ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2880/UBND-KT2

Việt Trì, ngày 19 tháng 08 năm 2010

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁNXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việcở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổchức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (sau đây gọi chung là Nghị định số97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ).

Căn cứ văn bản số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 củaBộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tốithiểu quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toánxây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

Điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC),chi phí máy thi công (KĐCMTC), chi phí nhân công khảo sát xây dựng(KĐCNCKS) đối với dự toán chi phí xây dựng và dự toán chi phí khảosát xây dựng theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định số97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ cho khối lượng công tác xây lắp,khảo sát xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2010 được lập theo các bộ đơn giá doUBND tỉnh Phú Thọ công bố tại Văn bản số 376/UBND-XD1 số 377/UBND-XD1 số 378/UBND-XD1 số 379/UBND-XD1 và số 380/UBND-XD1 ngày 15/02/2008.

Mức lương tối thiểu để áp dụng điều chỉnh:

- Mức lương tối thiểu vùng: là mức lương nơi xâydựng công trình.

- Thành phố Việt Trì: vùng III, mức lương 810.000 đồng/tháng.

- Thị xã Phú Thọ và các huyện: Vùng IV, mức lương730.000 đồng/tháng.

1.1. Đối với dự toán xây dựng công trình.

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC),chi phí máy thi công (KĐCMTC) trong dự toán chi phí xây dựng đượcnhân với hệ số sau:

- Thành phố Việt Trì:

KĐCNC = 1,50;

KĐCMTC = 1,13

- Thị xã Phú Thọ và các huyện:

KĐCNC = 1,35

KĐCMTC = 1,09

1.2. Đối với dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNCKS)trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng được nhân với hệ số sau:

- Thành phố Việt Trì: KĐCNCKS = 1,50

- Thị xã Phú Thọ và các huyện: KĐCNCKS =1,35

2. Các khoản mục chi phí khác.

Các chi phí khác tính bằng tỷ lệ (%) trong dự toánchi phí xây dựng công trình bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thunhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, lán trại tạm thực hiện theoquy định.

3. Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấuxây dựng.

Các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu căn cứđịnh mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kếtcấu xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 5/9/2006 củaBộ Xây dựng và mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ để lập, thẩm định, phê duyệt đơn giá làm căn cứthực hiện và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

4. Đối với dự toán lập theo đơn giá riêng.

Những công trình lập theo đơn giá riêng (không ápdụng bộ đơn giá do UBND tỉnh Phú Thọ công bố) chủ đầu tư căn cứ vào phươngpháp, nguyên tắc điều chỉnh và mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh và phêduyệt.

5. Trách nhiệm của chủ đầu tư.

Tổ chức rà soát, kiểm kê những khối lượng công tácxây lắp, khảo sát xây dựng thực hiện từ ngày 01/01/2010 để thực hiện điều chỉnhtheo hướng dẫn này.

Căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành, thị và các chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc điều chỉnhdự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng; trong quá trình thựchiện có vướng mắc phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- NCTH;
- Lưu: VT, KT2 (46b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải