UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3108/HD-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2011

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TỔ CHỨCVÀ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Thông tưsố 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnviệc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng;

Thực hiệnCông văn số 913/BGDĐT-GDTX ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng,

Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc tổ chứcvà quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng như sau:

1. Tổ chức biên chế:

1.1. Cán bộ quản lý:

Cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng đượcbố trí theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã kiêm Giámđốc Trung tâm Học tập cộng đồng;

- Cán bộ của Hội Khuyến học trên địa bàn kiêmPhó Giám đốc;

- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng của trườngtiểu học hoặc trung học cơ sở trên địa bàn kiêm Phó Giám đốc.

1.2. Giáo viên:

Căn cứ nguồn lực của giáo viênở địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định việc bố trí giáoviên trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở làm việc tại Trung tâm Học tậpcộng đồng, sau khi đã có ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được sự đồng ýcủa Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Mỗi Trung tâm Học tập cộng đồngđược bố trí 01 giáo viên trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở làm việctại trung tâm. Giáo viên được điều động làm việc tại Trung tâm Học tập cộngđồng là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn.

Nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệmcủa giáo viên được điều động làm việc tại Trung tâm Học tập cộng đồng:

a) Giáo viên được điều động làmviệc tại Trung tâm Học tập cộng đồng có nhiệm vụ và quyền hạn: tham gia giảngdạy, đánh giá chất lượng các hoạt động giáo dục thường xuyên tại Trung tâm Họctập cộng đồng; giúp Giám đốc lập kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộngđồng, xây dựng lịch học tập, báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm Học tậpcộng đồng; quản lý và cập nhật hồ sơ, sổ sách theo quy định; tổ chức điều trathống kê nhu cầu người học tại cộng đồng, tổ chức rà soát, lưu trữ học liệu địaphương trong Trung tâm Học tập cộng đồng; chấp hành sự phân công tác của Giámđốc Trung tâm Học tập cộng đồng và chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan quảnlý giáo dục;

b) Quyền lợi của giáo viên đượcđiều động làm việc tại Trung tâm Học tập cộng đồng: Được hưởng lương, các khoảnphụ cấp theo lương và các chế độ quyền lợi khác theo quy định của pháp luật(nếu có) tại đơn vị cử đi làm việc; được theo học các lớp bồi dưỡng chuyên mônnghiệp vụ và được hưởng các chế độ khen thưởng, theo quy định hiện hành của Nhànước.

2. Tàichính:

Căn cứ Thôngtư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướngdẫn về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tậpcộng đồng và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm hướng dẫn các trung tâm học tập cộng đồng lập dự toán ngân sáchhàng năm cùng kỳ với dự toán của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, tổnghợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Trách nhiệm của Sở Giáo dụcvà Đào tạo:

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và các chính sách cụ thể của địaphương; đề xuất các giải pháp hỗ trợ của Trung ương để xây dựng và phát triểnbền vững các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn; phối hợp với các sở, banngành, các tổ chức xã hội trong tỉnh để mở các lớp học chuyên đề, các lớp tậphuấn thuộc chương trình, dự án có liên quan; tổ chức biên soạn tài liệu để phụcvụ các hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng; tổ chức các lớp bồi dưỡngnâng cao năng lực quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng cho đội ngũ cán bộ cốtcán trong tỉnh.

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấphuyện và Hội Khuyến học cấp tỉnh, chỉ đạo các hoạt động giáo dục của Trung tâmHọc tập cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo, Sở Nội vụ xây dựng định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việcmua sắm trang thiết bị ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và phụcấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý Trung tâm Học tậpcộng đồng từ ngân sách nhà nước theo quy định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh.

3.2. Trách nhiệm của Hội Khuyếnhọc cấp tỉnh:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo trong việc tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp tỉnh về chủ trương,giải pháp và cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương để duy trìhoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồngtrên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Hội Khuyến học các cấpphối hợp với các cơ sở giáo dục, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội trongviệc vận động người học, hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị họctập cho các trung tâm học tập cộng đồng, tham gia giảng dạy tại các trung tâmhọc tập cộng đồng.

3.3. Trách nhiệm của Phòng Giáodục và Đào tạo:

Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chínhquyền cấp huyện về chủ trương, biện pháp phát triển các trung tâm học tập cộngđồng; chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện lập kếhoạch hàng năm trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để các ngành chủ độnghỗ trợ nguồn lực, cung cấp cơ hội học tập cho mọi người dân và tạo điều kiệnthuận lợi cho các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, góp phầnthực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Chỉ đạo về nội dung và các hìnhthức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; hỗ trợ các nguồn nhân lực; cửgiáo viên tham gia giảng dạy, làm việc tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Tổ chức tập huấn về chuyên mônnghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; kiểm tra, đánh giá kết quảhoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng;

Báo cáo định kỳ cho Uỷ ban nhândân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả công tác quản lý và hoạtđộng của Trung tâm Học tập cộng đồng trên địa bàn.

3.4. Trách nhiệm của các cơ sởgiáo dục:

Trung tâm Giáo dục thường xuyêncấp huyện chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc theo dõihoạt động giáo dục thường xuyên; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quảnlý, giáo viên của Trung tâm Học tập cộng đồng; tham gia giảng dạy, sưu tầm vàtổ chức biên soạn học liệu cho Trung tâm Học tập cộng đồng.

Các trường tiểu học, trung học cơsở trên địa bàn có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, cửgiáo viên tham gia giảng dạy, làm việc tại các trung tâm học tập cộng đồng.

3.5. Trách nhiệm của Uỷ ban nhândân cấp xã:

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân cấpxã trong việc cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng và phát triểnTrung tâm Học tập cộng đồng, kể cả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quảnlý, giáo viên Trung tâm Học tập cộng đồng.

Trực tiếp quản lý về tổ chức, nhânsự, nội dung và kế hoạch hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.

Tạo điều kiện để Trung tâm Học tậpcộng đồng hoạt động theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơsở, hội khuyến học cấp xã, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quầnchúng trên địa bàn và các tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyếnngư hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.

Trên đây là một số hướng dẫn về tổ chức và quảnlý của Trung tâm Học tập cộng đồng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo, đề xuất đểUỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Nghĩa