UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 368/HD-SXD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 03 năm 2008

HƯỚNG DẪN

ĐIỀUCHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 01 năm 2003 của Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 1317/UBND-CNN ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về việc triển khaithực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Sau khi thỏa thuận với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải,Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp; Sở Xây dựng Đồng Nai hướng dẫn cụ thể việcđiều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN, TỔNG DỰ TOÁNCÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:(NC)

a. Đối với các công trình xây dựng dândụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáxây dựng công trình – phần xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá xây dựngcông trình – phần xây dựng).

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáxây dựng công trình – phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá xây dựngcông trình – phần lắp đặt).

b. Đối với công trình lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện:

- Công trình xây dựng đường dây tảiđiện: Áp dụng theo bộ đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệpthì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,55 x b1 (b1:là chi phí nhân công theo đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp).

- Công trình lắp đặt trạm biến áp: Ápdụng theo bộ đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp thì chiphí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,56 x b1 (b1:là chi phí nhân công theo đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp).

- Đối với công tác thí nghiệm điện,đường dây và trạm biến áp: Áp dụng theo bộ đơn giá số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006của Bộ Công nghiệp, thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,54x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giá số1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 của Bộ Công nghiệp).

c. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác sửa chữatrong xây dựng cơ bản được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:3,54 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo đơn giácông tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản).

d. Đối với công trình thuộc chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I (bao gồm các công tác thu gom, vậnchuyển, xử lý rác), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,29 xb1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá chuyên ngànhvệ sinh môi trường đô thị tập I).

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II (bao gồm các công tác sản xuất vàduy trì cây xanh đô thị), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,29 xb1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá chuyênngành vệ sinh môi trường đô thị tập II).

e. Đối với công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị:

- Với công tác lắp đặt hệ thống chiếusáng đô thị áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sángđô thị được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnhthì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,72 x b1 (b1:là chi phí nhân công theo bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếusáng đô thị).

- Với công tác bảo trì hệ thống chiếusáng đô thị áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sángđô thị, được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBNDtỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,41 x b1(b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảotrì hệ thống chiếu sáng đô thị).

f. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt máyvà thiết bị trong xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:2,27 x b1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơngiá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng).

g.Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá thí nghiệm vật liệuvà kết cấu xây dựng thực hiện theo quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001của Bộ Xây dựng thì chi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh2,83 xb1 (b1: là chi phí nhân công theo bộ đơn giá thí nghiệm vật liệuvà kết cấu xây dựng).

h. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá khảo sát xây dựngđược công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thìchi phí nhân công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,54 x b1 (b1:là chi phí nhân công theo bộ đơn giá khảo sát xây dựng).

2. Điều chỉnh chi phí máy thicông (M):

Chi phí máy thi công trong dự toán xâylắp công trình được điều chỉnh như sau:

a. Đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giaothông, thủy lợi, cầu đường:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáxây dựng công trình – phần xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNNngày 20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điềuchỉnh:1,13 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theođơn giá xây dựng công trình – phần xây dựng).

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáxây dựng công trình – phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điềuchỉnh:1,13 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theođơn giá xây dựng công trình – phần lắp đặt).

b. Đối với công trình lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện:

- Công trình xây dựng đường dây tảiđiện: Áp dụng theo bộ đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệpthì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,43 x c1(c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá số 285/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004của Bộ Công nghiệp).

- Công trình lắp đặt trạm biến áp: Ápdụng theo bộ đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Công nghiệp thì chiphí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,39 x c1 (c1:là chi phí máy thi công theo đơn giá số 286/QĐ-NLDK ngày 23/02/2004 của Bộ Côngnghiệp).

- Đối với công tác thí nghiệm điện,đường dây và trạm biến áp: Áp dụng theo bộ đơn giá số 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006của Bộ Công nghiệp, thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,01x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo đơn giá số1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 của Bộ Công nghiệp).

c. Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác sửa chữatrong xây dựng cơ bản được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điềuchỉnh:1,56 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theođơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản).

d. Đối với công trình thuộc chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị:

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I (bao gồm các công tác thu gom, vậnchuyển, xử lý rác), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,47x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo bộ đơn giá chuyênngành vệ sinh môi trường đô thị tập I)

- Các công trình áp dụng bộ đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II (bao gồm các công tác sản xuất vàduy trì cây xanh đô thị), được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điều chỉnh:1,47x c1 (c1: là chi phí máy thi công theo bộ đơn giáchuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II).

e.Đối với các công trình áp dụng bộ đơn giá công tác lắp đặt máyvà thiết bị trong xây dựng được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày20/12/2007 của UBND tỉnh thì chi phí máy thi công được tính theo hệ số điềuchỉnh:1,47 x c1 (c1: là chi phí máy thi công theobộ đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng).

f. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công theo quy định trên phùhợp với chế độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùngvà giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2008.

Cụ thể giá nhiên liệu năng lượng tạithời điểm tháng 01/2008 như sau:

- Xăng A90: 11.682,00 đ/lít.

- Dầu điezel: 9.318,00 đ/lít

- Điện sản xuất: 895,00 đ/Kwh.

3. Điều chỉnh chi phí quy hoạch xâydựng:

Chi phí quy hoạch xây dựng được xácđịnh trên cơ sở định mức quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí trước thuế đượcnhân với hệ số điều chỉnhK = 1,25.

II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ GÓI THẦU, GIÁTRÚNG THẦU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

1. Đối với các gói thầu trướcđây đã ký kết thực hiện hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức trọn gói(khoán gọn) thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết (không điều chỉnh lại chi phínhân công và chi phí máy thi công trong giá trúng thầu). Trừ trường hợp đượcngười quyết định đầu tư cho phép.

2. Đối với các gói thầu chưathực hiện ký kết hợp đồng thi công xây dựng thì thực hiện việc điều chỉnh giá trúngthầu như sau:

a.Các gói thầu đã có kết quả đấu thầu (đã lựa chọn được đơn vịtrúng thầu), giá dự thầu của nhà thầu lập theo hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày03/01/2007 của Sở Xây dựng thì Chủ đầu tư tiến hành thực hiện ký kết hợp đồngtheo quy định.

Trong trường hợp nhà thầu không chấpnhận ký kết hợp đồng theo giá dự thầu đã bỏ thầu (phải có văn bản đề nghị củanhà thầu) thì:

- Chủ đầu tư yêu cầu tất cả các nhàthầu đạt yêu cầu ở bước 2 (đạt yêu cầu về kỹ thuật), chào lại giá để xem xét chọnđơn vị trúng thầu trên cơ sở giá dự thầu chào lại của các nhà thầu và đồng thờithực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu để có cơ sở xem xét lựa chọn đơn vị trúngthầu.

- Nếu chỉ có duy nhất một nhà thầu đạtyêu cầu ở bước 2 (đạt yêu cầu về kỹ thuật), thì vẫn cho phép nhà thầu được chàolại giá dự thầu và đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu để có cơ sởxem xét lựa chọn đơn vị trúng thầu.

Trong mọi trường hợp, giá trúng thầuphải đảm bảo theo nguyên tắc sau:

Giá đề nghị trúng thầu

<=

Giá trúng thầu ban đầu

x

Giá gói thầu điều chỉnh

Giá gói thầu ban đầu

b. Đối với các gói thầu đã mở thầu và đang trong giai đoạn đánhgiá kết quả đấu thầu thì Chủ đầu tư tiếp tục xem xét đánh giá kết quả đấu thầu,khi đã có kết quả đấu thầu (đã lựa chọn được đơn vị trúng thầu) Chủ đầu tư tiếnhành thực hiện các bước như quy định tại điểm a của mục này.

c. Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu (chưa mở thầu)nhưng trong hồ sơ mời thầu có quy định giá dự thầu lập theo hướng dẫn số09/HD-SXD ngày 03/01/2007 của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư thông báo đến các nhàthầu tham gia dự thầu điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công theo quy địnhcủa hướng dẫn này. Chủ đầu tư đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầuđể có cơ sở xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

d. Đối với các gói thầu đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch đấuthầu nhưng giá gói thầu lập theo hướng dẫn số 09/HD-SXD ngày 03/01/2007 của SởXây dựng, Chủ đầu tư tiến hành lập hồ sơ mời thầu và quy định việc lập đơn giádự thầu theo hướng dẫn này. Chủ đầu tư đồng thời thực hiện việc điều chỉnh giágói thầu để có cơ sở xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Kể từ 01/01/2008, tất cả các dự án đầutư và xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh,vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanhnghiệp Nhà nước xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà Người quyết định đầu tưchưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ đều áp dụngthống nhất theo hướng dẫn này.

1. Những quy định trước đây trái với hướng dẫn này đều không cònhiệu lực áp dụng.

2. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ địnhthầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng, Chủ đầu tư điềuchỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định của hướng dẫn này.Nếu tổng dự toán được điều chỉnh vượt tổng mức vốn đầu tư đã duyệt của dự ánthì Chủ đầu tư phải điều chỉnh và trình duyệt lại tổng mức vốn đầu tư trước,sau đó mới điều chỉnh lại tổng dự toán, dự toán, giá gói thầu theo quy định.

3.Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình, Chủ đầu tư căn cứ theo mức lương tối thiểu (540.000đ/tháng) để tính toán việc điều chỉnh dự toán công trình cho phù hợp. Chủ đầutư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phítrong dự toán xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấnđề gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu và giải quyết.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban ngành trong tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Các Ban QLDA trong tỉnh;
- Cty Cổ phần tư vấn XD ĐN;
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND Tỉnh (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo).
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Huy Hoàng