UBND TỈNH SƠN LA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/HD-SNV

Sơn La, ngày 12 tháng 01 năm 2015

HƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 91/2014/NQ-HĐND NGÀY 17/9/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN,BIỆT PHÁI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, côngchức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đếnnăm 2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBNDtỉnh tại Công văn số 2750/UBND-NC ngày 01/10/2014 về việc tổ chức triển khaithực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề lầnthứ 4.

Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện một sốnội dung Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dântỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luânchuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:

1. Đối tượng hưởng chính sách

1.1. Thực hiện theo quy định tạiKhoản 2, Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chứctrong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của đảng, nhà nước, tổ chức chínhtrị - xã hội thuộc diện Tỉnh ủy quản lý theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2,Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh, thực hiện theoquy định tại Điều 8, 9, Quyết định số 699-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ.

2. Thẩm quyền quyết định điềuđộng, luân chuyển, biệt phái

Thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quảnlý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết địnhsố 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 Ban hành quy định phân cấp quản lý viênchức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theonghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quanchuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

3. Chính sách hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐNDtỉnh.

b) Đối với hỗ trợ một lần: Thực hiệnchi trả ngay sau khi cán bộ, công chức, viên chức nhận công tác theo quyết địnhcủa cấp có thẩm quyền.

c) Đối với hỗ trợ nhà ở: Thực hiệnchi trả cùng với tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Việc xác nhận cán bộ, công chức,viên chức được điều động, luân chuyển về nơi gia đình cư trú nhưng không thể đivề trong ngày, do người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức,viên chức.

đ) Cơ quan, đơn vị thực hiện chi trảkinh phí hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điểm 3.6, Khoản 3, Điều 1, Nghịquyết 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30 tháng6); cuối năm (vào ngày 15 tháng 12) cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khaithực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức với UBND tỉnh(qua Sở Nội vụ).

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Nghịquyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chínhsách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt pháitrên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đềnghị phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLCCVC, Hà 55b.

GIÁM ĐỐC
Lưu Minh Quân