BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 22–HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

HƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT 42/NQ /TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNHĐẠO, QUẢN LÝ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC.

(thaycho Hướng dẫn số 47- HD/BTCTW ngày 24-5-2005)

Để thực hiện Nghị quyết số 42 –NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo,quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước, Ban Tổ chứcTrung ương đã có Hướng dẫn số 47 – HD/BTCTW ngày 24/5/2005. Qua quá trình thựchiện công tác này trong thực tế, Ban Tổ chức Trung ương nhận thấy cần sửa đổi, bổsung một số điểm cho sát thực hơn.

Ban Tổ chức Trung ương ban hànhHướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 47/HD /BTCTW ngày 24/5/2005 và các hướng dẫntrước đây về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

I. THỐNG NHẤT NHẬN THỨC VỀCÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Quy hoạch cán bộ là kế hoạchtổng thể, dài hạn về tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, cótầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Cần thống nhất nhận thứcmột số điểm về công tác này khi thực hiện Nghị quyết 42- NQ/TW như sau:

1- Đánh giá cán bộ trước khi đưavào quy hoạch.

Đánh giá cán bộ là tiền đề, làkhâu bắt buộc thực hiện trước khi tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Nội dung đánh giá :

Căn cứ để đưa cán bộ vào diệnquy hoạch là tiêu chuẩn cán bộ (tiêu chuẩn chung của cán bộ được xác định trongNghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) Về Chiến lược cán bộ và tiêu chuẩn cụ thểcủa từng chức danh cán bộ). Trên cơ sở tiêu chuẩn mà đánh giá cán bộ trước khiđưa vào quy hoạch theo ba nội dung cơ bản sau:

+ Năng lực thực tiễn của cán bộ( thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoànthành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sứcmạnh của tập thể, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện).

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống (Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành của chủ trương, đườnglối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữgìn đạo đức và lối sống trong sạch, chống quan liệu, tham nhũng, lãng phí vàcác biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trungthực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác).

+ Chiều hướng và triển vọng pháttriển (khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ quy hoạch).

- Quy trình đánh giá :

+ Người đứng đầu cơ quan, tổchức trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ đánh giá;

+ Tập thể lãnh đạo và chi ủy nơicán bộ công tác đánh giá (sau khi đã có ý kiến của đại diện cấp ủy hoặc chínhquyền cơ sở nơi cán bộ cư trú nhận xét về tư cách công dân của bản thân và giađình).

+ Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cóthẩm quyền quy hoạch cán bộ đánh giá.

Ý kiến đánh giá chung về cán bộphải được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể ban thường vụ, ban cánsự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và thông báo cho cán bộ được đánhgiá biết.

Khi xem xét, bổ sung quy hoạchcán bộ thì có thể sử dụng kết quả đánh giá cán bộ hằng năm, đánh giá thêm vềchiều hướng, triển vọng phát triển và cập nhật những nội dung mới liên quan đếncán bộ được đánh giá biết.

Khi xem xét, bổ sung quy hoạchcán bộ thì có thể sử dụng kết quả đánh giá cán bộ hằng năm, đánh giá thêm vềchiều hướng, triển vọng phát triển và cập nhật những nội dung mới liên quan đếncán bộ.

Cấp có thẩm quyền chưa phê duyệthoặc xác nhận quy hoạch cán bộ của cấp dưới nếu cấp dưới chưa đánh giá cán bộtrước khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch.

2- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo,quản lý phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ (đánh giá, luân chuyển,đào tạo - bồi dưỡng, bố trí - sử dụng, chính sách cán bộ) và với quy hoạchchung của đội ngũ cán bộ.

Quy hoạch cán bộ phải sát vớithực tiễn, có tính tích cực, khả thi trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện cóvà cán bộ dự nguồn, dự báo được nhu cầu trước mắt và lâu dài. Quan tâm tạonguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có thành tích xuất sắc, những cán bộ xuấtthân công nhân, con em công nông, gia đình có công với cách mạng, cán bộ dântộc thiểu số, cán bộ nữ.

3- Quy hoạch cán bộ phải bảo đảmphương châm “mở ” và “động”.

- Quy hoạch “mở ” là một chứcdanh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chứcdanh mà người đó có khả năng đảm nhận; không khép kín trong từng địa phương, cơquan, đơn vị; không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ hiện đang công tác tạiđịa phương, cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn, đưa vào quy hoạch cả cán bộcông tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đảmnhiệm được chức danh quy hoạch.

Đối với cán bộ các địa phương,đơn vị khác thì trên cơ sở phát hiện, ban giới thiệu của cán bộ chủ chốt, củacán bộ chủ chốt, của các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ, ban cánsự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, lãnh đạo cơ quan…, cơ quan tham mưu về tổ chức cánbộ ( ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy; vụ tổ chức cán bộ các ban, bộ, nghành, đoànthể trung ương) cần liên hệ với cấp ủy nơi cán bộ đang công tác để thẩm định,báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch xem xét đưa vào quy hoạch, khôngcần căn cứ vào số người giới thiệu và không tổ chức lấy phiếu giới thiệu.

- Quy hoạch “động” là quy hoạchluôn được bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở theo sát sự phát triển của cán bộ; đưara khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không cótriển vọng phát triển; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có triển vọng.

4- Mối quan hệ giữa quy hoạchcán bộ và bố trí nhân sự.

Cần nhận thức đúng mối quan hệgiữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự. Bố trí nhân sự là lựa chọn người cóthể đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu; quy hoạch cán bộ làtạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho cho chức danh quy hoạch. Cán bộ ởthời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện vàtiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà còn gồm cả những người đáp ứng cơ bảntiêu chuẩn chức danh quy hoạch, có triển vọng phát triển và cần được tiếp rènluyện, thử thách trong thực tiễn hoặc đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị nguồn nhânsự cho chức danh quy hoạch.

Các tiêu chuẩn về kinh qua thựctiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, tiêu chuẩn về độ tuổi, về trình độ đào tạoquy định trong Nghị quyết 42- NQ/TW không phải là tiêu chuẩn để đưa cán bộ vàoquy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vàochức vụ lãnh đạo, quản lý.

5- Về quy hoạch đối với cán bộđương chức.

Quy hoạch là tạo nguồn cán bộcho thời kỳ sau với những yêu cầu mới. Do vậy, trong quy hoạch phải bao gồm cảcán bộ đương chức (có khả năng tái cử hoặc bổ nhiệm lại vào chức vụ hiện giữ )và cán bộ mới được giới thiệu lần đầu. Việc đưa cán bộ đương chức vào nguồn quyhoạch cho nhiệm kỳ tới cũng là một bước xem xét về phẩm chất, năng lực, uy tínvà hiệu quả công tác của đồng chí đó để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thêm,bảo đảm trong nhiệm kỳ tới họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cầntiến hành đánh giá cán bộ đương chức và căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín,sức khỏe, độ tuổi theo quy định để đưa vào nguồn quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm.

Không quy hoạch cán bộ đươngchức vào chức vụ mà cán bộ đó hiện giữ trong nhiệm kỳ hiện tại.

Đối với chức danh lãnh đạo, quảnlý mà theo quy định hiện hành một cán bộ không được giữ quá 2 nhiệm kỳ liêntiếp tại một cơ quan, tổ chức địa phương, đơn vị. Các đồng chí này nếu còn đủtiêu chuẩn và điều kiện thì đưa vào quy hoạch giữ các chức vụ khác hoặc ở cơquan, tổ chức, địa bàn, đơn vị khác.

6- Về số lượng nguồn đưa vào quyhoạch.

- Đối với quy hoạch cán bộ vàoban chấp hành, ban thường vụ, cố gắng đảm bảo nguồn quy hoạch (kể cả nguồn cánbộ đương chức và nguồn cán bộ mới được giới thiệu) có số lượng 1,5 – 2 lần sovới số lượng cấp ủy đương nhiệm.

- Đối với các chức danh chủchốt, tối thiểu phải quy hoạch 2 – 3 cán bộ cho 1 chức danh quy hoạch quá nhiềungười.

7- Yêu cầu về độ tuổi.

Yêu cầu về độ tuổi ghi trongNghị quyết 42- NQ/TW xuất phát từ đòi hỏi trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đưa vào nguồnquy hoạch những cán bộ trẻ, có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng.

Tuy nhiên, không nên tuyệt đốihóa yêu cầu về độ tuổi mà cần có sự mềm dẻo trong xử lý những trường hợp cụthể, theo nguyên tắc chung là cán bộ được bố trí vào các chức danh lãnh đạo,quản lý phải có năng lực thực tiễn tốt và phẩm chất đạo đức trong sạch, có tínnhiệm trong Đảng và trong dân, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặcbiệt coi trọng 3 độ tuổi trong quy hoạch cán bộ.

Đối với các đồng chí đang giữchức vụ chủ chốt (bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch HĐND,chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, nếu tính đến thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ mới còncó đủ tuổi công tác 2/3 nhiệm kỳ, có đủ năng lực, phẩm chất, sức khỏe, được tínnhiệm và có nhu cầu tiếp tục công tác, trong khi cơ quan, tổ chức địa phương,đơn vị chưa kịp chuẩn bị người thay thế, thì có thể xem xét từng trường hợp vàhoàn cảnh cụ thể để đưa vào quy hoạch tiếp tục giữ chức vụ hiện giữ; đồng thờicần đưa cán bộ kế cận vào quy hoạch để chuẩn bị người thay.

Các đồng chí được quy hoạch lầnđầu vào cấp ủy hoặc các chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm ít nhất côngtác được trọn nhiệm kỳ cấp ủy hoặc trọn một nhiệm kỳ của các tổ chức.

Những đồng chí đã có trong quyhoạch nhưng không đủ tuổi giới thiệu ứng cử hoặc bổ nhiệm lần đầu vào chức danhquy hoạch thì khi xem xét, bổ sung quy hoạch cần đưa ra khỏi quy hoạch.

Nghị quyết 42- NQ/TW quy địnhcác nguyên tắc chung và được thực hiện trong nhiều nhiệm kỳ. Khi tiến hành côngtác nhân sự bầu cử HĐND, UBND và nhân sự đại hội đảng các cấp, tùy yêu cầu cụthể của từng thời kỳ, Bộ Chính trị sẽ có quy định và hướng dẫn riêng về độ tuổi.

8- Về việc thực hiện công khaitrong công tác quy hoạch cán bộ.

- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩncụ thể của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được công khai trong toànthể cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ củađịa phương, cơ quan, đơn vị.

- Danh sách cán bộ đưa vào quyhoạch được công khai trong ban chấp hành đảng bộ, trưởng các sở, ban, ngành(đối với các địa phương), ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan,đảng ủy và trưởng các đơn vị trực thuộc (đối với cơ quan, đơn vị); đồng thờithông báo cho cá nhân cán bộ biết.

- Danh sách cán bộ đã được cấptrên xác nhận hoặc phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức danh cán bộ do cấp trênquản lý được gửi cho cấp dưới để thông báo cho ban chấp hành, ban cán sự đảng,đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, đảng ủy cơ quan và cá nhân cán bộ trong diện quyhoạch biết.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP QUYHOẠCH CÁN BỘ

A. QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO,QUẢN LÝ Ở TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Thẩm quyền và đối tượng quyhoạch

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủylà cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ ở tỉnh, thành phố. Cụ thể là :

1.1 Xây dựng để đề xuất, báo cáoBộ Chính trị, Ban Bí thư ( qua Ban Tổ chức Trung ương) quy hoạch các chức danhcán bộ sẽ công tác tại địa phương mình nhưng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bíthư quản lý: bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố.

1.2 Quy hoạch các chức danh cánbộ do tỉnh, thành ủy trực tiếp quản lý, kể cả cán bộ công tác tại cơ quan, đơnvị cấp dưới : ban chấp hành, ban thường vụ, người đứng đầu các tổ chức trong hệthống chính trị của tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban nghành, lãnh đạo chủchốt các huyện; thị, quận trực thuộc tỉnh, thành phố.

1.3 Hướng dẫn, kiểm tra cấp dướixây dựng quy hoạch cán bộ đối với các chức danh cán bộ phân cấp cho cấp dướiquản lý: căn cứ các quy định chung, xác định phương hướng, nội dung và phươngpháp làm quy hoạch cán bộ để chỉ đạo, kiểm tra cấp huyện và các cơ sở, banngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng quy hoạch cán bộ; đồng thời xem xét, phêduyệt quy hoạch cán bộ của các huyện, sở, ban, nghành, đoàn thể trong tỉnh,thành phố.

2. Quy trình xây dựng quy hoạch

2.1- Chuẩn bị xây dựng quy hoạch.

Trước khi thực hiện quy trìnhquy hoạch cán bộ, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tiến hành các công việc sau:

(1) Chỉ đạo cấp dưới xây dựngxong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, sở, ban, nghành, đoàn thể …,làm cơ sở để phát hiện nguồn cho quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, thành.

(2) Rà soát đội ngũ cán bộ vànhận xét, đánh giá cán bộ.

- Tiến hành đánh giá chung độingũ cán bộ về chất lượng, năng lực lãnh đạo và hiệu quả công việc, số lượng, cơcấu, nhất là các cơ cấu về trình độ, ngành nghề, độ tuổi, cán bộ xuất thân từcông nhân, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số;

- Thực hiện việc đánh giá cán bộdiện ban thường vụ quản lý theo các nội dung nêu tại điểm I.1.

- Trên cơ sở yêu cầu quy hoạchvà tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại cán bộ theo chiềuhướng phát triển : cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếptục đảm nhận chức vụ cũ; cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thànhtốt hơn nhiệm vụ được giao; cán bộ không đủ điều kiện tiếp tục giữ cương vịhiện giữ trong khóa mới (nghỉ hưu, phân công lại…).

(3) Xác định phương hướng cơ cấucấp ủy tỉnh, thành phố khóa tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ:

- Xác định phương hướng cơ cấucấp ủy khóa tới phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốcphòng, an ninh và xây dựng Đảng của Địa phương; phấn đấu giảm tuổi bình quân,đạt tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, nữ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, khôngvì gò ép cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn chungcủa cán bộ, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, tình hình đội ngũcán bộ mà xác định cụ thể tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu đối với cán bộ dự nguồncác chức danh.

- Chú ý tính kế thừa và pháttriển trong quy hoạch; quan tâm đến các đồng chí có trong quy hoạch nhiệm kỳtrước nhưng chưa được bố trí vào vị trí, nay còn đủ điều kiện và tiêu chuẩn quyhoạch cho nhiệm kỳ mới.

2.2- Các bước tiến hành quyhoạch cán bộ cấp tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở quy hoạch của cấpdưới và định hướng quy hoạch do ban thường vụ thông qua, ban tổ chức tỉnh,thành ủy chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban đảng và cơquan có liên quan tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, đề xuất danh sách(nếu cần) nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch ban chấp hành, banthường vụ tỉnh ủy thành ủy để báo cáo thường trực tỉnh, thành ủy cho ý kiến chỉđạo trước khi đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ chủ chốt củatỉnh, thành phố.

Các thông tin cơ bản gồm : họ vàtên, năm sinh, năm vào Đảng, Chức vụ, ngạch bậc công chức, đơn vị công tác,trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, tỷ lệphiếu giới thiệu vào quy hoạch các chức danh của cấp dưới.

Bước 1: Tổ chức hội nghị cán bộchủ chốt để giới thiệu nguồn.

- Thành phần: Ban chấp hành đảngbộ tỉnh, thành phố; bí thư, phó bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy khốicác cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBNDtỉnh, thành phố; trưởng, phó các sở, ban, nghành (bao gồm cả các cơ quan trựcthuộc ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn và sinh hoạt đảng tại địaphương), mặt trận tổ quốc. đoàn thể trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương;bí thư, phó bí thư huyện ủy, quận ủy; chủ tịch, HĐND, UBND huyện, quận và tươngđương; ở những nơi có điều kiện có thể mở rộng đến ủy viên thường vụ và các phóchủ tịch HĐND, UBND cấp huyện và tương đương.

- Nội dung: Bỏ phiếu giới thiệunguồn quy hoạch ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, ban thường vụ, bí thư,phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố.

- Trình tự:

+ Thường trực tỉnh ủy, thành ủychủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quyhoạch vào các chức danh.

+ Ban tổ chức phát danh sách(nếu có) nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch ban chấp hành, banthường vụ tỉnh ủy, thành ủy, các chức danh lãnh đạo tỉnh, thành phố kèm theocác thông tin về cán bộ.

Các đồng chí tham dự hội nghị cóthể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị (nếu có).

Các đại biểu dự Hội nghị xemxét, bỏ phiếu giới thiệu ; thu phiếu, kiểm phiếu.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt,ban tổ chức tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch của cấp dưới và của hội nghịcán bộ chủ chốt, báo cáo với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch;kết quả giới thiệu tại hội nghị cán bộ chủ chốt và giới thiệu quy hoạch của cấpdưới, ban thường vụ thảo luận, thống nhất phương án và danh sách nhân sự dựkiến đưa vào quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnhủy, thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố; người đứng đầutổ chức đảng, chính quyền các huyện, thị các sở ban, ngành cấp tỉnh, thành phốđể đưa ra lấy ý kiến ban chấp hành.

Nếu còn ý kiến khác nhau mà banthường vụ phải bỏ phiếu lựa chọn danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch đểxin ý kiến ban chấp hành, thì cán bộ không nhất thiết phải được ít nhất trên50% phiếu của ban thường vụ mà có thể đưa thêm các đồng chí theo thứ tự phiếutừ cao xuống thấp để có hệ số tối thiểu là 1,5 lần số lượng ban chấp hành, banthường vụ khóa mới hoặc 2- 3 nguồn cho một chức danh (ví dụ: ban chấp hành dựkiến bầu 49 đồng chí thì lấy các đồng chí có số phiếu giới thiệu theo thứ tự từsố 74 (49 x 1,5) trở lên).

Bước 2 : Tổ chức lấy ký kiến banchấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố.

- Tổ chức Hội nghị ban chấp hànhđảng bộ tỉnh, thành phố để nghiên cứu các phương án quy hoạch do ban thường vụtỉnh ủy, thành ủy chuẩn bị phân tích về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnhđạo, quản lý, tham khảo các thông tin về cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ,kết quả giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt..; trên cơ sở đó các ủy viên banchấp hành ghi phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh:

+ Ban chấp hành đảng bộ tỉnh,thành phố, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch, phóchủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố;

+ Các chức danh người đứng đầutổ chức đảng, chính quyền các huyện, thị; trưởng các sở ban, ngành cấp tỉnh,thành phố.

Bước 3: Tổ chức hội nghị banthường vụ thảo luận và quyết định quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả quy hoạch củacấp huyện và các sở, ban, ngành, phiếu giới thiệu của hội nghị cán bộ chủ chốt,của hội nghị ban chấp hành và các phương án quy hoạch do ban tổ chức tỉnh ủy,thành ủy chuẩn bị, đề xuất, ban thường vụ thảo luận, xác định yêu cầu, phươnghướng quy hoạch; phát hiện, giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch và bỏ phiếu giớithiệu nguồn quy hoạch các chức danh :

+ Ban chấp hành, ban thường vụ,các chức vụ chủ chốt : bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBNDtỉnh, thành phố;

+ Người đứng đầu tổ chức đảng,chính quyền các huyện, thị, thành phố trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thểcấp tỉnh, thành phố;

+ Các chức danh khác do banthường vụ có thể chọn 2- 3 người cho một chức danh và có thể giới thiệu mộtngười để quy hoạch vào 2 – 3 chức danh.

Những người được trên 50% tổngsố ủy viên ban thường giới thiệu thì được đưa vào quy hoạch.

Mỗi phương án phải đảm bảo yêucầu mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2 – 3 cán bộ nguồn ; mỗi cán bộ có thểquy hoạch vào 2 – 3 chức danh.

- Định hướng cơ cấu ban chấphành đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Phấn đấu đạt được định hướng cơcấu ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố như sau:

+ Cơ cấu độ tuổi : Cần có 3 độtuổi: thực hiện trẻ hóa đội ngũ với yêu cầu độ tuổi trung bình khóa sau thấphơn khóa trước, trong đó:

- Dưới 40 tuổi : khoảng 10%.

- Từ 40 đến 50 tuổi : khoảng 60– 70%.

- Trên 50 tuổi : khoảng 20 – 30%.

+ Cơ cấu nữ : khoảng 10 – 15 %so với tổng số ủy viên ban chấp hành;

+ Cơ cấu dân tộc : tương xứngvới cơ cấu dân tộc của tỉnh, thành phố;

+ Cơ cấu cũ, mới : bảo đảm mỗinhiệm kỳ đổi mới không dưới 1/3 tổng số ủy viên ban chấp hành.

Vì cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộngười dân tộc, cán bộ tham gia cấp ủy lần đầu thường khó trúng cử hơn các đốitượng khác nên tỷ lệ đưa vào quy hoạch cần cao hơn cơ cấu định hướng trên.

Trong trường hợp bỏ phiếu lầnthứ nhất mà chưa đạt số lượng và cơ cấu cần thiết, ban thường vụ có thể tổ chứccác phiên họp tiếp theo để xem xét, thảo luận kỹ thêm và bỏ phiếu giới thiệu bổsung vào quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân công nhận, cán bộ nữ, cán bộngười dân tộc thiểu số, con em công nông và gia đình có công với cách mạng…,phấn đấu đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu định hướng nêu trên.

3. Định kỳ xây dựng và rà soát,bổ sung quy hoạch

Trong mỗi nhiệm kỳ đại hội đảngcác cấp chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 01 lần, đồng thời hằng năm tiến hành ràsoát, bổ sung quy hoạch. Cụ thể như sau :

Vào năm thứ hai của nhiệm kỳ đạihội đảng bộ tỉnh, thành phố, các tỉnh, thành ủy xây dựng Quy hoạch cán bộ chonhiệm kỳ tới với đầy đủ các bước như quy trình đã hướng dẫn (ví dụ : đầu năm2007 xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Trong những năm tiếp theo, banthường vụ tỉnh, thành ủy xem xét, bổ sung những nhân tố mới đủ điều kiện vàtiêu chuẩn và quy hoạch và đưa những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩnra khỏi quy hoạch (đối với cả quy hoạch của nhiệm kỳ tới và quy hoạch của nhiệmkỳ hiện tại).

Khi xem xét, bổ sung quy hoạch,ban thường vụ căn cứ vào đánh giá cán bộ để xem xét, bỏ phiếu quyết định, khôngcần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu.

4. Về độ tuổi cán bộ đưa vào quyhoạch

a) Những đồng chí đưa vào quyhoạch tham gia cấp ủy, thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý lầnđầu nói chung phải đủ tuổi để tham gia được hai khóa trở lên, ít nhất phải thamgia được trọn 01 khóa ( ví dụ đối với nhiệm kỳ cấp ủy 2010 – 2015 thì nam sinhtừ năm 1955, nữ sinh từ năm 1960 trở lại đây; đối với nhiệm kỳ HĐND, UBND 2011– 2016 thì nam sinh từ năm 1956, nữ sinh từ năm 1961 trở lại đây).

b) Những đồng chí được giớithiệu tái cử cấp ủy, thường vụ cấp ủy khóa mới nói chung phải đủ tuổi để thamgia được trọn 01 khóa.

c) Các đồng chí là bí thư, phóbí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyhoạch tái cử phải đủ tuổi tham gia ít nhất được 2/3 khóa mới của tỉnh ủy, thànhủy ; 2/3 khóa mới của HĐND, UBND.

Khi xây dựng mới và xem xét, bổsung quy hoạch, ban thường vụ tỉnh, thành ủy căn cứ vào hướng dẫn về độ tuổinêu trên để đưa cán bộ vào quy hoạch nhiệm kỳ cụ thể. Trước khi tiến hành đạihội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và bầu Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân các cấp, căn cứ tình hình cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ cóquy định về độ tuổi cán bộ tham gia ứng cử; các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ vào đóđể tiến hành công tác nhân sự.

B. QUY HOẠCH CÁN BỘ Ở CÁC CƠQUAN TRUNG ƯƠNG

(Quy hoạch cán bộ trong lựclượng vũ trang có hướng dẫn riêng).

1. Thẩm quyền và đối tượng quyhoạch

1.1- Ở Trung ương, cấp có thẩmquyền quyết định quy hoạch cán bộ là :

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn (ởcác cơ quan có ban cán sự đảng, đảng đoàn);

- Ban thường vụ đảng ủy khốitrực thuộc Trung ương (chủ yếu làm quy hoạch bộ máy chuyên trách của đảng ủykhối );

- Tập thể lãnh đạo (gồm lãnh đạocấp trưởng, cấp phó) và bí thư đảng ủy cơ quạn của các ban, ngành, đoàn thểTrung ương (ở những nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn như : các ban đảngở Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốchội, Văn phòng Chính phủ..), dưới đây gọi chung là tập thể lãnh đạo cơ quan.

- Tập thể lãnh đạo tập đoàn,tổng công ty nhà nước bao gồm : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phótổng giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị; bí thư đảng ủy; chủ tịch côngđoàn tập đoàn, tổng công ty.

1.2- Thẩm quyền quy hoạch đượcthể hiện thông qua các công việc cụ thể sau:

(1) Xây dựng để đề xuất, báo cáoBộ Chính trị, Ban Bí thư quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, BanBí thư quản lý công tác tại cơ quan, bao gồm:

- Bộ trưởng, trưởng các ban,ngành, mặt trận đoàn thể và tương đương.

- Thứ trưởng, phó trưởng cácban, ngành, mặt trận, đoàn thể và tương đương.

(2) Xây dựng và quyết định quyhoạch các chức danh cán bộ đã phân cấp cho ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơquan, đơn vị trực tiếp quản lý, bao gồm:

- Tổng cục trưởng, Phó tổng cụctrưởng các tổng cục trực thuộc và tương đương;

- Vụ trưởng, phó vụ trưởng vàtương đương;

- Trưởng, phó các đơn vị sựnghiệp trực thuộc;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị,Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị các tập đoàn,tổng công ty nhà nước trực thuộc;

- Giám đốc các doanh nghiệp độclập trực thuộc.

(3) Hướng dẫn cấp dưới xây dựngquy hoạch đối với các chức danh cán bộ đã phân cấp cho cấp dưới quản lý (trêncơ sở các quy định chung xác định phương hướng, nội dung và phương pháp làm quyhoạch cán bộ để chỉ đạo, kiểm tra các tổng cục, cục, vụ, viện, các đơn vị sựnghiệp và doanh nghiệp trực thuộc xây dựng quy hoạch cán bộ, xem xét, phê duyệthoặc xác nhận các quy hoạch đó).

2. Quy trình xây dựng quy hoạch

2.1 Chuẩn bị xây dựng quy hoạch.

Trước khi thực hiện quy trìnhquy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, bancán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan cần tiến hành các công việcsau :

(1) Chỉ đạo cấp dưới xây dựngxong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, viện, đơn vị sựnghiệp, doanh nghiệp trực thuộc và cấp tương đương, làm cơ sở để phát hiệnnguồn cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

(2) Rà soát đội ngũ cán bộ vànhận xét, đánh giá cán bộ :

- Tiến hành xem xét, đánh giáchung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, tổng cục, cục, vụ, viện, doanhnghiệp trực thuộc và cấp tương đương về số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất làvề trình độ, độ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, nữ, cán bộ dân tộc thiểusố (tùy theo đặc điểm của từng đơn vị).

- Thực hiện việc đánh giá đốivới từng cán bộ diện ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, tập đoàn,tổng công ty nhà nước quản lý theo các nội dung nêu tại điểm I.1. của Hướng dẫnnày.

- Trên cơ sở yêu cầu quy hoạchvà tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại cán bộ theo chiềuhướng phát triển : cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếptục đảm nhân chức vụ cũ; cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm để hòan thànhtốt nhiệm vụ được giao; những cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại trongnhiệm kỳ tới.

(3) Xác định hướng cơ cấu lãnhđạo nhiệm kỳ tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ.

Cần định hướng cơ cấu cán bộlãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tới phù hợp với nhiệm vụ của bộ, ban nghành, đoànthể, phấn đấu giảm tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộngười dân tộc thiểu số.

Căn cứ vào tiêu chuẩn chung củacán bộ, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của bộ, ban, ngành, đoàn thể, tình hìnhđội ngũ cán bộ, xác định cụ thể tiêu chuẩn của từng chức danh, yêu cầu đối vớicán bộ dự nguồn các chức danh.

2.2 Các bước tiến hành quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả quy hoạch củacấp dưới, vụ ( hoặc ban) tổ chức cán bộ tổng hợp các thông tin cơ bản về cánbộ, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và đề xuất danh sách (nếu cần) nhân sựcó triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch lãnh đạo cơ quan, đơn vị, báo cáo đồngchí bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, người đứng đầu tập thể lãnh đạocơ quan, đơn vị cho ý kiến chỉ đạo trước khi đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tạihội nghị cán bộ chủ chốt.

Các thông tin cơ bản gồm : họ vàtên, năm sinh, năm vào Đảng, chức vụ, ngạch bậc công chức, đơn vị công tác,trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; tỷ lệphiếu giới thiệu vào diện quy hoạch các chức danh của cấp dưới.

Bước 1 . Tổ chức hội nghị cán bộchủ chốt để giới thiệu nguồn.

Thành phần :

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan;

- Tổng cục trưởng, phó tổng cụctrưởng;

- Vụ trưởng, phó vụ trưởng vàtương đương;

- Trưởng, phó các đơn vị sựnghiệp trực thuộc;

- Tổng giám đốc, phó tổng giámđốc, thành viên hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty;

- Giám đốc các doanh nghiệp độclập trực thuộc;

- Bí thư đảng ủy, bí thư chi bộcác đơn vị trực thuộc bộ, ban, ngành;

- Thường vụ Đảng ủy cơ quan;

- Chủ tịch, phó chủ tịch côngđoàn ngành;

- Chủ tịch công đoàn cơ quan;

- Bí thư đoàn thanh niên cơquan;

- Các đồng chí là chuyên gia,chuyên viên cao cấp.

Nội dung: lấy phiếu giới thiệucán bộ vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan…thuộcdiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

(Tại hội nghị này không tổ chứclấy ý kiến giới thiệu cán bộ vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơnvị trực thuộc. Đối với các chức danh này, tập thể có thẩm quyền xem xét kết quảquy hoạch ở cấp dưới và tham khảo ý kiến ban chấp hành đảng bộ cơ quan để xemxét, bỏ phiếu quyết định quy hoạch).

Trình tự :

- Lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơquan chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn cán bộ quyhoạch vào các chức danh.

- Vụ (ban) tổ chức cán bộ phátdanh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh đểcán bộ dự Hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêmnguồn quy hoạch ngoài danh sách (nếu có) đã được chuẩn bị.

- Các đại biểu dự Hội nghị bỏphiếu giới thiệu. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu.

Đối với những cơ quan, đơn vị cónhiều đơn vị trực thuộc, trú đóng phân tán thì không nhất thiết tổ chức hộinghị, có thể tham khảo ý kiến qua thư, nhưng phải bảo đảm khách quan, bí mậtthông tin giới thiệu ( người tham gia bỏ phiếu giới thiệu gửi lại ban cán sựđảng, đảng đoàn ý kiến của mình trong phong bì do vụ ( ban) tổ chức cán bộchuẩn bị sẵn; mở bóc bì để kiểm phiếu cùng lúc).

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, vụ(ban) tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch của cấp dưới đối vớicác chức danh do lãnh đạo bộ, ban, ngành trực tiếp quản lý theo phân cấp và cácchức danh lãnh đạo bộ, ban, ngành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý,báo cáo ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan để thảo luận, thống nhấtdanh sách nhân sự dự kiến đưa ra lấy ý kiến của ban chấp hành đảng bộ cơ quan.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến banchấp hành đảng bộ cơ quan.

Ban chấp hành đảng bộ cơ quanthảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào diện quy hoạch các chức danh:

- Lãnh đạo bộ, ban, ngành thuộcdiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;

- Đối với cán bộ các đơn vị cơsở trú đóng trên địa bàn xa trung ương, không sinh hoạt đảng ở đảng bộ cơ quanbộ, ban, ngành… thì tham khảo ý kiến của ban thường vụ đảng ủy cấp trên trựctiếp của tổ chức đảng đơn vị cơ sở.

Bước 3: Ban cán sự đảng, đảngđoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ.

Trên cơ sở nghiên cứu thông tintừ kết quả các bước đã tiến hành nêu trên, hội nghị ban cán sự đảng, đảng đoàn,tập thể lãnh đạo cơ quan thảo luận và ghi phiếu quyết định:

- Giới thiệu cán bộ quy hoạchvào các chức danh lãnh đạo bộ, ban, ngành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thưquản lý; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ( qua Ban Tổ chức Trung ương).

- Quyết định quy hoạch các chứcdanh lãnh đạo các đơn vị thuộc do ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quantrực tiếp quản lý theo phân cấp.

Khi ghi phiếu, mỗi thành viênban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan có thể chọn giới thiệu 2 –3 người cho một chức danh và một người quy hoạch vào 2 – 3 chức danh.

Các đồng chí được trên 50% tổngsố ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan bỏ phiếu tánthành thì đưa vào danh sách quy hoạch.

Kết quả quy hoạch phải bảo đảmyêu cầu mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2 – 3 cán bộ dự nguồn; mỗi cán bộ cóthể quy hoạch vào 2 – 3 chức danh. Quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch cả cánbộ ngoài Đảng đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

3. Định kỳ xây dựng và xem xét,bổ sung quy hoạch

Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội toànquốc của Đảng, các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể chỉ xây dựng quy hoạchcán bộ 01 lần, đồng thời hằng năm tiến hành xem xét, bổ sung quy hoạch cán bộ01 lần, đồng thời hằng năm tiến hành xem xét, bổ sung quy hoạch đó. Cụ thể nhưsau:

- Vào năm thứ hai của nhiệm kỳĐại hội Đảng toàn quốc, Quốc hội và Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quanĐảng, Nhà nước xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới đầyđủ các bước như quy trình đã hướng dẫn (ví dụ : năm 2008 xây dựng quy hoạch cánbộ nhiệm kỳ 2011 – 2016).

- Vào năm thứ hai của nhiệm kỳĐại hội của các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức, đoàn thể xây dựng quy hoạch cánbộ cho nhiệm kỳ mới của tổ chức, đòan thể mình với đầy đủ các bước như quytrình hướng dẫn.

- Trong những năm tiếp theo, bancán sự đảng, đảng đòan, tập thể lãnh đạo cơ quan xem xét, bổ sung nhân tố mớiđủ điều kiện và tiêu chuẩn vào quy hoạch, đưa những cán bộ không còn đủ điềukiện và tiêu chuẩn ra khỏi quy hoạch (đối với cả quy hoạch của nhiệm kỳ tới vàquy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại).

- Khi xem xét, bổ sung quyhoạch, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan căn cứ vào đánh giá cán bộhằng năm để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không cần thực hiện đầy đủ các bướcnhư xây dựng quy hoạch ban đầu.

4. Về độ tuổi cán bộ đưa vào quyhoạch

Chỉ đưa vào quy hoạch cán bộ chomột nhiệm kỳ những đồng chí còn độ tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳđó (ví dụ : các đồng chí quy hoạch lần đầu vào các chức danh của nhiệm kỳ 2011– 2016 phải đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ 2011 – 2016 : là nam sinh từ năm1956, nữ sinh từ năm 1961 trở lại đây).

Các đồng chí được bổ sung vàoquy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại cũng cần đủ tuổi công tác ít nhất trọn 1 nhiệmkỳ bổ nhiệm (5 năm). Đối với các đồng chí đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quảnlý, tính đến thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ mới còn đủ tuổi công tác 2/3 nhiệm kỳthì cũng có thể đưa vào quy hoạch để xem xét tái bổ nhiệm.

Những đồng chí có tên trong quyhoạch nhưng khi xem xét lại thấy không đủ độ tuổi thì đưa ra khỏi quy hoạch.

Không quy hoạch cán bộ đươngchức vào chức vụ hiện giữ trong nhiệm kỳ hiện tại.

III. QUẢN KÝ VÀ THỰC HIỆN QUYHOẠCH

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch.

Căn cứ vào quy hoạch cán bộ vàđối chiếu với tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, ban thường vụ, ban cán sự đảng,đảng đoàn, đảng ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan xây dựng và chỉ đạo tổ chức thựchiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theoquy hoạch; ưu tiên thực hiện các kế hoạch đó trong công tác đào tạo, bồi dưỡng;luân chuyển và bố trí, sắp xếp cán bộ.

2. Bố trí, sử dụng cán bộ theoquy hoạch

Từ nay, việc cử cán bộ đi đàotạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử giữ các chức vụlãnh đạo, quản lý các cấp nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

Cán bộ lãnh đạo cấp trên nóichung phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; ở địa phương, thànhviên ban thường vụ cấp ủy cấp trên nói chung phải kinh qua lãnh đạo chủ chốtcấp dưới.

Khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cửvào chức danh nào thì trước hết phải chọn những cán bộ được quy hoạch vào chứcdanh đó; trường hợp đặc biệt mới chọn các đồng chí quy hoạch vào chức danhtương đương.

Trong hồ sơ nhân sự đề nghị BộChính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, cần nói rõ nhân sự có trongquy hoạch chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nếu không có trong quy hoạchthì phải giải trình rõ lý do.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở các quan điểm, phươngchâm, nguyên tắc, phương pháp quy định trọng Nghị quyết 42-NQ/TW, Hướng dẫn nàyvà căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, bancán sự đảng, đảng ủy, tập thể lãnh đạo vác cơ quan, đơn vị mình; khi cần thiếtthì ban hành chỉ thị hoặc nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ; đồng thời,chỉ đạo và hướng dẫn cấp dưới làm quy hoạch cán bộ.

Ban tổ chức Trung ương nghe báocáo và tham gia ý kiến về quy hoạch cán bộ của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cáccơ quan Trung ương; đồng thời xác nhận quy hoạch các chức danh cán bộ diện BộChính trị, Ban Bí thư Quản lý và thông báo lại cho các địa phương, cơ quan, đơnvị.

Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫnsố 47- HĐ/BTCTW ngày 24/5/2005 và các hướng dẫn trước đây của Ban Tổ chức Trungương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hướng dẫn này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đềnghị ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban cánsự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương đểcó hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Vụ TCCB các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW,
- Lãnh đạo Ban TCTW và các vụ, đơn vị trong Ban.
- Lưu VP, Vụ THCB

TRƯỞNG BAN
Hồ Đức Việt