UBND TỈNH HÀ TĨNH
LIÊN NGÀNH VPĐP CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NTM - SỞ TÀI CHÍNH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/LN-VPĐP-STC-SKH&ĐT-SNN&PTNT-KBNN
V/v sửa đi nội dung xây dựng mô hình tại Hướng dẫn liên ngành số 143/LN-VPĐP-STC-SKH &ĐT-SNN&PTNT-KBNN ngày 09/6/2014.

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: y ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã

Theo Hướng dẫn Liên ngành số 143/LN-VPĐP-STC-SKH &ĐT-SNN&PTNT-KBNNvề thực hiện công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốnthực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, tại điểm c, khoản2.1, mục 2 Hướng dẫn việc xây dựng mô hình yêu cầu phải liên kết với doanh nghiệp,ít nhất có khâu tiêu thụ sản phẩm, nhưng trong giai đoạn hiện nay vấn đề liên kếtvới doanh nghiệp ở khâu tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn, để tháo gỡ cho các địaphương và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng các mô hình có liên kết với doanhnghiệp, giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2014 đúng quy định, Liên ngành: Vănphòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và Kho bạc Nhà nước tỉnh thống nhất sửa đổi nội dung nàynhư sau: “Các mô hình đu phải có liên kết với doanh nghiệp, ít nhất một khâu (không yêu cầu bắt buộc khâutiêu thụ sản phm nhưng khuyến khích liên kết có khâu tiêu thụ sản phẩm)”.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo bằngVăn bản gửi về Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nôngthôn mới tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Kho bạc Nhà nước để phối hp, giải quyết./.

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Đặng Ngọc Sơn

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Tú Anh

P.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Trịnh Văn Ngọc

GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
Phan Đình Tý

KT CHÁNH VĂN PHÒNG ĐIU PHI CHƯƠNG TRÌNH NTM TỈNH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Huy Oánh


Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Thường trực BCĐ xây dựng NTM tỉnh;
-
Các Sở, ngành liên quan;
- U
BND, BCĐ Chương trình NTM các xã (do UBND cấp huyện sao gửi);
-
Lưu VT các ngành.