BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2378/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

HƯỚNG DẪN

KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 2011-2015 PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNGSỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào thi đua “Cảnước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Quyết định số 181/Q Đ-TTg ngày 03/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức Đạihội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đkịp thời độngviên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua “Cả nước chung sứcxây dựng nông thôn mới” trong 05 năm qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn về việc khen thưởng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHENTHƯỞNG

1. Đối với tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a/ Khen thưởng cấpxã

- Mỗi tnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chọn 05% số xã tiêu biểu nhất(trong tổng số xã của tnh, thành phố; xã được khen thưởng phải đạt chuẩn nông thôn mới) để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằngkhen.

Trong đó, mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn,giới thiệu 01 xã tiêu biểu nhất trong số xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã đã được lựa chọn trong đoàn đại biểucủa tỉnh, thành phố dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc),để biểu dương, trao thưởng tại Đạihội Thi đua yêu nước toàn quốc lần th IX.

b/ Khen thưởng cấp huyện

- Tnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chọn huyện - là huyện đạt chuẩn nôngthôn mới, đã được cấp có thm quyền công nhận để đề nghịChính phủ tặng Cờ Thi đua.

Tại Đại hội sẽ biểu dương, trao thưởng những huyệt đạtchuẩn nông thôn mới.

c/ Khen thưởng cá nhân

Các tnh, thànhphố trực thuộc Trung ương khen thưởng cá nhân có nhiềuđóng góp trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng hìnhthức khen thưởng theo thm quyền và lựa chọn mỗi tnh, thành phố 05 cá nhân tiêu biểu nhất để đề nghịThủ tướng Chính phủ xét, tặng Bằng khen. Đối tượng, tiêu chuẩnquy định tại điểm đ, khoản 1, mục IV Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thtướng Chính phủ về việc triển khaiphong trào thi đua “Cnước chung sức xây dựng nông thônmới”.

d/ Khen thưởng cấptỉnh

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ lựa chọn mỗi Cụm thi đua 01 tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trongCụm và có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Chủ tịch nước xét, tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại Đại hội sẽ biểu dương, khen thưởng 10 tỉnh, thành phố tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

2. Đối với Bộ, ban, ngành, đoàn thểTrung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

a/ Khen thưởng cấp Bộ

- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương sẽ lựa chọn ở mỗi Khối thi đua 01Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có thànhtích xuất sắc, ni trội nhất trong thựchiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đđề nghị Chủ tịch nước xét, tặng Huân chương Laođộng hạng Nhất.

Tại Đại hội sẽ biểudương, khen thưởng 10 Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Tập đoàn, TổngCông ty Nhà nước tiêu biểu.

b/ Khen thưởng cấp trực thuộc Bộ

- Mỗi Bộ, ngành, đoàn thTrung ương lựa chọn 02 - 03 đơn vị trực thuộc có thành tích tiêu biểu trongxây dựng nông thôn mới để đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét,tặng Bằng khen.

* Kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào thi đua ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. THỦ TỤC, HỒ SƠ

1. Thủ tục

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các Bộ, ban, ngành, đoànthể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước xét, chọn lập danh sách đềnghị khen thưởng.

- Riêng khen thưởng cấp tỉnh (tại đim d, mục 1, khoản I) và khen thưởng cấp bộ (tại điểma, mục 2, khoản I) sdo Hội đồng Thiđua - Khen thưởng Trung ương xem xét, lựa chọn và thốngnhất với các Cụm, Khối thi đua trước khi trình Thtướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định.

2. Hồ sơ

- Tờ trình đề nghịkhen thưởng của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp tỉnh;

- Biên bn họp Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ hoặccấp tnh;

- Báo cáo thành tích và danh sách củatp thể, cá nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thểTrung ương, các tnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo trin khai việc đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nôngthôn mới và trình Thtướng Chínhphủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) trước ngày 30/10/2015.

Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có vướng mắc về công tác khenthưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ điều chỉnh, bổ sung hướng dẫncho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- VPĐPTWCTMTQGXDNTM;
-
Vụ (Phòng) TĐKT các bộ, ban, ngành đoàn thể TW; Tập đoàn KT, TCTNN;
- Ban TĐKT các tnh, thành phố t/t TW;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT TW;
- Lưu: VT, VTCCB.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà