ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 275/SXD-HD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010

Pleiku, ngày 28 tháng 07 năm 2010

HƯỚNG DẪN

ĐIỀUCHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku
- Các Sở quản lý chuyên ngành

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 2201/UBND-CN ngày20/7/2010. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mứclương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010.
- Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mứclương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp,hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kháccủa Việt Nam có thuê mướn lao động;
- Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối vớingười lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trangtrại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn laođộng;
- Căn cứ văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng Về việc Hướngdẫn điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày01/1/2010.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22/6/2010 Sở Xây dựng cùng các Sở: Kế hoạch& Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất cáchtính điều chỉnh mức lương tối thiểu mới trong dự toán xây dựng công trình.

Sở Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnhdự toán xây dựng công trình như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhâncông, chi phí máy thi công (phần nhân công) trong dự toán xây dựng công trình:

1.1. Điều chỉnh chiphí nhân công trong dự toán xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình và chi phínhân công khảo sát trong dự toán khảo sát xây dựng công trình lập theo bảnglương tại Phụ lục số 6 Hướng dẫn 377/SXD-HD ngày 14/9/2009 của Sở Xây dựngnhân với hệ số điều chỉnh nhân công như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCNCKSXD= KĐCNCXD,SC,LĐ = 1.246

b. Các huyện và thị xã: KĐCNCKSXD= KĐCNCXD,SC,LĐ = 1.123

1.2. Điều chỉnh chiphí máy thi công trong xây dựng, lắp đặt và sửa chữa công trình, khảo sát xâydựng theo văn bản số 169/UBND-CN ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Gia Lai v/vccông bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh nhưsau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCMKSXD= KĐCMTCXD,SC,LĐ = 1.239

b. Các huyện và thị xã: KĐCMKSXD= KĐCMTCXD,SC,LĐ = 1.229

1.3. Điều chỉnh chiphí nhân công trong dự toán xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình và chi phínhân công khảo sát xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng công trìnhcủa tỉnh (theo văn bản số 168/UBND-CN ngày 21/01/2008) nhân với hệ số điềuchỉnh nhân công như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCNCKSXD= KĐCNCXD,SC,LĐ = 1,8

b. Các huyện và thị xã: KĐCNCKSXD= KĐCNCXD,SC,LĐ = 1,62

2. Điều chỉnh dự toán xâydựng công trình:

2.1. Đối với các Dựán đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo quy định trước Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 (trướcQuyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãibỏ bộ đơn giá XDCT) của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhcó hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơsở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mứclương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thựchiện từ ngày 01/01/2010. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được áp dụng hệ sốtạiđiểm 1.3 của mục 1 nêu trên; hệ số điều chỉnh máy thi côngđược áp dụng hệ số tại điểm 1.2 của mục 1 nêu trên và báo cáoNgười Quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2.2. Đối với các Dựán đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựngtheo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (thực hiện theo Quyết định số30/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ bộ đơn giáXDCT). Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnhchi phí nhân công theo ởđiểm 1.1 của mục 1, chi phí máy thi công(phần nhân công) theo hệ số điều chỉnh ở điểm 1.2 của mục 1, đốivới những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2010;đồng thời phê duyệt để áp dụng.

3. Một số chi phí khác tínhbằng định mức (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy địnhhiện hành của Nhà nước.

4. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giáthanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2010 thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký kết giữa các bên.

5. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư theo quy định, tổ chứcthực hiện điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình đối với nhữngkhối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2010 của công trình xây dựng thuộcdự án đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn này. Nếu dự toán xây dựng côngtrình phê duyệt điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáoNgười quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Hướng dẫn này có hiệu lực thực hiệnkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan QLĐT&XD;
- Lưu: VT - QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Đại

PHỤ LỤC 1

(Banhành kèm theo Hướng dẫn số 275/HD-SXD ngày 28/7/2010 của Sở Xây dựng Gia Lai)

TỔNGHỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M

1

Chi phí vật liệu

VL

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCXD,SC,LĐ

b1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

b1 + KKV

b2

3

Chi phí máy thi công

Cdt x KĐCMTCXD,SC,LĐ

M

4

Trực tiếp phí khác

(VL+NC+M) x tỷ lệ quy định

TT

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

T

II

Chi phí chung

T x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

Thuế giá trị gia tăng

G + TGTGT-XD

GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

V

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

G x tỷ lệ x (1 + TGTGT-XD)

GXDNT

Tổng cộng

GXD + GXDNT

GXD

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân côngtrong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt.

KĐCNCXD,SC,LĐ: Hệ sốđiều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa và lắp đặt trong xây dựng(KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ).

KKV: Hệ số phụ cấp khuvực tại nơi xây dựng công trình.

Cdt: Chi phí máy thicông trong dự toán xây dựng.

KĐCMTCXD,SC,LĐ: Hệ sốđiều chỉnh máy thi công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt trong xâydựng (KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ).

PHỤ LỤC 2

TỔNGHỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M

A

1

Chi phí vật liệu

VL

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCKSXD

b1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

b1 + KKV

b2

3

Chi phí máy khảo sát

Cdt x KĐCMKSXD

M

II

Chi phí chung

NC x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(A + C) x tỷ lệ quy định

D

IV

Chi phí viết phương án, báo cáo kết quả khảo sát

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

E

V

Chi phí nhà ở tạm

(A +C+D) x tỷ lệ quy định

I

Chi phí khảo sát trước thuế

A+C+D+E+I

G

VI

Thuế giá trị gia tăng

G x TGTGT-XD

GTGT

VII

Chi phí khảo sát sau thuế

G + GTGT

GKS

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân côngtheo dự toán khảo sát.

KĐCNCKSXD: Hệ số điềuchỉnh nhân công khảo sát xây dựng.

(KĐCNCKSXD= KĐCNCXD,SC,LĐ)

KKV: Hệ số phụ cấp khuvực công nhân khảo sát xây dựng tại nơi khảo sát.

Cdt: Chi phí máy trongdự toán khảo sát xây dựng.

KĐCMKSXD: Hệ số điềuchỉnh máy thi công trong công tác khảo sát xây dựng công trình (KĐCMKSXD= KĐCMTCXD,SC,LĐ).