UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
LIÊN SỞ: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/HDLN-SGDĐT-STC-SLĐTB &XH

Điện Biên, ngày 06 tháng 07 năm 2011

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO TRẺ EM HỌC MẪUGIÁO VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG DIỆN CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày10/6/2011 củaỦy bannhân dân tỉnh ĐiệnBiên về việc Phê duyệt phương thức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh diệnchính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên, giai đoạn 2011-2015;

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí họctập cho học sinh diện chính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ nhưsau:

1. Hồ sơ và trìnhtự, thủ tục

a) Hồ sơ

Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầunăm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thôngcó đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Phụ lục số 01 kèm theo) gửi cơ sởgiáo dục và đào tạo kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

- Sổ đăngký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng trẻ em học mẫugiáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng caovà các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Quyết định về việc trợ cấp xã hộihoặc điều chỉnh trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện (Phụ lục số 07 và số 08 vănbản hướng dẫn liên ngành số 401/HD-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 30/3/2011 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo,Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội)đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả chalẫn mẹ không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Bệnh viện huyện, thị xã, thànhphố hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng là trẻem học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinhtế;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp cho đối tượng trẻ em họcmẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định.

b) Trình tự, thủ tục

- Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ chi phíhọc tập của đối tượng các cơ sở giáo dục tổng hợp danh sách đối tượng được hỗtrợ chi phí học tập trong năm học (Phụ lục số 02 kèm theo);

- Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,trung học cơ sở gửi hồ sơ và danh sách đối tượng được hỗ trợ chi phí học tậptrong năm học về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơsở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách đối tượng họcsinh thuộc phạm vi quản lý, gửi hồ sơ và danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, xác nhận đốitượng.

2. Phương thứcchi trả

a) Đối với năm học 2010-2011

Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đượcchi trả bằng tiền mặt cho các đối tượng được hưởng theo số tháng học thực tế,tối đa không quá 5 tháng từ 01/01/2011 đến 31/5/2011.

b) Từ năm học 2011-2012

- Trẻ em học mẫu giáo: Phòng Giáo dụcvà Đào tạo cấp kinh phí hỗ trợ cho các trường mầm non trực thuộc để thực hiệnhỗ trợ bằng tiền mặt.

- Học sinh phổ thông:

+ Hỗ trợ bằng hiện vật: Hàng năm, căncứ vào số lượng đối tượng học sinh được hỗ trợ chi phí học tập, phòng Giáo dụcvà Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;Sở Giáo dục và Đào tạo xác định nhu cầu sách giáo khoa, vở viết cần hỗ trợ chođối tượng thuộc phạm vi quản lý, thực hiện lập kế hoạch và tổ chức đấu thầu muasắm tập trung, cung cấp sách giáo khoa, vở viết về các cơ sở giáo dục để cấpphát cho học sinh, đảm bảo hoàn thành trước khi khai giảng năm học.

+ Hỗtrợ bằng tiền mặt: Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược danh sách học sinh được hỗ trợ của các cơ sở giáo dục trực thuộc, phòngGiáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo thựchiện khấu trừ giá trị gói thầu mua sắm sách giáo khoa, vở viết và phân bổ kinhphí hỗ trợ (phần còn lại) về các cơ sở giáo dục (nơi có người học thuộc đốitượng được hỗ trợ chi phí học tập) để thực hiện chi trả tiền cho gia đình ngườihọc (danh sách học sinh được hỗ trợ phảiđược thông báo công khai tại trường học)

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ chi phíhọc tập bằng tiền mặt (đối với học sinh mẫu giáo và học sinh phổ thông) đượcthực hiện 2 lần trong năm. Lần 1 chi trả vào tháng 10 hoặc tháng 11, lần 2 chitrả vào tháng 3 hoặc tháng 4.

- Số lượng vở viết cấp cho học sinh:

+ Cấp tiểu học: Lớp 1, 2, 3: 5 quyểnvở ô ly 5 dòng kẻ/học sinh; lớp 4, 5: 10 quyển vở ô ly 5 dòng kẻ/học sinh.

+ Cấp trung học: 15 quyển vở kẻngang/học sinh

c) Lập dự toán, phân bổ và quyết toánkinh phí hỗ trợ chi phí học tập.

- Hàng năm căn cứ mức và số lượng đốitượng được hỗ trợ chi phí học tập, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã,thành phố tổng hợp, thẩm định và xây dựng dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính- kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 31/5 để tổng hợp chung trongdự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sách của địa phương; đồng thời báo cáo Sở Giáodục và Đào tạo để tổng hợp nhu cầu toàn tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp,thẩm định và xây dựng dự toán kinh phí các đơn vị trực thuộc gửi Sở Tài chínhtrước ngày 31/5 để tổng hợp chung trong dự kiến nhu cầu dự toán chi ngân sáchcủa địa phương.

- Việc phân bổ, chấp hành dự toán vàquyết toán kinh phí thực hiện theo điểm g, điểm f khoản 2 mục V, Phần IV củavăn bản hướng dẫn liên ngành Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính - Sở Lao động -Thương binh và Xã hội số 401/HD-SGĐDT-STC-SLĐTBXH ngày 30/3/2011.

Trên đây là văn bản hướng dẫn thựchiện hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh diện chính sách theo Nghị định49/2010/NĐ-CP của Chính phủ của liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Laođộng - Thương binh và Xã hội và thay thế các nội dung đã hướng dẫn đối với việchỗ trợ chi phí học tập tại mục IV, Phần IV; điểm d khoản 2 mục V Phần IV vănbản hướng dẫn liên ngành số 401/HD-SGDDT-STC-SLĐTBXH ngày 30/3/2011, các nộidung còn lại thực hiện theo văn bản hướng dẫn liên ngành số401/HD-SGDDT-STC-SLĐTBXHngày 30/3/2011.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về liên Sở đểkịp thời điều chỉnh./.

GIÁM ĐỐC
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Trần Thanh Nghị

GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH

Đinh Văn Tấn

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lê Văn Quý

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng LĐTB & XH huyện, thị xã, TP;
- Phòng TCKH huyện, thị xã, TP;
- Phòng GD & ĐT huyện, thị xã, TP;
- Các trường chuyên nghiệp;
- Lưu: SGDĐT, STC, SLĐTBXH.

Phụ lục số 01

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùngcho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy địnhtại Điều 6 Nghị định 49/2010/NĐ-CP)

Kínhgửi: (tên của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em(2)

Hiện đang học tại lớp

Trường:

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượngđược hỗ trợ)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấptiền hỗ trợ chi phí học tập theoquy địnhvà chế độ hiện hành.

…………ngày,.... tháng... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký và ghi rõ họ tên)

______________________

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫugiáo ghi tên của cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghitên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông thìtrực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/ họcsinh phổ thông

Phụ lục số 02

Đơn vị:

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖTRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC………….

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Đối tượng chính sách

Số tiền hỗ trợ (đồng)

Họ và tên cha (mẹ)

Địa chỉ thôn (bản), xã (phường)

1

2

3

4

5

6

7

I

Mầm non

1

1

2

II

Tiểu học

1

2

3

III

Trung học cơ sở

1

2

3

IV

Trung học phổ thông

1

2

3

Tổng cộng

……….., ngày …. tháng ….năm …..

Người lập

Thủ trưởng đơn vị