UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4294/HD-STC

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2006

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUYỀN TỰCHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BỘ MÁY BIÊN CHẾ VÀ TÀICHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứNghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đốivới đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ công văn số 3464/UBND-TMXDCB ngày 17/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chếđộ và cơ chế tự chủ theo Nghị định của Chính phủ.

Sở Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP như sau:

1. Về phạm vi:

Mở rộng giao quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tàichính.

2. Về đối tượng:

Mở rộng giao quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: đơnvị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; đơn vị đảm bảo một phần kinh phí hoạtđộng và đơn vị không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sáchđảm bảo toàn bộ.

Việc phân loại đơn vị sựnghiệp theo như trên được ổn định trong thời gian 3 năm. Sau thời hạn 3 năm sẽxem xét phân loại lại cho phù hợp.

3. Quy định quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1 Về tổ chức bộ máy:

Đơn vị sự nghiệp đượcthành lập, giải thể hoặc sáp nhập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc.

3.2 Về biên chế:

- Đối với đơn vị sựnghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động được tự quyền quyết định biên chếcủa đơn vị.

- Đối với đơn vị sựnghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhànước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,nhu cầu công việc thực tế, định mức biên chế và khả năng tài chính của đơn vị,Thủ trưởng đơn vị xây dựng định mức biên chế hàng năm gửi cơ quan chủ quản trựctiếp tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thủ trưởng đơn vị đượcquyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những công việc không cầnthiết phải bố trí thêm biên chế thường xuyên; ký hợp đồng và các hình thức hợptác với các chuyên gia trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu chuyên môn củađơn vị.

3.3 Quyền tự chủ, tựchịu trách nhiệm về tài chính:

Tự chủ về các khoản thu,mức thu: đơn vị được quy định các khoản thu, mức thu đối với các hoạt động sảnxuất, cung ứng dịch vụ liên doanh, liên kết theo nguyên tắc phải đảm bảo bù đắpchi phí và có tích lũy. Đối với phí, lệ phí, sản phẩm Nhà nước đặt hàng thìphải thực hiện theo mức thu, khung mức thu do Nhà nước quy định.

Tự chủ về sử dụng nguồntài chính: được chủ động sử dụng nguồn kinh phí NSNN cấp đảm bảo hoạt độngthường xuyên, nguồn thu sự nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết địnhmột số mức chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên cao hoặc thấp hơn mức chi doNhà nước quy định.

Được vay vốn của các tổchức tín dụng, được huy động vốn của cán bộ viên chức trong đơn vị để mở rộngvà nâng cao hoạt động sự nghiệp và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo quy địnhcủa pháp luật.

Quyết định mua sắm tàisản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ Quỹ phát triển sự nghiệp, vốn quy địnhtheo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham dự đấu thầu cáchoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Sử dụng tài sản để liêndoanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ phùhợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định hiện hành.

Sử dụng kết quả hoạtđộng tài chính trong năm: cuối năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộpthuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếucó) được sử dụng theo trình tự như sau:

a) Đối với đơn vị tự đảmbảo toàn bộ kinh phí hoạt động:

- Trích tối thiểu 25% sốchênh lệch để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Trả thu nhập tăng thêmcho người lao động.

- Trích lập Quỹ khenthưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng,Quỹ phúc lợi mức trích tối đa của 02 Quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiềncông và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Mức trả thu nhập tăngthêm, trích lập các quỹ (trừ Quỹ khen thưởng và phúc lợi) do Thủ trưởng đơn vịquyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Đối với đơn vị tự đảmbảo một phần kinh phí hoạt động:

- Trích tối thiểu 25% sốchênh lệch để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Trả thu nhập tăng thêmcho người lao động, nhưng tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chứcvụ trong năm do Nhà nước quy định.

- Trích lập Quỹ khenthưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng,Quỹ phúc lợi mức trích trẻ em tối đa của 02 Quỹ không quá 3 tháng tiền lương,tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Trường hợp chênh lệchthu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trongnăm đơn vị được quyết định sử dụng như sau:

- Trả thu nhập tăng thêmcho người lao động;

- Trích lập các quỹ:thực hiện trích lập theo quy định.

Căn cứ vào các quy địnhtrên, Thủ trưởng đơn vị quyết mức chi trả tăng thu nhập và trích lập các quỹtheo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

c) Đơn vị sự nghiệp dongân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động:

- Đơn vị sự nghiệp phảiđảm bảo chi trả tiền lương cho người lao động theo lương cấp bậc và chức vụ do Nhànước quy định.

- Khuyến khích đơn vị sựnghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế để tăng thêm thunhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Cuối năm sau khi trừ chiphí, nộp thuế và các khoản nộp khác, phần kinh phí tiết kiệm chi, chênh lệch thulớn hơn chi của hoạt động dịch vụ, đơn vị chi theo trình tự như sau:

+ Chi trả tăng thu nhậptrong năm của đơn vị, nhưng tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương cấp bậc vàchức vụ do Nhà nước quy định.

+ Chi khen thưởng, phúclợi và trợ cấp khó khăn định kỳ và đột xuất.

+ Chi tăng cường cơ sởvật chất của đơn vị.

4. Về quản lý và sử dụngtài sản:

Đơn vị sự nghiệp cótrách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước theo quy định hiện hành về quản lý tài sảnNhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý sử dụng đất đai tại đơn vịsự nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bảnhướng dẫn luật hiện hành.

- Đối với tài sản cốđịnh sử dụng vào hoạt động dịch vụ đơn vị phải thực hiện trích khấu hao theochế độ áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước hiện hành.

Đơn vị chỉ được sử dụngtài sản mua sắm từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vay, vốn huyđộng để thế chấp vay vốn và góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định của phápluật. Không được sử dụng tài sản mua từ ngân sách Nhà nước để thế chấp vay vốn,chi trả tiền vay, tiền huy động và góp vốn liên doanh, liên kết.

5. Hoạt động liên doanh,liên kết tại các đơn vị sự nghiệp :

5.1 Đơn vị sự nghiệp tựbảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạtđộng có hoạt động liên doanh, liên kết thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực số07, Chuẩn mực số 08 ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toánViệt Nam (đợt 3).

5.2 Đơn vị sự nghiệpđược sử dụng tài sản đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, tiền vay,tiền huy động để góp vốn với các đơn vị, tổ chức khác dưới hình thức liêndoanh, liên kết theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng đất để góp vốn liêndoanh liên kết phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bảnhướng dẫn hiện hành.

5.3 Kết quả hoạt độngtài chính đối với hoạt động liên doanh, liên kết của đơn vị sau khi nộp thuếtheo quy định của pháp luật được hạch toán là kết quả của hoạt động dịch vụ vàđược quản lý sử dụng theo quy định của Thông tư này.

5.4 Các hoạt động liêndoanh, liên kết phải được công khai dân chủ trong đơn vị và thực hiện chế độbáo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

6. Xây dựng quy chế chitiêu nội bộ, tại các đơn vị sự nghiệp:

6.1 Để chủ động sử dụngkinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệuquả, đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cótrách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ để cán bộ, viên chứcthực hiện và Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi (nội dung xây dựng quychế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 kèm theo hướng dẫn này).

6.2 Nguyên tắc, nội dungvà phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

a) Quy chế chi tiêu nộibộ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãidân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoànđơn vị.

b) Quy chế chi tiêu nộibộ phải gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi,giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch đểlàm căn cứ kiểm soát chi. Trường hợp có các quy định không phù hợp với quy địnhcủa Nhà nước thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quanquản lý cấp trên có ý kiến yêu cầu đơn vị phải điều chỉnh lại cho phù hợp; đồngthời gửi cơ quan tài chính cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoảngiao dịch.

c) Nội dung quy chế chitiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thốngnhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoạt độngđặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả và tăng cường côngtác quản lý.

d) Đối với nội dung chithuộc phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụthường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩmquyền quy định (trừ một số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi quy định tạitiết e, của khoản này), Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp được:

- Đối với đơn vị sựnghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lý và chi nghiệpvụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Đối với đơn vị sựnghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơnvị quyết định mức chi không vượt quá mức chi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnquy định.

đ) Đối với những nộidung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựngquy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành,thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung côngviệc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị.

e) Đối với một số tiêuchuẩn, định mức và mức chi đơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các quy địnhcủa nhà nước:

- Tiêu chuẩn, định mứcsử dụng xe ô tô;

- Tiêu chuẩn, định mứcvề nhà làm việc;

- Tiêu chuẩn, định mứctrang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;

- Chế độ công tác phínước ngoài;

- Chế độ tiếp khách nướcngoài, tổ chức hội nghị và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;

- Chế độ quản lý, sửdụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Chế độ sử dụng kinhphí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

- Chế độ chính sách thựchiện tinh giản biên chế (nếu có);

- Chế độ quản lý, sửdụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Chế độ quản lý, sửdụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố địnhphục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng kinh phí thực hiệncác nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, ngành theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và công nghệ.

g) Thủ trưởng đơn vị căncứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình hình thực hiện năm trước,quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị trựcthuộc hạch toán phụ thuộc sử dụng như: sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, xăngxe, điện, nước, công tác phí; kinh phí tiết kiệm do thực hiện khoán được xácđịnh chênh lệch thu, chi và được phân phối, sử dụng theo chế độ quy định.

h) Thực hiện Quy chế chitiêu nội bộ, đơn vị phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quyđịnh, trừ các khoản thanh toán văn phòng phẩm, thanh toán công tác phí được đơnvị thực hiện chế độ khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ, khoản thanh toán tiềncước sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động hàng thángtheo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2003/TT-BTC ngày 14/4/2003 của Bộ Tài chính.

i) Đơn vị sự nghiệpkhông được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trangbị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn dưới bất kỳ hình thức nào (trừ điệnthoại công vụ tại nhà riêng theo chế độ quy định).

7. Lập dự toán, chấphành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi:

Việc lập dự toán, chấphành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước cácđơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kếtoán, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định tại Thông tư này.

7.1 Lập dự toán:

7.1.1 Lập dự toán củađơn vị sự nghiệp cấp cơ sở:

a) Lập dự toán năm đầuthời kỳ ổn định phân loại đơn vị sự nghiệp:

Căn cứ vào chức năng,nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế độ chitiêu tài chính hiện hành, kết quả hoạt động sự nghiệp, tình hình thu chi tàichính của năm trước liền kề (có loại trừ các yếu tố đột xuất, không thường xuyên),đơn vị lập dự toán thu, chi năm kế hoạch; xác định loại đơn vị sự nghiệp theoquy định, số kinh phí đề nghị ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên(đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị sựnghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); cụ thể:

- Dự toán thu, chithường xuyên:

+ Dự toán thu:

Đối với các khoản thuphí, lệ phí: căn cứ vào đối tượng thu, mức thu và tỷ lệ được để lại chi theoquy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với các khoản thu sựnghiệp: căn cứ vào kế hoạch hoạt động dịch vụ và mức thu do đơn vị quyết địnhhoặc theo hợp đồng kinh tế đơn vị đã ký kết.

+ Dự toán chi: đơn vịlập dự toán chi tiết cho từng loại nhiệm vụ như: chi thường xuyên thực hiệnchức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao; chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí;chi hoạt động dịch vụ theo các quy định hiện hành và quy định tại hướng dẫnnày.

- Dự toán chi khôngthường xuyên đơn vị lập dự toán của từng nhiệm vụ chi theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

Dự toán thu, chi của đơnvị phải có thuyết minh cơ sở tính toán, chi tiết theo từng nội dung thu, chigửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét tổng hợp gửi cơ quan tàichính theo quy định hiện hành.

b) Lập dự toán 2 nămtiếp theo trong thời kỳ ổn định:

- Đối với dự toán thu,chi hoạt động thường xuyên: căn cứ quy định của Nhà nước đơn vị sự nghiệp lậpdự toán thu, chi hoạt động thường xuyên của năm kế hoạch. Trong đó kinh phíngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp tựbảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảođảm toàn bộ chi phí hoạt động) theo mức kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảmhoạt động thường xuyên của năm trước liên kề, cộng (+) hoặc trừ (-) kinh phícủa nhiệm vụ tăng hoặc giảm của năm kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh.

- Dự toán chi khôngthường xuyên, đơn vị lập dự toán của từng nhiệm vụ chi theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

Dự toán thu, chi đơn vịsự nghiệp gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để xem xét, tổng hợp gửi cơquan chủ quản địa phương theo quy định hiện hành.

1.2. Lập dự toán của cơquan quản lý cấp trên:

a) Lập dự toán năm đầuthời kỳ ổn định:

Căn cứ vào dự toán thu,chi năm đầu thời kỳ ổn định do đơn vị lập; cơ quan quản lý cấp trên dự kiếnphân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Mục II Thông tư này và mức kinhphí ngân sách Nhà nước bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, chi không thườngxuyên cho đơn vị, tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan liênquan theo quy định hiện hành.

Việc xác định phân loạiđơn vị sự nghiệp và mức ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên nămđầu thời kỳ ổn định (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạtđộng và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạtđộng thường xuyên), thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Mục XI của hướng dẫnnày.

b) Lập dự toán 2 nămtiếp theo thời kỳ ổn định:

Hàng năm, trong thời kỳổn định phân loại đơn vị sự nghiệp, cơ quan chủ quản căn cứ vào dự toán thu,chi của đơn vị sự nghiệp lập, xem xét tổng hợp dự toán ngân sách Nhà nước, gửicơ quan tài chính cùng cấp.

7.2 Giao dự toán thu,chi ngân sách Nhà nước:

7.2.1. Giao dự toán nămđầu thời kỳ ổn định:

Căn cứ vào dự toán thu,chi ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan chủ quản lập phươngán phân bổ gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm tra; sau khi có ý kiến thốngnhất của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chủ quản giao dự toán cho đơn vịthực hiện:

a) Dự toán thu, chi hoạtđộng thường xuyên:

- Giao dự toán thu:

+ Tổng số thu phí, lệphí;

+ Số phí, lệ phí được đểlại đơn vị sử dụng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối vớitừng loại phí, lệ phí;

+ Số phí, lệ phí phảinộp ngân sách Nhà nước.

- Giao dự toán chi:

+ Giao dự toán chi từnguồn thu phí, lệ phí được để lại sử dụng theo quy định của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền đối với từng loại phí, lệ phí.

+ Giao dự toán chi hoạtđộng thường xuyên từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp: căn cứ dự toán kinhphí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn địnhđã được phê duyệt (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạtđộng và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạtđộng); cơ quan chủ quản giao dự toán chi hoạt động thường xuyên cho đơn vị,trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Dựtoán chi thường xuyên được giao và phân bổ vào nhóm mục “Chi khác” của mục lụcngân sách Nhà nước.

Đối với hoạt động dịchvụ, cơ quan chủ quản không giao dự toán thu, chi; đơn vị sự nghiệp xây dựng dựtoán thu, chi để điều hành trong năm.

b) Đối với dự toán chikhông thường xuyên: cơ quan chủ quản giao dự toán cho đơn vị thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Dự toán chi không thườngxuyên được giao và phân bổ vào 4 nhóm mục chi của mục lục ngân sách Nhà nướctheo quy định hiện hành.

7.2.2 Giao dự toán 2 nămtiếp theo của thời kỳ ổn định:

a) Đối với dự toán thu,chi hoạt động thường xuyên:

Hàng năm, trong thời kỳổn định phân loại đơn vị sự nghiệp, cơ quan chủ quản quyết định giao dự toánthu, chi cho đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành.

Dự toán chi thường xuyêndo ngân sách Nhà nước cấp (đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phíhoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phíhoạt động) theo mức năm trước liền kề và kinh phí tăng thêm (bao gồm cả kinhphí thực hiện nhiệm vụ tăng thêm) hoặc giảm theo quyết định của cấp có thẩmquyền, trong phạm vi dự toán chi ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyềngiao, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính.

b) Đối với dự toán chikhông thường xuyên: cơ quan chủ quản giao dự toán cho đơn vị thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

7.2.3 Thực hiện dự toánthu, chi:

Đối với dự toán chithường xuyên được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị sự nghiệp được điều chỉnh nộidung chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời gửi cơ quancấp trên và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để theo dõi quảnlý, thanh toán và quyết toán. Cuối năm ngân sách dự toán chi hoạt động thườngxuyên và các khoản thu sự nghiệp chưa sử dụng hết đơn vị được chuyển sang nămsau tiếp tục sử dụng.

Đối với các khoản chikhông thường xuyên, việc điều chỉnh nội dung chi, nhóm mục chi; kinh phí cuốinăm chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hết thực hiện theo quy định của Luật Ngânsách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7.2.4 Hạch toán kế toán:các đơn vị sự nghiệp thực hiện hạch toán vào các mục thu, chi của mục lục ngânsách theo quy định hiện hành. Ngoài ra một số khoản chi được hướng dẫn cụ thểnhư sau:

- Đối với đơn vị sựnghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chiphí hoạt động: khoản chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, hạch toánvào Mục 108 "Các khoản thanh toán cho cá nhân" tiểu mục 03; trích lậpcác quỹ, hạch toán vào Mục 134 "Chi khác" tiểu mục chi tương ứng.

- Đối với đơn vị sựnghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: Khoản chi trảthu nhập tăng thêm cho người lao động, hạch toán vào Mục 108 "Các khoảnthanh toán cho cá nhân"; khoản chi khen thưởng, hạch toán vào Mục 104"Tiền thưởng"; khoản chi phúc lợi và trợ cấp thêm ngoài những chínhsách chung cho những người tự nguyện về nghỉ việc trong quá trình tổ chức sắpxếp lại lao động, hạch toán vào Mục 105 "Phúc lợi tập thể"; khoản chitrích lập Qũy dự phòng ổn định thu nhập, hạch toán vào Mục 134 “Chi khác”, tiểumục 16 theo quy định của Mục lục ngân sách Nhà nước.

7.2.5 Quyết toán:

Đơn vị sự nghiệp thựchiện lập báo cáo kế toán quý, báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan quản lý cấptrên theo quy định hiện hành.

8. Tổ chứcthực hiện:

8.1. Phânloại đơn vị sự nghiệp và mức ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyênnăm đầu ổn định (thời kỳ ổn định 3 năm: 2007-2009).

- Căn cứ vào chức năng,nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, đơn vị dự toán cấp III (cấp cơ sở)lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gửi đơn vị dự toán cấpII hoặc đơn vị dự toán cấp I (đối với các đơn vị dự toán cấp III hoặc cấp cơ sởkhông có đơn vị dự toán cấp II) theo các biểu kèm theo phụ lục số 2 của hướngdẫn này.

- Cơ quan (đơn vị dựtoán cấp II) tổng hợp dự toán thu, chi của các đơn vị dự toán cấp III theo biểutổng hợp Phụ lục số 3 (kèm theo) gửi cơ quan chủ quản (đơn vị dự toán cấp I)

- Cơ quan chủ quản cấptrên (đơn vị dự toán cấp I) xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi của các đơn vịtrực thuộc và mức kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên(đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngânsách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động); đơn vị dự toán cấp I tổng hợpdự toán của các đơn vị trực thuộc và dự toán của đơn vị mình theo biểu phụ lụcsố 3 (kèm theo) gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

- Cơ quan tài chính cùngcấp xem xét, thẩm định và có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại đơn vị sựnghiệp và mức kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đốivới đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sáchNhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

- Sau khi có ý kiến củacơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan chủ quản trình Uỷ ban nhân dân các cấp(hoặc cơ quan được uỷ quyền) ra quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về tài chính cho đơn vị sự nghiệp; trong đó xác định phân loại đơn vị sựnghiệp và mức kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên (đốivới đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp do ngân sáchNhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

8.2. Năm cuối của thờikỳ ổn định, đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiệncơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong 3 năm. Căn cứ vào kết quảthực hiện của thời kỳ trước, nhiệm vụ của năm kế hoạch và thời kỳ tiếp theo,đơn vị sự nghiệp lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của thờikỳ ổn định tiếp theo, gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét cùng với thời gianlập dự toán ngân sách Nhà nước của năm kế hoạch.

8.3. Chế độ báo cáo hàngnăm:

- Đơn vị sự nghiệp thựchiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính định kỳ hàng năm phải báocáo cơ quan quản lý cấp trên về kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về tài chính trước ngày 31 tháng 01 năm sau (theo phụ lục số 05 kèmtheo).

- Đơn vị dự toán cấptrên (đơn vị dự toán cấp II tổng hợp báo cáo đơn vị dự toán cấp I) tổng hợp báocáo cơ quan tài chính cùng cấp.

Các nội dung khác khôngcó trong hướng dẫn này thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thựchiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báocáo về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết ./.

GIÁM ĐỐC
Lê Phi Bằng