BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3151/HD-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI CÔNG TÁCTUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 13/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóaXIII (sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi), cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Để Luật BHYT sửa đổi được quán triệt,triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành, nhanh chóng đi vào cuộc sống củangười dân và thực hiện Kế hoạch số: 2800/KH-BHXH ngày 31/7/2014 của Bảo hiểm xãhội (BHXH) Việt Nam triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi. BHXH Việt Nam hướngdẫn triển khai công tác tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện LuậtBHYT sửa đổi giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩavà kết quả việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2008, những điểmmới của Luật BHYT sửa đổi; tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội về việc triểnkhai và thực thi Luật BHYT sửa đổi đối với các ngành, các cấp.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị -xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành và thực hiện những quyđịnh của Luật BHYT sửa đổi. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc tuyêntruyền, vận động người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân thực hiện tốtnhững quy định của Luật BHYT sửa đổi.

- Công tác tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi cần đượctriển khai thường xuyên, liên tục và rộng khắp tới tất cả các nhóm đối tượngvới nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo các đối tượng được tiếp cận đầy đủ nhữngthông tin về chính sách BHYT nhất là những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi từ đólàm cho mọi người hiểu và tự giác thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT. Phảixác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH, vì vậy mỗicán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về BHYT. Gópphần hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu đến năm 2020 có trên 80% dân số cả nướctham gia BHYT.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhànước về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xãhội. Nhấn mạnh BHYT là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệthống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảmổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyêntruyền làm rõ trách nhiệm của cấp ủy vàchính quyền các cấp thực hiện chính sách BHYT để tập trung lãnh đạo và chỉ đạođịa phương, đơn vị.

2. Tuyên truyền về sự cần thiết và ý nghĩa của việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sửa đổi.

3. Chú trọng tuyên truyền, cung cấp những thông tinvề quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ, phương thức và thủ tục đối với ngườitham gia BHYT, nhấn mạnh sự chia sẻ giữa các thành viên tham gia với phươngchâm lấy số đông bù số ít.

4. Tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHYTsửa đổi, trong đó nhấn mạnh những điểm mới của Luật như sau:

4.1. Về hình thức tham gia BHYT

BHYT là hình thức bảo hiểm bắtbuộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, đểchăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợinhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

4.2. Về nhóm đối tượng tham giaBHYT

- Sắp xếp lại 25 nhóm đối tượngthành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng BHYT để thuận lợi trong quản lý và tổ chứcthực hiện, bao gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhómdo tổ chức BHXH đóng; nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; nhóm được ngân sách Nhànước hỗ trợ mức đóng và nhóm tự đóng BHYT.

- Bổ sung đối tượng thuộc lựclượng quân đội và công an phải tham gia BHYT. Bổ sung một số nhóm đối tượngđược ngân sách Nhà nước đóng BHYT: Người đang sinh sống tại vùng có điều kiệnkiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại các xã đảo,huyện đảo; người đang tại ngũ trong lực lượng vũ trang, thân nhân của học viêncông an và học viên cơ yếu; một số nhóm đối tượng được tổ chức BHXH đóng BHYTđó là người mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, người từ đủ 80tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

4.3. Về mức đóng BHYT và phươngthức đóng BHYT

Bổ sung quy định tham gia BHYTtheo hộ gia đình sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Ngườithứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tưđóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ nămtrở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Định kỳ ba tháng, sáu thánghoặc một năm, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộctrách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT.

4.4. Về mức hưởng BHYT

- Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phíkhám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tụctrở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

- Bổ sung quy định miễn cùng chitrả cho thân nhân người có công với cách mạng là cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệtsỹ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ, con của liệt sỹ được hưởng 100% chi phíkhám bệnh, chữa bệnh; các thân nhân khác của người có công với cách mạng, ngườithuộc hộ gia đình cận nghèo cùng chi trả 5%. Miễn chi trả cho người thuộc hộnghèo, dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khókhăn, đối tượng bảo trợ xã hội để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

- Mở rộng phạm vi thanh toán BHYTtrong điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ cho trẻ dưới 6 tuổi; khám bệnh, chữabệnh, phục hồi chức năng trong trường hợpthảm họa; khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợptự tử, tự gây thương tích, tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạmpháp luật của người đó gây ra.

- Người dân tộc thiểu số và ngườithuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinhtế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;người tham gia BHYT đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo khi tự đi khámbệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ươngđược quỹ BHYT thanh toán chi phí điều trị nội trú, có mức hưởng theo quy địnhvà không bị coi là vượt tuyến, trái tuyến.

- Từ ngày 01/01/2016, người thamgia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã hoặc phòng khámđa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tạitrạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địabàn tỉnh, có mức hưởng theo quy định và không bị coi là vượt tuyến, trái tuyến.

4.5. Về thẻ BHYT

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thẻBHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30tháng 9 của năm đó.

- Người tham gia BHYT liên tục kểtừ lần thứ hai trở đi thì giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng củathẻ lần trước.

4.6. Về trách nhiệm của các đơn vị

- Bổ sung quy định trách nhiệm củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, BộCông an trong việc triển khai thực hiện BHYT.

- Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân xã phải lập danh sách đề nghịcấp thẻ BHYT cho trẻ đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với BHXH Việt Nam

1.1. BanTuyên truyền

- Chủ động phối hợp với Vụ Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương, thammưu để đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam tham dự và trực tiếp báo cáo, cung cấpthông tin về Luật BHYT sửa đổi tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo và hộinghị giao ban các tổng biên tập các cơ quan báo chí toàn quốc.

- Phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ,ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi theonội dung chương trình phối hợp. Đẩy mạnhtổ chức tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi theo các nhóm đối tượng tại cơ sở.

- Căn cứ nội dung chương trình phối hợp, giữ mối liên hệ với các cơ quantruyền thông quốc gia là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, ĐàiTruyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan báo chí thường xuyên có tin,bài, phóng sự tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi.

- Duy trì việc cung cấp thông tinbáo chí định kỳ và đột xuất.

- Triển khai kế hoạch tuyên truyềnLuật BHYT sửa đổi tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền do BHXH ViệtNam tổ chức nhằm thống nhất định hướng tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi cho độingũ cán bộ tuyên truyền của BHXH các địa phương trong cả nước.

- Tổ chức biên tập, in ấn và pháthành các ấn phẩm tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi.

- Trang điện tử của BHXH Việt Namtăng cường lượng tin, bài tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi.

1.2. Các Ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

- Các Ban nghiệp vụ và các đơn vịtrực thuộc BHXH Việt Nam: Văn phòng, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Thu,Ban Sổ - Thẻ, Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toánđa tuyến (khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam),...phối hợp với Ban Tuyêntruyền chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để kịp thời có tin,bài phản ánh, tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi trêncác phương tiện thông tin đại chúng.

- Ban Thực hiện chính sách BHYTchủ trì, phối hợp với Ban Tuyên truyền và Văn phòng tổ chức phổ biến các nộidung của Luật BHYT sửa đổi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơquan BHXH Việt Nam.

1.3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH

Mở chuyên trang, chuyên mục vàtăng cường lượng tin, bài tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi, đồng thời bổ sungtăng số lượng cấp, biếu Báo BHXH và Tạp chí BHXH đối với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyệntrên phạm vi toàn quốc từ nay cho tới cuối năm 2014. Từ năm 2015 trở đi sẽ tiếptục xem xét mở rộng việc cấp, biếu Báo BHXH, Tạp chí BHXH đối với một số đốitượng khác ở cơ sở.

2. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- BHXH các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) chủ động báo cáo với cấp ủy, chínhquyền, đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh về những nội dung vàkết quả thực hiện chính sách BHYT.

- Phốihợp và tranh thủ sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo cáctỉnh, thành ủy chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền Luật BHYT sửa đổitại địa phương.

- Cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến Luật BHYT sửa đổi để đăngtrên tờ tin Nội bộ của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phát hành đến các chibộ.

- Phối hợp với các cơ quan báo,đài tại địa phương tăng cường tin, bài tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng vànhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơnvị có liên quan, tổ chức tuyên truyền tư vấn, đối thoại về Luật BHYT sửa đổitheo các nhóm đối tượng tại cơ sở, trong đó lưu ý đến đối tượng là chủ sử dụnglao động; lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xã viên các hợp tác xã,làng nghề; đoàn viên, hội viên các tổ chứcđoàn thể như: Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ....

3.Thời gian thực hiện

Công tác tuyên truyền thực hiệnLuật BHYT sửa đổi được triển khai liên tục và rộng khắp bắt đầu từ tháng 8 năm2014 và tiếp tục triển khai trong các năm tiếp theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để thực hiện các hoạtđộng tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi tại BHXH Việt Nam và tại BHXH các tỉnh đượclấy từ nguồn kinh phí tuyên truyền năm 2014 và các năm tiếp theo do BHXH ViệtNam cấp.

Trên đây là hướng dẫn triển khaicông tác tuyên truyền thực hiện Luật BHYT sửa đổi. BHXH Việt Nam yêu cầu cácđơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân - Bộ Công an;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương