UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TÀI CHÍNH – SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI – CÔNG AN TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/HDLN-STC-SGTVT-CAT

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 05 năm 2015

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘTHEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT SỐ 09/2015/NQ-HĐND NGÀY 18/01/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiệnhành;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CPngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CPngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ: Tài chính - Giao thông Vậntải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đườngbộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTCngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphísử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐNDngày 18/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xemô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ- UBND ngày 22/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chứcquy chế hoạt động của Hội đồng quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện nội dung Văn bản số 444/UBND-TC ngày 4/3/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc triển khai thựchiện Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đườngbộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Liênngành: Sở Tài chính - Sở Giao thông Vận tải - Công an tỉnh hướng dẫn việc thựchiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đốivới xe môtô trên địa bàn tinh Tuyên Quang như sau:

I. Mức thu, đối tượng chịu phí, ngườinộp phí, các trường hợp được miễn phí sửdụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô:

1. Mức thu phí sửdụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô (không bao gồm xe máyđiện), đối tượng chịu phí, người nộp phí thực hiện theo mục I Nghị quyết số09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các trường hợp được miễn phí: Thực hiện theo khoản6, 7 Điều 3 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện, cụ thể là:

- Xe mô tô của lực lượng công an,quốc phòng.

- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộccác hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về hộ nghèo. Trường hợp Ủyban nhân dân tỉnh có quy định cụ thể chuẩnhộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vàochuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.

II. Tổ chức thu,nộp phí:

1. Cơ quan thuphí:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhândân xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân(chủ phương tiện) trên địa bàn;

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thôn, xóm, bản, tổ dân phố (sau đây gọichung là thôn, tổ dân phố) hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối vớixe mô tô của chủ phương tiện trên địabàn theo Mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 133/2014/TT-BTCngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính và tổ chức thu phí.

- Tổ chức thu, nộp phí, sử dụng, quyết toán phí sử dụng đường bộ được để lại,thực hiện chế độ báo cáo thu, nộp phí và quyết toán thu phí theo quy định.

- Lập sổquản lý số lượng xe mô tô trên địa bàn để làm cơ sở cho việc quản lý thu phícác năm sau.

2. Chủ phươngtiện thực hiện việc kê khai, nộp phí:

Chủ phương tiện thực hiện kê khai,nộp phí theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sửdụng đường bộ theo đầu phương tiện, cụ thể là:

a) Đối với xe phát sinh từ ngày 01/01đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từngày 01/7 đến ngày 31/7), cụ thể:

- Xe đăng ký mới thực hiện khai nộpphí, với mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm.

- Xe đăng ký lần thứ 2 trở đi (xe nàyđã được đăng ký trước ngày 01/01 của năm đó), nếu xe đó chưa được nộp phí thìchủ phương tiện phải khai nộp phí với mức thu phí cả năm; nếu đã được nộp thìchủ phương tiện chỉ thực hiện nộp Tờ khai phí và không phải nộp phí năm phátsinh.

b) Đối với xe phát sinh từ ngày 01/7đến ngày 31/12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 01 năm sau(chậm nhất ngày 31/01): Đối với xe đăng ký lần đầu và xe đăng ký lần 2 trở đi(đã được nộp phí của năm phát sinh) thì chủ phương tiện không phải nộp phí đốivới thời gian còn lại của năm phát sinh. Trườnghợp đăng ký từ lần thứ 2 trở đi nhưng xe đó chưa được nộp phí của nămphát sinh thì chủ phương tiện phải thực hiện khai nộp phí bổ sung tiền phí củanăm phát sinh, cùng với số phí phải nộp của năm tiếp theo.

c) Các năm tiếp theo không có biếnđộng tăng, giảm xe, chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 01 hàng năm(chậm nhất 31/01) mức thu phí 12 tháng cho cơ quan thu phí.

3. Chứng từ thuphí:

- Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện in,phát hành, quản lý biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trênđịa bàn toàn tỉnh theo đúng các quy định tại Điều 8 Thông tư số 133/2014/TT-BTCngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 152/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng các loạichứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế cáchuyện, thành phố để mua chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nướcdo Cục thuế phát hành. Khi thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, tổ chứcthu phí phải lập và cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định vàthực hiện quyết toán biên lai thu phí theo quy định của pháp luật.

4. Phương thứcthu, nộp phí:

- Hàng tuần người trực tiếp thu phí(Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố) sau khi thu được số tiền phí phí sửdụng đường bộ đối với xe mô tô tại địa bàn, nộp kịp thời 100% số tiền phí đãthu được vào quỹ tiền mặt ngân sách xã. Kế toán ngân sách xã thực hiện đốichiếu Biên lai đã thu phí lập Phiếu thu (theo Mẫu số C30-BB ban hành kèm theoQuyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp) để nộp số tiền đã thu vào Quỹtiền mặt ngân sách xã.

- Định kỳ hàng tuần, kế toán ngânsách xã lập Phiếu chi (theo Mẫu số C31-BB ban hành kèm theo Quyết định số19/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chếđộ kế toán hành chính sự nghiệp) và Giấy nộp tiền vào NSNN (theo Mẫu sốC1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BộTài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế) để nộp số tiền thu phí phải nộpvào NSNN (sau khi đã trừ phần được để lại theo quy định đối với các phường, thịtrấn: 100% tổng số tiền thu phí, trong đó được để lại 10%, số phải nộp NSNN là90%. Đối với các xã: 100% số tiền thu phí trong đó được để lại 20%, số phải nộpNSNN 80%).

Số tiền phải nộp vào NSNN được nộptiền vào tài khoản 7111 - Thu NSNN, ghi trên Giấy nộp tiền vào NSNN như sau:

Nội dung các khoản nộp ngân sách:Nộp NSNN phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

Mã NDKT: 2301 (Phí sử dụng đườngbộ)

Mã chương: 757 (Kinh tế cá thể)

- Kho bạc Nhà nước thực hiện hạchtoán thu ngân sách theo tỷ lệ điều tiết cho các cấp ngân sách theo quy định tạiđiểm 1.3, khoản 1, Mục II Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnđốivới xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể là:

Nội dung thu

Tỷ lệ (%) phân chia

NS tỉnh

NS huyện, thành phố

Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với mô tô

- Phường, thị trấn:

70%

30%

- Các xã:

30%

70%

5. Sử dụng số phísử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thu được đối với xe mô tô trên địa bàn đã nộp vào ngân sách nhà nước:

5.1. Đối với số thu phí đã được điềutiết cho ngân sách tỉnh:

- Hằng tháng Sở Tài chính căn cứ sốliệu Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh tổnghợp và đề nghị (có đối chiếu và được Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang xácnhận số liệu cung cấp) để cấp toàn bộ số tiền vào tài khoản tiền gửi Quỹ bảotrì đường bộ mở tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang (số tài khoản: 3761.3020234,mã quỹ: 91058, mã ĐVQHNS: 3020234) để bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh theoquy định.

- Nội dung chi: Thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của LiênBộ: Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanhtoán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

- Căn cứ kế hoạch chi Quỹ Bảo trìđường bộ tỉnh hàng năm được duyệt, Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh có tráchnhiệm quản lý, sử dụng số thu phí được cấp đảm bảo đúng mục đích, đúng nội dungchi và thanh quyết số kinh phí được cấp theo đúng quy định của nhà nước hiệnhành.

5.2. Đối với số thu phí đã được điềutiết cho ngân sách huyện, thành phố:

- Được sử dụng 100% số thu cho Ủy ban nhân dân các xã để đầu tư đường giao thôngnông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và được thanh quyết toántheo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện thực hiện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước sở tại để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét quyết địnhbổ sung kinh phí cho các xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trìnhxây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Quyết toán kinh phí được cấp: Chủđầu tư xây dựng công trình đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trìnhxây dựng nông thôn mới có trách nhiệmthanh toán, quyết toán kinh phí được cấp theo đúng quy định của pháp luật,trong đó phải chi tiết cụ thể nguồn kinh phí thực hiện.

6. Nội dung chi, quyếttoán nguồn thu phí được để lại:

6.1. Nội dung chi từ nguồn thu phíđược để lại Ủy ban nhân dân xã

a) Mức chi tối đa không quá 70% tổngsố tiền phí được để lại để chi thù lao trực tiếp cho người đi thu phí (mức thùlao trực tiếp cho người đi thu do Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn quy định cụ thể để thực hiện thống nhất trên địabàn xã, phường, thị trấn).

b) Mức chi tối đa không quá 30% tổngsố tiền phí được để lại để chi phí:

- Văn phòng phẩm (giấy, bút...);

- Biên lai, ấn chỉ thu phí;

- Tổ chức hội nghị triển khai thu phí(nếu có);

- Vật tư văn phòng, điện nước (nếucó);

- Tuyên truyền;

- Chi thưởng cho những cá nhân cóthành tích xuất sắc trong công tác thu phí;

- Chi khác liên quan trực tiếp đếnviệc thu phí.

6.2. Lập kế hoạch thu phí và sử dụngsố tiền phí được để lại Ủy ban nhân dânxã:

- Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố thực hiện rà soát và giao chỉ tiêu thu phí sử dụng phí sử dụng đườngbộ đối với xe mô tô trên địa bàn cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức thuphí theo quy định.

- Ủy bannhân dân xã căn cứ số thực thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tôtại địa bàn và số lượng xe mô tô phải thu phí năm sau, số giao thu phí của cơquan có thẩm quyền để xây dựng và giao kế hoạch thu phí năm sau chi tiết chotừng thôn, bản, tổ nhân dân. Trên cơ sở mức để lại theo tỷ lệ phần trăm (%) quyđịnh tại Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của Hội đồng nhân dântỉnh để xây dựng kế hoạch chi từ số thu phí được để lại đảm bảo các nội dungchi nêu trên.

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng dự toán nguồn thu phí được để lại tổng hợp chungvào dự toán và quyết toán chi của ngân sách xã theo đúng quy định của Luật Ngânsách Nhà nước hiện hành.

- Kế hoạch thu phí và sử dụng số tiềnphí được để lại do Ủy ban nhân dân cấp xãlập gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân huyện, thành phố, đồng gửi Sở Tài chính.

6.3. Quyết toán số tiền thu phí đượcđể lại:

Định kỳ ngày 30 của tháng cuối quý, Ủy ban nhân dân cấp xã lập quyết toán số tiền phíđược để lại, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạchhuyện, thành phố thẩm tra và duyệt theo quyđịnh. Quyết toán lập phải bảo đảm yêu cầu phản ánh chính xác về số liệu thu,chi từ số tiền thu phí, chi tiết từng nội dung sử dụng, số tiền thu phí được đểlại năm nay chi không hết được chuyển sang năm sau để thực hiện các nội dungchi theo quy định.

7. Quyết toán thuphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối vớixe mô tô:

Hàng năm theo hướng dẫn của cơ quanthuế, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệmquyết toán số thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô theo quy định (căn cứ Biên laithu phí đã thu để lập báo cáo quyết toánsố thu phí) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạchkiểm tra tổng hợp gửi Cục thuế, Sở Tàichính và Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 444/UBND-TC ngày 4/3/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc triển khai thựchiện Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trênđịa bàn tỉnh Tuyên Quang và hướng dẫn này,các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thựchiện.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 723/HD-STC ngày 12/9/2013 của Sở Tài chính về việc quản lý và sử dụng số tiềnphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô được để lạiỦy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địabàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy bannhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, phản ánh về liên ngành: Sở Tài chính -Sở Giao thông Vận tải - Công an tỉnh để hướng dẫn bổ sung kịp thời, nếu vượtthẩm quyền liên ngành sẽ báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, giải quyết./.

CÔNG AN TỈNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đại tá Lê Phan Thành

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện Tuyên

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIẤM ĐỐC
Hoàng Văn Nhân


Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch Hội đồng QLQ (báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Công an tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- KBNN Tuyên Quang và các huyện;
- Văn phòng Quỹ BTĐB;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tài chính - KH;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, QLNS(172b)