BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 20-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

HƯỚNG DẪN

VỀĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

A -MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảngviên để cấp uỷ các cấp đề ra chủ trư­ơng, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũcán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viênthực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơquan, đơn vị.

- Các cấp uỷ đảng cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêucầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảngviên cho đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặtchẽ việc thực hiện ở cơ sở, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thựcchất; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng vàđảng viên hằng năm.

B - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Căn cứ và đối tượng đánh giá

- Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng căn cứ vàoyêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảngtheo Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trungương; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điềulệ Đảng; quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảngvà các nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.

- Đối tượng đánh giá là đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảngbộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

2. Nội dung đánh giá

2.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương,cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chương trình, kếhoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần vàbảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quanliêu và các tiêu cực khác.

- Lãnh đạo công tác quốc phòng toàn dân và thực hiệnchính sách hậu phương quân đội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xãhội.

2.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

- Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảngviên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước.

- Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểuhiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư,nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; biện phápgiải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo cấp trên giảiquyết theo thẩm quyền.

2.3. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc vàcác đoàn thể chính trị - xã hội:

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh; côngtác kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc xẩy ra ở cơ sở, tìnhtrạng khiếu kiện đông người, vượt cấp và những đề xuất, kiến nghị chính đángcủa nhân dân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ sở.

- Lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểchính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật địnhvà điều lệ của mỗi đoàn thể; tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ýkiến với tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng các nghị quyết,quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân; xây dựng khốiđoàn kết toàn dân.

2.4. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng:

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với thựchiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; với xâydựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh và nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ,người đứng đầu và các cấp ủy viên.

- Chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chibộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựngvà thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, các quy chế, quy định của đảng bộ,chi bộ.

- Nền nếp, nội dung, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáodục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; thực hiện tự phê bình, phê bình vànguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặtcho đảng viên; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi uỷ,đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viênchấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụđược giao; việc phát hiện và xử lý những đảng viên có sai phạm; công tác bảo vệchính trị nội bộ; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu vànhững biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng.

- Lãnh đạo việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ởnhững địa bàn trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò trung tâm đoànkết và sự tín nhiệm của đảng viên, quần chúng đối với cấp uỷ.

Trên cơ sở 4 nội dung đánh giá nêu trên, các tỉnh uỷ,thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổchức cơ sở đảng cần cụ thể hóa thành các tiêu chí, biểu điểm cho phù hợp vớitừng loại hình tổ chức cơ sở đảng và ở các vùng, miền có điều kiện kinh tế, xãhội khác nhau (đối với các tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều khókhăn có thể vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng nơi).

3. Phương pháp đánh giá

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng phải căn cứ vàokết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệthống chính trị ở cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thông báo đểcán bộ, đảng viên, nhân dân biết, tham gia ý kiến, đồng thời kết hợp với phươngpháp chấm điểm. Tổng số điểm của 4 nội dung đánh giá là 100, mỗi nộidung có số điểm tối đa như sau:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: 35 điểm;

- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng: 15 điểm;

- Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể chính trị - xã hội: 20 điểm;

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng: 30 điểm.

4. Xếp loại chất lượng

Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được xếp thành 4 mức:

4.1. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh:

Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt 4 nội dungđánh giá nêu tại mục I.2 nêu trên và đạt từ 90 điểm trở lên, đồngthời bảo đảm các điều kiện sau:

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra, nhấtlà những nhiệm vụ trọng yếu; tổ chức chính quyền và các tổ chức chính trị - xãhội ở cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh hoặc tiên tiến xuất sắc.

- Không có cấp uỷ viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó củatổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở bị xử lý kỷ luật từkhiển trách trở lên (trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động pháthiện, đấu tranh, xử lý).

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạttừ 80% trở lên; nếu là đảng bộ cơ sở phải có số chi bộ trực thuộc đạttrong sạch, vững mạnh từ 80% trở lên, không có chi bộ yếu kém, các chibộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạttừ 80% trở lên.

Trong số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cấp uỷcấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêubiểu để khen thưởng; số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng không vượt quá20% tổng số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

4.2. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt 4 nội dungđánh giá nêu trên nhưng chưa đạt được mức trong sạch, vững mạnh; có tổng sốđiểm từ 70 đến dưới 90 điểm.

4.3. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ:

Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ bản thực hiện được 4nội dung đánh giá nêu trên và có tổng số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm.

4.4. Tổ chức cơ sở đảng yếu kém:

Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở có tổng số điểm dưới 50hoặc có một trong những khuyết điểm sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

- Nội bộ mất đoàn kết hoặc có các vụ việc tiêu cực xảy ranhưng để tồn đọng kéo dài, không xử lý kiên quyết, dứt điểm;

- Để xẩy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoátvốn, tài sản của Nhà nước, của tập thể, hoặc để xẩy ra những vụ, việc gây thiệthại về người và tài sản đến mức có cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật;

- Đảng bộ cơ sở có từ 1/3 trở lên số chi bộ trực thuộcxếp loại yếu kém.

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

1. Căn cứ và đối tượng đánh giá

- Việc đánh giá chất lượng đảng viên phải căn cứ vào yêucầu nâng cao chất lượng đảng viên theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng và cácnghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viêndo Điều lệ Đảng quy định và chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Đối tượng đánh giá là những đảng viên đang sinh hoạtđảng ở chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm: đảng viên chính thức, đảng viên dựbị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên đi làm việc lưuđộng đã báo cáo và được cấp uỷ cơ sở đồng ý.

- Đối với những đảng viên vắng mặt, chi bộ tổ chức đánhgiá vào cuộc họp chi bộ gần nhất và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá lên cấp uỷcấp trên. Những đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không phảiđánh giá chất lượng đảng viên.

2. Nội dung đánh giá

2.1. Về tư tưởng chính trị:

- Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mụctiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lêninvà tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghịquyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thựchiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

2.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, đấu tranhchống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữgìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiệnCuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hànhQuy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơsở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

- Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làmchủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao.

- Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và việc thực hiệnnghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổchức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.4. Về tổ chức kỷ luật:

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phêbình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động củatổ chức.

- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phítheo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoànthể.

Trên cơ sở 4 nội dung đánh giá nêu trên, các tỉnh uỷ,thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổchức cơ sở đảng cần cụ thể hóa thành các tiêu chí cho phù hợp với chức trách,nhiệm vụ của đảng viên hoạt động ở các lĩnh vực công tác và vùng, miền khácnhau (đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ quản lý cần có yêu cầu cao hơn; đảngviên là cán bộ nghỉ hưu, đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảocó nhiều khó khăn có thể vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình cụ thểcủa từng nơi). Việc đánh giá chất lượng đảng viên đang công tác, lao động, họctập ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Ngoài nước.

3. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành như sau:

- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đánh giá của mìnhtheo 4 nội dung nêu tại điểm II.2 và tự nhận mức xếp loại trước chi bộ(đối với chi bộ có trên 30 đảng viên, có thành lập các tổ đảng thì đảng viên cóthể kiểm điểm trước tổ đảng, tổ đảng báo cáo ý kiến nhận xét đảng viên với chibộ).

- Chi ủy nêu ý kiến nhận xét của mặt trận, ban chấp hànhcác đoàn thể, nhận xét của tổ đảng đối với đảng viên và gợi ý những vấn đề cầnkiểm điểm rõ; đảng viên trình bày những nội dung được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

- Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên.

- Chi bộ tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín về mứcxếp loại chất lượng đảng viên và công bố kết quả xếp loại.

4. Xếp loại chất lượng

Chất lượng đảng viên được xếp theo 4 mức:

4.1. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đánh giánêu trên, được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏphiếu tán thành, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Sốđảng viên này không vượt quá 15% tổng số đảng viên đủ tư cách hoàn thànhtốt nhiệm vụ. Trường hợp chi bộ có dưới 7 đảng viên, nếu có đảng viên xuất sắcthì tối đa cũng chỉ 01 đồng chí.

4.2. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Là những đảng viên thực hiện tốt 4 nội dung đánh giá nêutrên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏphiếu tán thành.

4.3. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ:

Là những đảng viên cơ bản thực hiện được 4 nội dung đánhgiá nêu trên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyếthoặc bỏ phiếu tán thành. Trong số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ,chi bộ cần chỉ rõ những đảng viên còn có mặt hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắcphục.

4.4. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệmvụ:

Là những đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chínhquyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên trong năm, hoặc phạm một trong cáckhuyết điểm sau và có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặcbỏ phiếu tán thành:

- Qua kiểm điểm, đánh giá, phát hiện thấy đảng viên đó viphạm tư cách đảng viên;

- Cơ quan quản lý đánh giá không hoàn thành nhiệm vụchuyên môn hoặc chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc gây mấtđoàn kết nội bộ.

5. Một số trường hợp cụ thể

- Đối với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhưng thực hiệnnhiệm vụ do cấp trên giao thì đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụvới chi bộ. Khi cần thiết, chi uỷ nghiên cứu ý kiến nhận xét của cấp quản lýđảng viên đó và thông báo với chi bộ khi đánh giá chất lượng, xếp loại đảngviên.

- Đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, cấpủy, chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời thông qua sinh hoạt chi bộhằng tháng, không để đến khi đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới xemxét, xử lý.

- Trường hợp phát hiện đảng viên có khuyết điểm sau khiđã công nhận kết quả xếp loại đảng viên, thì đảng viên đó phải kiểm điểm, làmrõ và tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả đãxếp loại.

- Trường hợp cán bộ, đảng viên có những sai phạm ở cơquan cũ (đến mức phải kỷ luật từ khiển trách trở lên), khi chuyển đến cơ quankhác mới bị phát hiện và xử lý, tổ chức cơ sở đảng cơ quan cũ đã đánh giá, xếploại chất lượng thì không phải xem xét lại kết quả xếp loại của tổ chức cơ sởđảng đó.

C -TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnhuỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ­ương

- Đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện và chỉ đạo các cấpuỷ trực thuộc, các cơ quan tham mưu của cấp uỷ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra vàthẩm định chặt chẽ việc tổ chức thực hiện ở cơ sở.

- Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảng và đảngviên theo quy định;báo cáo kết quảđánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về Ban Tổ chức Trung ươngtrước ngày 28/2 của năm sau.

-Hằngnăm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng vàđảng viên.

2. Huyệnuỷ và tương đương

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảngtrực thuộc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượngtổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Chỉ đạocác cơ quan tham mưu của cấp ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn,kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;lấy ý kiến của tổ chức chính quyền, mặt trận, đoàn thể cùng cấp để việc xét, raquyết định xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và khen thưởng tổ chức đảng,đảng viên chính xác, đúng quy định.

Trườnghợp tổ chức cơ sở đảng đã được công nhận trong sạch, vững mạnh, nhưng sau đómới phát hiện có khuyết điểm thì phải chỉ đạo kiểm điểm, kết luận rõ, nếu đúnglà có khuyết điểm, không xứng đáng là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnhthì ra quyết định huỷ bỏ kết quả đã công nhận.

- Tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm và biểu dương,khen thưởng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viênxuất sắc.

- Tổnghợp kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khen thưởng, kỷluật tổ chức đảng, đảng viên và báo cáo cấp uỷ cấp trên.

3. Đảnguỷ cơ sở

- Chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá chất lượng các chi bộ trực thuộc và đảngviên.

- Chỉ đạotổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (đối với xã, phường, thị trấn) và các đoànthể tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi đua; tổ chức lấy ý kiến thamgia của thường trực mặt trận và ban chấp hành các đoàn thể ở cơ sở về sự lãnhđạo của đảng bộ.

- Tiếnhành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm, tự chấm điểm đánh giá chất lượngcủa đảng bộ và báo cáo cấp uỷ cấp trên xét, công nhận.

- Xét,quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng các chi bộ trực thuộc và đảng viên;xét, quyết định biểu dương, khen thưởng chi bộ, đảng viên có thành tích vàthông báo kết quả cho chi bộ và đảng viên biết.

- Đề rabiện pháp khắc phục khuyết điểm của đảng bộ và chỉ đạo củng cố, khắc phụckhuyết, nhược điểm của các chi bộ yếu kém.

- Báo cáokết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên với cấp uỷ cấp trên.

4. Chibộ (kể cả chi bộ cơ sở)

- Tổ chứccho đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ươngvà các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sởđảng và đảng viên.

- Xây dựngkế hoạch đăng ký phấn đấu của chi bộ và hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu từđầu năm, điều chỉnh việc phân công công tác và theo dõi kết quả thực hiện nhiệmvụ của đảng viên.

- Chỉ đạo tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (đối với xã,phường, thị trấn) và các đoàn thể tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thiđua; tổ chức lấy ý kiến tham gia của thường trực Mặt trận Tổ quốc, ban chấp hànhcác đoàn thể về sự lãnh đạo của chi bộ.

- Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, tự chấm điểmđánh giá chất lượng chi bộ; tổ chức cho đảng viên kiểm điểm và xem xét, đánh giáchất lượng đảng viên, báo cáo cấp uỷ cấp trên xét, công nhận (riêng chi bộ cơsở thì xét, quyết định việc xếp loại chất lượng đảng viên).

- Xét, đề nghị cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng chi bộ(nếu chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu) và đảng viên trongchi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày14/10/2006 của Ban Tổ chức Trung ương, được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

TRƯỞNG BAN


Hồ Đức Việt