ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2947/HD-UBND

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

HƯỚNG DẪN

ĐIỀUCHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BXD TỪ NGÀY15/5/2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các trung tâm, ban quản lý dự án;
- Các doanh nghiệp xây dựng.

Căn cLuật Xây dựngsố 50/2014/QHI3 của Quốc hội ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ởcông ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợptác, trang trại, hộ gia đình, cá nhânvà cơ quan, tchức có thuê mướn laođộng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác địnhgiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày20/3/2015 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác địnhđơn giá nhâncông trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ- UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninhvề việc công bố đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 1226/TTr-SXD ngày 31/7/2015của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt, ban hànhhướngdẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ápdụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ktừ ngày 15/5/2015,

y ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiệnđiều chỉnh tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình và giá gói thầu theo Thôngtư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xâydựng, cụthể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đơn giá nhân công trong tổng mức đầutư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 thì việcáp dụng quy định của Hướng dẫn này do người quyết định đầutư quyết định.

2. Các công trình dở dang sử dụng vốn Nhà nước mà khốilượng còn lại thực hiện sau ngày 15/5/2015 được người quyết định đầutư tổ chức quản chi phí theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thì căn cứ theo hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầuxâydựng để thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựngcông trình theo Hướng dẫn này và các quy định hiện hành khác cóliên quan.

3. Các gói thầu đã ký hợp đồng xâydựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợpđồng đã ký kết.

4. Đối với một số dự án đầu tư xâydựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơquan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đếnkhi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

5. Các công trình sử dụng những đơn giá nhân công, máy và thiết bị thi công theo hình thức hợpđồng trọn gói, không áp dụng điều chỉnh theo hướng dẫn này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chiphí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình đối vớiphần xây dựng như sau:

1.1 Chi phí nhân công:

Đối với dự toán đã điều chỉnh theoHưóng dẫn số 1484/HD- UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhvới mức lương tối thiểu mới, dự toán lập theo Quyết định s 564/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Đơn giá xây dựngcông trình - Phần Xây dựng thì đơn giá nhân công theo nhóm đượcnhân tiếp với hệ số điều chỉnh bình quân tương ứng theo nhóm đó cho từngkhu vực như sau:

Bảng s 1

Stt

Khu vực

Hệ s điều chỉnh bình quân theo nhóm tương ứng

Ghi chú

Quy đổi theo Nhóm

Ký hiệu

Giá trị

1

Thành phố Tây Ninh (Vùng IV cũ → Vùng II mới)

Nhóm I (cũ) → Nhóm I (mới)

K1

1,069

Phụ lục 1

Nhóm II (cũ) → Nhóm I (mới)

K4

1,006

Phụ lục 2

Nhóm III (cũ) →Nhóm I (mới)

K7

0,911

Phụ lục 3

Nhóm II (cũ) → Nhóm II (mới)

K10

1,132

Phụ lục 4

Nhóm III (cũ) → Nhóm II (mới)

K13

1,025

Phụ lục 5

2

Huyện Trảng Bàng, Gò Dầu (Vùng III cũ → Vùng II mới)

Nhóm I (cũ) → Nhóm I (mới)

K2

0,984

Phụ lục 1

Nhóm II (cũ) → Nhóm I (mới)

K5

0,925

Phụ lục 2

Nhóm III (cũ) → Nhóm I (mới)

K8

0,838

Phụ lục 3

Nhóm II (cũ) →Nhóm II (mới)

K11

1,041

Phụ lục 4

Nhóm III (cũ) →Nhóm II (mới)

K14

0,943

Phụ lục 5

3

Các huyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến cầu, Hòa Thành và Dương Minh Châu.

(Vùng IV cũ → Vùng III mới)

Nhóm I (cũ) → Nhóm I (mới)

K3

0,994

Phụ lục 1

Nhóm II (cũ) →Nhóm I (mới)

K6

0,936

Phụ lục 2

Nhóm III (cũ) →Nhóm I (mới)

K9

0,847

Phụ lục 3

Nhóm II (cũ) → Nhóm II (mới)

K12

1,053

Phụ lục 4

Nhóm III (cũ) →Nhóm II (mới)

K15

0,953

Phụ lục 5

1.2. Chi phí ca máy và thiết bị thicông:

a) Ktừ ngày Hướngdẫn này có hiệu lực, chi phí ca máy và thiết bị thi côngđược tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trìnhtheo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnphương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

b) Đối với giá camáy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ- UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnhTây Ninh ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng thìđược nhân tiếp với hệ số điều chỉnh KĐCMTC cho từng khuvực như sau:

Bảng số2

Stt

Khu vực

Hệ số điều chỉnh

KĐCMTC

Thành phố Tây Ninh (Vùng IV cũ → Vùng II mới)

0,985

2

Huyện Trảng Bàng, Gò Dầu (Vùng III cũ → Vùng II mới)

0,954

3

Các huyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến cầu, Hòa Thành và Dương Minh Châu.

(Vùng IV cũ → Vùng III mới)

0,959

Ghi chú:

Hệ số điều chỉnh đã bao gồm điều chỉnh giá nhiên liệu về thời điểm tháng 6/2015. Cụ thể giá nhiên liệu, năng lượng được trình bày trong bảng số 3.

Bảngs 3

Stt

Nhiên liệu, năng lượng

Hệ số

Nhiên liệu phụ

Giá

Thuế bảo vệ môi trường

Đơn vị

Ghi chú

1

Điện

(bình quân)

1,07

1.518

-

đồng/kW

Theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/03/2015 của Bộ Công Thương, ứng với giá điện sản xuất giờ bình thường cấp điện áp dưới 6kV (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

2

Dầu Diezel 0,05S

1,05

16.070

1.500

đồng/lít

- Giá xăng dầu tại thời điểm tháng 06/2015 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết s888a/ 2015/UBTVQH 13 ngày 02/04/2015 của y ban Thường vụ Quốc hội. (phần thuế bảo vệ môi trường không tính thuế giá trị gia tăng).

3

Xăng

RON92

1,03

20.710

3.000

đồng/lít

4

Mazut 3.0S

-

13.100

900

đồng/kg

2. Các khoản mục chi phí tính bằngđịnh mức tỷ lệ % trong dự toán xây dựng:

Các khoản mục chi phí tính bằng định mứctỷ lệ % trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phítrực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trườngđể ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiệnhành.

3. Một số khoản mục chi phí khác:

Các khoản mục chi phí khác như: Chi phíquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giámsát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ % theo quy định hiện hành.

4. Thời gian áp dụng việc điều chỉnh theomức lương tối thiểu mới:

Áp dụng kể từ ngày 15/5/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Những dự án đầu tư xây dựng công trìnhhoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình chưa phê duyệt quyết địnhđầu tư: Chủ đầu tư xác định tổng mức đầu tư của dự án (hoặcdự toán xây dựng đối với công trình chỉ lập báo cáo kinhtế - kỹ thuật) phù hợp với chế độ tiền lương mới quy định tại Hướng dẫn này trướckhi trình duyệt.

2. Những dự án đầutư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đãđược phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện: Chủđầu tư sử dụng khoản chi phí dự phòng nằm trong tổng mứcđầu tư đã được phê duyệt đtổ chứcđiều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Hướng dẫn này nhằm làm cơ sở cho giá gói thầu và các vấn đề khác có liên quan đến việc quản chi phí đầu tư xây dựng côngtrình.

3. Những dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đang trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng:

3.1. Đối với hợp đồng theo hình thứctrọn gói: Chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu tuân thủ theo các điều khoảncủa hợp đồng đã ký kết để nghiệm thu thanh toán khối lượng hợp đồng theo quy định, không thực hiện điều chỉnh theo Hướngdẫn này.

3.2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cốđịnh, trường hợp cần thiết để đảm bảo lợi ích thỏa đáng về tiền lương của ngườilao động, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp xác định khối lượng xây dựng tương ứngvới giá trị cụ thể trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khitiến hành điều chỉnh giá hợp đồng.

3.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điềuchỉnh: Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng phải chịu trách nhiệm xác định chính xáckhối lượng tại thời điểm 15/5/2015 của công trình theo đúng trình tự, nội dungcủa hợp đồng. Đồng thời, chủ đầu phải căncứ vào thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp vàcăn cứ điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng xây dựng đã kýkết, có xem xét từng trường hợp cụ thể sau đây:

a) Nếu công trình thi công đảm bảo tiếnđộ theo hợp đồng thì khối lượng xây dựng thực hiện từ saungày 15/5/2015 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng theoquy định tại Hướng dẫn này;

b) Nếu công trìnhthi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng nhưng vì lý do khách quan, bất khảkháng và được thỏa thuận trong hợp đồng thi công xây dựng thì chđầu tư báo cáo trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Nếuđược phép điều chỉnh tiến độ và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thì tiến hành lập dự toán điều chỉnh đốivới khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày 15/5/2015 theo Hướngdẫn này nhưng phải tuân thủ quy định theo Công văn số 2318/UBND-KTN ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh về việc chỉ đạogia hạn hợp đồng trong xây dựng cơ bản;

c) Nếu chậm trễ tiếnđộ thi công vì lý do chủ quan của chủ đầu tư hoặc của các nhàthầu có liên quan thì khối lượng xây dựng thực hiện từ sau ngày15/5/2015 (phần chậm tiến độ) sẽ không điều chỉnh dự toántheo quy định trên đây.

4. Đối với công trìnhxây dựng được phép lập đơn giá riêng (đơn giá xây dựngcông trình), chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép ápdụng tại công trình và các quy định khác có liên quan đểtổ chức thực hiện.

5. Đối với các côngtrình xây dựng chuyên ngành việc lập dự toán áp dụng theo Đơn giá chuyên ngànhthì việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình từ ngày 15/5/2015 thựchiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản và các quy định khác có liênquan.

6. Trong thời gian từ ngày 01/7/2013 đếnngày 14/5/2015 việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhtheo mức lương tối thiểu vẫn thực hiện theo Hướng dẫn số 1484/HD-UBND ngày 09/7/2013 của UBNDtỉnh về Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểumới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàntỉnh Tây Ninh.

Nơi nhận:
-CT, PCT UBND tỉnh;
-
Như trên;
-
Lãnh đạo VP+CVK;
-
TT. Tin học (đăng website);
-
Lưu: VT, VP.UBND tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Mạnh Hùng