1.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1).............................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ................................................................................Giới tính .........................

Nơi cư trú: (2) ..............................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ................................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính .........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ...........................................................................................

Nơi cư trú: (2)................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3).................................................................................................................................................

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................... Giới tính .........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ........................................................................................

Nơi cư trú: (2) ..............................................................................................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: ...................................................................................................................................

Lý do đăng ký giám hộ: ....................................................................................................................................................                                

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ......................................... , ngày .........  tháng ........  năm ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

.............................................

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2)  Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

 

2.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

 

Kính gửi: (1) .......................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.........................................................................

Nơi cư trú: (2)...........................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)...............................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................................. Giới tính: ..............................Ngày, tháng, năm sinh:...........................................

Dân tộc:................................................................... Quốc tịch: ............................

Nơi cư trú(2):............................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)................................................................................................

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................Giới tính: ..............

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...............

Nơi cư trú: (2) ...........................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3).........................................................................

Đã đăng ký giám hộ tại quyển số: ..........................., số .........................................

Ngày ....... tháng ......... năm ......... của(4) ................................................................

Lý do chấm dứt việc giám hộ:..............................................................................

.................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: ...................... , ngày ...  tháng ...  năm ....

                                                                                                                            

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây.

 

3. TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

 

                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

      TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


Kính gửi([1]):.......................................................................................................................................
 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi cư trú(2): ................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):......................................................................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):...............................................................................................................

Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi cư trú (2):...............................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3):.............................................................................................

................... của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ........................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi cư trú(2): ............................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân(3):........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

                                                 Làm tại..........................................ngày ............tháng............năm............

                                                                                                    Người yêu cầu

                                                                   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                          

                          

                                                                                     ..............................                                                                                     

 

 Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)       Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký;

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004);

(4) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con;

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người là cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự);

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp người được nhận là trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên.