VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 16/HD /VKSTC-BCA-TATC

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

THỰCHIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2008/NQ-QH12 NGÀY 29/5/2008 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH CÓ LIÊN QUAN TRONG HOẠTĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG.

Để thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố HàNội và một số tỉnh có liên quan trong hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan tiếnhành tố tụng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an và Toà án nhân dân tốicao thống nhất hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu chung

Hoạt động nghiệp vụ của các cơ quantiến hành tố tụng trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nộivà một số tỉnh có liên quan phải bảo đảm tuân thủ các yêu cầu chung sau đây:

a) Tiến hành theo đúng quy định củapháp luật;

b) Hoạt động bình thường, ổn định,liên tục, không để xảy ra xáo trộn, không làm gián đoạn hoạt động điều tra,truy tố, xét xử;

c) Đáp ứng các mục đích, yêu cầu,nguyên tắc, nhiệm vụ hoạt động tố tụng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơquan, tổ chức, cá nhân.

2. Về tiến hành kiểm kê côngtác chuyên môn.

Các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát,Toà án thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc; Cơ quan điều tra, Việnkiểm sát, Toà án cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Tây và huyện Mê Linhthuộc tỉnh Vĩnh Phúc phải tiến hành kiểm kê công tác chuyên môn theo chức năng,nhiệm vụ đang thực hiện, bao gồm: Các lĩnh vực hình sự, hành chính và các việckhác theo quy định của Pháp luật, không để sót, lọt vụ án, vụ việc. Vịêc kiểmkê công tác chuyên môn nghiệp vụ để xử lý theo các mục 5,6 của Hướng dẫn này.

Việc kiểm kê công tác chuyên môncủa các cơ quan tiến hành tố tụng phải kết thúc trước ngày 01/08/2008.

3. Về tên gọi và con dấu của cơquan tiến hành tố tụng

a) Từ ngày 01/08/2008, tên gọi vàcon dấu của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dânthành phố Hà Nội, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan Cảnh sát điềutra Công an cấp huyện, các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Toà án nhân dâncấp huyện thuộc thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên.

b) Từ ngày 01/08/2008, tên gọi vàcon dấu của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnhHà Tây, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tây; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện,Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Toà án nhân dân cấp huyên thuộc tỉnh Hà Tây;Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh, Viện kiểm sát nhân dân huyệnMê Linh, Toà án nhân dân huyện Mê Linh, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc không còn giá trịsử dụng. Tên gọi và con dấu của các cơ quan này được thay bằng tên gọi vàcon dấu mới phù hợp với địa danh hành chính mới thuộc thành phố Hà Nội. Việcthu hồi, xử lý con dấu không còn giá trị sử dụng thực hiện theo quy định củapháp luật.

4. Hiệu lực thi hành của các lệnh,quyết định và giá trị sử dụng của văn bản tố tụng.

Các lệnh, quyết định, thủ tục tốtụng, văn bản của các cơ quan tiến hành tố tụng đã ban hành, thu thập trước ngày01/08/2008 đang có hiệu lực pháp luật thì tiếp tục có hiệu lực thi hành và giátrị sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý đối với các vụ án hìnhsự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các vịêc khác theo quy định của phápluật (sau đây viết tắt là vụ án, vụ việc) thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiếnhành tố tụng tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội

a) Vụ án, vụ vịêc đang được các cơquan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội,Hà Tây giải quyết mà chưa thể kết thúc trước 0 giờ ngày 01/08/2008, thì từ0 giờ ngày 01/08/2008 tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng tương ứng củathành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.

b) Vụ án, vụ việc phát sinh từ 0giờ ngày 01/08/2008 thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụngthành phố Hà Nội và các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thuộc thành phố HàNội được giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý đối với các vụ án, vụviệc đang thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc, huyệnMê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

a) Vụ án, vụ việc đang được các cơquan tiến hành tố tụng huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết mà chưa thểkết thúc trước 0 giờ ngày 01/8/2008 thì từ 0 giờ ngày 01/8/2008 tiếp tục đ­ược cáccơ quan tiến hành tố tụng huyện Mê Linh, thuộc thành phố Hà Nội giải quyết theoquy định của pháp luật.

b) Vụ án, vụ việc đã được Tòa ánnhân dân huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm mà có kháng cáo, khángnghị theo thủ tục phúc thẩm hoặc có khiếu nại, kháng nghị theo thủ tục giám đốcthẩm, tái thẩm mà trước 0 giờ ngày 01/8/2008 Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc đã thụlý thì Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục giải quyết theo quy định củapháp luật; trường hợp trước 0 giờ ngày 01/8/2008 Tòa án nhân dân tỉnh VĩnhPhúc chưa thụ lý theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thì 0 giờ ngày01/8/2008 thuộc quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

c) Vụ án, vụ việc xảy ra trên địabàn huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của cáccơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh Vĩnh Phúc mà chưa thể kết thúc trước 0 giờngày 01/8/2008 thì giải quyết như sau:

- Nếu vụ án đang ở giai đoạn điềutra thì Cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra cho đến khikết thúc điều tra, chuyển kết luận điều tra và hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sátnhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nhận được kết luận điều tra và hồ sơ vụ án doCơ quan điều tra công an tỉnh chuyển đến, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúccó trách nhiệm chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để quyết địnhviệc truy tố theo thẩm quyền.

- Nếu vụ án đang ở giai đoạn truytố, thì Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm hoàn thành thủ tụctruy tố. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định truy tố bịcan thì Viện kiểm sát phải gửi hồ sơ vụ án và cáo trạng đến Tòa án nhân dântỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án và bản cáo trạng do Viện kiểm sátnhân dân tỉnh chuyển đến, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm chuyểncho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.

- Nếu vụ án, vụ việc mà Tòa án nhândân tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý thì Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tiếnhành xét xử.

- Cùng với việc chuyển giao hồ sơvụ án, vụ việc theo hướng dẫn trên, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Vĩnh Phúccó trách nhiệm chuyển đầy đủ các khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, côngdân liên quan đến vụ án, vụ việc đến các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyềncủa thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

7. Xử lý đối với vụ án, vụ việcxảy ra trên địa bàn các xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung thuộchuyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

a) Đối với các vụ án, vụ việc xảyra trên địa bàn các xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung huyện LươngSơn tỉnh Hòa Bình đang được các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Lương Sơn tỉnhHòa Bình, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hòa Bình thụ lý mà việc giải quyếtkhông thể kết thúc trước 0 giờ ngày 01/8/2008 thì vẫn do các cơ quan này tiếptục giải quyết theo quy định của pháp luật cho đến khi có quyết định về việcnhập 4 xã nêu trên về huyện nào của thành phố Hà Nội. Từ khi Quyết định nhập 4xã nêu trên có hiệu lực thì chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng mới cóthẩm quyền.

b) Đối với các vụ án, vụ việc phátsinh từ 0 giờ ngày 01/8/2008 trên địa bàn 4 xã nêu trên, thì thuộc thẩm quyềngiải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng ở đơn vị hành chính của thành phốHà Nội.

8. Về tạm giữ, tạm giam vàtruy nã

a) Về quản lý người bị tạm giữ,tạm giam, nhà tạm giam.

Trước ngày 01/8/2008, Công an cáctỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc; Công an cấp huyện thuộc các tỉnh,thành phố Hà Nội, Hà Tây; Công an huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc có tráchnhiệm thống kê, lập danh sách, phân loại đối tượng giam, giữ và bàn giao sốliệu thống kê cho Công an thành phố Hà Nội tiếp tục quản lý việc giam, giữ cácđối tượng này khi Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 có hiệu lực thi hành.

b) Giải quyết việc tiếp nhận cácđối tượng đã có quyết định truy nã bị bắt sau khi hợp nhất.

Cơ quan điều tra Công an các tỉnhHà Tây, Vĩnh Phúc, Cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện thuộc tỉnh hàTây, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc có tráchnhiệm thống kê đầy đủ những đối tượng đã có quyết định truy nã để bàn giao hồsơ, danh sách theo hệ, loại cho các Cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nộicó thẩm quyền; đồng thời ra thông báo trên phạm vi toàn quốc về việc từ 0 giờngày 01/08/2008 thay đổi cơ quan tiếp nhận người có quyết định truy nã bị bắtnhư sau:

- Đối tượng bị bắt giữ thuộc thẩmquyền xử lý của Cơ quan điều tra công an cấp tỉnh thì cơ quan tiến nhận là Cơquan điều tra Công an thành phố Hà Nội.

- Đối tượng bị bắt giữ thuộc thẩmquyền xử lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện thì cơ quan tiếpnhận là Cơ quan Cảnh sát điều tra công an cấp huyện phù hợp theo địa danh hànhchính mới của thành phố Hà Nội.

9. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan tiến hành tố tụng cáctỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, các huyện thuộc tỉnh Hà Tây,huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lương Sơn thuộc tỉnh Hoà Bình và cáccơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêmtúc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mặc, đề nghị phảnánh kịp thời về Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tốicao để tiếp tục giải thích, hướng dẫn.

KT.VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNGKhuất Văn Nga

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Lê Thế Tiệm

KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁNĐặng Quang Phương