưởng

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng chuyên đề “Giỏi việcnước, đảm việc nhà” gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Nữ công).

- Thời hạn nhận hồ sơ và xét khen thưởng:

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ trước ngày 20/12 của năm đềnghị khen thưởng. Xét và ra quyết định khen thưởng sau ngày 10/01 của năm liềnkề.

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ trước ngày 10/02; Xét và raquyết định khen thưởng sau ngày 25/02 của năm liền kề năm đề nghị khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Liên đoànLao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Côngđoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đặc điểm củangành, địa phương, cơ sở gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao độngsáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ ViệtNam phát động.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kếtphong trào, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cấp mình.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêuchuẩn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Cờ, Bằng khen.

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng phong trào thiđua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thay thế Hướng dẫn số 1270/HD-TLĐ ngày05/8/2011 của Tổng Liên đoàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, phảnánh kịp thời về Tổng Liên đoàn (qua Ban Nữ công).


Nơi nhận:

- ĐCT Tổng Liên đoàn;
- Hội đồng TĐ-KT Tổng Liên đoàn;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- CĐ ngành TW;
- CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ
- Lưu: NC, VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hồng

Mẫusố 01

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ (CĐ)………………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr - ………

………, ngày tháng năm 20…

TỜTRÌNH

Vềviệc khen thưởng thi đua chuyên đề “ Giỏi việcnước, đảm việc nhà”

Năm………

Kính gửi:

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ban Nữ Công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Căn cứ Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoànban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24 /12 /2014 của Đoàn Chủ tịchTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Quy chế Khen thưởngcủa tổ chức Công đoàn.

Căn cứ………………………………..

Ban Thường vụ ( Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao độngtỉnh, thành phố (Công đoàn ngành TW) ……………… đã đánh giá, tổng kết thành tíchhoạt động, kết quả thi đua về thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việcnhà” của đơn vị (cơ sở, trên cơ sở) năm………… như sau:

1. Về hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn……..

2. Về thựchiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ………..

Với những thành tích trên, Ban Thường vụ ( Ban Chấphành) Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (CĐ ngành TW).... đề nghị Đoàn Chủtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét khen thưởng thành tích cho các tậpthể và cá nhân sau:

1. Tặng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảmviệc nhà” năm.... cho:……..

(Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở………………………….)

2. Tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảmviệc nhà” cho .... tập thể và.... cá nhân.

(có danh sách kèmtheo)

Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao độngtỉnh, thành phố (Công đoàn ngành TW) ……………… đảm bảo thành tích của các tập thểvà cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Kính trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao độngViệt Nam, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn xem xét, quyếtđịnh.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

- Tờ trình (mẫu số 01) kèm theo danh sách đề nghịkhen thưởng (mẫu số 02);

- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặngCờ thi đua và Bằng khen (mẫu số 03);

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Cờ(mẫu số 04);

- Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề. (công đoàn cơsở (mẫu số 05); Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (mẫu số 06).


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NC, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 02

DANH SÁCH TẬPTHỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG CỜ, BẰNG KHEN CHUYÊNĐỀ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ

NĂM……………..

(Kèm theo Tờtrình số…../TTr-……………………….)

I. CỜ THI ĐUA:

1……………

2……………

II. BẰNG KHEN:

A. Tập thể:

1……………

2……………

B. Cá nhân:

1……………

2……………

3……………

Lưu ý: Ghi rõ ràng, đầy đủ, khôngviết tắt, chỉ ghi chức vụ cao nhất và chức vụ Công đoàn là chính.

………………………………………..

Mẫu số 03

TÓM TẮT THÀNHTÍCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG CỜ, BẰNGKHEN CHUYÊN ĐỀ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ

NĂM……………..

(Kèm theo Tờtrình số…../TTr-……………………….)

I. TẬP THỂ

TT

Tên đơn vị
(Ghi đầy đủ và không viết tắt)

Cấp trên quản lý trực tiếp

Tóm tắt thành tích

(Chỉ ghi những thành tích tiêu biểu; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong 5 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng)

Mức đề nghị khen thưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

II. CÁ NHÂN

TT

Họ và tên (Ghi đầy đủ và không viết tắt)

Chức vụ và đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích(Chỉ ghi những thành tích tiêu biểu, ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong 5 năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng)

Mức đề nghị khen thưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TM. BAN THƯỜNG VỤ(Ký tên, đóng dấu)

Mẫusố 04

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ (CĐ)………………..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày tháng năm 20…

BÁOCÁO THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG CỜ THIĐUA CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ”

NĂM....

Tên đơn vị……. thuộc……. (Côngđoàn cấp trên quản lý)…….

Tổng số nữ CNVCLĐ/ tổng số CNVCLĐcủa đơn vị.

1. Những thành tích xuất sắc chủ yếu trong năm:

- Chất lượng công tác lãnh đạo,chỉ đạo, thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của cấp Công đoàn.

- Những sáng tạo trong chỉ đạotriển khai, thực hiện các phong trào thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thamgia góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

- Tỷ lệ đoàn viên, công đoàn thamgia và đạt danh hiệu thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

- Công tác sơ kết, bình chọn, biểudương và khen thưởng các điển hình xuất sắc

- Công tác tổng hợp, báo cáo vàphát động phong trào.

II. Những tồn tại chủ yếu (nếu có) và đề xuất

III. Những danh hiệu thi đua và hình thức

1. Các hình thức khen thưởng trong5 năm gần nhất đã được nhận (loại, cơ quan, tổ chức nào khen thưởng).

2. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao độngViệt Nam khen thưởng Cờ thi đua

Xác nhận cấp ủy

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 05

BẢNG CHẤM ĐIỂMTHI ĐUA CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM…….

Dành cho côngđoàn cơ sở

(Gửi kèm theoHướng dẫn số /HD-TLĐ ngày tháng năm 2015

Tên đơn vị:

TT

NỘI DUNG

Điểm tối đa

Đim chấm

1.

Xây dựng chương trình hoạt động nữ công tháng, quý năm, tổ chức sinh hoạt nữ công định kỳ, tổ chức có hiệu quả các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số - SKSS, gia đình, trẻ em, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10...

10

2.

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có đăng ký thi đua, tiêu chuẩn thi đua, tổng kết, đánh giá, khen thưởng.

10

3.

Phát động các phong trào thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

10

4.

Phát động các phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

10

5.

Tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, 80% gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.

10

6.

Gặp mặt, biểu dương nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các gia đình tổ chức tốt cuộc sống gia đình nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi thành đạt; gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

10

7.

Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai, thực hiện các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

10

8.

Không có nữ CNVCLĐ vi phạm kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên, không có CNVCLĐ vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ.

10

9.

Duy trì tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có trên 85% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

10

10.

Có sổ theo dõi, tổng hợp các hoạt động của Ban Nữ công và phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm.

10

Tổng cộng:

100

- Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề phải đạt từ 95điểm trở lên;

- Đơn vị được tặng Bằng khen chuyên đề phải đạt từ90 điểm trở lên.

…… ngày.... tháng.... năm...
TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 06

BẢNG CHẤM ĐIỂMTHI ĐUA CHUYÊN ĐỀ “GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” NĂM…….

Dành cho côngđoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
(Gửi kèm theo Hướng dẫn số /HD-TLĐ ngày tháng năm 2015

Tên đơn vị:

TT

NỘI DUNG

Điểm tối đa

Điểm chấm

Công tác triển khai thực hiện phong trào

30

1.

Cụ thể hóa Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm của công đoàn cấp trên và triển khai được tới các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn.

10

2.

Phổ biến, tuyên truyền nội dung phong trào và vận động cán bộ đoàn viên đăng ký tham gia

10

3.

Phân công cán bộ theo dõi và tổng hợp số liệu phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

10

Tổ chức thực hiện phong trào

50

4.

Chủ động tham gia với chính quyền cùng cấp đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của nữ CNVCLĐ; phối hợp chặt chẽ với các ngành tham gia kiểm tra, giám sát, đề xuất ý kiến để đơn vị thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

10

5.

Phát động thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức tốt các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em.

10

6.

Có sơ kết, bình chọn và khen thưởng các điển hình xuất sắc cấp cơ sở; Kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở cơ sở

10

7.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công; tham gia đầy đủ các hoạt động nữ công do cấp trên tổ chức.

10

Kết quả đạt được

30

8.

Có trên 70% công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức được phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trở thành hoạt động thường kỳ của người lao động.

10

9.

Có tỷ lệ từ 85% nữ CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp

20

CỘNG

100

- Đơn vị được tặng Cờ chuyên đề phải đạt từ 95điểm trở lên;

- Đơn vị được tặng Bằng khen chuyên đề phải đạt từ 90điểm trở lên.

…… ngày.... tháng.... năm...
TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)