UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 573/HD /SXD-QLHĐXD

Hoà Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2010

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH THEO CÔNG VĂN SỐ 920/BXD-KTXD NGÀY 25/5/2010 CỦA BỘXÂY DỰNG

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Các đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 15-4-2009của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi,bổ xung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủvề quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình.
- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình .
- Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về quy địnhmức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanhnghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, và tổ chứckhác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
- Căn cứ công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình.
- Căn cứ quyết định số 22/2009/QĐ-UB ngày 20-5-2009 của UBND tỉnh Hoà Bình banhành Qui định vị trí chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn , cơ cấu tổ chức của SởXây dựng tỉnh Hoà Bình.
Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trênđịa bàn tỉnh Hoà Bình như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1/ Hướng dẫn này áp dụng đối với những công trình,sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đang thực hiện việc quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chínhphủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư thực hiện điềuchỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thicông ( Phần nhân công ) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượngcòn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ 01/01/2010 , đồng thời phê duyệt đểthực hiện.

Đối với các công trình thực hiện việc quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệulực. Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chiphí nhân công, chi phí máy thi công ( Phần nhân công ) theo mức lương tối thiểumới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ01/01/2010 .

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trìnhsử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các qui định điều chỉnh dự toán chi phí xâydựng công trình theo văn bản này.

2/ Hướng dẫn này áp dụng để điều chỉnh dự toán xâydựng công trình được lập theo đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảosát, phần ca máy theo các quyết định số: 16/2006/QĐ-UBND 17/2006/QĐ-UBND 18/2006/QĐ- UBND, 19/2006/ QĐ-UBND ngày 14-11-2006 của UBND tỉnh Hoà Bình đã tính theo bảnglương A.1.8 ban hành theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chínhphủ với mức lương tối thiểu bằng 450.000 đồng/tháng.

3/ Các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảnggiá ca máy công trình với mức lương tối thiểu đã được người có thẩm quyền banhành, căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn của công văn này để thực hiệnđiều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung , tối thiểu vùng mới.

4/ Việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng côngtrình đối với các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình thựchiện theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình do chủ đầu tư quyết định.

II/ CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

Dự toán xây dựng công trình lập theo bộ đơn giáxây dựng công trình: Phần Xây dựng tỉnh Hòa Bình; Phần đơn giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng; Phần đơn giá Khảo sát xây dựng; Phần đơn giá Lắp đặt thiếtbị được công bố theo văn bản số số 2107/UBND-XDCB ngày 06/11/2007 của UBND TỉnhHòa Bình đã thay thế cho các Quyết định số: 16/2006/QĐ-UBND ngày 14-11-2006 củaUBND tỉnh Hoà Bình ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt, Quyếtđịnh số 17/2006/QĐ-UBND ngày 14-11-2006 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành bảnggiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày14-11-2006 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phầnkhảo sát xây dựng, Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 14-11-2006 của UBND tỉnhHoà Bình ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, áp dụng trênđịa bàn tỉnh Hoà Bình và có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 11 năm 2007,tính theo mức lương tối thiểu là 450.000, 0đ/ tháng với cấp bậc tiền lương theobảng lương A.I.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủngày 14-12-2004 được điều chỉnh như sau:

1/ Điều chỉnh chi phí nhân công.

- Chi phí nhân công trong dự toán xây lắp công trìnhxây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần Xây dựng tỉnh Hòa Bình;Phần đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Phần đơn giá Khảo sát xâydựng; Phần đơn giá Lắp đặt thiết bị được công bố theo văn bản số số 2107/UBND-XDCB ngày 06/11/2007 của UBND Tỉnh Hòa Bình được nhân với hệ số điều chỉnh K ĐC NC

Lương tối thiểu

Hệ số điều chỉnh

Thành phố Hòa bình

( Thành phố trực thuộc tỉnh )

Các huyện còn lại

( Vùng IV)

540.000,0

690.000.0đ

810.000,0đ

540.000đ

650.000,0đ

730.000,0đ

Nhân công KĐCNC

1,20

1,53

1,80

1,20

1,44

1,62

2/ Điều chỉnh chi phí máy thi công.

- Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp côngtrình xây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần Xây dựng tỉnh HòaBình; Phần đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Phần đơn giá Khảo sátxây dựng; Phần đơn giá Lắp đặt thiết bị được công bố theo văn bản số số2107/UBND-XDCB ngày 06/11/2007 của UBND Tỉnh Hòa Bình được nhân với hệ số điềuchỉnh K ĐC MTC .

Lương tối thiểu

Hệ số điều chỉnh

Thành phố Hòa bình

( Thành phố trực thuộc tỉnh )

Các huyện còn lại

( Vùng IV)

540.000,0

690.000.0đ

810.000,0đ

540.000đ

650.000,0đ

730.000,0đ

Máy KĐCMTC

1,08

1,16

1,22

1,08

1,14

1,18

- Hệ số điều chỉnh này không áp dụng cho việc điềuchỉnh chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình mà chi phí máy thicông áp dụng theo giá ca máy được cấp có thẩm quyền ban hành riêng, không nằmtrong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày18-11-1998, Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11-6-2001 và Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27-12-2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

3/ Điều chỉnh dự toán chi phí nhân công trong dựtoán khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo bộ đơngiá xây dựng công trình: Phần đơn giá Khảo sát xây dựng; được công bố theo vănbản số số 2107/UBND-XDCB ngày 06/11/2007 của UBND Tỉnh Hòa Bình mà khối lượngthực hiện tứ 01/1/2010 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC NCKS

Lương tối thiểu

Hệ số điều chỉnh

Thành phố Hòa bình

( Thành phố trực thuộc tỉnh )

Các huyện còn lại

( Vùng IV)

810.000,0đ/Tháng

730.000,0đ/Tháng

Chi phí Nhân công KĐCNCKS

1,80

1,62

4/ Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chiphí thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí công tácthí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thínghiệm và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày20-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng mà khối lượng thực hiện từ 01/01/2010 thìchi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh K ĐC NCTN

Lương tối thiểu

Hệ số điều chỉnh

Thành phố Hòa bình

( Thành phố trực thuộc tỉnh )

Các huyện còn lại

( Vùng IV)

810.000,0đ/Tháng

730.000,0đ/Tháng

Chi phí Nhân công KĐCNCTN

4,238

3,82

Những công việc thí nghiệm mẫu đất. đá, vật liệuxây dựng... trong bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần đơn giá Khảo sát xâydựng; công bố theo văn bản số số 2107/UBND-XDCB ngày 06/11/2007 của UBND TỉnhHòa Bình mà khối lượng thực hiện từ 01/01/2010 thì chi phí nhân công không đượcđiều chỉnh hệ số nhân công như mục 4 của hướng dẫn này mà chỉ điều chỉnh hệ sốnhân công như mục 3 của hướng dẫn này.

5/ Chi phí chung và thu nhập thuế tính trước.

a) Chi phí chung: Được tính bằng tỷ lệ (%) so vớichi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng, khoản chi phí chung này quy định theotừng loại công trình tại bảng 2 phụ lục số 3 của Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày01-4-2005 của Bộ Xây dựng.

b) Thu nhập thuế tính trước: Được tính bằng tỷ lệ(%) so với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình, khoản chi phíchung này quy định theo từng loại công trình tại bảng 2 phụ lục số 3 của Thôngtư 04/2005/TT-BXD ngày 01-4-2005 của Bộ Xây dựng.

6/ Thuế giá trị gia tăng đầu ra:

Được tính theo mức thuế suất giá trị gia tăng chocông tác xây dựng,lắp đặt theo quy định hiện hành của nhà nước trên giá trị dựtoán xây lắp trước thuế. Thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với công tác xây dựngđược tính bằng 10%.

7/ Điều chỉnh một số khoản mục chi phí khác:

Các khoản mục chi phí Quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiết bị của công trình. Các khoản mục này được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%)theo qui định hiện hành.

8/ Đối với dự toán chi phí thực hiện các dịch vụcông ích đô thị được lập theo Thông tư số 05/2002/TT-BXD ngày 30-12-2002 của BộXây dựng, UBND tỉnh sẽ có qui định điều chỉnh cụ thể riêng.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Hướng dẫn này thực hiện đối với những khối lượngđược thi công từ ngày 01-01-2010, thoả mãn các điều kịên nêu tại mục I củahướng dẫn này để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lươngtối thiểu mới; đối với những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tíndụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầutư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệmtrước nhà nước và pháp luật về tính chính xác của khối lượng và kết quả phêduyệt dự toán điều chỉnh xây dựng công trình đối với những khối lượng còn lạithực hiện từ ngày 01-01-2010 của công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựngcông trình như qui định tại điểm 1 mục I của hướng dẫn này, đồng thời có tráchnhiệm mời phòng chuyên môn cấp huyện tham gia kiểm tra xác nhận khối lượng chuyểntiếp làm cơ sở cho việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Nếu dự toán chiphí xây dựng công trình sau khi đìều chỉnh đã vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầutư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

2/ Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khốilượng thực hiện từ 01-01-2010 theo hợp đồng và các điều kiện khác đã thoả thuậnký kết trong hợp đồng mà các bên cam kết không điều chỉnh giá trong suốt quátrình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợpđồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3/ Đối với công trình xây dựng được lập đơn gíariêng ( đơn giá xây dựng công trình), chủ đầu tư căn cứ vào chế độ chính sách đượcNhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phíxây dựng công trình theo hướng dẫn này để xác định mức điều chỉnh chi phí nhâncông, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác ( nếu có) trong dự toánxây dựng công trình,

4/ Việc điều chỉnh dự toán thuộc dự án đầu tư xâydựng công trình thực hiện theo các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ vềquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do chủ đầu tư tự quyết định theo cácquy định hiện hành.

Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình hướng dẫn thực hiện điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình theo công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010của Bộ Xây dựng với những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có nhữngvấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để đượcxem xét giải quyết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh; B/c
- TT HĐND tỉnh;
- Giám đốc các Pgđ sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD (Hu60).

GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang