HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 90/HD-HĐGDQPAN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

HƯỚNG DẪN

DANH MỤC ĐỐI TƯỢNGBỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TW

Căn cứ Quyếtđịnh số 67/QĐ-TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về việc ban hành quyđịnh phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và anninh Trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng vàan ninh như sau:

I. DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNGKIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Đối tượng 1:

a) Các cơ quan, tổ chức ở trung ương:

- Ủy viên BanChấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết);

- Người đứng đầu, cấp phó

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học ồChí Minh;

+ Văn phòng Trung ương Đảng, Ủyban Kiểm tra Trung ương, các Ban Đảng ởTrung ương; Đảng ủy ngoài nước, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủykhối doanh nghiệp Trung ương; Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bảnChính trị Quốc gia sự thật;

+ Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Namở nước ngoài;

+ Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòngQuốc hội, Hội đồng dân tộc, các

+

- Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy khốiDoanh nghiệp Trung ương.

- Các chức danh: Trợ lý Ủyviên Bộ Chính trị; chuyên gia cao cấp.

- Người đứng đầu, cấp phó của ngườiđứng đầu các tổng cục thuộc bộ.

- Chủ tịch và các Thành viên Hội đồngthành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch công ty, Bí thư, Phó Bíthư chuyên trách các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập và các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt; ngườiđứng đầu, cấp phó của người đứng đầu: Ngân hàng Chính sáchxã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phầnĐầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam, Ngân hàng Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàngThương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổphần Công thương Việt Nam.

b) Các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương:

- Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch

- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BanThường vụ

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch

c) Đại biểu Quốc hội.

d) Sĩ quan cấp Tướng đang công tác

đ) Người hưởng lương từ ngân sách nhànước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên (không thuộccác chức danh tại điểm c, b, c, d Mục này).

2. Đối tượng 2:

a) Người đứng đầu, cấp phó của ngườiđứng đầu các cục, vụ, viện, ban, văn phòng và người có hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc các cơ quan, ở Trung ương; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,tổng cục và tương đương, cục thuộc bộ; Trưởng ban, PhóTrưởng ban hoặc Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của tổng cục thuộc bộ;Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc Viện Khoa học và Công nghệ ViệtNam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng ban,Phó Trưởng ban, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănphòng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịchchuyên trách, Ủy viên Thường vụ chuyên trách, Trưởng banchuyên trách công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Chánh Văn phòng, PhóChánh Văn phòng, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Mặt trậnTổ quốc Việt Nam; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng đoàn thể trung ương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng nghiệp vụ, Viện trưởng, Phó Việntrưởng nghiệp vụ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Điều tra thuộc Viện kiểm sátnhân dân tối cao; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đươngthuộc đại học quốc gia, đại học vùng và trường đại học trọng điểm; Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và các chức danhtương đương; Trưởng phòng và tương đương thuộc đại học quốc gia, đại học vùngvà trường đại học trọng điểm; Giám đốc, Phó Giám đốc bệnhviện cấp tỉnh và tương đương trở lên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giámđốc, Phó Giám đốc và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thaothuộc các bộ, ngành ở trung ương; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập báo ngành;Trưởng ban, Phó Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp.

b) ỉ huy quân sự thuộc các cơ quan,tổ chức ở Trung ương; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên BanChỉ huy quân sự các cơ quan

c) Người đứng đầu và cấp phó củangười đứng đầu các ban, sở, ngành và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Ủy viên chuyên trách ó Trưởngban các Ban của Đảng cấp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội;Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch công đoàn ngành cấp tỉnh; Chánhán, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, tòa án nhân dân

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủtịch Công ty chuyên trách, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các tổng công ty đặc biệt, tổng công ty và tươngđương; Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách,Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặcbiệt;

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấptỉnh.

e) Người hưởng lương từ ngân sách nhànước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3 (trừ các chức danh tại điểma, b, c Mục này).

3. Đối tượng 3:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng vàngười có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đươngthuộc các cơ quan, ởng ban (thuộc vụ), Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng (thuộc ban) và các tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngthuộc cơ quan mặt trận và đoàn thể trung ương và tương đương; Trưởng ban, PhóTrưởng ban chuyên trách công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Trưởng ban,Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc: Nhà xuấtbản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Báo Nhân dân và Tạp chíCộng sản, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam,Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; Trưởng phòng và tương đương, Trưởng khoa, Phó Trưởngkhoa Học viện khu vực I, II, III, IV thuộc Học viện Chínhtrị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí Tuyên truyền; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệpthể dục thể thao trực thuộc các bộ, ngành ở Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủnhiệm khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộccác học viện, trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệutrưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông;Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc báo ngành.

b) Trưởng phòng,Phó Trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp 1 thuộc các tập đoàn ổng công tythành lập theo ủvà tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt; Phó Chỉ huy trưởng, Chínhtrị viên phó, cán bộ chuyên trách công tác quốc phòng Ban Chỉ huy quân sự cáccơ quan đơn vị, trực thuộc các cơ quan, ởng phòng và tươngđương thuộc ban quản lý khu công nghiệp; người quản lý doanh nghiệp ngoài khuvực nhà nước có quy mô vừa trở lên.

c) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cácSở, ngành và ỉnh, cấp huyện và tương đương; Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổng công ty thành lập theoquyết định của ởng phòng và tương đương thuộc các Ban Đảng tra thuộc Thanh tra sở cấp tỉnh; Phó trưởng banĐảng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngbáo địa phương; Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II, III và quận thuộc thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng Ban chuyên trách Hội đồngnhân dân thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơquan thi hành án thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II;Chánh án, Phó Chánh án tòa án nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân ốc, Phó Giám đốc và tươngđương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thưĐảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch ổ quốc cấp xã.

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủtịch công ty chuyên trách, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các Công ty cấp I,II, III; Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểmsoát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc của các tổng công tyvà tương đương, Công ty cấp I, II, III; Kế toán trưởng củacác tổng công ty đặc biệt, tổng công ty và tương đương, Công ty cấp I, II, III; Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng vàtương đương Ban Quản lý khu công nghiệp.

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấphuyện.

e) Người hưởng lương từ ngân sách nhànước có hệ số phụ cấp chức vụ từ dưới 0,7 không thuộc đối tượng 2 và 4 (từcác chức danh tại điểm a, b, c Mục này).

4. Đốitượng 4:

a) Chuyên viên không thuộc đối tượng1, 2, 3; Biên tập viên báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành; Chủ nhiệm,Phó Chủ nhiệm bộ môn, giảng viên các trường đại học, caođẳng; chuyên viên, viên chức các sở, ngành, đoàn thể và Hội đồng nhân dân, ỉnh,cấp huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường tiểuhọc, trường mầm non; giáo viên các trường trung học phổthông, trung học cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, người đứng đầu các doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh,huyện và các chức danh tương đương thuộc cơ quan,

b) Công chức cán bộ không chuyêntrách cấp xã (không thuộc đối tượng 3); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn,bản, ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố (dưới đây gọi chunglà cấp thôn). Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã thuộc xã; Trưởng các đoàn thểcấp thôn.

c) Người quản lý doanh nghiệp ngoàikhu vực nhà nước hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh, hoạt động ở vùng sâu,vùng xa, biên giới, hải đảo; ng

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

đ) Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu,người có uy tín trong cộng đồng dân cư:

a) Thành viên Hội đồng Chứng minh,Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư củađạo Phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các ở lên của các Hội thánh Cao đài;thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo;những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đứngđầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đốitượng 1, 2, 3, 4 quy định tại Hướng dẫn này; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội,khoa học, nghệ thuật. Người đứng đầu, cấp phó

Các đối tượng nêu

b) Chức việc tôn giáo, già làng,trưởng họ tộc; cán bộ lãnh đạo quản lý các ầu,

Các đối tượng nêu trong điểm b Mụcnày, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại trung tâm bồi dưỡng chínhtrị cấp huyện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, ồng Giáo dục

2. Trong quá trình thực hiện nếu cógì vướng mắc đề nghị kịp thời trao i với cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương(Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu) để xem xét, giải quyết./.


- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- UBND các tỉnh, à các - Văn phòng Quốc hội;ối cao;Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, Công báo;.

CHỦ TỊCH


PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Đức Đam