BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
---------------

Số: 30-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009

HƯỚNG DẪN

VỀ ĐIỀU KIỆN, CĂN CỨVÀ QUY TRÌNH XÉT, CÔNG NHẬN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01NĂM 1945 VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚCTỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐÃ HY SINH, TỪ TRẦN

Căn cứ Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày21/6/2007 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội (khóaXI) về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công vớicách mạng”;

Căn cứ Thông báo số 235-TB/TW ngày 01 tháng 4 năm2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaX) về việc “giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan xây dựng hướng dẫn việc xét, công nhận người hoạt động cách mạngtrước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã hysinh, từ trần”;

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về điều kiện, căncứ và quy trình xét, công nhận người hoạtđộng cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hysinh, từ trần như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ CĂN CỨ ĐỂ XÉT, CÔNG NHẬN

1. Quy định chung

Chỉ xem xét, công nhận đối với người hoạt động cáchmạng từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh,từ trần mà trong quá trình hoạt động cách mạng hoàn thành nhiệm vụ được giao,không bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khai trừ khỏi Đảng, kết án tù chungthân do đã tham gia các đảng phái phản động, chống phá cách mạng.

Ngày Tổng khởi nghĩa ở từng địa phương thực hiệntheo Hướng dẫn số 770/TC-TW ngày 13 tháng 11 năm 1995 của Ban Tổ chức Trungương.

2. Điều kiện và căn cứ để xét, công nhận đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng01 năm 1945 đã hy sinh, từ trần

2.1. Điều kiện

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01năm 1945 đã hy sinh, từ trần là người có quá trình hoạt động cách mạng được cơquan, tổ chức có thẩm quyền công nhận trong những trường hợp sau đây:

Người hoạt động trong một tổ chức quần chúng củaĐảng và được giao công tác hoặc không ở trong tổchức quần chúng nhưng đã thực sự hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng01 năm 1945; người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạplại trước ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chứcthẩm quyền côngnhận theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24/12/1977 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khóa IV) "về chínhsách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm" và Thông trisố 07-TT/TC ngày 21/03/1979 của Ban Tổ chức Trung ương "hướng dẫn vậndụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách, chế độ đối với ngườihoạt động cách mạng trước ngày 19 thángTám năm 1945".

2.2. Căn cứ xét, công nhận

2.2.1. Đối với người hoạt động cách mạngtrước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã hy sinh,từ trần từ ngày 30 tháng 6 năm 1999 trởvề trước(1)

a. Trường hợp người hoạt động cách mạng có lý lịch:

- Căn cứ để xét, công nhận là lý lịch của cán bộ,đảng viên do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, khai từ năm 1962 trở vềtrước(2); nếu lý lịch nàybị thất lạc có lý do xác đáng thì được sử dụng lý lịch khai trong Cuộc vận độngbảo vệ Đảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01/03/1965 của Ban Bí thư Trung ươngĐảng (khóa III).

- Đối với người hoạt động cách mạng được kết nạpvào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiến trường B-C-K từnăm 1954 đến ngày 30/4/1975, thì căn cứ lý lịch đảng viên viết năm 1975, 1976khai theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20/4/1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(khóa III) để xem xét, công nhận.

b. Trường hợp người hoạt động cách mạng không cólý lịch (hoặc không còn lý lịch) thì căn cứ vào một trong các tài liệu có liênquan sau đây:

- Hồ sơ của người hoạt động cách mạng đã được khenthưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập;

- Hồ sơ của người hoạt động cách mạng được truytặng danh hiệu liệt sĩ;

- Người hoạt động cách mạng được ghi nhận tronglịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩmđịnh và cho xuất bản từ ngày 01/10/2007 trở về trước(3);

- Người hoạt động cách mạng có hồ sơ đang lưu giữtại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của Trung ương và địaphương từ cấp huyện trở lên;

- Người hoạt động cách mạng bị địch bắt, giam giữtại các nhà tù của đế quốc mà vẫn giữ được khí tiết của người cách mạng; có hồsơ, danh sách đang lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tànglịch sử của Trung ương và địa phương từ cấp huyện trở lên.

2.2.2. Đối với người hoạt động cách mạng đãhy sinh, từ trần sau ngày 30 tháng 6 năm 1999

- Căn cứ để xét, công nhận là lý lịch của cán bộ,đảng viên được khai từ năm 1962 trở về trướcdo cơ quan, tổ chứcthẩm quyền quản lý; nếu lý lịch này bị thấtlạc, có lý do xác đáng thì được sử dụng lý lịch khai trong Cuộc vận động bảo vệĐảng theo Chỉ thị số 90-CT/TW ngày 01/03/1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III).

- Đối với người hoạt động cách mạng được kếtnạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạtđộng liên tục ở các chiến trường B-C-K từ năm 1954 đến ngày 30/4/1975, thì căncứ vào lý lịch đảng viên khai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày20/4/1974 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóaIII) để xem xét, công nhận.

3. Điều kiện và căn cứ để xét, công nhận đối vớingười hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởinghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần

3.1. Điều kiện

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần làngười có quá trình hoạt động cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa, bao gồm: người hoạt động cách mạng thoát ly và người hoạt động cách mạng không thoát ly, chỉ hoạt động ở cơ sở và sau đó tiếptục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến (trừ một số trường hợp do yêu cầu giảmchính, phục viên hoặc ốm yếu, không có điều kiện tiếp tục hoạt động trong khángchiến chống Pháp). Điều kiện để xét, côngnhận đối với những người trong diện này được quyđịnh như sau:

3.1.1. Người hoạt động cách mạng thoát ly:

Người hoạt động cách mạng thoát ly là người đã tham gia trong các tổ chức cách mạng, lựclượng vũ trang từ cấp huyện trở lên hoặc cấp hành chính tương đương trước ngàykhởi nghĩa của địa phương.

3.1.2. Người hoạt động cách mạng không thoát ly:

- Người đứng đầu tổ chức quần chúng cách mạng cấpxã (hoặc tương đương như làng, tổng..), bao gồm: Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệmViệt Minh xã, Bí thư nông dân cứu quốc xã,Bí thư thanh niên cứu quốc xã, Bí thư phụ nữ cứu quốc xã.

- Đội trưởng hoặc tổ trưởng, nhóm trưởng của đội,tổ, nhóm tự vệ chiến đấu, tuyên truyền giải phóng, thanh niên cứu quốc, nôngdân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc (ở địa phương nơi chưa hình thànhtổ chức quần chúng cách mạng cấp xã).

- Người được kết nạp vào tổ chức Việt Minh, sau đóđược giao nhiệm vụ ở lại địa phương hoạt động phát triển cơ sở cách mạng, cóghi trong lý lịch gốc quy định tại điểm 3.2.

- Trường hợp người thoátly hoạt động cách mạng có lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên viết từ năm1969 trở về trước(4)có khai “tham gia hoạt động Cách mạng tháng Tám năm 1945” và ngay sau ngày Tổngkhởi nghĩa đến ngày 31/8/1945 có khai “đứng đầu một tổ chức cách mạng” như nêutrên đây thì cũng thuộc diện được xem xét.

3.2. Căn cứ xét, công nhận

3.2.1. Đối với người hoạt động cách mạng từngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởinghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh,từ trần từ trước ngày 01 tháng 01 năm1995(5)

a. Trường hợp người hoạt động cách mạng có lýlịch:

Căn cứ để xét, công nhận là lý lịch của cán bộ,đảng viên khai từ năm 1969 trở về trước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quảnlý. Nếu lý lịch của cán bộ, đảng viên này do tổ chức để thất lạc, hoặc là ngườiđược kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở các chiếntrường B-C-K từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975, thì căn cứ lý lịch đảng viên khainăm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20/4/1974 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khóa III) để xem xét, côngnhận.

b. Trường hợp người hoạt động cách mạng không cólý lịch (hoặc không còn lý lịch) thì căn cứ vào một trong các tài liệu có liênquan sau đây:

- Hồ sơ của người hoạt động cách mạng đã được khenthưởng Huân chương bậc cao;

- Hồ sơ của người hoạt động cách mạng đã được truytặng danh hiệu liệt sỹ;

- Người hoạt động cách mạng được ghi nhận tronglịch sử đảng bộ từ cấp xã trở lên, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩmđịnh và cho xuất bản từ ngày 01/10/2007 trở về trước;

- Người hoạt động cách mạng có hồ sơ đang lưu giữtại cơ quan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của Trung ương và địaphương từ cấp huyện trở lên;

- Người hoạt động cách mạng bị địch bắt, giam giữtại các nhà tù của đế quốc mà vẫn giữđược khí tiết của người cách mạng, có hồ sơ, danh sách đang lưu giữ tại các cơquan lưu trữ của Đảng, Nhà nước, Bảo tàng lịch sử của Trung ương và địa phươngtừ cấp huyện trở lên.

3.2.2. Đối với người hoạt động cách mạng đã hysinh, từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về sau

Căn cứ để xét, công nhận là lý lịch của cán bộ,đảng viên do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý khai từ năm 1969 trở vềtrước. Nếu lý lịch của cán bộ, đảng viên này do tổ chức để thất lạc, hoặc làngười được kết nạp vào Đảng sau năm 1969 và người hoạt động liên tục ở cácchiến trường B-C-K từ năm 1954 đến ngày 30-4-1975, thì căn cứ lý lịch đảng viênkhai năm 1975, 1976 theo Thông tri số 297/TT-TW ngày 20/4/1974 của Ban Bí thưTrung ương Đảng (khóa III) để xem xét,công nhận.

II. QUY TRÌNH XÉT, CÔNG NHẬN

1. Trách nhiệm lập hồ sơ và thủ tục xét, côngnhận

1.1. Thân nhân của người hoạt động cách mạng đã hysinh, từ trần (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng) viết bản khai tóm tắt quá trìnhhoạt động cách mạng của người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần (cómẫu kèm theo), gửi cùng hồ sơ quy định tại khoản 2.2 hoặc 3.2 mục I Hướng dẫnnày đến đảng ủy xã, phường, thị trấn nơithân nhân cư trú hoặc nơi người hoạt động cách mạng đã hoạt động (sau đây gọitắt là cấp xã)(6).

1.2. Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hysinh, từ trần không còn cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, thì một người con được ủy quyền đứng ra khai sau khi được sự ủy quyền của những người con khác và có ý kiếnxác nhận của chính quyền địa phương cấp xã.

1.3. Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hysinh, từ trần không có con thì người được gia đình, họ tộc ủy quyền đứng ra khai kèm theo giấy ủy quyền của họ tộc; giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phươngcấp xã.

1.4. Cấp ủy xãtổ chức Hội nghị liên tịch gồm: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, đại diện Mặt trận Tổ quốc vàcác đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ lao động - thương binh xã hội (nếu có),đại diện ban nghiên cứu lịch sử đảng bộ (nếu có), đại diện cán bộ lão thànhcách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa (nếu có) hoặc cán bộ hoạt động qua 2 thời kỳkháng chiến để xem xét hồ sơ và lập biên bản (có mẫu kèm theo), sau đóchuyển hồ sơ đủ điều kiện đến Ban tổ chức huyện, quận, thị ủy, thành ủytrực thuộc tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp ủy huyện) để tổng hợp và thẩm định.

1.5. Cấp ủy huyệnthành lập hội đồng tư vấn gồm: đại diện ban tổ chức, phòng lao động - thươngbinh và xã hội, đại diện cán bộ lão thành cách mạng hoặc cán bộ tiền khởi nghĩalà người am hiểu phong trào cách mạng của địa phương và đại diện ban nghiên cứulịch sử đảng để thẩm định hồ sơ do cấp ủyxã gửi lên. Ban tổ chức huyện ủy có tráchnhiệm tổng hợp danh sách trình Ban thường vụ huyện ủy xem xét, quyết định; sau đó lập danh sách tổng hợp kèm biên bản (có mẫu kèm theo) vàcác bản khai, lịch gốc hoặc trích lịchsử đảng bộ cấp xã trở lên (nếu có) gửi lên Ban tổchức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương hoặc Vụ (Ban) tổ chức các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

1.6. Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoặc Vụ (Ban) tổchức các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ hồ sơ theo quy địnhtại khoản 2.2 và khoản 3.2 mục I của Hướng dẫn này để tổng hợp, thẩm định, trình Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủytrực thuộc trung ương hoặc Ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương xét, quyết định công nhận(có mẫu kèm theo).

2. Thẩm quyền xét, quyết định

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổngkhởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 trước khi hy sinh, từ trần thuộc diện cấp ủy địa phương quản lý thì do Ban thường vụ tỉnhủy, thành ủy trực thuộc trung ương xét,quyết định; thuộc diện Ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương quản lý thì do Banđảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủytrực thuộc trung ương xét, quyết định. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì doTổng cục Chính trị xét, quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương và Vụ (Ban) tổchức cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quantổ chức) chủ trì, tham mưu cho Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và lãnh đạo các Banđảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủytrực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng phổ biến cho cán bộ, đảngviên và các tầng lớp nhân dân biết về chủ trương này; tổ chức thực hiện chặtchẽ, công khai, minh bạch, chính xác việc công nhận và thực hiện chế độ, chính sáchđối với gia đình và thân nhân những người hoạt động cách mạng trước ngày 01tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đếntrước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.

2. Sau khi có quyết định công nhận của cấp có thẩmquyền, cơ quan tổ chức chuyển hồ sơ (gồm quyết định công nhận của cấp có thẩmquyền; bản khai tóm tắt quá trình hoạt động của người hoạt động cách mạng đã hysinh, từ trần) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân ngườihoạt động cách mạng đang cư trú để thực hiện chế độ ưu đãi.

3. Việc xét, công nhận người hoạt động cách mạngtrước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trầnphải hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướngmắc, đề nghị các Ban, bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương và các địa phương phảnánh về Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, giải quyết.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….,ngày tháng năm 200..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xét hưởng chế độđối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần

1. Phần khai về thân nhân

Họ và tên: sinhngày: nam, nữ:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc (nếu có):

Quan hệ với đối tượng tại điểm 2 dưới đây là:

2. Phần khai về quá trình của người hoạt độngcách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần

Họ và tên: bídanh (nếu có):

Ngày, tháng, nămsinh: nam, nữ:

Quê quán:

Ngày tham gia hoạt động cách mạng(từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Ngày vào Đảng (nếu có).

Nơi tham gia hoạt động cách mạng(hoạt động trong tổ chức nào? do ai là người trực tiếp giao nhiệm vụ?).

Ngày hy sinh (hoặc từ trần):

Đã được công nhận là liệt sĩ (từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Đã được truy tặng Huân chương cao(từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Ngoài những nội dung khai nhưtrên, còn có các loại giấy tờ (nếu có), kèm theo, gồm:

Đề nghị Đảng ủy xã, phường tiếp nhận hồ sơ để xem xét theoquy định.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đâylà đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của trưởng thôn
(bản, ấp, t
dân phố)
(
Ký tên, ghi rõ họ, tên)

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ, tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….,ngày tháng năm 200..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xét hưởng chế độđối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hysinh, từ trần

1. Phần khai về thân nhân

Họ và tên: sinhngày: nam,nữ:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc (nếu có):

Quan hệ với đối tượng tại điểm 2 dưới đây là:

2. Phần khai về quá trình của người hoạt độngcách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần

Họ và tên: bí danh (nếu có):

Ngày, tháng, năm sinh: nam,nữ:

Quê quán:

Ngày tham gia hoạt động cách mạng(từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Ngày vào Đảng (nếu có).

Nơi tham gia hoạt động cách mạng(hoạt động trong tổ chức nào? do ai là người trực tiếp giao nhiệm vụ?).

Ngày hy sinh (hoặc từ trần):

Đã được công nhận là liệt sĩ (từngày tháng năm nào (nếu có).

Đã được truy tặng Huân chương cao(từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Ngoài những nội dung khai nhưtrên, còn có các loại giấy tờ (nếu có), kèm theo, gồm:

Đề nghị Đảng ủy xã, phường tiếp nhận hồ sơ để xem xét theoquy định.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đâylà đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của trưởng thôn
(bản, ấp, t
dân phố)
(Ký tên, ghi rõhọ, tên)

Người khai(Ký tên, ghi rõ họ, tên)

BAN CHẤP HÀNH
(HUYỆN, THỊ ỦY)
…………………………

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
(XÃ, PHƯỜNG)…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Xét công nhậnngười hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần
(để hưởng chế độ ưu đãi)

Hôm nay, ngày tháng năm 200

Tại xã (phường): huyện(quận)

tỉnh, (thành phố):

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Đảng ủyxã (phường):

2. Đại diện cán bộ lao động-thương binh và xã hội:

3. Đại diện cán bộ “lão thành cách mạng” hoặc cánbộ “tiền khởi nghĩa” hoặc cán bộ “qua hai cuộc kháng chiến”:

4. Đại diện Mặt trận tổ quốc:

5. Đại diện Ban nghiên cứu lịch sử (nếu có)

6. Đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội

Sau khi tiếp nhận, nghiêncứu hồ sơ và căn cứ ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan và cán bộcó liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:

Đồng chí sinhngày nam,nữ:

Quê quán:

Ngày tham gia hoạt động cách mạng(từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Ngày vào Đảng (nếu có).

Nơi tham gia hoạt động cách mạng(hoạt động trong tổ chức nào? do ai là người trực tiếp giao nhiệm vụ?).

Ngày hy sinh (hoặc từ trần):

Đã được công nhận là liệt sĩ (từngày tháng năm nào (nếu có).

Đã được truy tặng Huân chương cao(từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Hồ sơ gồm có:

Đề nghị ban thường vụ huyện ủy (quận ủy)xem xét, trình ban thường vụ tỉnh ủy,thành ủy xét, công nhận đồng chí làngười hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần.

Biên bản xác nhận lập thành 03bản, các đại biểu có mặt nhất trí ký tên dưới đây.

TM BCH ĐU
xã (phường)
Bí thư

(Ký, đóng dấu)

Đại diện mặt trận tổ quốc
(Ký đóng dấu)

Đại diện cán bộ LTCM, cán bộ KTN(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện lao động-thương binh & xã hội
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện ban nghiên cứu lịch sử
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN CHẤP HÀNH
(HUYỆN, THỊ ỦY)
………………………….

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
(XÃ, PHƯỜNG)…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Xét công nhậnngười hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần
(để hưởng chế độ ưu đãi)

Hôm nay, ngày tháng năm 200

Tại xã (phường): huyện(quận)

tỉnh, (thành phố):

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Đảng ủyxã (phường):

2. Đại diện cán bộ lao động-thương binh và xã hội:

3. Đại diện cán bộ “lão thành cách mạng” hoặc cánbộ “tiền khởi nghĩa” hoặc cán bộ “qua hai cuộc kháng chiến”:

4. Đại diện Mặt trận tổ quốc:

5. Đại diện Ban nghiên cứu lịch sử (nếu có)

6. Đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội

Sau khi tiếp nhận, nghiêncứu hồ sơ và căn cứ ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan và cán bộcó liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:

Đồng chí sinhngày nam,nữ:

Quê quán:

Ngày tham gia hoạt động cách mạng(từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Ngày vào Đảng (nếu có).

Nơi tham gia hoạt động cách mạng(hoạt động trong tổ chức nào? do ai là người trực tiếp giao nhiệm vụ?).

Ngày hy sinh (hoặc từ trần):

Đã được công nhận là liệt sĩ (từngày tháng năm nào (nếu có).

Đã được truy tặng Huân chương cao(từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Hồ sơ gồm có:

Đề nghị ban thường vụ huyện ủy (quận ủy)xem xét, trình ban thường vụ tỉnh ủy,thành ủy xét, công nhận đồng chí làngười hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần.

Biên bản xác nhận lập thành 03bản, các đại biểu có mặt nhất trí ký tên dưới đây.

TM BCH ĐU
xã (phường)
Bí thư

(Ký, đóng dấu)

Đại diện mặt trận tổ quốc
(Ký đóng dấu)

Đại diện cán bộ LTCM, cán bộ KTN(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện lao động-thương binh & xã hội
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện ban nghiên cứu lịch sử
(Ký, ghi rõ họ tên)

BAN CHẤP HÀNH
(TỈNH, THÀNH ỦY)
………………………..

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY
(THỊ ỦY)…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Xét công nhậnngười hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần
(để hưởng chế độ ưu đãi)

Hôm nay, ngày tháng năm 200

Tại huyện (quận):

tỉnh, (thành phố):

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Huyện ủy(quận ủy):

2. Đại diện Ban Tổ chức huyện ủy (quận ủy):

3. Đại diện Phòng Lao động-Thương binh và xã hội:

4. Đại diện cán bộ “lão thành cách mạng” hoặc cánbộ “tiền khởi nghĩa” hoặc cán bộ “qua hai cuộc kháng chiến”:

5. Đại diện Ban nghiên cứu lịch sử (nếu có):

Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ do Đảng ủy xã (phường) chuyển đến; ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ có liên quan và các tàiliệu hiện có, chúng tôi thống nhất xác nhận:

Đồng chí sinhngày nam,nữ:

Quê quán:

Ngày tham gia hoạt động cách mạng(từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Ngày vào Đảng (nếu có).

Nơi tham gia hoạt động cách mạng(hoạt động trong tổ chức nào? do ai là người trực tiếp giao nhiệm vụ?).

Ngày hy sinh (hoặc từ trần):

Đã được công nhận là liệt sĩ (từngày tháng năm nào (nếu có).

Đã được truy tặng Huân chương cao(từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Hồ sơ gồmcó:

Đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy (thành ủy)xét, công nhận đồng chí làngười hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 thángTám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.

Biên bản xác nhận lập thành 03bản, các đại biểu có mặt nhất trí ký tên dưới đây.

TM BCH ĐU Huyện ủy (quận ủy)
Bí thư

(Ký, đóng dấu)

Ban Tổ chức HU (quận ủy)


(Ký đóng dấu)

Phòng lao động-thương binh & xã hội
(Ký đóng dấu)

Đại diện cán bộ LTCM, cán bộ TKN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện ban nghiên cứu lịch sử
(Ký đóng dấu)

BAN CHẤP HÀNH
(TỈNH, THÀNH ỦY)
……………………………

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ỦY
(THỊ ỦY)…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Xét công nhậnngười hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần
(để hưởng chế độ ưu đãi)

Hôm nay, ngày tháng năm 200

Tại huyện (quận):

tỉnh, (thành phố):

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Huyện ủy(quận ủy):

2. Đại diện Ban Tổ chức huyện ủy (quận ủy):

3. Đại diện Phòng Lao động-Thương binh và xã hội:

4. Đại diện cán bộ “lão thành cách mạng” hoặc cánbộ “tiền khởi nghĩa” hoặc cán bộ “qua hai cuộc kháng chiến”:

5. Đại diện Ban nghiên cứu lịch sử (nếu có):

Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ do Đảng ủy xã (phường) chuyển đến; ý kiến của đại diệncác cơ quan và cán bộ có liên quan và các tài liệu hiện có, chúng tôi thốngnhất xác nhận:

Đồng chí sinhngày nam,nữ:

Quê quán:

Ngày tham gia hoạt động cách mạng(từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm ).

Ngày vào Đảng (nếu có).

Nơi tham gia hoạt động cách mạng(hoạt động trong tổ chức nào? do ai là người trực tiếp giao nhiệm vụ?).

Ngày hy sinh (hoặc từ trần):

Đã được công nhận là liệt sĩ (từngày tháng năm nào (nếu có).

Đã được truy tặng Huân chương cao(từ ngày tháng năm nào (nếu có).

Hồ sơ gồm có:

Đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy (thành ủy)xét, công nhận đồng chí làngười hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần.

Biên bản xác nhận lập thành 03bản, các đại biểu có mặt nhất trí ký tên dưới đây.

TM BCH ĐU Huyện ủy (quận ủy)
Bí thư

(Ký, đóng dấu)

Ban Tổ chức HU (quận ủy)


(Ký đóng dấu)

Phòng lao động-thương binh & xã hội
(Ký đóng dấu)

Đại diện cán bộ LTCM, cán bộ TKN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện ban nghiên cứu lịch sử
(Ký đóng dấu)

BAN ….*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: - QĐ/…

……., ngày … tháng … năm 2009

QUYẾTĐỊNH CÔNG NHẬN

Ngườihoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần

- Căn cứ Kết luận số 341-CV/TWngày 27/7/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềviệc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động cách mạng trước Cáchmạng tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần;

- Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTCTWngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trìnhxét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 vàngười hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnhủy (hoặc Vụ (ban) Tổ chức các ban, bộ,ngành, đoàn thể Trung ương),

QUYẾTĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí Bídanh

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Ngày vào Đảng: Ngày chính thức:

Nguyênlà: Cơ quan, đơn vị:

đã hy sinh, từ trần ngày tháng năm 19 ; làngười hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, có thời gian thamgia từ ngày tháng năm 19 đếnngày tháng năm 19.

Gia đình đồng chí đượchưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01năm 1945 kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2: BanTổ chức Tỉnh ủy (hoặc Vụ (ban) Tổ chứccác ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương), Sở Lao động - Thương binh và Xãhội và gia đình đồng chí cótrách nhiệm thi hành Quyết định.


Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội,
- Lưu VP.

T/M …………

BAN THƯỜNG VỤ
TỈNH ỦY….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: - QĐ/TVTU

……., ngày … tháng … năm 2009

QUYẾTĐỊNH CÔNG NHẬN

Ngườihoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần
(Quyết định này áp dụng cho cả các ban, bộ,ngành, đoàn thể Trung ương)

- Căn cứ Kết luận số 341-CV/TWngày 27/7/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động cáchmạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần;

- Căn cứ Hướng dẫn số -HD/BTCTW ngày /6/2009 của Ban Tổchức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạtđộng cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổngkhởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnhủy (hoặc Vụ (ban) Tổ chức các ban, bộ,ngành, đoàn thể Trung ương),

QUYẾTĐỊNH

Điều 1: Công nhận đồng chí Bí danh

Năm sinh:

Nguyên quán:

Trú quán:

Ngày vào Đảng: Ngày chính thức:

Nguyênlà: Cơ quan, đơn vị:

đã hy sinh, từ trần ngày tháng năm 19 ; làngười hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởinghĩa 19 tháng Tám năm 1945. Tham gia cách mạng từ ngày tháng năm 19 . Chức vụ hoạt động cách mạng

Gia đình đồng chí đượchưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 kể từ ngày ký Quyếtđịnh.

Điều 2: BanTổ chức Tỉnh ủy (hoặc Vụ Tổ chức cácban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương), Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivà gia đình đồng chí cótrách nhiệm thi hành Quyết định.


Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Ban Tổ chức TW (báo cáo),
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ(1). Mốc thời gian trước 30/6/1999 là ngày kết thúc việcxét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 quy định tại Thông tư Liên tịch số06/1999-TTLT/BLĐTBXH- BTCTW ngày 08/2/1999 của Bộ Lao động Thương binh và xã hộivà Ban Tổ chức Trung ương.

(2).Theoquy định tại Thông tri số 07/TT-TC ngày 21/03/1979 và Công văn số 969/TC-TWngày 21/9/1988 của Ban Tổ chức Trung ương.

(3).Ngày01/10/2007 là ngày Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội (khóaXI) có hiệu lực thi hành.

(4). Theoquy định tại Công văn số 2112/LĐTBXH-TBLS &NCC ngày 23/6/1999 của Bộ Laođộng -Thương binh và Xã hội.

(5). Mốcthời gian 01/01/1995 là ngày Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệtsĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến,người có công giúp đỡ cách mạng của UBTV Quốc hội (khóa XI) có hiệu lực thi hành.

(6). Trong trường hợp Hội nghị liên tịch nhận thấy khôngcó đủ căn cứ để xem xét vì người hoạt động cách mạng không hoạt động tại địaphương nhận hồ sơ, thì cấp ủy xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến địa phương nơicán bộ đã hoạt động để xem xét, giải quyết.