BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 26-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014

HƯỚNG DẪN

VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰCẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨXII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của BộChính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXII của Đảng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 36-CT/TW), sau khi trao đổi ý kiến vớicác cơ quan có liên quan ở Trung ương và trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Tổchức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộcác cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

I- QUÁN TRIỆT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦABỘ CHÍNH TRỊ

1. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ ĐỂ QUÁN TRIỆT, HƯỚNG DẪNTHỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ban thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị cánbộ để quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thành phần cán bộ dự hội nghị:

- Ở đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: cấpủy viên và ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch và ủyviên thường trực hội đồng nhân dân (HĐND), chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhândân (UBND); bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn và người đứng đầu các sở, ngành,Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh; trưởng, phó các ban đảng cấp tỉnh; bí thư,phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, trưởng ban tổ chức cấpủy quận, huyện; bí thư, phó bí thư và trưởng ban tổ chức cấp ủy các đảng bộtrực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

- Ở Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an và các đảngbộ trực thuộc Trung ương: do Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trungương và ban thường vụ đảng ủy các đảng bộ nêu trên quy định.

- Ở đảng bộ các quận, huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi tắt là cấp huyện) tương tự như ở cấp tỉnhvà do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (sau đâygọi tắt là cấp tỉnh) quy định.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể ở địa phương, ban thườngvụ cấp ủy cấp tỉnh có thể mở rộng thêm thành phần tham dự.

2. YÊU CẦU, NỘI DUNG QUÁN TRIỆT VÀ LÃNH ĐAO THỰCHIỆN

Tại các hội nghị cán bộ nêu trên, cần quán triệtđầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 36-CT-TW, các hướng dẫncủa Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp về yêu cầu, nội dung, phươngpháp tiến hành công tác nhân sự cấp ủy; chú ý một số vấn đề sau:

2.1. Công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hànhđúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan; phát huy dân chủ, trí tuệ củatập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tínhxây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

- Về cơ bản phải thực hiện theo quy hoạch cấp ủy nhiệmkỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, ngành, lĩnhvực nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

- Tiến hành đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạoHĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hộikhóa XIV của tỉnh, thành phố:

+ Khi duyệt nhân sự cấp ủy của cấp dưới, ban thườngvụ tỉnh ủy, thành ủy đồng thời xem xét, cho ý kiến về nhân sự lãnh đạo HĐND, UBNDcấp huyện và nhân sự lãnh đạo cấp ủy quận, huyện ứng cử HĐND tỉnh, thành phố.

+ Các tỉnh ủy, thành ủy khi báo cáo Bộ Chính trị,Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) về nhân sự bí thư, phó bí thư cấp ủythì đồng thời báo cáo về nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịchHĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo cấpủy ứng cử làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, thành phố, để BộChính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.

2.2. Tiêu chuẩn cấp ủy viên

Cấp ủy viên phải bảo đảm tiêu chuẩn chung của cánbộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thờikỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số điểm nhấn mạnh nêutại Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, cấp ủy các cấpphải xây dựng tiêu chuẩn cấp ủy viên sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ,chú ý một số yêu cầu, tiêu chuẩn sau:

- Không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ, đảng viênmà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thâncán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảngviên, cán bộ, công chức không được làm; cấp ủy viên trong lực lượng vũ trangcòn phải không vi phạm quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Các đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời làm chủ tịchUBND phải có năng lực, kinh nghiệm về công tác đảng và công tác chính quyền; cótrình độ về chuyên môn nghiệp vụ: đại học trở lên; lý luận chính trị: cao cấp vàtương đương đối với cấp huyện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên môn, nghiệpvụ và lý luận chính trị đối với cấp xã, phường, thị trấn.

- Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm lãnh đạochủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải có năng lực và kinh nghiệm quản lý,điều hành hoạt động của HĐND, UBND.

- Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy được dự kiến giới thiệuứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV phải có trình độ, năng lực và điều kiện thựchiện nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội.

- Về sức khỏe: Các đồng chí được giới thiệu thamgia cấp ủy, ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 -2021 và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV phải có đủ sức khỏe (theo kết luậncủa cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểmgiới thiệu nhân sự) để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.3. Độ tuổi cấp ủy viên và cơ cấu của cấp ủy

a) Về độ tuổi:

- Chỉ thị 36-CT/TW yêu cầu: “Cấp ủy các cấp … cầnbảo đảm 3 độ tuổi; phấn đấu 3 độ tuổi trong ban thường vụ và thường trực cấpủy”, định hướng đối với cấp ủy cấp tỉnh như sau: dưới 40 tuổi không dưới 10%;từ 40 đến 50 tuổi (40% - 50%), còn lại trên 50 tuổi.

- Độ tuổi của người tham gia cấp ủy lần đầu: nói chungphải đủ tuổi để công tác được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn mộtnhiệm kỳ.

- Các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ,bí thư, phó bí thư cấp ủy tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương đượcgiới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệmkỳ (30 tháng) trở lên, cụ thể như sau:

+ Đối với cấp tỉnh: Tuổi tái cử: nam sinh từtháng 3/1958, nữ (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam giới)sinh từ tháng 3/1963 trở lại đây. Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứngcử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021: nam sinh từ tháng9/1958, nữ (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam giới)sinh từ tháng 9/1963 trở lại đây.

+ Đối với cấp huyện: Tuổi tái cử: nam sinhtừ tháng 12/1957, nữ sinh từ tháng 12/1962 trở lại đây. Riêng các đồng chí códự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận, huyện nhiệmkỳ 2016 - 2021: nam sinh từ tháng 9/1958 trở lại đây, nữ sinh từ tháng 9/1963trở lại đây.

+ Đối với cấp xã: Thực hiện theo Kết luận 64-KL/TWvề “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ươngđến cơ sở”, đối tượng tham gia cấp ủy cấp xã gồm cán bộ, công chức cấp xã đangcông tác (theo số lượng quy định của Chính phủ) và những người không là cán bộ,công chức cấp xã (người hoạt động không chuyên trách, cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chếđộ…), do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh căn cứ vào tình hình, đặc điểm của địaphương để hướng dẫn.

+ Đối với lực lượng vũ trang, độ tuổi thamgia cấp ủy căn cứ vào độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhândân Việt Nam và Luật sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam; các đồng chí tham giacấp ủy địa phương thực hiện theo quy định chung về độ tuổi tham gia cấp ủy cáccấp; các đồng chí tham gia cấp ủy trong đảng bộ Quân đội, Công an, tuổi tái cửphải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm),trường hợp còn tuổi công tác từ 1 năm (12 tháng) đến dưới 30 tháng phải là cácđồng chí có năng lực, sức khỏe tốt, uy tín cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vàphải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định.

Theo tinh thần này, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Côngan Trung ương hướng dẫn cụ thể thêm về độ tuổi cấp ủy viên ở các đảng bộ trựcthuộc.

+ Các đồng chí bí thư đảng ủy là chủ tịch hội đồng thànhviên (hội đồng quản trị) hoặc tổng giám đốc và phó bí thư chuyên trách công tácđảng ở các tập đoàn, tổng công ty lớn: Dầu khí, Điện lực, Xăng dầu, Đường sắt, Than- Khoáng sản, Hàng không, Hàng hải, Bưu chính - Viễn thông, Hóa chất, Xi măng,Cao su, Thép, Cà phê, Thuốc lá, Giấy, Dệt May, Lương thực Miền Bắc, Lương thựcMiền Nam, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương,Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầutư và phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng Công ty đầu tư và kinhdoanh vốn Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, còn tuổi công tác từ 1 năm (12tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, thì có thể tiếptục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ đặc điểm, tình hìnhcủa địa phương, có thể vận dụng hướng dẫn trên để quy định tuổi tham gia cấp ủyđối với cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, thành phố và các loạihình doanh nghiệp khác.

- Trường hợp hồ sơ của cán bộ chỉ ghi năm sinh và khôngxác định được ngày sinh, tháng sinh thì xác định là ngày 1 và tháng 1 của nămsinh ghi trong hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

b) Về cơ cấu cấp ủy:

Chỉ thị 36-CT/TW yêu cầu: “Cấp ủy các cấp đổi mới khôngdưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ…”. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cáccấp ủy cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, nhưngkhông nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy,không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cấp ủy viên, làm giảm chất lượng của cấpủy.

Định hướng một số cơ cấu đối với cấp ủy và banthường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

- Tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cánbộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ tuổi trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp ủytỉnh, dưới 35 tuổi đối với cấp ủy huyện) không dưới 10% tổng số cấp ủy viên; tỷlệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư của từng địa phươngvà phải bằng hoặc cao hơn khóa hiện nay.

- Giới thiệu và bầu vào ban thường vụ cấp ủy khóamới phải theo hướng phân công ủy viên ban thường vụ đảm nhiệm các nhiệm vụ: bíthư, phó bí thư; chủ tịch và 1 phó chủ tịch HĐND; chủ tịch và 1 phó chủ tịchUBND; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và trưởng các ban: tổ chức, tuyên giáo, dânvận, nội chính của cấp ủy; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; chỉ huy trưởng quân sự,giám đốc công an; người đứng đầu cấp ủy một số địa bàn, lĩnh vực quan trọng cầntập trung sự lãnh đạo của cấp ủy.

- Khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sựcấp ủy khóa mới, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần phântích rõ về chỉ tiêu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cánbộ khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, cán bộ công tác ở các lĩnh vực,địa bàn có vị trí quan trọng.

- Vào đầu nhiệm kỳ 2015-2020, nơi nào chưa chuẩn bịđủ cơ cấu theo quy định nêu trên thì tiến hành bầu cử cấp ủy với số lượng ít hơn,số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm đạt chỉ tiêu cơ cấu theo quyđịnh.

- Phấn đấu bảo đảm yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 tổngsố cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015; trường hợp số lượng cấp ủy viênđủ tuổi tái cử cao hơn thì việc lựa chọn cấp ủy viên tái cử trước hết phải căncứ vào trình độ, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nhu cầu bố trí cấp ủyviên và sự tín nhiệm đối với cán bộ (có thể lựa chọn nhân sự thông qua phiếu tínnhiệm từ cao đến thấp của ban chấp hành đảng bộ).

- Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh định hướng cụ thểvề độ tuổi, cơ cấu của cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở với yêu cầu tăng tỷ lệ cánbộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số so với khóa hiện nay.

2.4. Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụvà phó bí thư cấp ủy

- Số lượng cấp ủy viên: Chỉ thị 36-CT/TW quy địnhsố lượng cấp ủy viên cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 từ 43 - 55 đồng chí, nhằm quy địnhsố lượng cấp ủy viên phù hợp với đặc điểm, quy mô của các tỉnh ủy, thành ủy, cụthể là:

Thành ủy Hà Nội: không quá 75 cấp ủy viên; Thành ủythành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An: không quá 69 cấp ủyviên.

Số lượng cấp ủy viên của các tỉnh ủy, thành ủy còn lạiđược xác định theo số lượng đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố, cụ thểnhư sau:

+ Có từ 17 đơn vị hành chính trở lên: 43 - 55 cấpủy viên;

+ Có từ 13 - 16 đơn vị hành chính: 43 - 53 cấp ủyviên;

+ Có từ 10 - 12 đơn vị hành chính: 43 - 51 cấp ủyviên;

+ Có từ 9 đơn vị hành chính trở xuống: 43 - 49 cấpủy viên.

- Số lượng ban thường vụ cấp ủy: Thành ủy:Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh ủy: Thanh Hóa, Nghệ An: không quá 17 đồng chí;các tỉnh ủy, thành ủy còn lại và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương từ 13 đến15 đồng chí.

- Số lượng phó bí thư cấp ủy: Thành ủy HàNội, Thành ủy Hồ Chí Minh và đảng ủy khối trực thuộc Trung ương 3 đồng chí; cácđảng bộ khác 2 đồng chí.

Ở đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấpủy đồng thời là chủ tịch UBND vẫn cơ cấu 2 phó bí thư: 1 phó bí thư làm thường trựccấp ủy, 1 phó bí thư làm chủ tịch HĐND hoặc phụ trách lĩnh vực công tác cần tậptrung sự lãnh đạo của cấp ủy.

- Số cán bộ được tăng thêm để luân chuyển, đào tạo theoquy hoạch của cấp trên (làm bí thư, phó bí thư hoặc chủ tịch, phó chủ tịch UBND)không tính vào số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy nêutại Chỉ thị 36-CT/TW và Hướng dẫn này; việc giới thiệu và bầu cử đối với một sốcán bộ được tăng thêm vẫn thực hiện theo quy định chung.

- Số lượng cấp ủy viên cấp ủy huyện thực hiện theo quyđịnh tại Chỉ thị 36-CT/TW; quận, huyện có số lượng đảng viên lớn hoặc tính chấtnhiệm vụ, địa bàn phức tạp do ban thường vụ cấp ủy tỉnh xem xét, xác định.

2.5. Một số điểm chú ý trong giới thiệu nhân sựtham gia cấp ủy khóa mới và việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau đại hội

Các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt một số chủ trươngsau:

a) Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủtịch HĐND các cấp; tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủtịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện.

b) Thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịchUBND, chánh án toàn án nhân dân, viện trưởng viện kiểm soát nhân dân và cán bộlãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan ởcấp tỉnh và cấp huyện không là người địa phương.

Khái niệm “Người địa phương” tại Hướng dẫn này đượchiểu là người sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở địa phương đó.

- Ban thường vụ các tỉnh ủy thành ủy chủ động phối hợpvới ban cán sự đảng các bộ, ngành trong việc bố trí một số chức danh cán bộ ngànhdọc không là người địa phương và triển khai bố trí một số chức danh cán bộthuộc cấp mình quản lý không là người địa phương trong quá trình chuẩn bị nhânsự cấp ủy hoặc có thể điều động cán bộ sau đại hội.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và bancán sự đảng các bộ, ngành: Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhândân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sắp xếp,bố trí cán bộ cấp trưởng của ngành mình ở cấp tỉnh và cấp huyện (nếu có) khônglà người địa phương; phối hợp với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trongviệc bố trí cán bộ cấp trưởng của ngành không là người địa phương.

c) Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyệnvà tương đương trở lên không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một sốđịa phương, đơn vị; đồng thời phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã; thờigian tính giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp là 8 năm. Các cấp ủy có thể phâncông những đồng chí này giữ chức vụ bí thư cấp ủy ở địa phương khác hoặc điềuđộng, bố trí công tác thích hợp. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địaphương, đơn vị mà việc điều chuyển, bố trí cán bộ có thể tiến hành trước hoặcsau đại hội.

d) Thực hiện bố trí cán bộ không tham gia cấp ủy nhiệmkỳ 2015-2020 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơcấu cấp ủy viên, cụ thể như sau:

- Các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2011-2016 và các chứcdanh lãnh đạo cơ quan nhà nước.

- Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, nếu cónhân sự thay thế là đại biểu HĐND thì thực hiện việc thay thế; trường hợp nhânsự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì có thể để đồng chí đươngnhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ HĐND 2011-2016.

đ) Dừng bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thườngvụ cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 1/2015.

e) Ban thường vụ cấp ủy các cấp chủ động bố trí,sắp xếp đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới theo tinhthần của Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấphành Trung ương khóa XI một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thốngchính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quy định của Chính phủ về chế độ, chính sáchđối với cán bộ hoạt động chuyên trách không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vàocấp ủy, Quốc hội, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và ban chấp hành các đoàn thểchính trị - xã hội và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

2.6. Trách nhiệm của ban thường vụ cấp ủy cấptrên đối với công tác nhân sự của cấp ủy cấp dưới

Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướngdẫn này, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếnhành các công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình, đồng thờiquy định, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và việc tiến hànhđại hội của đảng bộ cấp dưới.

- Phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên theodõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp dưới.

- Xem xét, cho ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyềntrong công tác nhân sự và thông qua nhân sự lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy cấpdưới theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Ban thường vụ cấp ủy tỉnh có thể xem xét, thíđiểm chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy,đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy ở nhữngnơi có điều kiện.

- Tập trung sự chỉ đạo của cấp ủy đối với đảng bộmà trên địa bàn đang có tình hình phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; nội bộmất đoàn kết hoặc có cán bộ chủ chốt mắc sai phạm… Ban thường vụ cấp ủy cấptrên cần sớm kiểm tra, kết luận, xử lý cán bộ có khuyết điểm, thực hiện việcđiều động, tăng cường cán bộ đến trước khi tiến hành đại hội và làm tốt côngtác tư tưởng trong đảng bộ. Trường hợp đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị nhânsự cấp ủy xét thấy việc bầu cử cấp ủy sẽ khó khăn, nếu tiến hành bầu cử sẽ khôngbảo đảm chất lượng cấp ủy, thì có thể chỉ đạo đảng bộ đó tiến hành đại hội với3 nội dung, trừ nội dung bầu cấp ủy khóa mới; việc này ban thường vụ cấp ủy cầncân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, tránh tràn lan.

2.7. Thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

- Cấp xã và tương đương: bắt đầu từ tháng4/2015, hoàn thành trong tháng 6/2015;

- Cấp huyện và tương đương: bắt đầu từ tháng6/2015, hoàn thành trong tháng 8/2015;

- Cấp tỉnh: bắt đầu từ tháng 9/2015, hoànthành trong tháng 10/2015.

II- QUY TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY

Quy trình này hướng dẫn cho cấp ủy cấp tỉnh và cóthể vận dụng hướng dẫn cho cấp dưới với những điều chỉnh phù hợp.

1. THÀNH LẬP TIỂU BAN NHÂN SỰ

Cấp ủy quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự từ 5-7đồng chí (bảo đảm không quá 50% số lượng ủy viên ban thường vụ đương nhiệm), gồmbí thư, các phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức và có thểmột số ủy viên ban thường vụ cấp ủy. Đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng tiểu ban,đồng chí Trưởng ban tổ chức làm thường trực Tiểu ban. Tiểu ban nhân sự có nhiệmvụ:

- Giúp ban thường vụ cấp ủy phối hợp các cơ quantham mưu, giúp việc của cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện quytrình công tác nhân sự; đề xuất các phương án nhân sự, báo cáo ban thường vụxem xét, trình cấp ủy quyết định đề cử với đại hội về nhân sự cấp ủy khóa mới;đề cử với cấp ủy khóa mới về nhân sự ban thường vụ, phó bí thư và bí thư.

- Giúp ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị các báo cáo,tờ trình về công tác nhân sự để trình cấp ủy và trình đại hội.

2. CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRƯỚC ĐẠI HỘI

Công tác nhân sự trước đại hội bao gồm việc ràsoát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, cụ thể nhưsau:

2.1. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ

Trong quý IV năm 2014, Ban thường vụ cấp ủy các cấpthực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quyhoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấpủy, chính quyền các cấp và quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, dân tộc thiểusố và cán bộ khoa học - công nghệ.

Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch thực hiện đầyđủ các bước theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trungương với những điểm chú ý như sau:

- Căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy nhiệmkỳ 2015-2020 được quy định tại Chỉ thị 36-CT/TW và Hướng dẫn này để rà soát, bổsung quy hoạch; có sự tính toán về nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới vàphương án bố trí, sắp xếp đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ2015-2020.

- Để việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chất lượngcần làm tốt công tác đánh giá cán bộ. Ban thường vụ cấp ủy phân công ủy viênthường vụ chủ trì chuẩn bị nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc khối đượcphân công phụ trách, báo cáo tập thể ban thường vụ thảo luận, đánh giá cán bộ.

Chú ý đánh giá kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đứclối sống, năng lực, uy tín và trách nhiệm của cán bộ ở những nơi có biểu hiệnmất đoàn kết nội bộ hoặc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về thái độnghiêm túc, chủ động, tích cực của cán bộ trong khắc phục, sửa chữa tồn tại, yếukém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyếtTrung ương 4 (khóa XI).

- Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luậntrước đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trịhiện nay hoặc có đơn thư khiếu nại tố cáo (có danh), trong đó lưu ý:

+ Không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới và bầu làm đại biểudự đại hội cấp trên đối với những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị theoQuy định số 57-QĐ/TW, ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị; Thông báo số 104-TB/TW vềchính sách quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trịvà hướng dẫn khác có liên quan của Trung ương đã được thẩm tra, kết luận vànhững trường hợp có vấn đề về chính trị hiện nay (bản thân và gia đình) đangthẩm tra, chưa kết luận.

+ Cấp ủy triệu tập đại hội chỉ xem xét giải quyếtđơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) liên quan đến cán bộ nếu đơn thư đó gửi đếncấp ủy trước ngày khai mạc Đại hội 25 ngày (đối với cấp cơ sở), 30 ngày (đốivới cấp tỉnh và cấp trên cơ sở); nếu gửi đến cấp ủy sau thời hạn nêu trên thì chuyểncho cấp ủy khóa mới xem xét, giải quyết.

- Trong Quý IV năm 2014, việc rà soát, bổ sung quy hoạchcán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương cũngđược tiến hành với đầy đủ các bước theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Các tỉnh ủy, thành ủy và các ban, bộ,ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương gửi báo cáo quy hoạch các chức danh: Bí thư,phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy (đối với các địa phương), trưởng ban, phó trưởngban, bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương (đối với các ban, bộ, ngành, Mặt trậnTổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị; chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giámđốc tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước, lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó cơ sởnghiên cứu đào tạo lớn ở Trung ương) về Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiếnlược trước ngày 31/12/2014, làm cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hànhTrung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

2.2. Giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủykhóa mới

a) Từng cấp ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiếnvà giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới (bằng văn bản, bỏ vàophong bì dán kín, gửi về Trưởng tiểu ban nhân sự theo chế độ mật) gồm các nộidung sau:

Đề xuất về bản thân:

- Tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới để đảm nhiệmcông tác như hiện nay hoặc chuyển làm nhiệm vụ khác (lý do).

- Không tham gia cấp ủy khóa mới(lý do).

Nếu đề xuất không tham gia cấp ủykhóa mới hoặc tiếp tục tham gia nhưng cần chuyển công tác khác thì giới thiệungười thay thế.

Đề xuất về cấp ủy khóa mới:

- Danh sách cấp ủy viên đươngnhiệm tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới.

- Danh sách nhân sự ngoài cấp ủyđương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới.

- Danh sách nhân sự tham gia banthường vụ cấp ủy khóa mới.

- Nhân sự bí thư, phó bí thư cấpủy khóa mới.

- Nhân sự chủ tịch HĐND, chủ tịchUBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cửlàm đại biểu Quốc hội khóa XIV.

b) Tổng hợp kết quả rà soát quyhoạch cán bộ và giới thiệu nguồn cấp ủy khóa mới:

Tiểu ban nhân sự tổng hợp kết quảrà soát quy hoạch cán bộ, kết quả giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóamới của các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm, lập báo cáo (lần 1) đề xuất cácđịnh hướng lớn về công tác nhân sự cấp ủy, trong đó nêu rõ những vấn đề còn cóý kiến khác nhau để trình ban thường vụ cấp ủy, gồm các nội dung sau:

- Dự kiến số lượng, cơ cấu cấp ủykhóa mới.

- Dự kiến danh sách cấp ủy viênđương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới.

- Dự kiến danh sách ban thường vụcấp ủy khóa mới.

- Dự kiến nhân sự bí thư, phó bíthư cấp ủy khóa mới.

- Dự kiến nhân sự chủ tịch HĐND,chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự kiến nhân sự lãnh đạo cấp ủyứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Đề xuất phương án sắp xếp, bốtrí cán bộ trước đại hội.

c) Dựkiến bước đầu về nhân sự cấp ủy:

- Tổ chức hội nghị ban thường vụ(lần 1) để xem xét báo cáo (lần 1) của Tiểu ban nhân sự, thảo luận và thông quadự kiến lần đầu về nhân sự theo các nội dung nêu tại Điểm (b).

Sau hội nghị lần 1, nếu xét thấycần, ban thường vụ cấp ủy thực hiện việc điều chuyển, bố trí sắp xếp cán bộtrước đại hội đối với những trường hợp đã được thống nhất.

- Nếu xét thấy có những vấn đề cầnxin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị thì báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chứcTrung ương).

d) Chuẩnbị hồ sơ nhân sự:

- Theo kết luận của hội nghị banthường vụ (lần 1), tiểu ban nhân sự tiến hành chuẩn bị hồ sơ nhân sự và tổ chứclấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được ban thường vụ dự kiến giớithiệu tham gia cấp ủy khóa mới (kể cả trong và ngoài cấp ủy đương nhiệm), lậpbáo cáo (lần 2) trình hội nghị ban thường vụ (lần 2).

Hồ sơ nhân sự bao gồm sơ yếu lýlịch (đối với cán bộ chưa thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý); bản kê khaitài sản, thu nhập (theo mẫu bản kê khai tài sản thu nhập kèm theo Thông tư số 08/2013/TT /TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ); nhận xét, đánh giácủa ban thường vụ cấp ủy; các tài liệu xác minh (nếu có) về lịch sử chính trịhoặc chính trị hiện nay, về kết quả giải quyết đơn thư tố cáo, về sức khỏe hoặcnhững vấn đề khác có liên quan…

- Lấy ý kiến nơi công tác và nơicư trú của cán bộ:

+ Tại nơi công tác, lấy ý kiếngiới thiệu bằng phiếu tại hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị và chi ủy nơi cánbộ sinh hoạt.

+ Tham khảo ý kiến của chi ủy vàtổ trưởng dân phố (trưởng thôn) tại nơi cư trú về bản thân và gia đình cán bộ(có mẫu kèm theo).

2.3. Ban thường vụ cấp ủy chuẩnbị Đề án, phương án nhân sự để trình cấp ủy

Ban thường vụ cấp ủy tổ chức hộinghị (lần 2) để xem xét báo cáo (lần 2) của Tiểu ban nhân sự về Đề án xây dựngcấp ủy khóa mới; thảo luận kỹ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; xác định sốlượng, cơ cấu cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy khóa mới; bỏ phiếu kín để trìnhcấp ủy về:

- Số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới.

- Danh sách nhân sự dự kiến giớithiệu tham gia cấp ủy khóa mới.

- Danh sách nhân sự dự kiến giớithiệu tham gia ban thường vụ cấp ủy khóa mới.

- Danh sách nhân sự dự kiến giớithiệu ứng cử bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới.

- Danh sách nhân sự dự kiến giớithiệu ứng cử chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ2016-2021.

- Nhân sự lãnh đạo cấp ủy dự kiếngiới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ban thường vụ xem xét, thảo luậnvà kết luận về phương án nhân sự Ủy ban kiểm tra của cấp ủy khóa mới do ban tổchức cấp ủy phối hợp với ủy ban kiểm tra của cấp ủy chuẩn bị. Tiêu chuẩn, cơcấu, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ủyban Kiểm tra Trung ương.

2.4. Cấp ủy chuẩn bị định hướngxây dựng cấp ủy khóa mới và phương án nhân sự để báo cáo Bộ Chính trị và trìnhĐại hội

Tổ chức hội nghị cấp ủy để thảoluận và kết luận về các nội dung sau:

- Định hướng xây dựng cấp ủy khóamới (số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp ủy viên, ban thường vụ, bí thư, phó bíthư, ủy ban kiểm tra của cấp ủy khóa mới).

- Phương án nhân sự cấp ủy khóamới do ban thường vụ trình.

Cấp ủy viên được cung cấp các tàiliệu cần thiết về nhân sự; tự đề nghị giới thiệu mình hoặc xin rút khỏi danhsách dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới, hoặc giới thiệu bổ sung nhânsự ngoài phương án nhân sự do ban thường vụ chuẩn bị. Hội nghị biểu quyết (bằngphiếu kín) về các vấn đề sau:

a) Dự kiến số lượng cấp ủy trìnhđại hội xem xét, quyết định.

b) Danh sách cấp ủy viên đươngnhiệm tham gia cấp ủy khóa mới.

c) Danh sách các đồng chí ngoàicấp ủy đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới.

d) Danh sách nhân sự tham gia banthường vụ cấp ủy khóa mới.

đ) Danh sách nhân sự ủy ban kiểmtra của cấp ủy khóa mới.

Tiểu ban nhân sự thu phiếu, kiểmphiếu và báo cáo với hội nghị. Những đồng chí được trên 50% tổng số cấp ủy viênđương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách giới thiệu với đại hội.

Nếu số lượng nhân sự sau biểuquyết của cấp ủy chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu để bầu, thì hội nghịthảo luận để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung thêm hoặc xem xét điều chỉnh dự kiếnsố lượng cấp ủy viên khóa mới.

e) Giới thiệu nhân sự ứng cử chứcdanh bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ2016-2021 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy tham gia ứng cử đại biểu Quốchội khóa XIV:

- Cấp ủy nghiên cứu danh sách nhânsự được ban thường vụ giới thiệu ứng cử các chức danh nêu trên, thảo luận vàtiến hành giới thiệu bằng phiếu kín.

- Tiểu ban nhân sự thu phiếu, kiểmphiếu để ban thường vụ cấp ủy báo cáo Bộ Chính trị.

2.5. Báo cáo Bộ Chính trị

Căn cứ kết quả biểu quyết của hộinghị cấp ủy về các nội dung nêu tại Khoản 2.4, ban thường vụ cấp ủy tỉnh ủy,thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Tổ chứcTrung ương) về công tác chuẩn bị nhân sự; cơ cấu và dự kiến nhân sự giới thiệutham gia cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy; nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử cácchức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2015-2020, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBNDtỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy ứngcử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Việc báo cáo Bộ Chính trị phảiđược thực hiện trước ngày 1/7/2015.

- Trong quá trình chuẩn bị nhânsự, nếu các chức danh bí thư, phó bí thư giới thiệu có số dư thì báo cáo cảdanh sách có số dư để Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến. Nếu ý kiến của banthường vụ có điểm khác với biểu quyết của cấp ủy, thì ban thường vụ biểu quyếtbằng phiếu kín từng vấn đề, báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Sau khi có thông báo ý kiến của BộChính trị:

- Nếu Bộ Chính trị đồng ý vớiphương án nhân sự do Hội nghị cấp ủy giới thiệu và không có ý kiến chỉ đạokhác, thì phương án nhân sự đó sẽ được giới thiệu với đại hội.

- Nếu Bộ Chính trị có ý kiến chỉđạo khác thì triệu tập Hội nghị cấp ủy (lần 2) để tiếp thu, thảo luận và hoànchỉnh phương án nhân sự trình đại hội.

3. CÔNGTÁC NHÂN SỰ TRONG ĐẠI HỘI

3.1. Ứng cử, đề cử và bầu cấp ủy

Ứng cử, đề cử và bầu cấp ủy trongđại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trongĐảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hànhTrung ương và hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng của Trung ương,đồng thời chú ý một số điểm sau:

- Việc ứng cử, đề cử được thựchiện tại Đoàn đại biểu theo mẫu phiếu của Đoàn chủ tịch đại hội. Các đoàn đạibiểu tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, báo cáo (bằng văn bản) về đoàn chủ tịchđại hội (không biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử tại đoàn). Đoàn chủ tịch đạihội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử từ các đoàn đại biểu, báo cáo đại hội xemxét, quyết định.

- Ý kiến chất vấn đối với ngườiđược đề cử hoặc tự ứng cử được gửi bằng thư tới đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủtịch tổ chức việc trả lời người chất vấn (không chất vấn trực tiếp tại hộitrường).

3.2. Tổ chức lấy ý kiến đạibiểu đại hội giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy

Sau khi công bố kết quả bầu cử cấpủy khóa mới, đoàn chủ tịch đại hội lấy ý kiến đại biểu đại hội giới thiệu nhânsự bí thư cấp ủy khóa mới trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hànhđảng bộ (thực hiện đối với cả những đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trựctiếp bầu bí thư cấp ủy). Ban kiểm phiếu của đại hội tiến hành việc kiểm phiếu,lập biên bản báo cáo với đoàn chủ tịch đại hội và cấp ủy khóa mới.

3.3. Bầu ban thường vụ, bí thư,phó bí thư và Ủy ban kiểm tra của cấp ủy

a) Bầu ban thường vụ:

- Cấp ủy khóa mới xem xét kết quảbầu cử cấp ủy của đại hội, nghiên cứu danh sách nhân sự ban thường vụ khóa mớido cấp ủy triệu tập đại hội giới thiệu và tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cửtrong Đảng.

- Sau lần bầu đầu tiên, nếu chưađủ số lượng ủy viên ban thường vụ cần bầu, có bầu tiếp cho đủ số lượng haykhông do cấp ủy quyết định hoặc có thể bầu bổ sung trong các phiên họp lần saucủa cấp ủy.

b) Cấp ủy bầu bí thư, phó bíthư:

Cấp ủy khóa mới họp tiếp thu ýkiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghiên cứu kết quả giới thiệu nhân sự bí thưtại đại hội và giới thiệu của cấp ủy triệu tập đại hội về nhân sự bí thư, phóbí thư cấp ủy khóa mới, thảo luận và tiến hành bầu cử chức danh bí thư, phó bíthư cấp ủy trong số các ủy viên ban thường vụ mới được bầu theo Quy chế bầu cửtrong Đảng.

Trường hợp danh sách bầu cử bíthư, phó bí thư của cấp ủy không đúng với phương án nhân sự đã được Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư thông qua thì kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư (qua đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương).

c) Trường hợp thí điểm đại hộitrực tiếp bầu bí thư cấp ủy hoặc trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bíthư, thực hiện theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày6/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

d) Bầu ủy ban kiểm tra của cấpủy:

- Cấp ủy khóa mới nghiên cứu dựkiến giới thiệu của ban thường vụ cấp ủy triệu tập đại hội về nhân sự ủy bankiểm tra của cấp ủy khóa mới, thảo luận và tiến hành bầu ủy ban kiểm tra theoQuy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Trong trường hợp đồng chí đượcdự kiến giới thiệu để bầu giữ chức chủ nhiệm ủy ban kiểm tra không trúng cử vàocấp ủy, ban thường vụ hoặc ủy ban kiểm tra, thì cấp ủy khóa mới trao đổi ý kiếnvới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để giới thiệu nhân sự mới hoặc tạm hoãn việc bầuchức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra để chuẩn bị tiếp.

4. CÔNGTÁC NHÂN SỰ SAU ĐẠI HỘI

- Ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị dựkiến phân công cấp ủy viên; tham khảo ý kiến cấp ủy viên về dự kiến phân côngvà quyết định phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên.

Đối với các chức danh chủ tịchHĐND, chủ tịch UBND và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóaXIV thực hiện như sau:

+ Nếu nhân sự đã được Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư đồng ý và đã trúng cử vào các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo dựkiến, thì đến kỳ bầu cử HĐND, UBND hoặc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, cấpủy chủ động giới thiệu các đồng chí này tham gia ứng cử, không phải xin lại ýkiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

+ Trong trường hợp nhân sự đượcchuẩn bị cho một trong các chức danh trên không trúng cử cấp ủy hoặc các chứcdanh lãnh đạo cấp ủy khóa mới theo dự kiến, thì ban thường vụ cấp ủy đề xuấtnhân sự khác, cấp ủy thảo luận, biểu quyết, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xemxét, cho ý kiến.

- Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ sựchuẩn bị của ban thường vụ cấp ủy triệu tập đại hội, ban thường vụ cấp ủy khóamới thực hiện việc sắp xếp, bố trí công tác hoặc thực hiện chế độ, chính sáchđối với các đồng chí cấp ủy viên khóa cũ không tham gia cấp ủy khóa mới.

5. CÔNG TÁC NHÂN SỰ CẤP ỦY TẠI ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Ban chấp hành đảng bộ khối trựcthuộc Trung ương gồm một số đồng chí làm công tác đảng chuyên trách ở cơ quanđảng ủy khối và một số đồng chí kiêm nhiệm ở các đảng bộ trực thuộc.

Việc chuẩn bị nhân sự và tiến hànhbầu cử ở đảng ủy khối trực thuộc Trung ương thực hiện theo tinh thần Chỉ thị36-CT/TW của Bộ Chính trị và vận dụng quy trình công tác nhân sự cấp tỉnh vớinhững điều chỉnh cần thiết, phù hợp với điều kiện hoạt động của đảng ủy khốitheo đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và tinh thần của Hướng dẫnnày.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự,đảng ủy khối cần định hướng giới thiệu để bầu vào đảng ủy khối những đồng chílà cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bí thư đảng ủy khối do BộChính trị giới thiệu; bí thư đảng ủy các đảng bộ trực thuộc nên là lãnh đạo cácban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong khối.

Độ tuổi của cấp ủy viên, ủy viênban thường vụ và phó bí thư làm công tác chuyên trách của đảng ủy khối thựchiện như độ tuổi quy định đối với cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư,phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương: còn đủ tuổi công tác ítnhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.

*

**

Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW của BộChính trị và Hướng dẫn này, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Trung ươnghướng dẫn cụ thể đối với cấp dưới và đăng ký thời gian tổ chức đại hội đảng bộcấp mình trong quý II năm 2015 (qua Văn phòng Trung ương Đảng) để sắp xếp lịchtổ chức đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, phù hợp với sự chỉ đạo của BộChính trị, Ban Bí thư.

TRƯỞNG BAN
Tô Huy Rứa

NHẬNXÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ (*)
(Của chi ủy nơi cư trú về bản thân và gia đình cán bộ)

- Họ và tên cánbộ:…………………………………………………….

- Chức vụ hiệnnay:…………………………………………………….

- Tên cơ quan, đơn vị côngtác:…………………………………………

1- Việc chấp hành chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú:

2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

3- Mối quan hệ với nhân dân nơi cưtrú:

4- Nhận xét khác:

Bản nhận xét này được làm thành 2bản, 1 bản gửi cho cơ quan, 1 bản lưu tại Chi ủy nơi cư trú.


XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…,ngày…. tháng….. năm 20..
T/M CHI ỦY(Ký, ghi rõ họ tên)