BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
------------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 38 HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005

HƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC VIÊN ĐI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương (khóaIX) “Về việc trợ cấp cho học viên đi học” tại Công văn số 6188CV/VPTW ngày 03tháng 11 năm 2004 của Văn phòng Trung ương. Sau khi trao đổi với các cơ quan cóliên quan; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Hướng dẫn này áp dụng chung cho hệ thống trường chínhtrị của cả nước bao gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Phân việntrực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đối tượng trợ cấp

Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cáctổ chức, đơn vị nhà nước, được cơ quan có thẩm quyền cử đi học (kể cả cán bộ,công chức xã) tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Phân viện trựcthuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP

1. Nguyên tắc

- Học viên đi học, được hưởng nguyên lương, phụ cấpthâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) và được trợ cấp một khoảntheo mức lương tối thiểu chung quy định tại văn bản này. Khi mức lương tốithiểu chung thay đổi thì mức trợ cấp cũng được thay đổi.

- Học viên là người dân tộc thiểu số, người công tácở vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và học viên là nữ đi học được hưởng mứctrợ cấp cao hơn.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp

- Được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi học.

- Học viên đi học tập trung (kể cả đào tạo, bồi dưỡng)tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Phân viện trực thuộc Học việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương.

- Thời gian học tập trung tại trường từ 30 ngày trởlên.

III. MỨC TRỢ CẤP

Học viên đi học tập trung tại Học viện Chính trị quốcgia Hồ Chí Minh, các Phân viện trực thuộc Học viện hoặc các trường chính trịtỉnh, thành phố, ngoài tiền lương được trợ cấp thêm hàng tháng như sau:

1. Mức 1: Học viên đihọc tập trung hàng tháng được hưởng thấp nhất là 100% mức lương tối thiểu.

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Tuấn A là cánbộ thuộc Bộ Tài chính, được cơ quan có thẩm quyền cử đi học tại Học viện Chínhtrị quốc gia Hồ Chí Minh ngoài tiền lương, được hưởng mức trợ cấp là:

(100% x 290.000đ) = 290.000đ.

2. Mức 2: Học viên là người dân tộc thiểu số, học viên hiệnđang công tác ở vùng miền núi có phụ cp khu vực 25% được trợ cấp bằng 120 % mức lương tối thiểu.

Ví d2: Đồng chí Hoàng Thanh H làcán bộ thuộc Sở Giao thông tnh H, thuộcvùng miền núi có phụ cấp khu vực 25% được cơ quan có thẩmquyền cử đi học tại Phân viện Hà Nội ngoài tin lương, được hưởng mức trợ cấp là:

(120% x 290.000đ) = 348.000đ

3. Mức 3: Học viên là người dân tộc thiểu số, học viên hiện đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn phụ cấp khu vực t 35% trlên được trợ cấp bằng 150% mức lương tối thiểu.

Ví d3: Đồng chí Đỗ Anh T là cánbộ huyện S, tnh L công tác ởvùng đặc biệt khó khăn, có phụ cp khu vực 35% được cơ quan có thẩm quyền cửđi học tại Trường Chính trị Tỉnh L ngoài tiền lương, đượchưởng mức trợ cấp là:

(150% x 290.000đ) = 435.000đ

4. - Học viên là cán bộ nữ, ngoài các mức trợ cấp chung nêu trên còn được trợ cấp thêm hàngtháng là 30% mức lương tối thiểu.

Ví dụ 4:Đồngchí Trần Thị N là cán bộ nữ công tác vùng miền núi có phcấp khuvực 35% được cơ quan có thẩm quyền cđi học tại Trường Chính trị Tnh Lào Cai ngoàitiền lương, được hưởng mức trợ cấp là:

(150% x 290.000đ)+ (30% x 290.000đ)

435.000đ+ 87.000đ = 522.000đ.

Trong đó: 290.000đ là tiền lương tốithiểu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng học tại Học việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Phân viện trực thuộc

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm do BanTổ chức Trung ương thông báo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lập dựtoán gửi về Ban Tài chính - Quản trị Trung ương để xây dựng kế hoạch tài chínhtrong năm theo quy định chung.

2. Đối tượng học tại trườngchính trị tỉnh, thành phố

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm do tỉnhủy, thành ủy duyệt các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnglập dự toán gửi về cơ quan quản lý tài chính Đảng của tỉnh ủy, thành ủy để xâydựng kế hoạch tài chính trong năm theo quy định chung.

3. Nguồn chi

- Trợ cấp đối với học viên học tập trung tại Học việnChính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Phân viện trực thuộc Học viện được trảtại Học viện và các Phân viện trực thuộc, kinh phí do Ban Tài chính-Quản trịTrung ương cấp.

- Học viên học tập trung tại các trường chính trị tỉnh,thành phố, kinh phí do ngân sách Đảng tỉnh, thành phố cấp.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Chế độ trợ cấp quy định tại Hướng dẫn này được thựchiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơquan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để phối hợp giải quyết.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BANNguyễn Thị Kim Hồng