BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC

-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 28-HD/BTCTW

Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2014

HƯỚNG DẪN

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA CHI BỘ CƠ QUAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tại phiên họp ngày09 tháng 9 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thịtrấn, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tạivề tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, tiếp tục củngcố, nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ củachi bộ cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Cấp ủy cấp trên cần tăng cường chỉ đạo, hướngdẫn, củng cố và kiểm tra hoạt động các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theoquy định, gắn xây dựng chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn với công tác xâydựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ khu dân cư.

II. NỘI DUNG

1. Về tổ chức

1.1. Mô hình:

- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trực thuộc đảngủy xã, phường, thị trấn.

- Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ lập một chi bộ cơ quanvới điều kiện ở các khu dân cư xã, phường, thị trấn đều có chi bộ và mỗi chi bộcó từ 9 đảng viên chính thức trở lên.

1.2. Cơ cấu:

- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn gồm những đảngviên là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Đồng chí phó bí thư hoặc đồng chí ủy viên ban thườngvụ đảng ủy xã, phường, thị trấn làm bí thư chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

1.3. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệmvụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo định hướng như sau:

- Chức năng: Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấnlãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng ở cơ quan xã, phường, thịtrấn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước, nghị quyết của đảng ủy xã, phường, thị trấn và của chi bộ cơ quan;đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; xây dựng chibộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo đảng viên và quần chúngtrong cơ quan thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao;thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã vànhiệm vụ của đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục đảng viên và quần chúng trong cơquan thực hiện tốt dân chủ cơ sở, phục vụ và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chínhđáng của nhân dân theo đúng quy định pháp luật; đấu tranh phòng, chống quanliêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân; phân công nhiệm vụ cho đảngviên; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác tạo nguồn phát triển đảngviên mới, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định...

2. Về hoạt động

- Chi ủy chi bộ cơ quan xây dựng và thực hiện quy chếlàm việc. Nội dung quy chế cần xác định rõ mối quan hệ với đảng ủy, chính quyền,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã và các chi bộ trựcthuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn sinh hoạt địnhkỳ hằng tháng sau sinh hoạt của các chi bộ khu dân cư và các chi bộ khác trựcthuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

- Chi ủy phân công, đôn đốc, kiểm tra đảng viên phụtrách địa bàn, tham dự các kỳ sinh hoạt của chi bộ khu dân cư, nắm bắt tình hình,kịp thời báo cáo với chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đề xuất đảng ủy,chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xem xét, giảiquyết.

- Đảng viên chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phảithực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW,ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đảng viên đang côngtác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ vớichi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này, các tỉnh ủy, thành ủy ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệmvụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phù hợpvới đặc điểm, tình hình của địa phương.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy cấp trêntrực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đánh giá hoạt động, rà soát, sắp xếp lại cácchi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã thành lập; nghiên cứu các giải pháp củngcố, nâng cao chất lượng hoạt động của chibộ cơ quan xã, phường, thị trấn cùng với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt độngcủa các chi bộ khu dân cư; dừng thành lập mới chi bộ cơ quan xã, phường, thịtrấn không đúng với Hướng dẫn này từ ngày 10 tháng 10 năm 2014.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các ban đảng ở Trung ương;
- Ban thường vụ, ban tổ chức của các tỉnh ủy, thành ủy;
- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Vụ, đơn vị trong BTCTW;
- Lưu VP, Vụ CSĐ.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Trần Lưu Hải