NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/NHCS-TD

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH SỔ VAY VỐN VÀPHÁT HÀNH BIÊN LAI THU LÃI TIỀN VAY

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tụchành chính về nghiệp vụ tín dụng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội(NHCSXH) hướng dẫn triển khai phát hành Sổ vay vốn thay thế cho các loại giấynhận nợ và phát hành Biên lai thu lãi trên phạm vi toàn quốc theo các nội dungcụ thể sau đây:

I. PHÁT HÀNH SỔ VAY VỐN

1. Phát hành Sổ vay vốn

1.1. Sổ vay vốn do NHCSXH phát hànhthay thế cho các loại giấy nhận nợ của nhiều chương trình tín dụng khác nhaunhư: Sổ tiết kiệm và vay vốn hộ nghèo; Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ.

1.2. Mỗi hộ gia đình vay vốn đượcNHCSXH cấp 01 Sổ vay vốn. Sổ vay vốn là Giấy nhận nợ của hộ gia đình khi vay vốnNHCSXH cho 01 hay nhiều chương trình tín dụng (nếu hộ vay vốn vay nhiều chươngtrình tín dụng) để theo dõi việc vay vốn, trả nợ và dư nợ tại NHCSXH.

1.3. Mỗi hộ vay vốn sẽ được cấp mộtmã số khách hàng ghi trên Sổ vay vốn. Mã số khách hàng được sử dụng trong suốtquá trình hộ vay vốn có quan hệ tín dụng với NHCSXH.

1.4. Đối với các khách hàng đã vay vốnđang sử dụng Sổ tiết kiệm và vay vốn hộ nghèo, khế ước nhận nợ… cũng đều phảithay thế đổi sang Sổ vay vốn mới.

2. Quy trình phát hành và đổi Sổ vayvốn

2.1. Phát hành mới:Người vay được phê duyệt vay vốn lầnđầu sẽ được nhận Sổ vay vốn khi vay vốn. Người vay phải sử dụng Giấy đề nghị vayvốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu 01/TD đính kèm) để thay thế cho mẫuGiấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất, kinh doanh và Khế ước nhận nợ (mẫu01/TD ) trước đây.

2.2. Quy trình đổi sổ (thay thế cácgiấy nhận nợ cũ)

2.2.1. Ngân hàng in Danh sách ngườivay có dư nợ đến ngày gần nhất theo từng Tổ TK&VV (theo mẫu số 01/ĐS đínhkèm, sau đây gọi tắt là Danh sách 01/ĐS ). Danh sách 01/ĐS liệt kê dư nợ củatừng người vay theo từng chương trình (có chương trình tin học hỗ trợ việc innày). Ngân hàng chuyển Danh sách 01/ĐS cho tổ chức Hội nhận ủy thác.

2.2.2. Tổ chức Hội cấp xã và TổTK&VV căn cứ vào Danh sách 01/ĐS , tiến hành rà soát, xác định theo hộ có 1,2 hoặc nhiều chương trình tín dụng hoặc hộ vay một chương trình nhưng có nhiềungười trong hộ đứng tên vay đang còn dư nợ để xác định tổng số tiền vay của hộgia đình, làm cơ sở cấp Sổ vay vốn thay thế.

- Trường hợp phát hiện hộ vay mộtchương trình nhưng do từ 2 thành viên trở lên đứng tên vay (2 khoản vay thuộcmột chương trình) hoặc một hộ vay nhiều chương trình do nhiều thành viên tronggia đình đứng tên vay và nhiều người thừa kế thì Tổ trưởng Tổ TK&VV thốngnhất với các người vay trong hộ để chọn chủ hộ đại diện cho hộ gia đình đứngtên người vay, chọn người thừa kế trong Sổ vay vốn mới.

- Trường hợp, hộ chỉ có một ngườiđứng tên vay vốn trên hồ sơ nhưng nay không còn (đã chết, mất tích,...) hoặchạn chế năng lực hành vi dân sự thì Tổ TK&VV thống nhất với hộ chọn thànhviên khác trong hộ đứng tên người vay, tên người thừa kế trong Sổ vay vốn mớitheo hướng dẫn trên.

Tiếp theo, Tổ trưởng Tổ TK&VVghi đầy đủ các thông tin mới vào Danh sách 01/ĐS . Người vay ký xác nhận nợ vàocột 10. Sau đó, Tổ trưởng Tổ TK&VV gửi Danh sách 01/ĐS cho Tổ chức Hội đểtổ chức Hội gửi cho Ngân hàng.

- Trường hợp phát hiện có chênh lệchdo: cá nhân (cán bộ Hội, Tổ trưởng Tổ TK&VV, cán bộ Ngân hàng, cán bộ UBNDxã,..), tổ chức (Hội, UBND xã,...) lợi dụng xâm tiêu, vay ké, người vay khôngnhận nợ thì Ngân hàng chưa đổi Sổ. Ngân hàng phải phối hợp với các tổ chức chínhtrị -xã hội, Tổ TK&VV, UBND xã đối chiếu tìm nguyên nhân, làm rõ tráchnhiệm người sai phạm để thu hồi vốn. Trường hợp sai phạm nghiêm trọng, lập hồsơ gửi cơ quan pháp luật. Ngân hàng chỉ đổi Sổ trong trường hợp người vay nhậnnợ hoặc có đầy đủ bằng chứng xác nhận người vay đã nhận nợ.

- Trường hợp phát hiện hộ vay vốnkhông đúng đối tượng thụ hưởng chính sách thì phải lập danh sách riêng, khôngtiến hành đổi Sổ mà phải thu hồi vốn trước thời hạn. Đồng thời phải làm rõtrách nhiệm về việc cho vay sai đối tượng.

2.2.3. Ghi chép trên Sổ vay vốn khiđổi Sổ

a) Ngân hàng căn cứ Danh sách 01/ĐS đã được người vay ký nhận nợ và hồ sơ vay vốn để ghi chép đầy đủ các thông tinvào các vị trí quy định trên Sổ vay vốn.

- Trang bìa Sổ vay vốn (dùng cho hộgia đình) phải ghi bằng bút bi để tránh bị nhòe.

- Mã khách hàng gồm 10 ký tự:TT.HH.XXZZZZ, trong đó:

+ TT là 2 ký tự mã tỉnh theochương trình Thông tin báo cáo hiện hành của NHCSXH.

+ HH là 2 ký tự mã huyện doNHCSXH cấp tỉnh quy định cho từng huyện.

+ XX là 2 ký tự mã xã doNHCSXH nơi cho vay quy định.

+ ZZZZ là 4 ký tự lấy giá trịtừ 0001 đến 9999 là số thứ tự khách hàng vay vốn trong từng xã.

Ví dụ: Khách hàng tại Hà Nội, quậnHoàn Kiếm, phường Hàng Bạc được đánh mã khách hàng như sau:

Mã tỉnh, tp

Mã quận, huyện

Mã phường, xã

Số thứ tự khách hàng

Mã khách hàng

02

01

05

0001

0002

….

9999

02.01.050001

02.01.050002

……

02.01.059999

- Trường hợp, một chương trình tíndụng có dư nợ theo 2 hoặc 3 mức lãi suất cho vay khác nhau thì phần mang sangSổ vay vốn mới phải ghi riêng vào từng dòng theo từng mức lãi suất (xem ghi mẫuđính kèm).

b) Trường hợp, người vay nhiềuchương trình thì mỗi chương trình được theo dõi trang riêng theo thứ tự bậcthang trong Sổ vay vốn.

- Từng trang chương trình phải ghiđầy đủ tên và các thông tin của chương trình.

- Mép bên phải của bậc thang trongSổ vay vốn ghi mã số chương trình. Các chương trình được mã hóa như sau:

Tên chương trình

Mã số

Cho vay hộ nghèo

01

Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

02

Cho vay giải quyết việc làm

03

Cho vay xuất khẩu lao động

04

Cho vay trả chậm nhà ở cho hộ dân ĐB sông Cửu Long và Tây Nguyên

05

Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường

06

Cho vay hộ nghèo về nhà ở

07

Cho vay chương trình, dự án nước ngoài

09

Cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn

10

Cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

11

Cho vay hộ, cơ sở SX sử dụng lao động sau cai nghiện ma túy

13

Cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo ĐB sông Cửu Long

14

Cho vay khác

20

- Riêng cho vay các chương trình, dựán nước ngoài thì được chuyển đổi ghi vào 01 trang dùng chung mã số 09, gồm: dựán phát triển ngành Lâm nghiệp (tại 4 tỉnh miền Trung), dự án toàn dân tham giaquản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang (IFAD), dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôntỉnh Tuyên Quang (RIDP), dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nướcven biển miền Nam Việt Nam (CWPD), dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của phụnữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô (UNILEVER).

Trường hợp, một hộ có từ 2 chươngtrình, dự án cho vay bằng nguồn vốn nước ngoài trở lên thì mỗi dự án ghi mộtdòng như đối với trường hợp một chương trình có 2 mức lãi suất cho vay khácnhau.

c) Sau khi hoàn tất việc ghi chépcác nội dung trên Sổ vay vốn, cán bộ Ngân hàng được phân công kiểm tra lại cácyếu tố, sự khớp đúng số dư nợ trên Sổ vay vốn mới với các Giấy nhận nợ cũ vàsao kê dư nợ tại Ngân hàng, ký xác nhận vào cột 10 phần theo dõi từng chươngtrình (Cột 10 được thiết kế do kế toán ký khi khách hàng có giao dịch, nhưngtrường hợp đổi sổ thì cán bộ được phân công đổi sổ ký) và trình Tổ trưởng(Trưởng phòng) Tín dụng.

d) Tổ trưởng (Trưởng phòng) Tín dụngkiểm soát lại và ký tên vào Sổ vay vốn; trình Giám đốc ký, đóng dấu và chuyểnSổ vay vốn (cả Sổ dùng cho hộ gia đình và Sổ Ngân hàng lưu giữ) cho Tổ trưởngTổ TK&VV để lấy chữ ký người vay, người thừa kế vào các vị trí quy địnhtrên Sổ vay vốn. Sau đó, Tổ trưởng Tổ TK&VV trả lại Sổ vay vốn (dùng cho hộgia đình) cho người vay lưu giữ và giao cho Ngân hàng Sổ vay vốn (Ngân hàng lưugiữ) kèm các Giấy nhận nợ cũ để thực hiện lưu giữ và theo dõi theo quy địnhhiện hành.

2.2.4. Sao kê dư nợ theo hộ và sắpxếp hồ sơ vay vốn

a) Sau khi hoàn tất việc đổi Sổ vayvốn, Ngân hàng tiến hành kiểm tra lại bằng cách sao kê dư nợ theo hộ vay, đốichiếu số dư nợ với Sổ vay vốn (Ngân hàng lưu giữ) đảm bảo sự khớp đúng.

b) Thực hiện việc sắp xếp hồ sơ chovay theo quy định của Tổng giám đốc tại Văn bản số 245 NHCS-KT ngày 18/02/2009về việc sắp xếp, lưu giữ hồ sơ cho vay sau khi đổi Sổ vay vốn, gồm: hồ sơ chovay mới, hồ sơ đổi Sổ vay vốn: Danh sách 01/ĐS và các Giấy nhận nợ cũ.

II. PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU LÃI VÀQUY TRÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU LÃI.

1. Biên lai thu lãi

1.1. Biên lai là chứng từ thu tiềndùng để thu tiền lãi, sử dụng trong trường hợp Ngân hàng ủy nhiệm cho TổTK&VV thu lãi của người vay. Biên lai thu lãi do ngân hàng in theo mẫu thốngnhất có 01 liên được người vay lưu giữ.

1.2. Biên lai thu lãi dùng để thulãi theo tháng. Mỗi tháng in 01 Biên lai thu lãi có đầy đủ nội dung: Họ tênngười vay, mã khách hàng, địa chỉ, số tiền lãi phải thu gồm các chương trìnhcủa từng hộ gia đình. Việc thu lãi thống nhất được tính tròn tháng (30 ngày).

2. Quy trình sử dụng Biên lai thulãi

2.1. Tại Ngân hàng nơi cho vay

a) Trước ngày đi trực giao dịch cốđịnh tại xã, Ngân hàng nơi cho vay in Biên lai thu lãi đến từng người vay theomẫu số 01A/BL đính kèm (sau đây gọi tắt là Biên lai mẫu 01A) kèm Bảng kê lãiphải thu và lãi thực thu theo mẫu số 13/TD đính kèm (sau đây gọi tắt là Bảng kêmẫu 13) để giao cho Tổ trưởng Tổ TK&VV khi giao dịch tại xã. Trường hợp cầnthiết có thể thực hiện việc in Biên lai thu lãi tại điểm giao dịch. Bảng kê mẫu13 có in sẵn số tiền lãi phải thu hàng tháng và số lãi tồn đọng đến từng ngườivay để cung cấp cho Tổ trưởng Tổ TK&VV.

- Khi đi giao dịch tại điểm giaodịch hàng tháng tại xã thì phải thực hiện thu lãi của tháng trước, đồng thờigiao lại cho Tổ trưởng Tổ TK&VV Biên lai thu lãi của tháng sau liền kề.

- Đối với lãi tồn đọng: Ngân hàng invà giao cho Tổ TK&VV một lượng Biên lai thu lãi theo mẫu số 01B/BL đính kèm(sau đây gọi tắt là Biên lai mẫu 01B). Khi Tổ sử dụng hết số lượng Biên lai nàythì được Ngân hàng cấp tiếp. Khác với Biên lai mẫu số 01A, Biên lai mẫu 01Bchưa ghi số tiền phải thu. Khi thu được tiền, Tổ trưởng mới ghi số tiền lãi thuđược vào Biên lai.

b) Phương pháp tính lãi để in Biênlai mẫu 01A: được thực hiện theo một trong các phương pháp sau:

- Phương pháp 1: tính đến ngày giaodịch cố định tại xã(từ ngày giao dịch cố định tháng này đến ngày giao dịch cố định tháng sau).

Để thực hiện phương pháp này, thángđầu tiên áp dụng Biên lai thu lãi, Biên lai thu lãi được in theo số lãi tính từngày giao dịch cố định tháng này đến ngày giao dịch cố định của tháng sau đểgiao cho Tổ trưởng Tổ TK&VV thu lãi. Số lãi chưa thu kể từ ngày giao dịchcố định kỳ này trở về trước sẽ không in Biên lai mẫu 01A mà được in vào Bảng kêmẫu 13 và sử dụng Biên lai mẫu 01B để thu.

- Phương pháp 2: tính đến ngày cuốicùng của tháng dương lịch (từ ngày 01 đến ngày 30 hàng tháng. Trường hợp, tháng có 31 ngày hoặcít hơn 30 ngày thì đều được tính 30 ngày).

Để thực hiện phương pháp này, việcxử lý Biên lai tháng đầu tiên áp dụng Biên lai thu lãi tương tự như phương pháp1 nêu trên.

- Phương pháp 3: tính theo ngàyngười vay nhận nợ(từ ngày nhận nợ tháng này đến ngày đó tháng sau nhưng tối đa đến ngày giaodịch cố định).

Để thực hiện phương pháp này, thángđầu tiên áp dụng Biên lai thu lãi, Biên lai thu lãi được in theo số lãi tính từngày nhận nợ của tháng trước đến ngày nhận nợ của tháng này trước ngày đi giaodịch cố định tại (không thu lãi trước của người vay). Số lãi chưa thu trướcngày áp dụng Biên lai thu lãi được sử dụng Biên lai mẫu 01B để thu như phươngpháp 1 nêu trên.

Lưu ý: Đối với chương trình cho vayHSSV và các chương trình chưa thu lãi trong thời gian ân hạn, số tiền lãi intrên biên lai được tính theo nguyên tắc: Tổng số lãi phải trả trong thời gianân hạn được phân bổ đều cho các tháng phải trả nợ để tính ra số tiền lãi phảitrả hàng tháng.

c) Khi Tổ trưởng Tổ TK&VV nộptiền lãi thu được cho Ngân hàng tại điểm giao dịch, cán bộ Ngân hàng phải căncứ vào Bảng kê mẫu 13 để thu lãi theo quy định và trả lại cho Tổ trưởng TổTK&VV 01 liên phiếu thu kèm Bảng kê thu lãi mẫu số 12/TD và Bảng kê mẫu 13.

2.2. Thủ tục giao nhận Biên lai thu lãi:Ngân hàng nơi cho vay giao trực tiếp Biên lai thu lãi cho Tổ trưởng TổTK&VV. Khi giao nhận Biên lai phải theo dõi vào Sổ giao nhận Biên lai thulãi, ký xác nhận cụ thể về số lượng và từng loại Biên lai (theo mẫu Sổ giaonhận biên lai đính kèm).

2.3. Tại Tổ TK&VV

a) Căn cứ vào số tiền lãi phải thucủa người vay đã được in sẵn trên Biên lai mẫu 01A, Tổ trưởng Tổ TK&VV thựchiện thu tiền và ký, ghi rõ họ tên vào Biên lai khi đã thu đủ số tiền in trênBiên lai.

- Trường hợp người vay không nộpđúng số tiền đã in trên Biên lai thì Tổ trưởng Tổ TK&VV lập Biên lai mẫu01B ghi số tiền lãi người vay thực nộp vào Biên lai. Trường hợp, người vay chưacó tiền trả lãi thì Biên lai mẫu 01A được sử dụng để thu vào các tháng tiếptheo.

- Trường hợp người vay nộp lãi tồnđọng thì Tổ trưởng Tổ TK&VV lập Biên lai mẫu 01B ghi số tiền lãi tồn đọngngười vay thực nộp vào Biên lai.

Tiếp theo, Tổ trưởng Tổ TK&VVghi số tiền lãi thực thu vào Bảng kê 13, trong đó số lãi thu bằng tiền mặt đượcghi vào cột số 10 và số lãi thu bằng tiền gửi tiết kiệm (chuyển khoản) thì ghivào cột số 11.

Sau đó, Tổ trưởng Tổ TK&VV trảBiên lai cho người nộp tiền lưu giữ, đồng thời yêu cầu người nộp tiền ký xácnhận vào cột 12 trên Bảng kê mẫu 13 và cột 8 mẫu số 01 “Bảng kê thu, chi tiềngửi tiết kiệm” ban hành kèm theo Văn bản số 244/NHCS-KH ngày18/02/2009 của Tổnggiám đốc “Hướng dẫn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thôngqua Tổ TK&VV” nếu thu lãi bằng chuyển khoản từ tiền gửi tiết kiệm.

Lưu ý: Tổ trưởng tổ TK&VV khôngđược ghi số tiền lãi thu được vào Sổ vay vốn (dùng cho hộ gia đình).

b) Khi nộp tiền lãi cho Ngân hàngtại điểm giao dịch, Tổ trưởng Tổ TK&VV phải mang theo Bảng kê mẫu 13 để làmcăn cứ cho cán bộ Ngân hàng thực hiện thu lãi theo quy định hiện hành.

c) Tổ TK&VV lưu giữ Bảng kê mẫu13 và Bảng kê mẫu 12/TD sắp xếp theo thứ tự thời gian. Bảng kê mẫu 13 được sửdụng để theo dõi thay thế cho Sổ theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ theo mẫu số13/TD trước đây.

d) Trường hợp Tổ trưởng Tổ TK&VVđánh mất Biên lai mẫu 01A khi chưa thu tiền lãi của người vay thì được sử dụngBiên lai mẫu 01B thay thế và người đánh mất Biên lai phải hoàn toàn chịu tráchnhiệm nếu bị kẻ gian lợi dụng.

2.4. Đối với người vay

Người vay khi đã trả lãi tiền vaythì phải lưu giữ Biên lai thu lãi để làm cơ sở chứng minh cho số tiền lãi đãnộp cho Tổ trưởng Tổ TK&VV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc phát hành Sổ vay vốn và Biênlai thu lãi là một chủ trương lớn nhằm từng bước cải cách thủ tục hành chính vàđảm bảo chặt chẽ trong quản lý, nhằm ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra. Côngviệc này đã được chuẩn bị và chủ động từ năm 2007 - 2008 từ việc củng cố TổTK&VV, tổ chức giao dịch tại xã theo đúng văn bản số 1617/NHCS-TD ngày28/8/2007 v/v nâng cao chất lượng tín dụng và văn bản số 2064A/NHCS-TD ngày22/4/2007 về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tạixã. Việc đổi Sổ vay vốn cũng đồng thời là đợt kiểm kê và đối chiếu nợ. Yêu cầuGiám đốc các cấp Ngân hàng phải nghiêm túc tổ chức thực hiện.

1. Thành lập Ban chỉ đạo các cấp (Cấp TW, cấp tỉnh), cửcán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ ở cấp TW, cấp tỉnh về chỉ đạo thực hiện tạiNgân hàng cơ sở quận, huyện. Báo cáo Ban đại diện HĐQT các cấp, công khai đếnngười dân, Tổ TK&VV, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cấp xã;có hình thức kiểm tra, kiểm tra chéo việc kiểm kê nợ trước khi đổi sổ nhằm pháthiện và sửa sai ngay các sai phạm trong việc sử dụng vốn vay.

2. Tổ chức tập huấn quy trình đổi Sổ vay vốn và sử dụngBiên lai thu lãi cho cán bộ Hội cấp xã làm ủy thác và 100% Tổ TK&VV. Phốihợp với các tổ chức chính trị- xã hội, các Tổ TK&VV phổ biến nội dung nàyđến các tổ viên, triển khai thực hiện việc đổi Sổ vay vốn và thu, nộp lãi theotháng.

3. Việc phát hành Sổ vay vốn cho các đối tượng mới vaylần đầu và phát hành Sổ vay vốn để đổi các Giấy nhận nợ cũ được tiến hành đồngthời để không gây ách tắc cho công tác giao dịch (giải ngân, thu nợ, thu lãi).Đối với các xã (phường) thực hiện đổi Sổ sau thì phát hành Sổ vay vốn cho cáckhách hàng vay lần đầu, còn các khách hàng cũ vẫn giao dịch bình thường trên cácGiấy nhận nợ cũ cho đến khi đổi sang Sổ vay vốn mới.

4.Danh sách người vay có dư nợ (mẫu số 01/ĐS ) được intheo từng Tổ TK&VV. Căn cứ vào tình hình thực tế để in Danh sách mẫu số01/ĐS này theo nguyên tắc “làm đến đâu, in đến đó” để hạn chế việc sai lệch vềnợ vay của từng hộ.

5. Thông báo đến các tổ chức hội, đoàn thể về việc sửdụng Biên lai thu lãi làm chứng từ phản ánh mối quan hệ giao dịch về thu lãicho vay của Tổ TK&VV với người vay là tổ viên của Tổ và từ nay việc thu lãiđều phải thực hiện theo tháng.

6. Điều kiện và phương tiện làm việc: Mỗi ngân hàng cấphuyện sẽ được trang bị bổ sung 01 máy in dùng để in Biên lai thu lãi hàngtháng. Hội sở chính in Sổ vay vốn (Phương pháp hạch toán chi phí Sổ vay vốn, Tổnggiám đốc sẽ có hướng dẫn sau).

7.Do thực hiện việc đổi Sổ vay vốn nên việc công khaiDanh sách hộ vay vốn được chuyển từ công khai theo chương trình sang công khaitheo hộ vay. Hàng tháng, Ngân hàng nơi cho vay thực hiện công khai Danh sách hộvay vốn theo mẫu số 01/CK đính kèm. Mẫu này thay thế mẫu công khai Danh sách hộvay vốn quy định tại tiết c điểm 3.3 mục I Văn bản số 2064A/NHCS-TD ngày22/4/2007. Danh sách hộ vay vốn được lập 01 liên theo từng Tổ TK&VV để côngkhai tại xã. Tổ trưởng Tổ TK&VV căn cứ vào Danh sách này để đôn đốc người vaytrả nợ đến hạn, quá hạn.

8. Việc đổi Sổ vay vốn phải hoàn thành trước 30/8/2009.Trong thời gian triển khai công việc này, định kỳ trước ngày 05 hàng tháng,NHCSXH các tỉnh, thành phố gửi Hội sở chính Báo cáo tiến độ thực hiện đổi Sổvay vốn và phát hành Biên lai thu lãi (theo mẫu đính kèm) bằng đường truyềnFastnet theo địa chỉ BCTD đổi Sổ mã tỉnh.xls; kỳ báo cáo đầu tiên đượclập vào ngày 05/5/2009 để báo cáo kết quả thực hiện từ đầu đến ngày 30/4/2009).

9. Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thaythế cho các văn bản liên quan đến việc hướng dẫn thí điểm việc đổi Sổ vay vốnvà sử dụng Biên lai thu lãi tại chi nhánh NHCSXH Thái Bình, Lai Châu, Hà Nội vàcác nội dung khác trái với quy định tại văn bản này.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốcchi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố báo cáo Ban đại diện Hội đồng quản trị cấptỉnh, cấp huyện và thông báo cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác biếtđể cùng phối hợp thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo Tổng giám đốc xem xét, giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT (để báo cáo);
- Các thành viên chuyên gia tư vấn (để báo cáo);
- Hội LH Phụ nữ, Hội Nông dân; Để phối
- Hội CCB, Đoàn TN CS HCM; hợp thực hiện
- Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc;
- Trưởng BKS HĐQT;
- Kế toán trưởng;
- Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
- PGD NHCSXH cấp huyện;
- Các phòng CMNV tại HSC;
- TT Đào tạo; TT CNTT(để truyền fasnet);
- Sở giao dịch;
- Lưu Văn thư, TKPC, NVTD.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý