UBND TỈNH HÀ TĨNH
LIÊN NGÀNH: SỞ TÀI CHÍNH - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859 LN/TC-NN&PTNT

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH, HỒ SƠ, THỦ TỤC, CẤP PHÁT,THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN TẠM THỜI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙXÂY DỰNG MỚI, MỞ RỘNG QUY MÔ CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN NÁI 100% MÁU NGOẠI THEOQUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2811/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2014 CỦA UBND TỈNH

Thực hiện Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời một số chínhsách hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở chăn nuôi lợn nái100% máu ngoại để cung ứng giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏliên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác; Liên Sở: Tàichính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung liên quanđến quy trình, thủ tục, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chínhsách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở chăn nuôi lợnnái 100% máu ngoại như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đốitượng điều chỉnh, nguyên tắc, nội dung, mức hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện vàphương thức hỗ trợ.

Thực hiện theo quy định tại điều 1Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh.

2. Thời gian ápdụng: Tạm thời thực hiện đến ngày 31/3/2015.

II. MỘT SỐ QUYĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUY TRÌNH, HỒ SƠ, THỦ TỤC HỖ TRỢ, CẤP PHÁT, THANH QUYẾT TOÁNNGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ

1. Căn cứ đầutư xây dựng mới, mở rộng chuồng trại

Căn cứ Văn bản số 4345/HD-SNN ngày29/10/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một sốtiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh môi trường đối với cơ sở lợn nái 100% máu ngoạicấp ông bà, bố mẹ quy mô từ 300 con trở lên, chủ cơ sở chăn nuôi tiến hành xâydựng trang trại mới và mở rộng quy mô theo quy định để tổ chức thực hiện.

2. Hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu

2.1. Hồ sơ bao gồm

- Đối với cơ sở xây dựng mới: (theo điểm b mục 1,Điều 21 của Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh), cụthể:

+ Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chănnuôi lợn giống ngoại sinh sản cấp ông bà và cấp bố mẹ của cấp có thẩm quyền;

+ Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền;

+ Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất có ý kiến thốngnhất của UBND cấp huyện; Quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệtđối với cơ sở có diện tích trên 5ha.

+ Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợpđồng mua lợn giống ông bà, bố mẹ;

+ Hồ sơ nguồn gốc giống: Lý lịch lợn nái ghi rõgiống; số hiệu; giống cấp ông bà, bố mẹ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếunhập ngoại);

+ Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợpđồng xây dựng mới các hạng mục được hỗ trợ: Chuồng trại, hệ thống nước, xử lýchất thải (kèm theo hóa đơn tài chính nếu có);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kếtbảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

* Trường hợp mở rộng quy mô thêm 300 nái trở lên:

+ Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý mua lợngiống ông bà, bố mẹ;

+ Hồ sơ nguồn gốc giống: Lý lịch lợn nái ghi rõgiống; số hiệu; giống cấp ông bà, bố mẹ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếunhập ngoại);

+ Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợpđồng xây dựng mở rộng các hạng mục được hỗ trợ: Chuồng trại, hệ thống nước, xửlý chất thải (kèm theo hóa đơn tài chính nếu có);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kếtbảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các hồ sơ trên, các cơ sở xây dựng mới vàcơ sở mở rộng quy mô, còn yêu cầu có văn bản cam kết cung cấp giống như sau:

- Văn bản ký cam kết giữa Tổng Công ty Khoáng sảnvà Thương mại Hà Tĩnh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cung ứnggiống cấp bố mẹ cho phát triển đàn nái ngoại và lợn giống thương phẩm với thờigian tối thiểu 05 năm (đối với đơn vị thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thươngmại Hà Tĩnh);

- Văn bản ký cam kết giữa các tổ chức, hộ gia đìnhký với UBND cấp huyện cung ứng giống thương phẩm cho phát triển chăn nuôi quymô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác trênđịa bàn huyện với thời gian tối thiểu 05 năm.

* Trường hợp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài, hoặc liên kết với doanh nghiệp nước ngoài:

Ngoài hồ sơ, thủ tục như đối với cơ sở chăn nuôi lợngiống ngoại sinh sản cấp ông bà và cấp bố mẹ xây dựng mới nêu trên, còn có cáchồ sơ sau:

- Hợp đồng hoặc bản cam kết của doanh nghiệp, cơ sở(có xác nhận của UBND cấp xã) liên kết (bán con giống) với hợp tác xã, tổ hợptác chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ trong thời gian ít nhất 05 năm;

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho liên kết chăn nuôiquy mô vừa và nhỏ.

2.2. Quy trình gửi hồ sơ

+) Đối với cơ sở giống lợn nái cấp bố mẹ là hợp tácxã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân thực hiện, nộp hồ sơ về UBND cấp huyện,UBND huyện tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+) Đối với cơ sở giống lợn nái cấp bố mẹ là doanhnghiệp, nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+) Thời gian nghiệm thu: Lần 1 (trong tháng12/2014)

Lần 2 (trong tháng 03/2015)

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đốichiếu.

3. Quy trình thực hiện kiểm travà đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ:

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônnhận được hồ sơ (danh mục hồ sơ nghiệm thu theo mục 2.1), kèm theo tờ trình đềnghị hỗ trợ của các địa phương, doanh nghiệp.

- Bước 2: Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn(chủ trì) thành lập Đoàn kiểm tra, nghiệm thu, bao gồm đại diện các Sở: Tàichính, Tài nguyên & Môi trường và UBND cấp huyện để thực hiện kiểm tra,nghiệm thu; Lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu, thống nhất đề xuất UBND tỉnhquyết định hỗ trợ kinh phí theo quy định.

4. Quy trình thủ tục cấp phátkinh phí hỗ trợ

Căn cứ quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh; SởTài chính thực hiện cấp bổ sung có mục tiêu phần ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngânsách cấp huyện; căn cứ vào nguồn kinh phí được ngân sách tỉnh bổ sung và phầnkinh phí ngân sách huyện bố trí hỗ trợ; phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thựchiện cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại;

Hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí hỗ trợ gửi phòngTC-KH cấp huyện: Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí, Biên bản kiểm tra, nghiệmthu giữa Đoàn kiểm tra liên ngành và UBND cấp huyện, doanh nghiệp và các loạihồ sơ theo quy định tại điểm 2.1, mục 2, hướng dẫn này.

5. Quyết toán kinh phí thựchiện chính sách

Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tưxây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại để cungứng giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệpthông qua hợp tác xã và tổ hợp tác được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sáchhàng năm của ngân sách cấp huyện. Tùy theo nội dung hỗ trợ cụ thể thực hiệnhạch toán chi ngân sách theo hệ thống mục lục NSNN và quy định hiện hành.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn quy trình, hồsơ, thủ tục, cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách đặcthù hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở chăn nuôi lợn nái 100%máu ngoại theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh. Đề nghịcác cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệpvà phát triển nông thôn để thống nhất sửa đổi, hướng dẫn bổ sung./.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Hoàn

SỞ TÀI CHÍNH
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Văn Ngọc

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT, Sở TC;
- UBND các huyện, TP, TX;
- KBNN tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn (do huyện sao gửi);
- Lưu VT 3 Sở: NN&PTNT, TC.