UBND TỈNH NINH BÌNH
LIÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH VẬT GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 379/HDLN /CN-TCVG

Ninh Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2002

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

PHƯƠNGPHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP KHI XÂY DỰNG MÔ HÌNHQUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN MỚI Ở NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH

I. MỤC ĐÍCHYÊU CẦU:

Việc đánh giágiá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nhằm xác định giá trị còn lại củalưới điện hạ áp do UBND các xã hoặc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợpđang quản lý vận hành làm cơ sở giao lại cho các tổ chức kinh tế được thành lậptheo mô hình quản lý lưới điện nông thôn mới (HTX điện độc lập, doanh nghiệp…)Trên cơ sở bảo tồn phát triển hợp lý vốn tài sản hiện có và thực hiện việc quảnlý, trích khấu hao TSCĐ, hạch toán kinh doanh theo đúng pháp lệnh kế toán vàcác quy định tài chính hiện hành… Trên nguyên tắc đảm bảo việc xây dựng giá bánđiện đến hộ dân thấp hơn hoặc bằng giá trần củaChính phủ quy định.

II. NỘI DUNGĐÁNH GIÁ:

1. Phạm viđánh giá:

Lưới điện hạ áptrong phạm vi đánh giá bao gồm phần đường dây và thiết bị được xác định từ cácthiết bị đóng cắt tổng (như: cầu dao, ap tô mát tổng…) đặt tại trạm biến áp đếncông tơ của các đơn vị và các hộ gia đình sử dụng điện.

2. Phươngpháp xác định giá trị còn lại:

Tiến hành theo 2phương pháp sau:

a- Phươngpháp đánh giá giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:

Áp dụng với lướiđiện hạ áp được quản lý và tính khấu hao theo chế độ quản lý, sử dụng và tríchkhấu hao TSCĐ của Bộ tài chính tại quyết định số: 166/1999/QĐ-BTC ngày30/12/1999:

Giá trị còn lại của tài sản cố định

=

Nguyên giá TSCĐ trên sổ kế toán

-

Giá trị hao mòn lũy kế trên sổ sách kế toán

b- Phươngpháp đánh giá theo giá trị còn lại thực tế:

Áp dụng đối vớilưới điện hạ áp không quản lý theo chế độ quản lý TSCĐ của Bộ tài chính tạiđiểm a nêu trên. Giá trị còn lại của tài sản được xác định như sau:

Tổ công tác căncứ vào hiện trạng số lượng, chất lượng của từng hạng mục, số năm sử dụng, tínhđồng bộ và mức độ lạc hậu kỹ thuật… để tiến hành đánh giá tỷ lệ % giá trị cònlại so với giá trị xây dựng mới để xác định giá trị còn lại thực tế của toàn bộcông trình (biểu 2). Trình hội đồng định giá TSLĐHA cấp huyện thẩm định (hồ sơthẩm định có đầy đủ chữ ký của các thành viên hội đồng và có trách nhiệm pháplý với hồ sơ được thẩm định); Coi đó là căn cứ xác định giá trị còn lại của tàisản lưới điện hạ áp để UBND huyện phê duyệt.

Đơn giá vật tưvà thiết bị làm cơ sở cho việc đánh giá giá trị tài sản LĐHA căn cứ vào bộ đơngiá xây dựng cơ bản thời điểm của tỉnh Ninh Bình và bộ đơn giá xây dựng cơ bảnđường dây tải điện ban hành kèm theo quyết định số 67/1999/QĐ-BCN ngày11/10/1999 của Bộ Công nghiệp định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dâytải điện kèm theo quyết định số 2005/1999/QĐ-KHĐT ngày 07/9/1999 của Bộ Côngnghiệp (đơn giá của từng chủng loại đường dây thuộc lưới điện hạ áp nông thônsẽ được liên Sở Công nghiệp - Tài chính vật giá tính toán và ban hành - Biểu 1).

Giá trị thực tế của tài sản

=

Số lượng thực tế tài sản

X

Đơn giá xây dựng mới

X

% còn lại của tài sản

Khung thời giansử dụng tài sản làm cơ sở trích khấu hao theo quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày30/12/1999 của Bộ Tài chính và văn bản 2017/EVN /TCKT ngày 8/5/2000 của Tổngcông ty điện lực Việt Nam (thời gian sử dụng của LĐHA từ 9 đến 25 năm).

3. Trình tựđánh giá tài sản lưới điện hạ áp:

a- Bước 1:Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập hội đồng định giá tài sảnLĐHA cấp huyện (do trưởng phòng tài chính huyện làm chủ tịch hội đồng và các ủyviên gồm các phòng công thương, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chinhánh điện sở tại) và tổ công tác giúp việc hội đồng bao gồm các cán bộ của cácphòng ban trên.

Chủ tịch UBNDcác xã trên cơ sở tổ chức lại các HTX, các ban quản lý điện xã thành các tổchức quản lý điện nông thôn mới phải có quyết định giao nhiệm vụ cho các tổchức trên tham gia cùng với hội đồng và tổ công tác định giá lưới điện hạ ápnông thôn của huyện.

b- Bước 2:Bên giao (HTX, UBND xã đang quản lý) - bên nhận (HTX dịch vụ điện;doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH…) cùng tổ công tác giúp việc lập kế hoạch ràsoát lại toàn bộ hồ sơ gốc của lưới điện hạ áp và các văn bản có liên quan nhưluận chứng kinh tế kỹ thuật, quyết toán được duyệt, chứng từ hóa đơn mua sắmvật tư sửa chữa… Kiện toàn lại toàn bộ hồ sơ giao nhận. Những nơi thiếu hoặcmất phải lập lại hồ sơ gồm:

- Sơ đồ mặt bằngLĐHA (đường trục xã các thôn, xóm) trên bản đồ hàn chính xã.

- Bản vẽ một sợiđường dây hạ áp (đường trục xã, thôn xóm), có ghi chú rõ ràng về kết cấu lướiđiện.

- Bảng liệt kêsố lượng, chủng loại, chất lượng của các thiết bị vật tư đường dây hạ áp (theomẫu 2).

- Biên bản thẩmđịnh đánh giá giá trị còn lại của lưới điện hạ áp do hội đồng định giá huyệnthẩm định và được UBND huyện phê duyệt (theo mẫu 3).

- Biên bản giao- nhận giá trị còn lại của lưới điện hạ áp (theo mẫu 4).

c- Bước 3:

Hội đồng địnhgiá huyện căn cứ vào hồ sơ đã lập, tổ chức thẩm tra, thẩm định sau đó trìnhUBND huyện ra quyết định phê duyệt giá trị còn lại của LĐHA. Làm cơ sở để haibên giao nhận tiến hành bàn giao và xử lý tăng giảm vốn vào tài sản theo quyđịnh hiện hành.

Những vấn đềkhông thống nhất giữa bên giao và bên nhận, hội đồng định giá tài sản LĐHAhuyện sẽ giải quyết. Trường hợp còn vướng mắc báo cáo ban chỉ đạo điện nôngthôn tỉnh.

Trong quá trìnhtiến hành hội đồng định giá huyện, Ban chỉ đạo điện nông thôn huyện hàng thángcó báo cáo gửi về ban chỉ đạo điện nông thôn tỉnh, liên ngành công nghiệp - Tàichính vật giá, kết quả làm việc và các khó khăn vướng mắc gặp phải để ban chỉđạo đại diện nông thôn, liên ngành Công nghiệp - Tài chính vật giá báo cáo UBNDtỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN:

Căn cứ vào hướngdẫn này các ban chỉ đạo đại diện nông thôn các huyện lập kế hoạch, tiến độtriển khai và báo cáo UBND huyện phê duyệt để chỉ đạo thực hiện.

SỞ TÀI CHÍNH VẬT GIÁ
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hảo

SỞ CÔNG NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
Dương Biên Thùy