BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 37-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

HƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRAĐẢNG CÁC CẤP

Căn cứ Quyết định số 78-QĐ/TWngày 21-8-2007 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy củaBan Tổ chức Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 275-QĐ/TW ngày 04-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương về sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14-12-2004 của Ban Bíthư Trung ương (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viênchức cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể;

Sau khi trao đồi thống nhất với Uỷban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức Trung ương hướngdẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức Ngànhkiểm tra đảng như sau:

1. Đối tượng hưởng phụ cấp thâmniên nghề

Cán bộ, công chức làm công tác kiểmtra đảng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bao gồm:

- Cán bộ, công chức chuyên tráchcông tác kiểm tra đảng đã được xếp lương theo chức danh (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm,uỷ viên uỷ ban kiểm tra chuyên trách) hoặc xếp lương theo ngạch kiểm tra đảng(kiểm tra viên, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp) trong các cơ quan uỷ ban kiểm tra từ Trung ương đến cấp huyện và tương đươngđang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- Cán bộ, công chức công tác ở uỷban kiểm tra cấp huyện (bao gồm: huyện, quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh)chưa được bổ nhiệm ngạch kiểm tra đảng nhưng trực tiếp làm công tác kiểm trađảng theo quy định của Điều lệ Đảng, hiện hưởng lương công chức loại Ao hoặccông chức loại B (cán sự và tương đương) và đang hưởng phụ cấp trách nhiệm nghềkiểm tra đảng.

2. Cách tính phụ cấp thâm niênnghề

2.1. Nguyên tắc chung

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đượctính hưởng kể từ ngày 01 -0 1 -2009 và được dùng để tính đóng, hưởng bảohiểm xã hội.

Cách tính phụ cấp thâm niên nghềđược thực hiện theo các quy định chung của Đảng, Nhà nước và theo Hướng dẫnnày.

2.2. Cách tính hưởng

2.2.1. Đối với cán bộ, công chứcthuộc uỷ ban kiểm tra đảng các cấp

- Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niênnghề kiểm tra đảng theo quy định tại Điểm 1 nêu trên, hiện đang công tác ở cơquan uỷ ban kiểm tra đảng các cấp sau 5 năm (đủ 60 tháng) được hưởng phụ cấp thâmniên nghề bằng 5%. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm công tác (đủ 1 2 tháng) đượctính thêm 1% .

- Cán bộ, công chức công tác ở uỷban kiểm tra đảng các cấp khi được luân chuyển, điều động trong Ngành kiểm traĐảng thì thời gian công tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề là liên tục.

Ví dụ 1: Đồng chí A, là Kiểm traviên, công tác tại cơ quan uỷ ban kiểm tra huyện uỷ được 3 năm (36 tháng) sau đóđược chuyển công tác lên cơ quan uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, có thời gian công tácđược trên 2 năm (27 tháng, tính đến hết ngày 31-12-2008). Đồng chí A sẽ đượctính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng là 5% từ ngày 01-01-2009 vàhưởng 6% phụ cấp. thâm niên nghề từ ngày 01-10-2009.

2.2.2. Cán bộ, công chức thuộc cácngành, lĩnh vực được hưởng phụ cấp thâm niên nghề chuyển sang công tác ở uỷ bankiểm tra các cấp

- Cán bộ, công chức thuộc các ngành,lĩnh vực đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định của Chính phủ)được luân chuyển, điều động sang uỷ ban kiểm tra đảng các cấp khi có đủ điềukiện bổ nhiệm ngạch kiểm tra đảng (quy định tại Quyết định số 388-QĐ/UBKTTW)thì được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề đồng thời được cộng gộpcác năm công tác trước đó (nếu có) để tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Ví dụ 2: Đồng chí B, cán bộ côngan tỉnh, đang hưởng thâm niên công tác trong Ngành Công an là 1 8 năm tính đến ngàychuyển công tác (ngày 01-01-2007) và được cơ quan có thẩm quyền điều động sangcông tác tại Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, sau khi đủ điều kiệnvà được cấp có thẩm quyền chuyển xếp vào một trong các ngạch kiểm tra viên củađảng. Đồng chí B được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 01-01-2009 là20% (trong đó: 18% của Ngành Công an và 2% của Ngành kiểm tra đảng).

2.2.3. Cán bộ, công chức công tácở cơ quan uỷ ban kiểm tra các cấp được luân chuyển, điều động sang các cơ quankhác của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể (không có chế độ phụ cấp thâm niên) naytiếp tục về công tác tại cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng các cấp, thì được cộnggộp các năm công tác ở uỷ ban kiểm tra trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niênnghề.

Ví dụ 3: Đồng chí C, công tác ở Uỷban Kiểm tra tỉnh uỷ được 4 năm (48 tháng) tính đến ngày 01-01-2005, sau đó đượccấp có thẩm quyền điều động sang giữ chức phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, đếnngày 01-01-2008 được điều động về công tác tại Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ và giữchức phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ. Như vậy, tínhđến ngày 01-01-2009 đồng chí C có 5 năm (60 tháng) công tác trong ngành kiểmtra đảng nên được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là 5%.

2.3. Mức hưởng phụ cấp thâm niênnghề

Mức phụ cấp thâm niên nghề hằng thángđược tính bằng tổng hệ số lương của cán bộ, công chức hiện hưởng cộng phụ cấpthâm niên vượt khung và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) nhân với số năm đượctính thâm niên (những năm công tác tại cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng các cấp vàcác ngành, lĩnh vực khác được Chính phủ quy định hưởng phụ cấp thâm niên nghề)và nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ ban hành.

Ví dụ 4: Đồng chí D, công tác ở Uỷban Kiểm tra Trung ương, hiện hưởng lương ngạch Kiểm tra viên cao cấp bậc 6/6,hệ số 8,00(1) và 5% (thâm niên vượt khung)(2); đồng chí Dhiện giữ chức vụ trưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo 1,0(3) và Có tổngthời gian công tác được tính hưởng phụ cấp thâm niên là 25 năm(4) (baogồm: 10 năm công tác ở Thanh tra Chính phủ; 8 năm ở Ngành Hải quan và 7 năm ởcơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương). Hằng tháng đồng chí D được hưởng phụ cấpthâm niên nghề như sau:

(1)8,00 + (2)5%(VK) + (3)1,0

(PCCVLĐ)

(hệ số lương hiện hưởng cộng hệ số thâm niên vượt khung cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Vụ trưởng)

x

(4)

25%

(5)

(mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định của từng thời kỳ)

=

(6)

Số tiền phụ cấp thâm niên nghề đồng chí D được hưởng.

2.4 Cách chi trả phụ cấp, nguồn kinhphí và các trường hợp khác

- Cách chi trả phụ cấp, nguồn kinhphí và các trường hợp không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề thực hiệnthống nhất theo quy định chung của Chính phủ tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24-12-2009, của Liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

- Trường hợp cán bộ, công chức côngtác ở các ngành, lĩnh vực không có chế độ phụ cấp thâm niên nghề khi được bầuvào ủy viên ủy ban kiểm tra đảng từ cấp huyện và tương đương trở lên và hưởnglương từ ngân sách nhà nước thì được hưởng phụ .cấp thâm niên nghề sau 5 năm(60 tháng) công tác trong Ngành kiểm tra đảng.

3. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan có thẩm quyền theo quyđịnh về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng có trách nhiệm:

- Căn cứ vào thời gian làm việc theohồ sơ quản lý cán bộ, công chức để quyết định mức phụ cấp thâm niên nghề đốivới cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Hướng dẫnnày, đồng thời giải quyết việc truy lãnh tiền phụ cấp thâm niên nghề đối vớicán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý tính từ ngày 01-01-2009;

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xãhội để thực hiện việc trích nộp bổ sung phần đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm ytế về tiền phụ cấp thâm niên nghề và điều chỉnh lại mức lương hưu đối với cán bộ,công chức đã nghỉ hưu từ ngày 01-01-2009 trở về sau.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ươngđể phối hợp giải quyết./.

Nơi nhân:
Các tỉnh uỷ thành uỷ;
Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoànvà các đảng uỷ trực thuộc Trung ương;
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương;
Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ trực thuộc Trung ương;
Các vụ đơn vị;
Lưu VP; Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh