BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I NĂM 2012
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tạo không khí phấn khởi cổ vũ, động viên cán bộ, công chức viên chức toàn ngành thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2012.
- Gắn công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Thìn, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
II. NỘI DUNG:
1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/2/1995 - 16/2/2012. Giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nêu bật kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH các cấp trong năm 2011, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nghiêm túc thực hiện quy định của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung công văn số 5639/BHXH-VP ngày 15/12/2011 của BHXH Việt Nam, nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ CCVC trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn đối với người lao động và nhân dân khi tham gia BHXH, BHYT.
3. Tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Luật BHXH, 2 năm thực hiện Luật BHYT và những vấn đề bất cập cần sửa đổi, hoàn thiện.

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. BHXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo với tỉnh, thành ủy, với lãnh đạo HĐND và UBND các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành. Kiến nghị, đề xuất những nội dung nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.
2. Tổ chức hội nghị gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhằm giới thiệu và cung cấp thông tin, tư liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2011 cũng như những phương hướng công tác lớn của ngành trong năm kế hoạch 2012. Phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên báo, đài PTTH và nhất là hệ thống Truyền thanh cơ sở.
3. Kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ cộng tác viên. Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn tại địa phương.
4. Hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan, xây dựng các cụm pano, kẻ vẽ, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng tới ngày kỷ niệm thành lập Ngành 16/2.
5. Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Mừng Đảng, mừng Xuân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012.
- Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH tỉnh, thành phố thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam 16/2/1995 - 16/2/2012.
- Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng kỷ niệm 17 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam 16/2/1995 - 16/2/2012.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Tuyên truyền) để được hướng dẫn cụ thể.

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

Nơi nhận:
- Tổng giám đốc (để b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Báo, Tạp chí BHXH;
- Lưu: VT, TT(3).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?