LIÊN NGÀNH
SỞ TÀI CHÍNH–CÔNG AN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/HDLN :TC-CA

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 6 năm 2008

HƯỚNG DẪN

VỀ MIỄN THU VÀ THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 và Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân(CMND);

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú,cấp CMND;

Căn cứ Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phíthuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày29/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc miễn một số loại phí, lệphí;

Sở Tài chính và Côngan tỉnh Thanh Hoá thống nhất hướng dẫn thực hiện việc miễn thu và thu lệ phíđăng ký cư trú và cấp CMND như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THU LỆ PHÍ

1. Về lệ phí đăng ký cư trú (là lệ phí hộ khẩu theo quy định trướcđây).

- Các trường hợp trướcđây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký đăng ký thườngtrú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổhộ khẩu mới theo Luật Cư trú.

- Các trường hợpchuyển nơi đăng ký ra ngoài thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ra ngoài xã, thị trấncủa huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới (trừ trường hợp chuyển cả hộgia đình);

- Tách sổ hộ khẩu;

- Bố, mẹ, vợ (hoặcchồng) của liệt sỹ;

- Con dưới 18 tuổi củaliệt sỹ;

- Thương binh, condưới 18 tuổi của thương binh;

- Bà mẹ Việt Nam anhhùng;

- Hộ gia đìnhthuộc diện xoá đói, giảm nghèo;

- Công dân thuộc cácxã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc;

- Đính chính lại địachỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà… và cáctrường hợp xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Về lệ phí cấp CMND.

- Cấp mới CMND;

- Cấp đổi CMND do hếtthời hạn sử dụng theo quy định (quá 15 năm kể từ ngày cấp).

- Bố, mẹ, vợ (hoặcchồng) của liệt sỹ;

- Con dưới 18 tuổi củaliệt sỹ;

- Thương binh, condưới 18 tuổi của thương binh;

- Công dân thuộc cácxã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THU LỆ PHÍ:

1. Về lệ phí đăng ký cư trú (là lệ phí hộ khẩu theo quy định trướcđây).

- Cấp đổi, cấp lại dosổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm viđăng ký cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (kể cả trong và ngoài phạm vi cấp tỉnh);

- Điều chỉnh nhữngthay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

- Và các trường hợpkhác ngoài quy định tại Điểm 1; Phần I nêu trên.

2. Về lệ phí cấp CMND.

- Cấp lại, cấp đổiCMND do bị mất, hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi các nội dungghi trong CMND;

- Và một số trường hợpkhác ngoài quy định tại Điểm 2; phần 1 nêu trên.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

1. Mức thu lệ phí.

Thực hiện theo mức thuquy định tại Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh (mứcthu trước đây).

2.Lệ phí cấp CMND khôngbao gồm tiền chụp ảnh của người được cấp CMND. Khi có yêu cầu, cơ quan Công antổ chức chụp ảnh và thu tiền ảnh (kể cả trường hợp được miễn) của đối tượng cấpCMND. Giá tiền chụp ảnh không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó(hiện tại thu theo mức quy định tại Văn bản số 470/STC /QLNS-GC ngày 28/3/2006của Sở Tài chính).

3. Trường hợp đối tượngđược cấp CMND có mang theo ảnh đúng quy định, thì cơ quan cấp CMND sử dụng ảnhcủa công dân đem đến không phải chụp ảnh lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ Luật Ngân sáchvà các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan, khi xây dựng dự toán kinh phí hàngnăm, Công an tỉnh lập dự toán mục kinh phí cấp bù đối với việc đăng ký cư trúvà cấp CMND do thực hiện chính sách miễn thu lệ phí, trình cấp có thẩm quyềnxem xét quyết định.

2.Những nội dung kháccó liên quan mà không hướng dẫn tại văn bản này thì tiếp tục thực hiện theoQuyết định 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 quy định các loại phí, lệ phí thuộcthẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Văn bản hướng dẫn liên ngành số 2743/LN /TC-CT-KBNN ngày 04/10/2007 giữa Sở Tài chính - Cục Thuế - Kho bạc Nhànước tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Thời điểm thực hiện:Bắt đầu từ ngày 01/7/2008.

Trong quá trình thựchiện có gì vướng mắc, chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thờivề Sở Tài chính, Công an tỉnh để xem xét và hướng dẫn giải quyết ./.

KT.GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bính

KT.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Đình Chén

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh: Để b/c;
- Thường trực UBND tỉnh: Để b/c;
- Cục thuế Thanh Hoá: Để phối hợp;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Để phối hợp;
- UBND các huyện, thị xã, Thành phố: Để chỉ đạo;
- Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, TP: Để thực hiện;
- Công an các huyện, thị xã, Thành phố: Để thực hiện;
- Lưu: NS-VP Sở TC, PV11 (PC13) CA tỉnh