UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ TÀI CHÍNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 420/HD-STC

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 05 năm 2015

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ,CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUAN TỰ VỆ VÀ CÔNG AN XÃ.

Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày05/07/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 04 vềviệc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã;Sửa đổi Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND Quy định về chức danh đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và tổ chức ấp khóm.

Sở Tài chính đã có Hướng dẫn số 806/HD-STC ngày20/08/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về việc quy địnhchế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và Công an xã.

Căn cứ Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc sửa đổi,bổ sung Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 05/07/2012 của Hội đồng nhân dântỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ công văn số 22/UBND-KTTH ngày 07/01/2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn bổ sung Hướng dẫn số806/HD-STC để thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND nhưsau:

- Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 3, mục 5, phần I củaHướng dẫn số 806/HD-STC như sau:

Đối với dân quân trực tại xã, phường, thị trấn: mỗixã 04 người/ngày, mỗi phường, thị trấn 07 người/ngày được trợ cấp sinh hoạt phíhàng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu, khi làm nhiệm vụ trực tại xãđược trợ cấp tiền ăn bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung/người/ngày. Tại cácxã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quốc phòng thì Chỉ huy trưởng, PhóChỉ huy trưởng, nhân viên thống kê xã đội, ấp, khóm đội trưởng được trợ cấptiền ăn bằng 0,05 mức lương cơ sở/người/ngày.

- Bổ sung phần I của Hướng dẫn806/HD-STC :

Nhân viên thống kê Ban Chỉ huy quân sự xã,phường, thị trấn; ấp đội trưởng, khóm đội trưởng; lực lượng dân quân thườngtrực tại xã, phường, thị trấn được NSNN hỗ trợ 2/3 mức đóng BHYT theo quy địnhhiện hành về BHYT.

- Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 5, mục 2, phần IIcủa Hướng dẫn số 806/HD-STC :

Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công anviên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địabàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quốc phòng được hưởng trợ cấp mỗingày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung. Trường hợp làm nhiệm vụ cách xanơi cư trú từ 15 km trở lên hoặc không có điều kiện đi, về hàng ngày thì đượccơ quan đã ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phíđi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về.

Thời gian thực hiện: từ01/01/2015.

Các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Hướngdẫn số 806/HD-STC ngày 20/08/2012 của Sở Tài chính.

Trên đây là hướng dẫn bổ sung của Sở Tài chính vềchế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và Công an xã theo Nghịquyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quátrình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính đểđược hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- TT HĐND Tỉnh, TT UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Sở NV, BCHQS Tỉnh, CA Tỉnh (phối hợp hướng dẫn);
- Các đơn vị HCSN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng TCKH, BCHQS, CA các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, QLNS (8)..

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ. GIÁM ĐỐC
Hồ Văn Đường