UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN NGÀNH: Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/HD-YT-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh;

Thực hiện Công văn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện đăng ký khám, cha bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh;

Căn cứ Quy chế phối hp Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội số 411/LN-YT-BHXH ngày 12/02/2010 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố về hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế,

Căn cứ số người tham gia BHYT và phù hợp với đặc đim của t chức hệ thống y tế trên địa bàn, khả năng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở KCB. Đ người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo quy định, Liên ngành Y tế - BHXH thành phố Hà Nội tạm thời hướng dẫn, quy định số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB năm 2016 như sau:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cần các loại giấy tờ gì ?

1. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện:

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính.

(danh sách các cơ sở KCB theo phụ lục số 01 đính kèm)

2. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tuyến Trung ương:

2.1. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nơi thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện).

Người tham gia BHYT cư trú, làm việc tại huyện giáp ranh (chỉ tính giáp ranh xã, phường, thị trấn) với huyện nơi có bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương nhưng có khoảng cách đến các bệnh viện này gần hơn đến cơ sở KCB trên địa bàn nếu đối tượng có nhu cầu.

(Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục s 02 đính kèm)

2.2. Người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tại Mục 1, Điểm 2.1 Mục 2 nêu trên và được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trong các trường hợp sau:

- Đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD /BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương được đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị.

- Đối tượng công tác trong quân đội khi nghỉ hưu; đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52/HD /BTCTW được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Viện Y học Phòng không- không quân.

>> Xem thêm:  Thủ tục báo tăng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

- Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của Thành phố (đã được Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ph cấp sổ khám bệnh) được đăng ký KCB ban đầu tại các phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố hoặc các phòng khám sức khỏe cán bộ tại các bệnh viện (Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục s 03 đính kèm).

3. Đăng ký KCB ban đầu tại các y tế cơ quan, đơn vị, trường học:

Các đơn vị này chỉ nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý (Danh sách cơ sở KCB theo phụ lục s 04 đính kèm).

4. Tổ chức thực hiện:

- Đi với các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân: hướng dẫn người có thẻ BHYT được lựa chọn để đăng ký KCB ban đầu như đối với các bệnh viện công lập tuyến tỉnh và tuyến huyện (theo từng phụ lục có đánh dấu *). Trường hợp người tham gia không đồng ý đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở KCB công lập trên địa bàn vẫn đủ điều kiện tiếp nhận người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu, BHXH huyện chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đu cho đối tượng.

- Trường hp s lượng thẻ đăng ký ban đầu tại bệnh viện vượt quy định thì hưng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại tuyến xã hoặc tại các phòng khám đa khoa hoặc các cơ sở KCB khác tương đương tuyến huyện.

- Những trường hợp vướng mắc phát sinh, BHXH Thành phố chủ động hướng dẫn giải quyết cho phù hp.

- Giao phòng Cấp sổ, thẻ thuộc BHXH Thành phố hằng tháng có trách nhiệm thông báo số lượng thẻ được đăng ký KCB ban đầu tại từng cơ sở KCB để BHXH huyện hướng dẫn người tham gia BHYT.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo các nội dung trên. Giải thích cụ thể để người tham gia BHYT hiểu và lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Liên ngành (qua Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội) để thống nhất xem xét giải quyết./.

>> Xem thêm:  Tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm được hỗ trợ bao nhiêu phần trăm chi phí khám, chữa bệnh ?

SỞ Y T HÀ NỘIKT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Liên

BHXH TP HÀ NỘIKT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hòa

Nơi nhận:- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để báo cáo);
- Giám đốc SYT, BHXH Thành phố (để báo cáo);
- Các PGĐ BHXH TP, PGĐ SYT Lưu Thị Liên (để chỉ đạo);
- Các phòng nghiệp vụ BHXH TP HN (để thực hiện);
- BHXH các quận, huyện, thị xã (để thực hiện);
- Phòng Nghiệp vụ Y, TCKT thuộc SYT (để thực hiện);
- Website BHXH Thành phố;
- Website Sở Y tế Hà Nội;
- Lưu: VT SYT, VT BHXH (06 bản).

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN