BỘ QUỐC PHÒNG
THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 183-BQP-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 880/TT-BCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

HƯỚNG DẪN

TỔCHỨC KHẢO SÁT ĐỐI TƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CAMPUCHIA, ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾPTHAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI TÂY NAM, BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VÀLÀM NHIỆM VỤ GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30-4-1975

Thực hiện Côngvăn số 1417/CT-BCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Ban Chỉ đạo 183 Bộ Quốc phòngvề việc tổ chức khảo sát đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, đốitượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biêngiới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, CụcChính sách – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 183 – Bộ Quốc phòng hướng dẫn thựchiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN KHẢO SÁT

1. Quân nhân,Công an nhân dân

- Khảo sát đốitượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ thuộc Quân đội nhândân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và hạ sĩquan, chiến sĩ thuộc Công an nhân dân (bao gồm cả lực lượng Công an vũ trang,Bộ đội Biên phòng các thời kỳ), nhập ngũ từ tháng 5-1975 trở về sau, có thờigian trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia từ tháng 01-1979 đến31-8-1989; trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở các xã, huyện (baogồm cả huyện đảo biên giới và khu vực Trường Sa, DK1), thuộc biên giới Tây Namtừ tháng 5-1975 đến ngày 07-01-1979, trực tiếp tham gia truy quét Ful rô ở mộtsố địa bàn thuộc Tây Nguyên từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992, ở biên giới phíaBắc từ tháng 02/1979 đến ngày 31-12-1988 và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng5-1975 đến ngày 31-12-1988.

- Đã phục viên,xuất ngũ trước ngày 01-4-2000 (bao gồm số còn sống và từ trần). Hiện nay khônghưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hoặc đang công tác có thamgia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ nghỉ hưu xã và đang công tác ở xã).

2. Công nhân viênchức quốc phòng, Công nhân viên chức công an, Công nhân viên chức nhà nước;Chuyên gia và cán bộ dân sự các ngành.

- Khảo sát đốitượng làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia từ tháng 01-1979 đến 31-8-1989; trựctiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở các xã, huyện (bao gồm cả huyện đảobiên giới và khu vực Trường Sa, DK1), thuộc biên giới Tây Nam từ tháng 5-1975đến đến ngày 07-01-1979, trực tiếp truy quét Ful rô ở một số địa bàn thuộc TâyNguyên từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02-1979đến ngày 31-12-1988 và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5-1975 đến ngày31-12-1988.

- Đã thôi việctrước ngày 01-01-1994 (bao gồm số còn sống và từ trần). Hiện nay không hưởngchế độ hưu trí, mất sức lao động hoặc đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hộibắt buộc (trừ nghỉ hưu xã và đang công tác ở xã).

3. Cán bộ dân chínhđảng cấp huyện, cán bộ xã, phường, thị trấn (Các chức danh cán bộ, công chứcxã, phường, thị trấn tương ứng với chức danh được quy định theo Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tínhthời gian công tác của công nhân viên chức nhà nước).

- Khảo sát đốitượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các xã, huyện biên giới (bao gồm cả huyện đảobiên giới) có xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng5-1975 đến ngày 07-01-1979, trực tiếp truy quét Ful rô ở một số địa bàn thuộcTây Nguyên từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992, ở biên giới phía Bắc từ tháng02-1979 đến ngày 31-12-1988;

- Đã thôi việchoặc đã thôi việc trước ngày 01-01-1994 đối với cán bộ cấp huyện (bao gồm sốcòn sống và từ trần). Hiện nay không hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao độnghoặc đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ nghỉ hưu xã vàđang công tác ở xã).

4. Dân quân tự vệ(dân quân, du kích), công an viên

- Khảo sát đốitượng được tổ chức và quản lý của cấp xã trở lên (bao gồm cả dân quân du kíchthôn, ấp của các xã biên giới), trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ởcác xã, huyện (bao gồm cả huyện đảo biên giới) thuộc biên giới Tây Nam từ tháng5-1975 đến ngày 07-01-1979, ở biên giới phía Bắc từ tháng 02-1979 đến ngày31-12-1988.

- Đã về gia đình(bao gồm số còn sống và từ trần). Hiện nay không hưởng chế độ hưu trí, mất sứclao động hoặc đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ nghỉ hưuxã và đang công tác ở xã).

5. Thanh niênxung phong

- Khảo sát lựclượng thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30-4-1975 được biên chế trongcác tổ chức, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiếntranh bảo vệ Tổ quốc ở các xã, huyện (bao gồm cả huyện đảo biên giới) thuộcbiên giới Tây Nam từ tháng 5-1975 đến ngày 07-01-1979, ở biên giới phía Bắc từtháng 02-1979 đến ngày 31-12-1988; làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5-1975đến ngày 31-12-1988, ở Cam-pu-chia từ 07/01/1979 đến 31-8-1989;

- Đã về gia đình(bao gồm số còn sống và từ trần). Hiện nay không hưởng chế độ hưu trí, mất sứclao động hoặc đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ nghỉ hưuxã và đang công tác ở xã).

6. Quân nhântham gia kháng chiến chống Mỹ; quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vàlàm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cam-pu-chia trong thời gian và địa bàn nêu trên, đãphục viên, xuất ngũ về địa phương bị bệnh tâm thần (bao gồm cả số quân nhân bịbệnh tâm thần hiện đang điều trị tại các trại, các bệnh viện hoặc đang quản lýở địa phương).

II. MẪU KÊ KHAI VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Mẫu kê khai vàtổng hợp

a) Mẫu số 1: Đốitượng (hoặc thân nhân đối tượng) trực tiếp kê khai.

b) Mẫu số 2:Danh sách tổng hợp đối tượng do thôn, xã tổng hợp.

c) Mẫu số 3: Báocáo tổng hợp số lượng đối tượng do thôn, xã, huyện, tỉnh, tổng hợp.

d) Mẫu số 4:Danh sách quân nhân phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần do cấp xã tổng hợp.

đ) Mẫu số 5: Báocáo tổng hợp số lượng quân nhân bị bệnh tâm thần do cấp xã, huyện, tỉnh tổng hợp.

2. Phương pháp tiếnhành

Ban Chỉ đạo 183của các tỉnh, thành phố giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương làm cơ quan thường trực phối hợp với các cơ quan chức năngtrong Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương triển khai tổchức thực hiện.

a) Hướng dẫntriển khai ở cấp tỉnh

- Chủ trì:Trưởng Ban Chỉ đạo 183 của tỉnh

- Cơ quan hướngdẫn: Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thành phầntham gia:

+ Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Phòng Chính trị và Trưởng ban Cán bộ, Quânlực, Chính sách, Dân quân;

+ Cơ quan tỉnh:Đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và các thành phần. Mặt trận Tổ quốc,Công an, Cựu Chiến binh, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Đoàn thanhniên, Thanh niên xung phong.

+ Mời đại diệncủa các huyện trong tỉnh, gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo 183 của các huyện; Ban Chỉhuy Quân sự huyện: đại diện Ban Tổ chức huyện ủy và Mặt trận Tổ quốc, Công an,Cựu Chiến binh, Lao động – Nội vụ, Đoàn thanh niên, Thanh niên xung phong.

- Nội dung hướngdẫn:

+ Thông báo số183-TB/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương;

+ Đối tượng,điều kiện khảo sát theo quy định tại Mục I nêu trên;

+ Các mẫu biểu;

+ Cách thức kêkhai, tổng hợp;

+ Kế hoạch tổchức triển khai (đo tính xác định)

b) Hướng dẫntriển khai ở cấp huyện:

- Chủ trì:Trưởng Ban Chỉ đạo 183 của huyện.

- Chính trị viênBan Chỉ huy Quân sự huyện hướng dẫn;

- Thành phầntham gia:

+ Mời đại biểuBan Chỉ đạo 183 của tỉnh dự;

+ Ban Chỉ huyQuân sự huyện: Thủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Cơ quan Chính trị và trợ lý Cánbộ, Quân sự, Chính sách;

+ Cơ quan huyện:Đại diện Ban Tổ chức huyện ủy và các thành phần: Mặt trận Tổ quốc, Công an, CựuChiến binh, Lao động – Nội vụ, Đoàn thanh niên, Thanh niên xung phong.

+ Cán bộ các xãtrong huyện: Trưởng Ban Chỉ đạo 183 các xã, Bí thư hoặc Phó Bí thư, Xã độitrưởng, Trưởng Công an xã, Cựu Chiến binh, Thương binh xã hội.

- Nội dung hướngdẫn:

+ Các nội dungcủa tỉnh hướng dẫn nói trên;

+ Kế hoạch tổchức triển khai cụ thể của huyện.

c) Hướng dẫntriển khai ở cấp xã:

- Chủ trì:Trưởng Ban Chỉ đạo 183 của xã.

Mời đại biểu BanChỉ đạo 183 của huyện dự và tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Hướngdẫn các cơ quan xã và các thôn

- Xã đội trưởnggiúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn nội dung triển khai thực hiện khảosát.

- Thành phần:Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Cựu Chiến binh xã, Thương binhxã hội xã, Xã đội trưởng, Xã đội phó, Trưởng, Phó Công an xã, Mặt trận Tổ quốcxã, Trưởng thôn, đại diện Chi bộ, đại diện Chi Hội Người cao tuổi, Chi Hộitrưởng Hội Cựu Chiến binh của tất cả các thôn trong xã.

- Nội dung hướngdẫn:

+ Quán triệt cácnội dung của cấp huyện hướng dẫn nói trên;

+ Những vấn đềthuộc trách nhiệm của thôn và đối tượng;

+ Kế hoạch triểnkhai của huyện và Kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể của xã.

Bước 2: Trưởngthôn tổ chức tuyên truyền: thông báo kế hoạch cho các đối tượng trực tiếp đếnnghe xã hướng dẫn. Xã trực tiếp phổ biến quán triệt mục đích, yêu cầu, tráchnhiệm, nội dung kê khai của từng loại đối tượng, thời gian hoàn thành.

Bước 3: Sau khiđối tượng kê khai xong, nộp cho Trưởng thôn (xóm). Trưởng thôn (xóm) mời đạidiện Ủy ban nhân dân xã, Bí thư Chi bộ, đại diện Chi Hội Người cao tuổi, ChiHội Cựu chiến binh và một số cán bộ lão thành, một số đại diện cựu chiến binhđã hưởng chế độ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tại thôn cùng dự họp, thôngqua nội dung tờ khai của từng đối tượng trong thôn. Nếu đúng đối tượng thì đồngthời lập danh sách, tổng hợp số lượng đối tượng (theo mẫu). Nộp bản khai, danhsách và bản tổng hợp cho xã.

Bước 4: Xã tổnghợp số lượng đối tượng (theo mẫu), báo cáo về huyện.

d) Công tác tổnghợp và báo cáo:

Sau khi các xãnộp báo cáo (tổng hợp số lượng đối tượng), Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổng hợp,báo cáo tổng hợp số lượng đối tượng của các xã về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh thay mặt Ban Chỉ đạo 183 của tỉnh, tổng hợp Báo cáo số lượng đối tượnggửi về Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 183– Bộ Quốc phòng; đồng thời, gửi về Cục Chính trị Quân khu để quản lý.

III. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1. Việc tổ chức củacác địa phương

- Cấp tỉnh triểnkhai hướng dẫn xong trước ngày 25 tháng 9 năm 2010.

- Cấp huyệntriển khai hướng dẫn xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2010.

- Cấp xã, thôn(xóm) phổ biến hướng dẫn, tổ chức kê khai và tổng hợp số lượng đối tượng báocáo về huyện trước ngày 15 tháng 10 năm 2010; trực tiếp lưu danh sách và bảnkhai của các thôn báo cáo.

- Cấp huyện tổnghợp số lượng đối tượng, báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 25 tháng10 năm 2010.

- Bộ Chỉ huyQuân sự các tỉnh tổng hợp số lượng đối tượng báo cáo về Cục Chính sách – Cơquan Thường trực Ban Chỉ đạo 183 – Bộ Quốc phòng và Cục Chính trị Quân khutrước ngày 31 tháng 10 năm 2010.

2. Tổ chức trao đổi,hội thảo

Quá trình thựchiện, Ban chỉ đạo 183 – Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp trao đổi, hội thảo ở một sốđịa phương (sẽ có thông báo sau).

Nhận được hướngdẫn này, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc,chặt chẽ, đúng nội dung, bảo đảm tiến độ và đạt kết quả tốt. Trong quá trình tổchức thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Cục Chính sách – Cơ quan Thườngtrực Ban Chỉ đạo 183 – Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 183-BQP;
- Thủ trưởng TCCT (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo 183 các tỉnh, thành phố;
- Cục Chính trị các Quân khu (để phối hợp chỉ đạo).
- Bộ CHQS các tỉnh, thành phố;
- Các Cơ quan thành viên BCĐ 183-BQP;
- Lưu: VT, NCKHTH.P 170 bản.

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 183-BQP
CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH
THIẾU TƯỚNG
Vũ Hữu Luận