BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG VÀ BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 29-HD/BTCTW-BTGTW

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009

HƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN QUYẾT ĐỊNH 185 –QĐ/TW NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ, VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNHPHỐ THUỘC TỈNH

Căn cứ Quyết định 185 – QĐ/TWcủa ban Bí thư, ngày 03/9/2008 “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy củatrung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” (gọichung là trung tâm).

Ban Tổ chức Trung ương và BanTuyên giáo Trung ương thống nhất hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quanthực hiện Quyết định 185 -QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư, cụ thể như sau:

1. Về nhiệm vụ

1.1. Đào tạo sơ cấp 1ý 1uậnchính trị - hành chính cho đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trưc thuộc cấp ủycấp huyện chưa có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị - hành chính.

1.2. Bồi dưỡng nhận thức về Đảngcho các đối tượng phát triển Đảng.

1.3. Bồi dưỡng đảng viên mới.

1.4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cácđối tượng sau đây:

- Cấp ủy viên của chi bộ thuộcđảng bộ cơ sở.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân,cán bộ, đảng viên làm công tác đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ởxã, phường, thôn, bản và ở các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc cấpủy cấp huyện.

1.5. Tổ chức thông tin về tìnhhình thời sự, chính sách...cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

1.6. Thực hiện các nội dung,chương trình bồi dưỡng khác theo yêu cầu của cấp ủy cấp huyện.

2. Về tổ chức bộ máy

Căn cứ vào số lượng cơ sở đảngvà đảng viên, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp ủycấp huyện quyết định chỉ tiêu biên chế phù hợp trong khuôn khổ từ 4 đến 6 ngườitheo quy định của Ban Bí thư. Chỉ tiêu biên chế dành cho cán bộ chuyên môn,nghiệp vụ; các chức danh khác (nếu cần) thực hiện theo chế độ hợp đồng.

3. Về sự chỉ đạo và quan hệcông tác

3.1. Quan hệ giữa trung tâm vớicấp uỷ và ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trung tâm chịu sự lãnh đạotrực tiếp của cấp uỷ cấp huyện trong việc thực hiện nội dung, chương trình, kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ,giảng viên, học viên.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo củauỷ ban nhân dân cấp huyện về quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt độngcủa trung tâm.

3.2. Quan hệ giữa trung tâm vớicác phòng, ban, đoàn thể chính trị, xã hội và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cóliên quan của cấp huyện

- Ban tuyên giáo giúp cấp uỷthẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung chính trị, tư tưởng trong các chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên; theo dõi và tham mưu vớicấp ủy về nội dung hoạt động và sự phối hợp công tác của các đối vị liên quanđối với trung tâm.

- Ban tổ chức căn cứ vào quyhoạch, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở, phối hợp với bantuyên giáo, trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và trình ban thườngvụ cấp ủy cấp huyện phê duyệt.

- Trung tâm căn cứ vào kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt để triền khai thực hiện.

- Các phòng, ban, đoàn thể chínhtrị - xã hội và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cấp ủy cấp huyện có liên quanphối hợp chặt chẽ với trung tâm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đàotạo, bồi dưỡng.

3.3. Quan hệ giữa trung tâm vớitrường chính trị, ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh

Trường chính trị, ban tuyên giáocấp ủy cấp tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộvà đội ngũ giảng viên kiêm chức của trung tâm: theo dõi, giúp đỡ trung tâmnhững vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ.

3.4. Quan hệ giữa các trung tâmvới các cơ quan, đơn vị ở trung tâm về nội dung, chương trình

- Trung tâm căn cứ vào các nộidung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan, đơn vị ở Trung ương cóliên quan biên soạn như: chương trình Sơ cấp lý luận chính trị- hành chính,chương trình bồi dưỡng đối tượng đảng, chương trình bồi dưỡng đảng viên mới,chương trình bồi dưỡng Bí thư - cấp ủy chi bộ cơ sở của Ban Tuyên giáo Trungương; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ của Mặt trặt Tổ quốc, các đoàn thể chínhtrị - xã hội ở cấp trung ương... kết hợp với yêu cầu, đặc điểm, tình hình thựctiễn của địa phương để biên soạn bài giảng, tài liệu tham khảo cho các lớp đàotạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện đúng và phối hợpchặt chế với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương về nội dung chương trình, bảo đảmvề chính trị, tư tưởng, sát thực tiễn, thiết thực với người học, thời gian đàotạo, bồi dưỡng ngắn, hiệu quả.

4. Chế độ học tập, bồi dưỡng,tiêu chuẩn giá trị văn bằng, chứng chỉ

4.1. Về chế độ học tập, bồi dưỡng

Chế độ học tập, bồi dưỡng đốivới cán bộ, đảng viên thực hiện theo các quy định hiện hành.

4.2. Về tiêu chuẩn, giá trị vănbằng, chứng chỉ

- Bằng "Sơ cấp lý luậnchính trị - Hành chính", hoặc các văn bằng khác được công nhận có trình độtương đương trở lên là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồidưỡng nhận thức về Đảng là điều kiện bắt buộc khi xem xét kết nạp vào Đảng.

- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồidưỡng đảng viên mới là điều kiện bắt buộc khi xem xét công nhận đảng viên chínhthức.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụlà yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên làm công tác Đảng, chính quyền,đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã - phường, thôn, bản và các cơ quan đơn vịcó tổ chức Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện và tương đương.

- Mẫu giấy chứng nhận "Bồidưỡng nhận thức về Đảng", "Bồi dưỡng đảng viên mới" thực hiệntheo Hướng dẫn số 08 –HD/BTCTW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương. Mẫu bằng"Sơ cấp lý luận chính trị - Hành chính" và các chứng chỉ bồi dưỡngchuyên đề về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tưtưởng - Văn hóa Trung ương trước đây cho đến khi có hướng dẫn mới.

5. Về chế độ, chính sách

Chế độ, chính sách cho hoạt độngđào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trung tâm, thực hiện theo các quy định hiện hành.

Trên đây là nội dung hướng dẫnthực hiện Quyết định 185 – QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư. Các văn bảnhướng dẫn trước đây có điểm nào trái với Hướng dẫn này đều bãi bỏ.

Quá trình thực hiện nếu có vướngmắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Ban Tổ chứcTrung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương để bổ sung, điều chỉnh.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Bắc Son

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh