UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ
NỘIVỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/HD-SNV

Thái Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2013

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG VÀ NÂNGBẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viênchức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) đã đượcsửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày15/9/2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CPngày 19/02/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thựchiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày29/7/2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh vềviệc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụngvà đãi ngộ người có tài năng tỉnh Thái Bình;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy bannhân dân tỉnh tại Công văn số 2136/UBND-NC ngày 22/8/2013về thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụhướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụcấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:

I. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ PHỤ CẤPTHÂM NIÊN VƯỢT KHUNG

1. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

a) Điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc lương thườngxuyên thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 2 Thông tư số08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

b) Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên gồm:

- Văn bản đề nghị nâng bậc lương của cơ quan, đơnvị;

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động đề nghị nâng bậc lương (có mẫu kèm theo);

- Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất.

* Đối với các đối tượng được nâng bậc lương lần đầutiên phải kèm theo quyết định bổ nhiệmvào ngạch (đối với công chức), chức danh nghề nghiệp (đối với viên chức), vănbản thỏa thuận của Sở Nội vụ (đối với người lao động).

c) Thời gian thực hiện: Việc nâng bậc lương thườngxuyên được tiến hành 2 kỳ trong năm:

- Kỳ 6 tháng đầu năm đối với những cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc từ tháng 1đến tháng 6 của năm;

- Kỳ 6 tháng cuối năm đối với những cán bộ, côngchức, viên chức và người lao động đủ điều kiện,tiêu chuẩn nâng bậc từ tháng 7 đến tháng 12 của năm.

2. Phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động.

a) Điều kiện và tiêu chuẩn được hưởng phụ cấp thâmniên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy địnhtại mục II của Thông tư số04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005của Bộ Nộivụ.

b) Hồ sơ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khunggồm:

- Văn bản đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khungcủa cơ quan, đơn vị;

- Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (có mẫu kèm theo);

- Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất.

c) Thời gian thực hiện: Việc nâng phụ cấp thâm niênvượt khung được xét cùng với thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên.

II. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013củaBộ Nội vụ.

b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng (trừ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉhưu) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thựchiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. Danh sách trảlương của cơ quan, đơn vị được xác địnhtheo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức)hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động)tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

c) Cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậclương trước thời hạn:

Thực hiện theo Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

d) Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lươngtrước thời hạn do lập thành tích xuất sắctrong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

đ) Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạnđược xác định theo thời điểm ban hành quyếtđịnh công nhận thành tích đạt được trong khoảngthời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độđào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chứcdanh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lươngtrước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nângbậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tạiĐiểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căncứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác;trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quychế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, đã được nâng bậc lươngtrước thời hạn do lập thành tích xuất sắctrong thực hiện nhiệm vụ từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mãsố 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng01 năm 2010. Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 ông A được Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao độnghạng ba cho thành tích công tác giai đoạn 2005 - 2009 (thành tích này của ông Ađược ký sau ngày 01 tháng 01 năm 2010 được tính để xét nâng bậc lương trướcthời hạn cho lần sau). Theo quy chế của cơ quan, đơnvị nơi công tác thì thành tích được tặng thưởng Huân chương Lao độnghạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, nhưng theo quy địnhkhông thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn trong cùngngạch nên ông A vẫn chỉ được xét nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5ngạch chuyên viên chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 (sau đủ 24 tháng giữbậc 5 ngạch chuyên viên chính), nếu ông A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trướcthời hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành tíchcông tác của ông A trong khoảng thời giantừ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 (trong đó có thànhtích được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba ngày 01 tháng 8 năm 2010)được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

e) Tiêu chuẩn, cấp độ xét nâng bậc lương trước thờihạn:

Để thống nhất chung trong toàn tỉnh quy định vềtiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắctrong thực hiện nhiệm vụ và thời gian nângbậc lương trước thời hạn tương xứng với cấp độ thành tích đã đạt được của cánbộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố thực hiện theo 3 cấp độ sau:

*) Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng (01 năm):

+ Cán bộ công chức, viên chức và người lao động saukhi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc,Huân chương lao động, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệsỹ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cótác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải nhất tại các kỳ thi Quốc gia, diễn viên ởcác đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đạt Huy chương vàng cá nhân tại cuộc thi hộidiễn chuyên nghiệp toàn quốc.

+ Vận động viên đạt Huy chương vàng, Huy chươngbạc, Huy chương đồng cá nhân tại các giải Quốc tế, Châu Á, khu vực Đông Nam Áhoặc đạt Huy chương vàng cá nhân tại các giải vô địch Quốc gia và huấn luyệnviên trực tiếp của các vận động viên đạt giải này.

+ Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giảinhất, giải nhì, giải ba (Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng) tạicác kỳ thi quốc tế, Châu Á, Đông Nam Á, giải nhất tại các kỳ thi Quốc gia.

*) Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngđạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ tặngbằng khen.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia.

*) Nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng:

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao độnglập thành tích xuất sắc trong thực hiệnnhiệm vụ được Thủ trưởng bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen.

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngđạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngđạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 02 năm liên tục.

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngđạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành.

+ Người có tác phẩm văn học đạt giải nhì, giải batại các kỳ thi Quốc gia; diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đạt Huychương bạc, Huy chương đồng cá nhân tại các cuộc thi hội diễn chuyên nghiệptoàn quốc.

+ Vận động viên đạt Huy chương bạc, Huy chương đồngcá nhân tại các giải vô địch Quốc gia và các huấn luyện viên trực tiếp của cácvận động viên đạt giải này.

+ Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giảinhì, giải ba tại các kỳ thi Quốc gia.

+ Giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh 02 nămliên tục.

+ Giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp cơ sở 03 nămliên tục.

Thời điểm được xét để nâng bậc lương trước thời hạnđược thực hiện sau khi các bằng cấp, danh hiệu, thành tích được cấp có thẩmquyền xác lập công nhận và cơ quan đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền nâng bậclương trước thời hạn theo cấp độ thành tích đã đạt được.

f) Hồ sơ đề nghị nâng bậc trước thời hạn do lậpthành tích xuất sắc gồm:

+ Văn bản đề nghị nâng bậc trước thời hạn của cơquan, đơn vị;

+ Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động được nâng bậc lương trước thời hạn (có mẫu kèm theo);

+ Bản sao các danh hiệu thi đua cá nhân của cấp cóthẩm quyền quyết định;

+ Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn;

+ Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất.

g) Thời gian thực hiện: Việc nâng bậc lương trướcthời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tíchxuất sắc được tiến hành 1 lần trong nămtính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếutừ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cánbộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu thực hiện theo Khoản 2,Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

b) Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đốivới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu gồm:

+ Văn bản đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn củacơ quan, đơn vị;

+ Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (có mẫu kèm theo);

+ Bản sao quyết định nâng bậc lương gần nhất;

+ Thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viênchức và người lao động.

c) Thời gian thực hiện: Việc nâng bậc lương trướcthời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báonghỉ hưu được thực hiện sau khi có thông báo nghỉ hưu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâmniên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thôngbáo nghỉ hưu. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện theo quy địnhtại hướng dẫn số 267/HD-SNV ngày20/6/2005 của Sở Nội vụ.

2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thànhtích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp sửdụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn. BảnQuy chế này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lýcấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tratrong quá trình thực hiện.

- Tổ chức bình chọn dân chủ, thông báo công khaitrong cơ quan, đơn vị những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đượcbình chọn nâng bậc lương trước thời hạn.

- Lập danh sách, hồ sơ cán bộ công chức, viên chứcvà người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn đề nghị cấp trên trực tiếpxét duyệt.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phổ biến các quy định của trung ương, của tỉnh vềchế độ nâng bậc lương trước thời hạn tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chứcvà người lao động.

- Hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện chế độ nângbậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngđảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định.

- Trong Quý I hàng năm Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố tổ chức xét duyệt và đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ đối vớicán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trườnghợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủyquản lý sau khi có thông báo của Thường trực Tỉnh ủy,đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và cán bộ, côngchức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; thỏa thuận để Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân các huyện, thành phố quyết định cho từng cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống. Nếu đến hết QuýI, những cơ quan, đơn vị nào không thực hiện hết hoặc không có người lập thànhtích xuất sắc để được nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu của năm trướcliền kề thì không được tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của cácnăm sau.

3. Chế độ báo cáo:

Định kỳ vào ngày 20/12 hằng năm, các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố có văn bản báo cáo Ủy bannhân dântỉnh (qua Sở Nội vụ) tình hình và những vướng mắc trong việc thực hiện chế độnâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị theo mẫu số 1 ban hànhkèm theo Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; số người thuộctỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và số ngườidư ra dưới 10 người của cơ quan, đơn vị mình ở năm sau liền kề.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung thực hiện chếđộ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lươngtrước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trongquá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướngmắc, phát sinh vấn đề mới, đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo về Sở Nội vụ đểnghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, CBCCVC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Lĩnh