TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC NHÂN SỰ BANCHẤP HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13/3/2012 vềtổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, hướngdẫn củaBan Tổ chức Trung ương tại Công văn số 2155-CVNS/BTCTW ngày 13/3/2012, Đoàn Chủtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác nhân sự ban chấp hành tạiđại hội công đoàn các cấp như sau:

A- Yêu cầu xây dựng ban chấphành. Tiêu chuẩn chung của ủy viên banchấp hành. Điều kiện tham gia ban chấphành. Cơ cấu ban chấp hành:

1. Yêu cầu xây dựng ban chấphành:

- Ban chấp hành công đoàn do đạihội bầu ra phải thực sự có bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

- Xây dựng ban chấp hành công đoànphải lấy chất lượng, tiêu chuẩn là chính; có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảmsự lãnh đạo toàn diện ở các cấp, các địa bàn và lĩnh vực hoạt động công đoàn.

- Cấu tạo ban chấp hành cần kếthợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, cơ cấu phải trên cơ sởđảm bảo tiêu chuẩn. Những nơi cần cơ cấu ủyviên ban chấp hành, nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiệnthì không gò ép giới thiệu người tham gia ban chấp hành.

- Việc giới thiệu nhân sự phải đảmbảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, đúng quy định của Điều lệ Công đoànViệt Nam, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịchTổng Liên đoàn.

2. Tiêu chuẩn chung của ủy viên ban chấp hành:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệpxây dựng tổ chức công đoàn; uy tín, cóphương pháp hoạt động quần chúng và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảođoàn viên, CNVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chínhđáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

- Có năng lực tham gia xây dựng vàtổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước vào lĩnh vực công tác công đoàn và tham gia quyết định các chủ trương côngtác của ban chấp hành công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, phápluật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Có tinh thần trách nhiệm, hoànthành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao.

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; không cụcbộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiênquyết đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí.

Căn cứ tiêu chuẩn trên, các cấpcông đoàn cần cụ thể hóa cho sát yêu cầunhiệm vụ của từng cấp công đoàn.

3. Điều kiện tham gia banchấp hành:

Người tham gia ban chấp hành ngoàiđảm bảo theo tiêu chuẩn, còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Về tham gia ban chấp hành lầnđầu: Có đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất trọn một nhiệm kỳ đại hội côngđoàn.

- Về tái cử ban chấp hành: Có đủtuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những trường hợp còn thời giancông tác dưới 1/2 nhiệm kỳ sẽ do công đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp xem xét quyết định cụ thể.

- Người tham gia BCH phải có lýlịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của ban chấphành.

4. Cơ cấu ban chấp hành công đoàn:

- Ban chấp hành công đoàn các cấpđược cấu tạo theo hướng có cơ cấu, số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tínhkế thừa và sự phát triển, được chuẩn bịtheo quy trình dân chủ, công khai, đúngnguyên tắc.

- Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn ủyviên BCH công đoàn là chính, cần có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện của đoàn viên để đáp ứng tốt yêu cầutổ chức thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp công đoàn, nhưng nhất thiết không vì cơcấu mà làm giảm chất lượng ủy viên ban chấp hành.

- Ban chấp hành công đoàn các cấp cầncó 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) bảo đảmtính phát triển, kế thừa, trẻ hóa và pháttriển theo hướng tăng cường cán bộ nữ, phấn đấu đạt 30% nữ trong ban chấp hànhcông đoàn các cấp. Coi trọng cơ cấu đoàn viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ,sản xuất, là dân tộc ít người (nơi có đông đoàn viên dân tộc ít người), ngườingoài đảng trong các thành phần kinh tế.

B- Công tác chuẩn bị nhân sựban chấp hành.

I- Thànhlập tiểu ban nhân sự.

1. Ban thường vụ quyết định thànhlập tiểu ban nhân sự đại hội gồm:

+ Chủ tịch (trưởng tiểu ban).

+ Các phó chủ tịch (phó tiểu ban).

+ Trưởng ban tổ chức (ủy viên thường trực).

+ Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

+ Một số ủy viên ban thường vụ (nếu cần).

Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ giúpban thường vụ xây dựng phương hướng cấutạo ban chấp hành khóa mới, quy trình vàkế hoạch giới thiệu nhân sự; triển khai thực hiện quy trình và kế hoạch giớithiệu nhân sự, lập danh sách nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành khóa mới; làm việc với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn, đoàn thểliên quan trong công tác chuẩn bị nhân sự.

Ban Tổ chức (hoặc cán bộ làm côngtác tổ chức) giúp tiểu ban nhân sự thực hiện các công việc của tiểu ban.

2. Xây dựng phương hướng cấu tạoban chấp hành khóa mới, quy trình và kế hoạchgiới thiệu nhân sự.

- Ban thường vụ chỉ đạo nghiêncứu, xây dựng phương hướng cấu tạo ban chấp hành, quy trình và kế hoạch giớithiệu nhân sự.

- Hội nghị ban chấp hành thông quaphương hướng cấu tạo ban chấp hành khóa mới,quy trình và kế hoạch giới thiệu nhân sự. Giao cho ban thường vụ tổ chức, chỉđạo thực hiện.

II- Qui trình giới thiệu nhânsự ban chấp hành:

1. Ban thường vụ (hoặc ban chấphành ở những nơi không có ban thường vụ) triệu tập hội nghị cán bộ để phổ biến,quán triệt chủ trương tiến hành đại hội,phương hướng cấu tạo ban chấp hành khóa mới,kế hoạch và quy trình giới thiệu nhân sự.

2. Lấy ý kiến giới thiệu của các ủy viên ban chấp hành (lần 1).

Ban thường vụ gửi phiếu hỏi ýkiến, kèm theo danh sách ban chấp hành đương nhiệm, đề nghị từng ủy viên ban chấp hành cho ý kiến về các vấn đềsau:

- Bản thân mình có tiếp tục thamgia hay không tham gia ban chấp hành khóamới. (lý do).

- Đề xuất ý kiến của mình về các ủy viên ban chấp hành đương nhiệm tiếp tục thamgia, hoặc không tiếp tục tham gia ban chấp hành khóamới.

- Giới thiệu nhân sự ngoài banchấp hành đương nhiệm tham gia ban chấp hành khóamới.

3. Lấy ý kiến giới thiệu của cáccấp Công đoàn.

3.1. Căn cứ phương hướng cấu tạoban chấp hành khóa mới, tiểu ban nhân sựdự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu nhân sự giới thiệu tham gia ban chấp hành,trình ban thường vụ thông qua và chỉ đạo các cấp công đoàn giới thiệu. Số lượngđề nghị giới thiệu phải nhiều hơn số lượng ban chấp hành mới là 10%.

- Ban thường vụ gửi yêu cầu giớithiệu nhân sự đến các cấp công đoàn có cơcấu để tiến hành giới thiệu nhân sự.

3.2. Tổ chức hội nghị lấy phiếugiới thiệu nhân sự.

- Từng cấp công đoàn có cơ cấuđược phân bổ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt (ban chấp hành; ủy ban kiểm tra; cấp trưởng, cấp phó các đơn vịtrực thuộc và tương đương, v.v...) giới thiệu người tham gia ban chấp hành.

Các hội nghị lấy ý kiến giới thiệucủa cấp nào do ban thường vụ công đoàncấp đó triệu tập và chủ trì.

- Nội dung các hội nghị lấy ý kiến:

+ Quán triệt mục đích, yêu cầu,phương hướng cấu tạo ban chấp hành khóa mới;hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu; thảo luận làm rõ các vấn đề liên quanđược hội nghị đặt ra.

+ Từng đồng chí được hỏi ý kiếnlựa chọn người đủ tiêu chuẩn và điều kiện,phù hợp với cơ cấu, tiêu biểu cho địa phương, ngành, đơn vị để ghi vào phiếutheo mẫu in sẵn. Sau đó bỏ vào phong bì riêng dán kín, bỏ vào hòm phiếu hoặcgửi tiểu ban nhân sự theo hướng dẫn.

Sau khi tập hợp danh sách giớithiệu, ban thường vụ cấp triệu tập báocáo xin ý kiến cấp ủy đảng cùng cấp và gửi danh sách giới thiệu chính thức vềtiểu ban nhân sự đại hội cấp trên.

Riêng hội nghị cán bộ cơ quan liênđoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng côngty trực thuộc Tổng Liên đoàn, có thể giao cho thủ trưởng cơ quan và ban chấphành công đoàn cơ quan phối hợp chủ trì. Đối tượng lấy phiếu giới thiệu có thểtừ chuyên viên hoặc chuyên viên chính trở lên. Các phiếu giới thiệu, biên bảnhội nghị được bỏ vào phong bì, dán kín gửi tiểu ban nhân sự đại hội.

- Chú ý: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu là chính. Trường hợp cácđối tượng lấy ý kiến làm việc ở nhiều địa phương, phân tán, khó tổ chức hộinghị thì có thể gửi công văn nói rõ yêu cầu, kèm theo phiếu lấy ý kiến đến từngngười.

4. Tổng hợp kết quả giới thiệu:

- Tiểu ban nhân sự tổng hợp báocáo tình hình kết quả giới thiệu nhân sự, lập danh sách người được giới thiệutham gia ban chấp hành báo cáo ban thường vụ.

- Tổ chức hội nghị ban thường vụđể xem xét báo cáo của tiểu ban nhân sự báo cáo kếtquả lấy ý kiến các ủy viên banchấp hành, kết quả giới thiệu cửa các cấp CĐ; thảo luận và thông qua danh sáchngười được giới thiệu để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảngđồng cấp, công đoàn cấp trên trước khi lấy ý kiến ban chấp hành lần 2

5. Lấy ý kiến giới thiệu nhân sựtrong ban chấp hành (lần 2).

Ban thường vụ triệu tập hội nghịban chấp hành, để thực hiện các công việc:

- Ban thường vụ báo cáo danh sáchvà lý do các ủy viên ban chấp hành đươngnhiệm tiếp tục tham gia hoặc không tiếp tục tham gia khóa mới, Kết quả giớithiệu của các cấp công đoàn và danh sáchtổng hợp nhân sự được giới thiệu. Đề nghị các ủy viên ban chấp hành lựa chọnngười tham gia ban chấp hành, đồng thời giới thiệu ban thường vụ, chủ tịch, phóchủ tịch.

- Căn cứ phương hướng cấu tạo banchấp hành khóa tới, trên cơ sở danh sáchnhân sự được giới thiệu, từng ủy viên banchấp hành lựa chọn, giới thiệu (bằng phiếu) người tham gia ban chấp hành, banthường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch.

- Chú ý: Sau khi kiểm phiếu, nếu danh sách tập hợp được phù hợp với số lượngdự kiến thì đó chính là danh sách mà ban chấp hành giới thiệu ra đại hội. Nếudanh sách chưa tập trung thì ban chấp hành phải tiến hành bỏ phiếu lựa chọntiếp cho đến khi danh sách phù hợp với số lượng dự kiến.

6. Sau khi có danh sách giới thiệuchính thức (ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch khóa mới), ban thường vụ tiến hành các việc:

- Báo cáo ban thường vụ cấp ủy, tổchức đảng đồng cấp, ban thường vụ công đoàn cấp trên (Đoàn Chủ tịch TLĐ) cho ýkiến về nhân sự để hoàn chỉnh trước khi tiến hành đại hội.

- Hoàn chỉnh báo cáo cấu tạo banchấp hành, báo cáo chuẩn bị nhân sự và danh sách nhân sự để trình ra đại hội.Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự được giới thiệu; xử lý dứt điểm đơn thưkhiếu nại, tố cáo…; để chuẩn bị trình đại hội khi có yêu cầu.

7. Trong quá trình chuẩn bị nhânsự ban chấp hành cùng đồng thời chuẩn bị nhân sự UBKT khóa mới.

III- Công tác nhân sự trong đạihội.

1. Ban chấp hành báo cáo tại đạihội các vấn đề về nhân sự ban chấp hành khóamới, gồm:

- Phương hướng cấu tạo ban chấphành để đại hội xem xét, thông qua.

- Quá trình chuẩn bị nhân sự banchấp hành và danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu để đạihội tham khảo (không đọc danh sách tại hội trường mà chuyển danh sách về các tổthảo luận).

2. Đại hội thảo luận và tiến hànhứng cử, đề cử ban chấp hành:

- Chia tổ thảo luận (phân công tổtrưởng, tổ phó, thư ký).

- Căn cứ phương án cấu tạo banchấp hành khóa mới được đại hội thôngqua, tham khảo danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu, từngtổ tiến hành đề cử, ứng cử và thảo luận, thống nhất danh sách để cử, ứng cử.

- Tập hợp kết quả giới thiệu củacác tổ. Nếu danh sách giới thiệu phù hợp với số lượng đại hội thông qua thì kếtthúc thảo luận tổ. Nếu danh sách nhiều hơn so với số lượng quy định thì các tổthảo luận tiếp để thu gọn lại (chỉ đối với các tổ mà nhân sự chưa tập trungtheo số lượng đại hội đã thông qua).

3. Đoàn chủ tịch đại hội tổng hợpdanh sách những người ứng cử, và được đề cử vào ban chấp hành để Đại hội biểuquyết thông qua danh sách bầu cử (Danh sách bầu cử xếp theo thứ tự bảng chữ cáitiếng Việt và phải nhiều hơn số lượng được bầu ít nhất 10%).

4. Việc tổ chức bầu ban chấp hành,ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm trathực hiện theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X.

C- Tổ chức thực hiện.

Ban chấp hành, ban thường vụ cácLiên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổngcông ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo của tỉnh, thành ủy,ban cán sự đảng bộ (hoặc đảng ủy tậpđoàn, Tổng công ty), cụ thể hóa nội dungHướng dẫn này cho phù hợp với điều kiện cụ thể củađịa phương, ngành mình để chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác nhân sựtrong quá trình đại hội Công đoàn các cấp theo Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TLĐ./.

Nơi nhận:
- Ban TCTW, Ban Dân vận TW (để b/c),
- Các UV ĐCT TLĐ (để chỉ đạo),
- Các Ban của TLĐ,
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, CĐ TCT trực thuộc TLĐ (để thực hiện),
- Lưu ToC, VT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng