UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/HD-SNV

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2015

HƯỚNGDẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẠIUBND PHƯỜNG XÃ THUỘC THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết địnhsố 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015(có hiệu lực kể từ ngày 15/5/5015) của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chếthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhànước ở địa phương; Quyết định số 10598/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thànhphố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcgiai đoạn 2011-2020 tại thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 9754/QĐ-UBND ngày31/12/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch côngtác cải cách hành chính năm 2015 của thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ thành phố ĐàNẵng hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình một cửa điện tử tại UBND cácphường, xã thuộc UBND quận huyện đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại; đầy đủcác trang thiết bị công nghệ thông tintruyền thông; có hệ thống phần mềm một cửa điện tử hỗ trợ phù hợp với cơ chế tổchức, hoạt động và quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tụchành chính tập trung của các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Tên gọicủa bộ phận một cửa

Thống nhất tên gọi: “Bộphận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường/xã….” theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTgngày 22/6/2007 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

2. Mục tiêucủa mô hình

a) Tăng cường ứngdụng công nghệ thông tin trong thực hiệncông tác cải cách hành chính thông qua đầu tư các trang thiết bị, điều kiện làmviệc hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ hành chính công đốivới công dân, tổ chức; tạo ra môi trường giao tiếp, làm việc thân thiện, hiện đại,văn minh, lịch sự, đem lại sự thoải mái, hài lòng cao nhất cho công dân, tổchức đến giao dịch.

b) Điện tử hóa phươngthức phục vụ công dân, tổ chức; quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ;công tác quản lý, thống kê, báo cáo tình trạng giải quyết hồ sơ theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông tại các phường, xã;

c) Tạo điều kiệnthuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện tốt hơn các giao dịch hành chính; tracứu trực tuyến các quy định về thủ tục hành chính; kiểm tra, theo dõi trựctuyến tình trạng giải quyết hồ sơ đã nộp tại UBND phường, xã;

d) Phục vụ tốt choviệc kiểm tra, thanh tra tiến độ và kết quả thực hiện các giao dịch hành chínhtại UBND quận, huyện của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền.

3. Mô hình bốtrí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

a) Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả (sau đây gọi tắt là TN&TKQ) UBND phường, xã gồm có ít nhất 06quầy giao dịch, tiếp nhận hồ sơ, cụ thể như sau:

- Xây dựng nhà ở và đấtđai: 01 quầy;

- Chứng thực và Hộtịch: 02 quầy;

- Lao động-Thươngbinh và Xã hội: 01 quầy;

- Thuế: 01 quầy;

- Các lĩnh vực khácgồm lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, bảohiểm xã hội (trường hợp đại lý thu bảo hiểm xã hội tại phường, xã): 01 quầy.

b) Trong điều kiện đủdiện tích, khuyến khích bố trí thêm một quầy dành riêng cho tư vấn, hướng dẫnvề thủ tục hành chính và văn thư.

c) Phía sau các quầylàm việc, căn cứ vào diện tích thực tế của từng địa phương có thể bố trí thêmbàn làm việc dành cho lãnh đạo UBND phường, xã; bàn làm việc dành cho văn thư (nếukhông bố trí được bên ngoài).

Sơ đồ bố trí Bộ phậnTN&TKQ, kích thước mẫu về thiết kế nội thất tại UBND phường, xã theo môhình một cửa điện tử : Theo các phụ lục đính kèm.

4. Về hạ tầngCNTT, Hệ thống CNTT và thiết bị chuyên dụng

a) Tổng thể hạ tầngCNTT

Xây dựng hệ thốngmạng máy tính và các thiết bị chuyên dụng tại Bộ phận TN&TKQ nhằm kết nốitất cả các máy tính tại Bộ phận TN&TKQ, các bộ phận chức năng và lãnh đạo UBND phường thành một mạngthống nhất, cùng với tất cả các thiết bị chuyên dụng đảm bảo cho việc quảnlý, điều hành và phục vụ.Việc đầu tư tổng thể sẽ giúp chohạ tầng mạng tại Bộ phận TN&TKQ có được một cấu trúc mạng thống nhất cả về mặtcấu trúc cũng nhưđộ ổn định.

b) Về đường truyền Internet

- UBND các phường, xã sử dụng đường truyền mạng đô thị (MAN) để kết nối Internet vàsử dụng các ứng dụng quản lý điều hành chung của thành phố (phần mềm mộtcửa, quản lý văn bản và điều hành, email...).

- Tùy điều kiện cụ thể, UBNDcác phường, xã đầu tư thêm một đường truyền ADSL hoặccáp quang (do VNPT, FTP, CMC... cung cấp) để dự phòng trong trường hợp đường truyền MAN gặp sựcố.

c) Phần mềm một cửa

UBND các phường, xã sử dụng thốngnhất phần mềm một cửa tập trung của thành phố tại địa chỉ: http://egov.danang.gov.vnhoặc http://motcuataptrung.danang.gov.vn

d) Cácứng dụng quản lý chuyên ngành

Các ứngdụng chuyên ngành được triển khai kèm theo phần mềmmột cửa cho phép xử lý hồ sơ một cửa sau khi tiếpnhận, in phôi (nếu có), lưu vào sở dữliệu chung của thành phố, bao gồm:

- Quản lýhộ tịch: các thủ tục liên quan đến khai sinh, khai tử, kếthôn, giám hộ, con nuôi;

- Quản lýngười có công;

- Quản lýđối tượng bảo trợ xã hội.

đ) Hệthống CNTT và thiết bị chuyên dụng

TT

Tên thiết bị

Mục Đích sử dụng

ÐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Máy chủ

- Tường lửa (firewall)

- Dịch vụ tên miền máy tính (DNS service)

- Cài đặt phần mềm quản lý máy xếp hàng tự động (queue manager, QNS...)

- Không cài đặt các phần mềm một cửa, quản lý điều hành vì sử dụng chung phần mềm của thành phố truy cập qua Internet

Bộ

01

Tận dụng lại các máy chủ đang có, tránh đầu tư mới do yêu cầu sử dụng không cao

2

Máy trạm

Trang bị cho cán bộ thuộc bộ phận TN và TKQ. Phục vụ việc tác nghiệp với phần mềm giải quyết hồ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.

Bộ

Căn cứ số quầy cụ thể

3

Máy in

Trang bị cho bộ phận TN và TKQ.

Chiếc

03

4

Máy tính tra cứu (có thể có màn hình cảm ứng)

Phục vụ việc tra cứu hướng dẫn qui trình, văn bản quy định về thực hiện đăng ký hồ của công dân.

Bộ

01

5

Hệ thống xếp hàng tự động.

Để phục vụ công dân lấy số thứ tự theo từng lĩnh vực (06 quầy giao dịch).

Hệ thống

01

Chỉ nên đầu tư khi số lượng công dân đến giao dịch lớn hơn50 người/buổi để tránh lãng phí

6

Hệ thống mạng LAN

Xây dựng hệ thống mạng LAN kết nối các máy trạm từ bộ phận một cửa sang các bộ phận chuyên môn và kết nối với server.

Hệ thống

01

7

Hệ thống Camera giám sát (Kèm hai màn hình hiển thị chuyên dụng.)

Để quay lại toàn bộ hoạt động của bộ phận TN&TKQ

Cái

01

Không bắt buộc

8

Hệ thống lưu điện UPS.

Kịp thời lưu trữ dữ liệu khi có sự cố cắt điện.

Cái

Căn cứ số quầy cụ thể

Không bắt buộc

9

Thiết bị đánh giá công chức tiếp nhận tại bàn

Dành cho công dân thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng trực tiếp đối với công chức tiếp nhận hồ sơ.

Dữ liệu đánh giá được đồng bộ về hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của công dân chung của thành phố

Cái

Căn cứ số quầy cụ thể

Không bắt buộc

10

Bảng điện tử

Bảng điện tử ở cổng ra vào Bộ phận TN&TKQ

Cái

01

Không bắt buộc

11

Máy quét tốc độ cao, máy quét mặt gương

Sử dụng để quét và lưu trữ hồ sơ một cửa

Cái

02

Khuyến khích các phường tự đầu

Việc đầu tưcác thiết bị cameragiám sát, bộ lưu điện, thiết bị đánh giá công chứctiếp nhận tại bàn, bảng điện tử tùy thuộc vào ngân sách của từng UBNDphường, xã trong quátrình xây dựng; khuyến khích các phường tự đầu tư máy quét để quét và u trữ hồ sơđiện tử.

5. Tổ chức xây dựng,triển khai

Nhằm đảm bảo tính thốngnhất trong việc xây dựng mô hình phường điện tử, Sở Nội vụ kính đề nghị UBND các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiệncác công việc sau:

a) UBND phường, xã

- Xây dựng đề án mô hình một cửa điện tử tại UBND cácphường, xã theo hướng dẫn và gửi SởNội vụ tham gia ý kiến trước khi tiến hành triển khai đđảm bảo tính thống nhấttrên toàn địa bàn thành phố. Để tạo điều kiện thuận tiện,các đơn vị có thể gửi bảnmềm Đề án thông qua địa chỉ email [email protected];

- Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt, trongquá trình triển khai, chủ động liên hệ Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện đối với một số nội dungcần điều chỉnh. Trong đó, tập trung việc sửdụng có hiệu quả hệ thống phần mềm CNTT đã được đầu tư, xây dựng mô hình phường điện tử thực chất, hướng đến việc quản lý, điều hành hoàn toànthông qua hệ thống CNTT.

b) UBND quận, huyện

- Phối hợp chặt chẽvới Sở Nội vụđể xâydựng Đề án hiện đại hóa Bộ phận TN&TKQtại UBND phường, xã trực thuộctheo các nội dung ớngdẫn;

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND phường, xã trong quátrình triển khai.

c) Sở Thông tin vàTruyền thông

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn, triển khai phầnmềm một cửa điện tử mới thường xuyên theo dõi, hỗtrợ UBND các phường, xã trong quá trìnhsử dụng, khắc phục các lỗi phát sinh, nâng cấp để hoàn thiện theo yêucầu công việc;

- Chỉ đạo Trung tâm Pháttriển Hạ tầng Công nghệ thông tin có biệnpháp đảm bảo về tốc độ, u ợng đường truyền MAN dànhcho từng phường, xã; đảm bảo việc truy cập,sử dụng phần mềm thông qua đường truyền MAN được thông suốt.

Do các hình ảnh, phụlục kèm theo ở dạng ảnh màu, Sở Nội vụ kính đề nghị các UBND phường, xã, quận, huyệntải bản mềm Hướng dẫn được gửi đến hộp thưđiện tử của đơn vị hoặc truy cậpwebsite http://noivu.danang.gov.vn, mục “Văn bản chỉ đạo điều hành à Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở”.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụthành phố Đà Nẵng về việc thựchiện mô hình một cửa điệntử tại UBND phường xã thuộc thànhphố Đà Nẵng. Trong quátrình thực hiện nếu có ớngmắc, đề nghị các quan, đơn vị có văn bản phản ánh về SởNội vụđểnghiên cứu, thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các sở: Tài chính, TTTT;
- UBND quận, huyện (để phối hợp);
- UBND phường, xã (để triển khai);
- Phòng Nội vụ UBND các quận, huyện (để phối hợp);
- Báo Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. GIÁM ÐỐC
PHÓ GIÁM ÐỐC
Chế Viết Sơn


PHỤ LỤC 1

SƠ ÐỒ BỐ TRÍ TỔNG THỂMẶT BẰNG DỰ KIẾN
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số /HD-SNV ngày tháng năm 2015 của SởNội vụ thành phố Đà Nẵng)

Hướng dẫn 208/HD-SNV 2015 mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân phường xã Đà Nẵng

Ghi chú:08 quầy tiếp nhận được bố trí từ phải sang trái như sau:

Quầy số 1: Văn thư

Quầy số 6: Thuế

Quầy số 2,3: Chứng thực, hộ tịch

Quầy số 4: Xây dựng nhà ở và đất đai

Quầy số 7: Các lĩnh vực khác (lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội)

Quầy số 5: Lao động - Thương binh và Xã hội

Quầy số 8: Tư vấn hướng dẫn

PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁNMẪU THIẾT KẾ QUẦY TN&TKQ HỒ SƠ
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số /HD-SNV ngày tháng năm 2015 của SởNội vụ thành phố Đà Nẵng)

Hướng dẫn 208/HD-SNV 2015 mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân phường xã Đà Nẵng

PHỤ LỤC 3

PHƯƠNG ÁN VỀ KIẾN TRÚC NỘITHẤT
(Ban hành kèm theo Hướng dẫnsố /HD-SNV ngày tháng năm 2015của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

STT

Nội dung

Phương án thiết kế

1

Nội quy quy chế tại Bộ phận TN&TKQ

Sử dụng chất liệu gương dày 1cm líp cạnh. Nội dung quy chế thực hiện in trên công nghệ PP và dán ngược phía sau gương. 04 ốc inox bắt vào tường. Kích thước 1m x 1.5m.

2

Bảng tên “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính”

Đề nghị thiết kế phương án sử bảng điện tử; thiết kế đẹp, trang trọng đặt phía trước Bộ phận TN&TKQ thủ tục hành chính

3

Hệ thống tủ đựng hồ sơ phía trong khu làm việc của các quầy TN&TKQ

Sử dụng hệ thống tủ thấp, có cửa đóng mở

4

Số quầy và tên lĩnh vực tại các quầy TN&TKQ

Số quầy: Sử dụng decal màu đỏ trên nền nhôm trắng, đặt phía trên của quầy tiếp nhận

Tên quầy: Sử dụng decal màu xanh, viền trắng dán trên mặt gương

5

Trang bị tối thiểu 01 màn hình LCD 42 inch

Phục vụ thông tin thông báo, hướng dẫn tổ chức, công dân các nội dung liên quan đến Bộ phận TN&TKQ

PHỤ LỤC 4

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
(Banhành kèm theo Hướng dẫn số /HD-SNV ngày tháng năm 2015 của Sở Nội vụthành phố Đà Nẵng)

Hướng dẫn 208/HD-SNV 2015 mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân phường xã Đà Nẵng

Hướng dẫn 208/HD-SNV 2015 mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân phường xã Đà Nẵng

Hướng dẫn 208/HD-SNV 2015 mô hình một cửa điện tử tại Ủy ban nhân dân phường xã Đà Nẵng