UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/HD-STNMT

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 01 năm 2010

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THUHỒI ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN

Căn cứ Quyếtđịnh số 4366 / 2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnhThanh Hóa Về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhànước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn(gọi tắt là Quy định).

Sau khitổng hợp ý kiến của các ngành: Tư pháp, Xây, dựng, Tài chính, Ban Quản lý Khukinh tế Nghi Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫnthực hiện một số nội dung chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồiđất trong Khu kinh tế Nghi Sơn như sau .

A. CHÍNHSÁCH HỖ TRỢ.

1. Hỗtrợ tái định cư.

1.1. Hộ giađình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác thì đượcgiao đất ở tái định cư. Diện tích tái định cư tối thiểu được xác định theo điểm3.1 khoản 3 Điều 3 Quy định kèm theo Quyết định 4366/2009/QĐ-UBND

Hộ gia đình,cá nhân nhận có diện tích đất ở được bồi thường nhỏ hơn diện tích tái định cưtối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó .

1.2. Hộ giađình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà trên đó có nhà ở, nếu tự lo đượcchỗ ở ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn thì được hỗ trợ 160.000.000 đồng; Các hộ phảicó đơn đăng ký và cam kết bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định nộpcho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện. Đơn đề nghị phải có chứngthực của UBND cấp xã nơi hộ gia đình chuyển đến; Căn cứ đơn đề nghị của hộ giađình cá nhân, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, kiểm tra rà soát,tổng hợp, tiến hành lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hồ sơ chitrả cho các đối tượng tự di chuyển và các địa phương tiếp nhận được lập theođúng quy định phục vụ cho công tác quản lý, thanh quyết toán dự toán hỗ trợđược duyệt.

Các hộ giađình hưởng chính sách này, không được hưởng các chính sách quy định tại điểm1.1 nêu trên và hỗ trợ tiền công xây dựng nhà ở quy định tại điểm 6.3 khoản 6Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND không đượchưởng các chính sách quy định tại điểm 2.1 khoản 2 và điểm 6.3 khoản 6 Điều 2Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND .

2. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn địnhsản xuất .

2.1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đờisống và ổn định sản xuất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệpvà được xác định như sau:

a). Hộ giađình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp khi thực hiện Quyđịnh 117 NN/UBTH ngày 29/01/1993 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao ruộng đấtổn định lâu dài và cấp GCNQSD đất cho hộ nông dân; Nghị định số 64-CP ngày 27tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nôngnghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuấtnông nghiệp; Nghị định số 02-CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ banhành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhânsử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CPngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quyđịnh về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâudài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộgia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệpcho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâmnghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai;

b) Nhân khẩunông nghiệp trong hộ gia đình quy định tại điểm a nêu trên nhưng phát sinh sauthời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó;

c) Hộ giađình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quyđịnh tại điểm a nêu trên nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụngđất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoangtheo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xó nơi có đất bị thu hồixác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó.

2.2. Diện tíchđất nông nghiệp mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại điểm 3.1khoản 3 Điều 2 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh gồm: diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồngcây lâu năm, đất được giao để trồng rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đấtlàm muối, đất nông nghiệp khác và được xác định như sau:

a) Đối với đấtnông nghiệp đó cú giấy tờ về quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai) thì xácđịnh diện tích đất ghi trên giấy tờ đó;

b) Đối với đấtnông nghiệp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng được thể hiện trongphương án giao đất nông nghiệp thì diện ttích đất nông nghiệp được xác địnhtheo phương án đó;

c) Đối với đấtnông nghiệp không có giấy tờ, phương án giao đất quy định tại điểm a và điểm bnói trên thì xác định theo hiện trạng thực tế đang sử dụng.

2.3. Khi Nhànước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinhdoanh mà bị ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ tối đa bằng 30% một (01)năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba (03) năm liền kềtrước đó. Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đó đượckiểm toán hoặc được cơ quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được kiểm toánhoặc chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế đượccăn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai tại báo cáo tài chính, báo cáokết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đó gửi cơ quan thuế.

2.4. Hộ sảnxuất, kinh doanh phi nông nghiệp không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy địnhtại điểm 3 nêu trên, khi Nhà nước thu hồi đất phải ngừng sản xuất, kinh doanhthì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng nếu không phải dichuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợpphải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặcbiệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩuđược tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo tẻ/tháng theo thời giá trung bình tạithời điểm hỗ trợ của địa phương.

3. Hỗ trợđối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhânlà đất ở .

3.1. Xác địnhranh giới.

Ranh giới củakhu dân cư nông thôn được xác định theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền xét duyệt; trường hợp khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được duyệtthì ranh giới khu dân cư được xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ởngoài cùng của thôn, làng, bản, của các điểm dân cư hiện cú.

Thửa đất nôngnghiệp tiếp giáp với thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọc kênh mương và dọctuyến đường giao thông thì không được xác định là thửa đất giáp ranh với khudân cư.

3.2. Giá đất ởtrung bình của khu vực cú đất bị thu hồi được xác định như sau:

- Đối với khuvực có đất bị thu hồi trong đó có đất ở thì giá đất ở để tính hỗ trợ là giá đấtở trung bình cộng giỏ của các thửa đất ở trong khu vực có đất bị thu theo quyđịnh trong bảng giá đất của địa phương.

- Đối với khuvực có đất bị thu hồi nhưng không có đất ở thì giá đất ở để tính hỗ trợ là giáđất ở trung bình cộng của giỏ các thửa đất ở liền kề hoặc gần nhất khu vực cóđất bị thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương.

4. Hỗ trợđào tạo nghề.

4.1. Đốitượng: Là người trong độ tuổi lao động, có hộ khẩu thường trú tại các xã trongKhu kinh tế Nghi Sơn và thuộc các hộ dân bị thu hồi đất ở và di chuyển đến khutái định cư có nhu cầu được đào tạo, học nghề, thì được tiếp nhận vào học nghềtại cơ sở đào tạo nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập(hoặc cho phép hoạt động); Từng hộ có người trong độ tuổi lao động đang họcnghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trong và ngoài tỉnh, được kê khai chitiết họ tên, năm sinh đang học lớp nào, trường học cơ sở đào tạo nghề nào (cóbản sao chứng thực quyết định tiếp nhận đào tạo hoặc giấy báo nhập học của cơsở đào tạo nghề và bản sao học bạ hoặc bảng kết quả học nghề kèm theo).

4.2. Mức tiềnhỗ trợ cho một khoá đào tạo nghề chuẩn của từng loại hình trường đào tạo. Gồm:Học phí (mức học phí theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng chotừng trường và từng cơ sở đào tạo nghề công lập) của mỗi tháng x số tháng đàotạo của 1 khoá học;

Nếu đối tượngđược hưởng mà học trường ngoài công lập thì mức hỗ trợ như quy định của trườngcông lập.

Hội đồng bồithường giải phóng mặt bằng thẩm tra hồ sơ chi tiết, xác định mức độ hợp lý, hợppháp của hồ sơ để lập dự toán.

5. Hỗ trợchuyển đổi nghề đánh bắt thủy sản.

5.1. Đốitượng: Hộ gia đình, cá nhân làm nghề đánh bắt thuỷ sản phải di chuyển đến khutái định cư tập trung theo quy hoạch, không tiếp tục làm nghề cũ, buộc phảithanh lý phương tiện sản xuất.

5.2. Trình tựthủ tục thực hiện hỗ trợ cho các hộ như sau :

Hội đồng bồithường giải phóng mặt bằng huyện thực hiện việc rà soát các Hộ gia đình, cánhân làm nghề đánh bắt thuỷ sản phải di chuyển đến khu tái định cư; xác địnhđối tượng phải thanh lý, nhượng bán phương tiện để chuyển đổi nghề khác; các hộphải có đơn đề nghị có xác nhận của UBND xã nơi tái định cư, nội dung đơn đềnghị thanh lý, nhượng bán phương tiện để chuyển đổi nghề khác phải nêu rõ loạiphương tiện, sổ đăng ký, đăng kiểm phương tiện, công suất từng loại phương tiện.

Sau khi ràsoát đơn đề nghị của hộ gia đình, cá nhân; UBND xã và Hội đồng bồi thường giảiphóng mặt bằng huyện tiến hành kiểm tra hướng dẫn hộ gia đình hoàn thiện thủtục thanh lý phương tiện và lập biên bản có xác nhận của UBND xã và Hội đồngbồi thường giải phóng mặt bằng huyện.

Căn cứ kết quảthanh lý, nhượng bán phương tiện của hộ (có biên bản kèm theo), Hội đồng bồithường giải phóng mặt bằng huyện, tổng hợp, lập dự toán hỗ trợ trình duyệt đểthực hiện chi hỗ trợ cho các hộ.

6. Hỗ trợgiáo dục .

6.1. Đốitượng: là học sinh thuộc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xãtrong Khu kinh tế Nghi Sơn bị thu hồi đất ở, phải di chuyển đến các Khu táiđịnh cư tập trung, đang theo học tại trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơsở, trung học phổ thông và bổ túc văn hoá

6.2.Trình tựthủ tục thực hiện hỗ trợ cho các hộ như sau :

Khi kiểm kêlập phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao đất cho dự án, Hội đồng kiểm kê ápgiá thống kê cụ thể các đối tượng quy định tại điểm này trong đó nêu rõ từng hộcó con (em, cháu) đang học tại các trường như trên kê khai chi tiết họ tên, nămsinh, hiện đang học lớp nào, trường nào (có sao học bạ kèm theo).

Hội đồng bồithường giải phóng mặt bằng huyện thẩm tra hồ sơ chi tiết, xác định mức độ hợplý hợp pháp của hồ sơ, mức tiền hỗ trợ tính cho 03 năm học, gồm:

- Học phí :Theo mức thu quy định hiện hành cho từng lớp, từng cấp học x 09 tháng.

- Khoản đónggóp: theo mức quy định của cấp có thẩm quyền cho 01 năm x 03 năm.

Nếu đối tượngđược hưởng mà học trường ngoài công lập thì cũng chỉ tính bằng mức tiền học phívà mức đóng góp như trên.

Mức tiền hỗtrợ của từng hộ được tổng hợp chung vào dự toán bồi thường, hỗ trợ của hộ đótrong dự toán bồi thường, hỗ trợ của dự án.

B. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN.

Hướng dẫn nàyáp dụng cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ và tái định cư áp dụng cho Khukinh tế Nghi Sơn; Những nội dung không nêu trong hướng dẫn này thì thực hiệntheo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ; Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môitrường để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/C);
- UBND huyện Tĩnh Gia;- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; Kế hoạch & Đầu tư ; Nông nghiệp &PTNT
- Giám đốc và các PGĐ Sở;- Lưu VT- CSĐĐ.

GIÁM ĐỐC
Vũ Đình Xinh