UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ TƯ PHÁP – SỞ NỘI VỤ - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – SỞ Y TẾ - CÔNG AN TỈNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/HDLN-TP-NV-GDĐT-YT-CA

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 02 năm 2005

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH HỮUQUAN TRONG VIỆC CẢI CHÍNH, ĐÍNH CHÍNH GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ CÁ NHÂN CÔNG DÂN THEOCHỈ THỊ SỐ 15/CT-UB NGÀY 20/10/2003 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày 20/10/2003 Chủ tịch UBND tỉnhVĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 15/CT-UB về việc tăng cường công tác đăng ký vàquản lý hộ tịch. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, công tác đăng ký và quảnlý hộ tịch, hộ khẩu, việc cấp Giấy Chứng minh nhân dân, văn bằng chứng chỉ đãđi vào nề nếp và có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên qua kiểm tra khảo sát vàkết quả hội nghị liên ngành: Tư pháp, Nội vụ, Công an, Y tế, Giáo dục và Đàotạo cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến nhiều ngành trong quátrình thực hiện Chỉ thị.

Trên cơ sở tập hợp những kiến nghịcủa nhiều công dân, Sở Tư pháp đã thống nhất phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế,Sở Giáo dục - Đào tạo và Công an tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn một số nội dung cầnthống nhất trong quá trình thực hiện việc giải quyết các yêu cầu cải chính,đính chính giấy tờ trong hồ sơ cá nhân công dân như Giấy CMND, Giấy Khai sinh,Sổ Hộ khẩu gia đình và các loại văn bằng, chứng chỉ của một số trườmg hợp mâuthuẫn về họ, tên gọi, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh... nhằm đảm bảo các quyềnvà lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân khi đến các cơ quan nhà nước làmthủ tục như sau:

I. VỀ NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT:

1. Khi công dân có yêu cầu thay đổi, điều chỉnh họ, têngọi, tên đệm, cải chính ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức, hồ sơ họcbạ, Giấy khai sinh, Giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình và các loạivăn bằng chứng chỉ, nêu thuộc trách nhiệm của ngành nào thì ngành đó có tráchnhiệm chỉ đạo giải quyết cho công dân.

2. Sự kiện sinh của một con người đượcchứng minh là khi người đó đăng ký khai sinh. Vì vậy, Giấy Khai sinh được khẳngđịnh là một loại giấy tờ phát sinh đầu tiên của một con người. Các nội dungnhư: Họ, tên gọi, tên đệm, ngày tháng, năm sinh… trong Giấy khai sinh của côngdân (Bao gồm: Giấy khai sinh bản chính, Giấy khai sinh Đăng ký lại. Giấy khaisinh Đăng ký quá hạn và Giấy khai sinh Bản sao sao từ Sổ đăng ký khai sinh) đãđược đăng ký và sao đúng theo quy định tại Điều 19, 61, 65 của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và mục D, phầnIV của Thông tư số 12/1999/TT-BTP ngày 25/6/1999 của Bộ Tư pháp về hướng dẫnthi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP thì được lấy làm cơ sởđể đính chính tên gọi, tên đệm, cải chính ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơcông chức, hồ sơ học bạ, Giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình và cácloại văn bằng chứng chỉ cho công dân.

3. Trong trường hợp có nghi vấn về độ chính xác các nộidung trong Giấy Khai sinh thì cơ quan thụ lý hồ sơ của công dân xác minh tạiUBND nơi đăng ký khai sinh, UBND nơi cấp bản sao Giấy khai sinh hoặc phối hợpvới ngành Tư pháp xác minh.

4. Trong quá trình giải quyết nếu phát hiện Giấy CMND,Giấy Khai sinh, Sổ Hộ khẩu gia đình, các loại văn bằng giả hoặc cấp và đăng kýkhông đúng các quy định của pháp luật, thì cơ quan phát hiện chuyển cho ngànhCông an xác minh. Nếu kết luận là giả hoặc cấp và đăng ký không đúng các quyđịnh của pháp luật thì sẽ bị thu hồi, hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH TRONGVIỆC GIẢI QUYẾT:

1.Đối với việc thay đổi họ, tên gọi, tên đệm, cảichính ngày, tháng, năm sinh, xác định lại dân tộc trong Giấy khai sinh thì SởTư pháp có trách nhiệm thụ lý giải quyết trên cơ sở quy định tại điều 53 – Nghịđịnh số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ quy định về đăng ký hộ tịchvà điều 29 của Bộ luật dân sự.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Nếutrường hợp nào không thuộc lĩnh vực thay đổi, cải chính hộ tịch trong Giấy khaisinh, nhưng công dân có đơn yêu cầu xác nhận tính xác thực Giấy khai sinh hoặccó đơn yêu cầu Sở Tư pháp trao đổi với các ngành để giải quyết, thì Sở Tư phápcó trách nhiệm thụ lý và xác nhận để các cơ quan chức năng làm căn cứ, cơ sở đểgiải quyết cho công dân.

2. Đối với việc điều chỉnh họ, tên gọi, tên đệm, ngày,tháng, năm sinh trong Giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu gia đình thì do Côngan tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết.

3. Đối với việc điều chỉnh họ, tên gọi, tên đệm, ngày,tháng, năm sinh trong Hồ sơ học bạ, các loại văn bằng, chứng chỉ thì do NgànhGiáo dục – Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết.

4. Đối với việc điều chỉnh họ, tên gọi, tên đệm, ngày,tháng, năm sinh trong Hồ sơ công chức thì do Sở Nội vụ có trách nhiệm giảiquyết.

5. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện tuyếntỉnh: Trung tâm Y tế, Bệnh viện huyện, thị; Trung tâm bảo vệ bà mẹ và trẻ em;Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn … cấp Giấy Chứng sinh cho công dân khi có sựkiện sinh làm cơ sở cho việc Đăng ký khai sinh. Yêu cầu ghi đầy đủ, chính xáccác nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh do Bộ Tư pháp phát hành và thực hiện đúngchế độ lưu trữ theo quy định.

III. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP:

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp xâydựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ côngchức, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch để có đủ trình độ năng lực thực hiện công tácđăng ký và quản lý hộ tịch.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quankhi có yêu cầu xác minh tính xác thực Giấy khai sinh của công dân.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nộivụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thay đổi họ, tên gọi, tênđệm, cải chính ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức, hồ sơ học bạ, Giấychứng minh nhân dân, Sổ Hộ khẩu gia đình các loại văn bằng chứng chỉ cho côngdân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào hướng dẫn này, Các Sở: Tưpháp, Nội vụ, Y tế, Giáo dục đào tạo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chỉđạo, triển khai những nội dung thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành mình nhằmtạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thống nhất họ, tên, ngày,tháng, năm sinh trong các giấy tờ của hồ sơ cá nhân theo quy định của phápluật. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo và chủ trì giao ban liên ngànhhàng quý trong năm để thông báo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/2003/CT-UB của UBND tỉnh và văn bản Hướng dẫn liên ngành trước khi báo cáo UBND tỉnh theoquy định.

Bản hướng dẫn này có hiệu lực kể từngày thủ trưởng liên ngành ký văn bản ban hành.

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ VĨNH PHÚC
Nguyễn Đăng Tuân

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP VĨNH PHÚC
Kim Nam

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC
Trần Anh Dũng

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC
Nguyễn Thị Quế Phượng

GIÁM ĐỐC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
Lê Thu

Nơi nhận:
-Các Bộngành: TP-NV-CA-YT-GD và ĐT (b/c)
- TT tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh (b/c)
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể (để phối hợp)
- UBND các huyện, thị (T/h)
- UBND xã, phường, thị trấn (T/h)
- Doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế đóng tại địa phương
- Phòng Giáo dục huyện, thị (T/h)
- Phòng Tư pháp huyện, thị (T/h)
- Các Trường học trong hệ thống giáo dục đào tạo của tỉnh (T/h)
- Đài PTTH và Báo Vĩnh Phúc (để tuyên truyền)
- Các ngành: TP-NV-CA-YT-GD và ĐT (để thực hiện)
- Lưu HCTH – Văn phòng của 05 Sở