công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 6962/THCN &DN NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
2002 - 2003 ĐỐI VỚI TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP.

Căn cứ vào Chỉ thị số 34/2002/CT-BGD &ĐT ngày 1 tháng 8 năm 2002 củaBộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trungtâm của toàn ngành trong năm học 2002 - 2003, Bộ hướng dẫn và yêu cầu cácSởGiáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học mới ở bậcTHCN như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Quán triệt những quan điểm cơ bảnNghị quyết Đại hội IX của Đảng vàkết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản và toàndiện trong phát triển giáo dục. Tiếp tục sắp xếp, củng cố và phát triển hệthống các trường trung học Chuyên nghiệp trên cả nước, phát triển qui mô đàotạo, đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và công tác quản lý, nângcao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực THCN trong công cuộc phát triểnkinh tế xã hội, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩymạnh xã hội hoá giáo dục; thực hiện liên thông trong đào tạo THCN với các bậchọc khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo gắn với sử dụng và việc làm.

II NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chính trị tư tưởng

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cáccơ quan quản lý giáo dục các cấp, các trường THCN cần tổ chức cho tất cả cánbộ, công chức, giáo viên học tập, nghiên cứu, quán triệt kết luận Hội nghị lầnthứ 6 khoá 9 của BCH TW Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giáctrong công tác của mỗi người; trên cơ sở đó các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạtđộng cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

2. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới, củng cố và phát triển hệthống các trường THCN gắn với yêucầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước, từng vùng kinhtế trọng điểm, các Bộ ngành TW vàtừng địa phương. Từng bước mở rộng qui mô đào tạo một cách hợp lý, tương xứngvới khả năng và yêu cầu của mỗi địa phương, mỗi ngành; sử dụng có hiệu quả cơsở vật chất kỹ thuật hiện có để phát triển THCN. Tích cực tìm các biện pháp đểphân luồng học sinh sau THPT và đặc biệt là sau THCS góp phần đảm bảo sự cânđối giữa các cấp học, bậc học.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Năm học 2002 - 2003 cần giữ vữngvà tiếp lục nâng cao chất lượng đào tạo THCN, làm cho mục tiêu đào tạo ngàycàng sát hơn với yêu cầu sử dụng, nâng cao hiệu quả đào tạo. Vì vậy trong nămhọc này cần tập trung giải quyết các vấn đề sau :

- Tiếp tục đổi mới mục tiêu, nộidung chương trình giáo dục theo các qui định của Luật giáo dục và Chương trìnhkhung giáo dục THCN ban hành theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày6/6/2001 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở Chương trình khung,các trường THCN cần chủ động xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể phù hợpvới yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khẩn trương biên soạn giáo trình mới vàcác tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập; Phấn đấu để có đủ tài liệu, giáo trìnhcho giáo viên, học sinh sử dụng và sau năm học 2002 - 2003 không còn trường nàosử dụng chương trình giáo dục cũ.

-Tổ chức quán triệt qui chếkiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy ban hành theo quyết định số 29/2002/QĐ-BGD &ĐT của Bộ TrưởngBộ Giáo dục và Đào tạo trong từng trường để đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng,tính nghiêm túc, khách quan, công bằng.

- Từng trường cần tiếp tụcnghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích giáo viên tìm tòi và ápdụng các phương pháp dạy học mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sángtạo của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả các giờ học.

- Các trường đủ điều kiện đãđược lựa chọn cần tiếp tục chuẩn bị mọi mặt để tổ chức tốt đào tạo thí điểmliên thông THCN-CĐ-ĐH.

4. Xây dựng đội ngũ giáo viên.

- Năm học 2002 - 2003, các trườngphải có kế hoạch bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên tương ứng với việc pháttriển qui mô, ngành nghề đào tạo, phấn đấu để tỉ lệ giáo viên THCN/ số học sinhlà 1/15, tạo điều kiện cho giáo viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy vừacó điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ.

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡngcho giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Tổ chức các buổi hội thảochuyên đề cho giáo viên về các phương pháp giảng dạy tiên tiến, về kỹ thuật,công nghệ mới.

- Đẩy mạnh phong trào thi đuadạy tốt trong nhà trường. Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cóchế độ khen thưởng thích đáng đối với giáo viên giỏi. Chuẩn bị tốt cho Hội Thigiáo viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VI sẽ tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minhvào quí III năm 2003.

5. Tích cực tìm các nguồn kinh phí để tăng cường cơ sở vậtchất thiết bị trường học theo hướng chuẩn hoá và hiện đại, chú trọng các thiếtbị phục vụ giảng dạy, học tập. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tưđể nâng cấp trường học.

6. Công tác quản lý

Năm học 2002 - 2003, các Sở Giáodục và Đào tạo, các bộ phận quản lý
THCN thuộc các Bộ, Ngành cần nghiên cứu cải tiến phương thức quản lý Nhà nướcvề đào tạo THCN để nâng cao tính hiệu quả, giúp các cơ sở đào tạo thực hiện tốtnhiệm vụ trọng tâm là:

a. Các Sở giáo dục và đào tạo cầntăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và củangành về đào tạo THCN trên phạm vi lãnh thổ

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việcthực hiện Điều lệ trường THCN, chương trình khung giáo dục Trung học Chuyênnghiệp, Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp THCN hệ chính quy ở địa phương, phản ánh kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc vàcác biện pháp xử lý cần thiết.

- Tăng cường theo dõi, kiểm traviệc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo qui định, phản ánh với Bộ Giáo dục & Đào tạo và xử lý kịpthời các vi phạm phát sinh.

b. Các bộ phận quản lý THCN của các Bộ, Ngành cần tiếp tục xâydựng Chương trình khung THCN ngành phù hợp với Chương trình khung giáo dụcTHCN; Nghiên cứu, bổ sung danh mục đào tạo THCN thuộc Bộ, Ngành cho phù hợp vớiyêu cầu sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội hiện nay, đóng góp ý kiến choBộ Giáo dục và Đào tạo để nhanhchóng ban hành danh mục ngành đào tạo THCNmới.

c. Các trường Trung học Chuyênnghiệp

- Trên cơ sở Chương trình khunggiáo dục THCN và Chương trìnhkhung ngành, cần chủ động xây dựng ngay các chương trình đào tạo cụ thể củamình phù hợp với yêu cầu đa dạng về nguồn nhân lực của phát triển kinh tế - xãhội và phát triển vùng - miền.

- Tiếp tục rà soát lại danh mụccác ngành đào tạo của trường, đóng góp ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhanh chóng ban hành danh mục ngànhđào tạo
THCN mới.

- Triển khai thực hiện việc kiểmtra, đánh giá theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệpTHCN hệ chính quy được ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ /-BGD&ĐT, ngày14/5/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các khoá đào tạo THCN hệchính quy của trường, phản ánh với Bộ Giáo dục và Đào tạo những vướng mắc vàcác biện pháp xử lý cần thiết.

- Thực hiện công tác tuyển sinhTHCN một cách nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế, thực hiện chế độ tuyểnthẳng, cử tuyển đúng chính sách của Nhà nước, dân chủ, công khai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhận được văn bản này, các SởGiáo dục và Đào tạo, các bộ phận quản lý đào tạo THCN thuộc các Bộ, Ngành căncứ vào tình hình thực tế của địa phương, của ngành chỉ đạo các trường THCN cụthể hoá các hoạt động giáo dục nhằm từng bước thực hiện việc củng cố, pháttriển giáo dục THCN trên cả ba mặt: qui mô, chất lượng và hiệu quả. Phấn đấu đểnăm học 2002 - 2003 ngành Trung học chuyên nghiệp có bước chuyển biến tích cựcvề mọi mặt, tạo đà thuận lợi cho phát triển những năm tiếp theo, góp Phần thúcđẩy sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ.

Hướng dẫn nàyđược phổ biến đến tất cả các trường, cán bộ công nhân viên, giáo viên toànngành để quán triệt và thực hiện.