TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 560/TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2010

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨCNGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN

Để xử lý, giải quyết kịp thời nhữngvướng mắc trong việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, côngchức ngành Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn sửa đổi, bổ sungvề thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề như sau:

1. Trường hợp trước đây đã có thời gianlàm Trọng tài viên Trọng tài Kinh tế Nhà nước các cấp thì thời gian làm Trọngtài viên được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

2. Trường hợp trước đây có thời giancông tác trong quân đội, thanh niên xung phong, công an, cơ yếu nếu được cơquan Bảo hiểm xã hội tính là thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội thì thờigian này được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

3. Trường hợp trước đây có thời gianxếp ngạch (hưởng lương) chuyên viên pháp lý (có bằng tốt nghiệp đại học luật)trong ngành Tòa án nhân dân thì thời gian này được tính hưởng phụ cấp thâm niênnghề.

4. Trường hợp trước đây có thời giancông tác trong quân đội, thanh niên xung phong, công an, cơ yếu được chuyểnngành đi học hoặc trường hợp là cán bộ Tòa án được cử đi học mà thời gian đihọc đó được cơ quan Bảo hiểm xã hội tính là thời gian công tác đóng bảo hiểm xãhội thì thời gian này được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

5. Trường hợp có thời gian nghỉ ốm đau,thai sản, nghỉ việc không hưởng lương mà thời gian này được cơ quan Bảo hiểm xãhội tính là thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian này được tínhhưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa ánnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh cho Tòa án nhân dân tốicao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính) để xem xét, giảithích và hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Tòa án nhân dân cấp tỉnh;
- Đ/c Chánh án TAND tối cao (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TAND tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: Vụ TCCB.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Trần Văn Tú