BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 21-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

VIỆCKIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘLÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thườngtrực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bìnhvà phê bình hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cáccấp như sau:

1. Yêu cầu kiểm điểm

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể vàcá nhân cần đánh giá trung thực, khách quan về những ưu điểm, khuyết điểm tronglãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phong cách, lề lối làm việc của tập thể và cánhân; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm,nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể đểkhắc phục.

- Nội dung kiểm điểm của tập thể vàcá nhân phải gắn với việc chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Đối tượng kiểm điểm

- Tập thể ban thường vụ tỉnh, thànhủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bí thư Trungương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban và cơ quan Trungương; ban thường vụ huyện, quận ủy và tương đương; đảng ủy, chi ủy cơ sở.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấphành Trung ương; ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trựcthuộc Trung ương; ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, ủy viên Ban Bí thư Trungương Đoàn, thành viên lãnh đạo các ban và cơ quan Trung ương; ủy viên banthường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, quận và tương đương; cấp ủyviên cơ sở.

3. Nội dung và phương pháp tiếnhành

a. Đối với tập thể:

- Kiểm điểm việc quán triệt các chủtrương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xâydựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chínhtrị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉđạo của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnhđạo ban và cơ quan Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và của các cấp ủy đảng, bancán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo ban và cơ quan theo kế hoạch, chức năng, nhiệmvụ được giao. Chú trọng kiểm điểm sâu sắc đối với các nhiệm vụ trọng tâm, tránhdàn trải chung chung.

- Đánh giá ưu, khuyết điểm trongnhận thức, chỉ đạo, triển khai và kết quả cụ thể thực hiện Cuộc vận động “Họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc xây dựng và thực hiện tiêuchí về đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vịtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Báo cáo kiểm điểm đưa ra thảoluận trong tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnhđạo ban và cơ quan Trung ương; tập thể ban thường vụ tỉnh, thành ủy, đảng ủytrực thuộc Trung ương; ban thường vụ huyện, quận ủy và tương đương; đảng ủy, chiủy cơ sở. Sau đó, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm để trình hội nghị banchấp hành (đối với các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cáchuyện, quận ủy và tương đương); hội nghị cán bộ chủ chốt của cơ quan, gồm: cácđồng chí lãnh đạo, đại diện đảng ủy, các đoàn thể và trưởng các đơn vị trựcthuộc (đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương); hội nghị tổngkết công tác năm của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

b. Đối với cá nhân:

- Kiểm điểm, đánh giá về:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức lốisống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc quán triệt, chấp hành Điều lệ Đảng,các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước; việc bản thân và gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch,chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thầnhọc tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thầntrách nhiệm trong công tác.

+ Kết quả thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao: Tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức tráchnhiệm vụ, công việc được giao trong năm; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ,phát huy sức mạnh của tập thể; nhận thức và những việc làm cụ thể để thực hiệnCuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Nội dung kiểm điểm cá nhân phảigắn với nội dung kiểm điểm của tập thể; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối vớicác lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Các đồng chí là cấp ủy viên,người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị các cấp phải kiểm điểm về trách nhiệmchỉ đạo công tác xây dựng Đảng và phải chịu trách nhiệm liên đới khi để tổ chứcđảng nơi mình sinh hoạt yếu kém.

- Từng đồng chí trình bày bản kiểmđiểm trước hội nghị tập thể ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bíthư Trung ương Đoàn, lãnh đạo ban và cơ quan Trung ương để các đồng chí kháctham gia, đóng góp ý kiến. Trên cơ sở góp ý của tập thể, cá nhân tự đánh giáxếp loại cuối năm theo Quy chế đánh giá cán bộ; tiếp tục hoàn thiện bản kiểmđiểm và báo cáo kết quả với chi bộ nơi sinh hoạt.

c. Việc kiểm điểm cá nhânđược thực hiện ở các cấp như sau:

- Các đồng chí Ủy viên Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó báocáo tại hội nghị kiểm điểm của cấp ủy (đối với các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trựcthuộc Trung ương); tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo ban và cơ quanTrung ương (đối với các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương).

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấphành Trung ương (kể cả Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương) kiểm điểmtrước tập thể ban thường vụ nếu là ủy viên ban thường vụ cấp ủy địa phương vàđảng ủy trực thuộc Trung ương; trước tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bíthư Trung ương Đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan nơi công tác (đối với các ban,bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương).

- Các đồng chí thường trực, ủy viênthường vụ tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kiểm điểm trước hộinghị ban thường vụ; các đồng chí cấp ủy viên kiểm điểm trước tập thể lãnh đạocơ quan nơi công tác.

- Các đồng chí ủy viên ban cán sựđảng, đảng đoàn, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban đảng vàcơ quan Trung ương kiểm điểm trước tập thể ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bíthư Trung ương Đoàn, lãnh đạo cơ quan nơi công tác.

- Các đồng chí thường trực, ủy viênban thường vụ huyện, quận ủy và tương đương kiểm điểm trước hội nghị ban thườngvụ; các đồng chí cấp ủy viên kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan nơi côngtác.

- Các đồng chí thường trực, ủy viênthường vụ đảng ủy cơ sở kiểm điểm trước hội nghị ban chấp hành đảng bộ; cácđồng chí đảng ủy viên kiểm điểm ở chi bộ đang sinh hoạt. Bí thư, chi ủy viênchi bộ cơ sở kiểm điểm trước hội nghị chi bộ.

4. Tổ chức thực hiện

- Cuối năm, các ban thường vụ tỉnh,thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bíthư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban và cơ quan Trung ương xây dựng kế hoạchthực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện theo yêu cầu, nội dung nêu trên. Cầnhoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm trước ngày 31 tháng01 của năm sau. Khi tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân, cấp ủy cấp dưới mờiđại diện cấp ủy, các ban đảng của cấp ủy cấp trên trực tiếp, năm tình hình vàchỉ đạo kiểm điểm.

- Cấp ủy cấp trên có thể gợi ý kiểmđiểm đối với tập thể và cấp ủy viên cấp dưới. Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ gợiý kiểm điểm đối với một số tập thể, cấp ủy viên cấp ủy trực thuộc Trung ương vàcán bộ diện Trung ương quản lý. Những tập thể, cá nhân có gợi ý kiểm điểm cầnkiểm điểm, làm rõ các vấn đề được gợi ý.

- Hồ sơ kiểm điểm cuối năm đối vớicác cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gửi về Ban Tổ chức Trung ươngngay sau khi đã tiến hành kiểm điểm xong để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, BanBí thư và lưu giữ theo quy định; các cán bộ khác nộp hồ sơ kiểm điểm về cấp ủycấp trên theo phân cấp quản lý cán bộ.

Riêng năm 2008, những địa phương,cơ quan, đơn vị đã kiểm điểm tập thể gắn với kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiệnNghị quyết Đại hội X thì không phải kiểm điểm tập thể, chỉ kiểm điểm cá nhân.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);
- Ban Thường vụ, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban đảng và cơ quan, đoàn thể ở Trung ương;
- Vụ tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương;
- Lãnh đạo Ban;
- các vụ, đơn vị trong Ban;
- Lưu VP, Vụ CSĐ, Vụ THCB.

TRƯỞNG BAN
Hồ Đức Việt